Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 оферта


Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани (комбинирана опаковка хартия/РР), полистирен, с остърстраница4/5
Дата19.07.2018
Размер1.03 Mb.
ТипГлава
1   2   3   4   5

Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани (комбинирана опаковка хартия/РР), полистирен, с остър връх, 10мл, в опаковки по 250 броя

опаковка

27
274

Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани (комбинирана опаковка хартия/РР), полистирен, с остър връх, 5мл, в опаковки по 250 броя

опаковка

49
275

Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани, полистирен, с остър връх, 1мл

брой

1000
276

Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани, полистирен, с остър връх, 2мл

брой

1000
277

Епруветка с Heparine, затворена система, в комплект с игла 21G за вземане на кръв, стерилна, 4ml, за еднократна употреба

брой

2300
278

Епруветка с K3 ЕDTA 3 ml , затворена система в комплект с игла 21G

брой

1200
279

Епруветка с K3 ЕDTA 5ml, затворена система, в комплект с игла, с пластмасова капачка в комплект с игла 21G

брой

900
280

Епруветка с K3 ЕDTA, 9ml , затворена система, в комплект с игла 21G

брой

1000
281

Епруветка с гел за серум, 2.5ml, затворена система, в комплект с игла G21, с пластмасова капачка

брой

21100
282

Епруветки центрофужни 15 мл стъклени, градуирани

брой

200
283

Епруветки центрофужни с обем до 10 мл, стъклени

брой

100
284

Епруветки-центрофужни с обем до 10 мл, пластмасови, прозрачни

брой

100
285

Залепваща се лента, полиестерна, нестерилна,с дебелина 50 µm, на листа за стандартни ELISA плаки, 96 гнезда, 80x140mm, термостабилна от -40 до 120С

брой

1200
286

Игли тип бътерфлай, за вземане на кръв, затворена система

брой

1500
287

Кит за годишна профилактика на LC микропомпа Waters 1525

брой

1
288

Кит (консумативи) за профилактика на Waters 777C Sample manager към LC-MS/MS система

брой

1
289

Колонки за пречистване и концентрация на ДНК, с целулозна мембрана, с обем на стартовия материал 500 µl, диаметър на порите 30 кDa, 96 броя в опаковка

опаковка

2
290

Копмлект: шишета с обем 2 мл, капачки с тефлонова септа ( PTFE/ red silicon rubber) и вложки с пластмасови крачета за обем от 100-300 ul за autosapmler Agilent 7683B - 500 броя / комплект

комплект

1
291

Кутии за епруветки пластмасови 1,5-2 ml за 100 проби, съхранение – 20oC

брой

63
292

Кутии за епруветки пластмасови 1,5-2 ml за 100 проби, тъмно оцветени, съхранение – 70oC

брой

33
293

Кювети за оцветяване, стъклени,120ммХ120мм Х75 мм, в комплект с държатели за стъкла, метални, неръждаеми

брой

6
294

Кювети тип Хелендал, високи, 100ml, стъклени

брой

12
295

Кювети тип Хелендал, високи, 50ml, стъклени

брой

12
296

Лабораторни живачни термометри до 100oC

брой

8
297

Лабораторни спиртни термометри до 100oC

брой

13
298

Ламели, кръгли, 25 mm, полистирен, стерилни, за пренатална диагностика, в опаковки по 500 броя

опаковка

11
299

Малки петрита диаметър 35 mm, височина 12 mm, полистирен, стерилни, за клетъчно култивиране

брой

4400
300

Мерителна колба, стъклена, обем от 50 мл

брой

5
301

Мерителни връхчета за пипета Ependorf до 100 µl в кутия по 96 броя

кутия/96 броя

10
302

Микропипета 0,5 – 10 μl

брой

1
303

Микропипета 20 – 200 μl

брой

3
304

Микропипета 200 – 1000 μl

брой

2
305

Нитрилни ръкавици, без талк, размер М, кутия, 100 броя

кутия

56
306

Ножички, хирургични очни, с извит връх

брой

1
307

Парафилм 4 in, x 125 ft, Ролка

брой

6
308

Пастьорки, пластмасови, стерилни, градуирани 1ml

брой

1500
309

Пастьорки, пластмасови, стерилни, градуирани 3ml

брой

2000
310

Пастьорки, стъклени, дължина 150 мм, 500 бр/опаковка

опаковка

8
311

Пинсети, очни, с извит връх

брой

5
312

Пипетор за проби за апарат Delfiaxpress

брой

4
313

Пастьорки, пластмасови, стерилни, градуирани 3 ml

брой

3500
314

Петрита диаметър 100 mm, височина 15 mm, полистирен, стерилни, за клетъчно култивиране, единично опаковани

брой

100
315

Предметни стъкла, с двустранно шлифован край 76х26 mm, дебелина 1mm, в опаковки по 50 броя

опаковка

600
316

Разливна тефлонова ваничка за автоматична 12-канална пипета

брой

3
317

Резил-пипети, стъклени, градуирани, крайни, 10-15 мл

брой

12
318

Ръкавици латексови, размер М, кутия, 100 броя

кутия

35
319

Ръкавици латексови, размер L, без талк, 100 броя в кутия

кутия

23
320

Ръкавици латексови, размер S, без талк, 100 броя в кутия

кутия

60
321

Сноп от 4 капиляри за капилярен секвенатор ABI 3130xl с работна дължина 36 см

опаковка

3
322

Сноп от 16 капиляри за капилярен секвенатор ABI 3130xl

опаковка

4
323

Спринцовка за DelfiaXpress апарат 250 микролитра

брой

2
324

Спринцовка за DelfiaXpress апарат 500 микролитра

брой

2
325

Спинцовка за GC Injector Agilent 7683B с обем 10ul, точност ±1%; възпроизводимост -±1%, дължина (от края на иглата до върха) 126.5mm±0.5mm; дължина на скалата 54.1 mm ±0.1 mm

брой

1
326

Стандартни ELISA плаки - 96 ямкови, прозрачни, V- образни, индивидуално опаковани

брой

1200
327

Стрипове 0,2 мл х 8 бр с капачки, молекулярна биология, за PCR 125 бр./оп.

опаковка

10
328

Стъклени борсиликатни епруветки с обем до 15 мл, с височина не по-голяма от 12 см, на винт, в комплект с капачки с тефлоново уплатниние

брой

70
329

Стъклени петрита 120 х 20 mm

брой

10
330

Филтър - предпазен за апарат Delfia Washer

брой

4
331

Филтри за стерилизация syringe 0,22 микрометра, диаметър 25 mm, в опаковка по 50 броя

опаковка

11
332

Филтърна хартия, 50Х50 см, 5 kg в опаковка гладка

опаковки

15
333

Филтърна хартия, диаметър 10 см опаковка 100 листа

опаковка

1
334

Филтърни бланки за масов скрининг по образец с филтърна хартия S/S 903

брой

70000
335

Пинсети хирургични

брой

9

Приложение:

1. За участниците по обособена позиция № 334, „Филтърни бланки за масов скрининг на новородени с филтърна хартия S/S 903“, мостра на изделието.2. За участниците по обособена позиция № 259, Връхчета за обеми от 2 до 100/200 µl, в кутии по 96 броя, за многоканална пипета Biohit m100“, мостра на изделието.

3. За участниците по обособена позиция № 213 „Епруветки облодънни, стерилни, от полистирен, за клетъчно култивиране с капак на винт, 12 ml“, мостра на изделието.

4. Декларация, че предлаганите реактиви по обособени позиции № 46, 47 и 48 са съвместими една с друга.

5. Декларация, че предлаганите реактиви по обособени позиции № 46, 49, 50 и 51 са съвместими една с друга.

6. Декларация от участника,че срокът на годност на реактивите и консумативите не е по-малък от 75% от обявения от производителя към датата на доставка.

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ № 9
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
РД-…………………........../...............................г.
Днес, ........................... 2014 г. в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. “Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 000695317 и ДДС идeнт. № BG000695317, представлявано от д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно заповед № РД-28-212/30.09.2013 г. и Цветанка Митева, директор на дирекция „СФ”, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

..........................................................................”, със седалище и адрес на управление: гр......................................................................., ЕИК ...................................., представлявано от ................................................................, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”


на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ............................... на зам.-министъра на здравеопазването за определяне на класирането по обособена позиция №……………………по обществена поръчка с предмет: “Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.

се сключи настоящият договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


    1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на медицински изделия и консумативи, както следва:
Поз.№

Артикул

Кат.№

Мярка

Количество до:


1.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок - 1година.Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница