Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 офертастраница5/5
Дата19.07.2018
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА

ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Цената на стоките по чл.1., съгласно представено ценово предложение, неразделна част от договора е както следва:Поз.№

Артикул

Количество до:

Ед. цена без ДДС

Обща ст-т в лева без ДДСОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:2.2. Цената включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при срок на годност не по-малък от 75 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.4. Общата стойност на доставките по договора е до .......... лв. (....................................)лева без включен ДДС, до .......... лв. (....................................)лева, с включен ДДС.ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Заплащането на стоките по сключения договор за доставка се извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 дни след представяне на следните документи:

3.1.1. доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС (оригинал и два броя заверени копия);

3.1.2 приемателно-предавателни протоколи, заверени от крайните получатели и съгласувани от, дирекция „Управление на медицинските дейности”;

3.1.3. писмени заявки-разпределения, съгласувани от Министерство на здравеопазването, дирекция „Управление на медицинските дейности”;

3.1.4. обобщен опис на приемателно-предавателните протоколи;

3.1.5. декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество – „СЕ” маркировка.

3.2. В случай, че посочените по-горе документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемно-предавателен протокол за отстраняване на нередностите.

3.3. Срокът за плащане започва да тече от датата на представянето на последния изискуем документ.


IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Всяка доставка следва да бъде направена в срок до 10 (десет) работни дни след получаване на писмена заявка–разпределение от Министерство на здравеопазването.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до два дни преди всяка доставка да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставките на стоките, предмет на настоящия договор. При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на настоящия договор да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3. За количества доставени извън заявката – разпределение по т. 4.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

4.4. Доставянето на стоки без заявки – разпределения е допустимо само в изключителни случаи, застрашаващи живота и здравето на гражданите и след изрично писмено потвърждение от страна на министъра или съответния ресорен заместник – министър.

4.5. В случаите по т. 10.3 и т. 10.4 от договора, срокът по т. 4.1 започва да тече от датата на писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. За място на доставяне на стоките по този договор се определят крайните получатели на територията на цялата страната съгласно конкретните Заявки на Възложителя.

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до крайните получатели, при условията на т. 9.2.


VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайните получатели.

7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.

7.3. При подписването на договора да представи:

а) документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП издадени от компетентните органи;

б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл. 60 от ЗОП, която се освобождава 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на .................... лева.

7.4. Да доставя изделия, които имат „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.5. Да доставя стоките със сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

8.2. Да заплати доставените стоки по реда на т. 3 от настоящия договор.

8.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на крайните получатели.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на крайните получатели подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя.

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на настоящия договор, следва да бъде не по–малък от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя.

10.3. Доставка с остатъчен срок на годност по-малък от 75 на сто от обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при липса на такова, възложителят не дължи плащане.

10.4. При доставка на медицински изделия с остатъчен срок на годност по-малък от 75 на сто обявения от производителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:

10.4.1. 74,99 % - 60 % - 20 % върху стойността на доставката;

10.4.2. 59,99 % - 50 % - 30 % върху стойността на доставката;

10.4.3. 49,99 % - 40 % - 60 % върху стойността на доставката;

10.4.4. 39,99 % - 30 % - 75 % върху стойността на доставката;

10.4.5. под 30 % - 90 % върху стойността на доставката.

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане остатъчният срок на годност е по – малък от определения в т. 10.2. минимален срок на годност.

10.6. В случай на безплатно доставяне на някои от стоките по договора, съгласно договореното с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да отговарят на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания относно срок на годност и срок на доставка, в съответствие с точки 10.2. и 4.1.


ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в т. 1;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от Изпълнителната агенция за лекарствата.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.5. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.6. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.7. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.

11.8. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.10. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор с изключение на тези по т. 10.2 и т. 10.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за изпълнение по т. 7.3, бук. “б” от договора, след което по съответния ред.

12.4. При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. ХІ.

12.6. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.2. За дата на съобщението се смята:


   1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

   2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

   3. датата на приемането – при изпращане по факс или e-mail.

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“...........................” Министерство на здравеопазването

гр. София гр. София 1000

ул.”..” № .. пл. “Света Неделя” № 5

тел тел........

факс факс...........

е-mail е-mail…………..

Банкова сметка Банкова сметка

ТБ БНБ Централно управление

IBAN IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,BIC код BIC код на БНБ – BNBG BGSD

15.4. При промяна на посочения по т. 15.3 адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото съгласие на другата страна, освен в случаите на обезпечаване (гарантиране) на задължения по банкови кредити.

16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.
XVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок една година от датата на подписването му. По отношение на “Условия, начин на плащане и срок на плащане” срокът на действие е съгласно договореното в Раздел ІІІ от настоящия договор.

17.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:   1. Документи по чл.47, ал.10 от ЗОП;

   2. Техническо предложение;

   3. Ценово предложение;

17.2. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ:

____________________ _________________

ОБРАЗЕЦ № 10
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.


Обособена позиция № …… с предмет ……

открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК / Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуване на китове, реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ за 2014 г., включваща 335 самостоятелно обособени позиции.

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,
във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:
Единичната цена е: ……………. лв. (словом……………………….…………лв.) без ДДС

и………………. лв. (словом ………………….…………………лв.) с начислен ДДС.


Обща стойност за цялото количество по обособената позиция:………………….……. лв. (словом………………лв.) без ДДС и……………. лв. (словом……………лв.) с начислен ДДС.
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………..г. Подпис и печат: ..........................................


Забележка: Предлаганата цена да бъде посочена с точност до втори знак след десетичната запетая.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.


1


* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница