Иван Павлович Неумивакинстраница9/9
Дата30.10.2017
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кислородна вода аз и близките ми не само взима­ме вътрешно и накапваме в носа, но и въвеждаме ве­нозно с помощта на спринцовка вкъщи. Аз съм жив и здрав, както и всичките ми роднини, което желая и на вас.

Вътрешновенозното въвеждане на кислородна во­да в нашия център не се прави, тъй като този метод не е разрешен за приложение от официалната меди­цина, а и малката площ на центъра не позволява да се извършва.

Трудът на народния лечител - това е не само тежко психологическо натоварване, изискващо дълбоко поз­наване на физиологията и патологичните състояния, начините на корекцията им, отговорности за резулта­та от лечението, но също така и голямо физическо натоварване. Така например при изпълняване само на мануалната терапия се налага дневно да се „прех­върля" един тон, което едва ли биха могли да напра­вят тези, които идват при нас.

Човек живее не само чрез физическото си тяло, но и чрез душата, енергията, с която трябва да е зареден пълноценно през цялото време. Когато има болести­, енергията на човешкия организъм се изпразва като акумулатор. Появяват се отвори в енергетичната об­вивка (биополе). Ето защо различен род лечители, за съжаление невинаги професионално, се опитват да „позаредят" човек. Много от тях успяват и всякаквите лекарства и способи като че ли „разпалват" отслаб­налите механизми на организма, отприщват механиз­мите за усвояване на горивото за хранене на клетките и те започват да работят нормално, започват до отде­лят енергия, възстановявайки потенциала на систе­мата на тънкото тяло (енергоинформационната сис­тема), което и нормализира всички процеси. Но тряб­ва да се помни, че при всичко това, ако се премахне атомарният кислород, никакви сили няма да вдигнат болния, никой няма да напомпа болния с енергия.

50% от енергията тънкото тяло получава от Вселе­ната (енергията на творението): това е вълнова енер­гия с честотата на живия организъм; а 50% от енерги­ята идва от отделяната от клетките при делението. И тези 100% енергия на тънкото тяло управляват всич­ки процеси в организма. Това е великата мъдрост на Природата: на човека се дава 50% енергия отвън, 50% - бъди така добър , доставяй си сам. Ще лежиш на гръб - ще умреш! Особено е важно това, когато меди­ците казват: „Край"! Но от Природата в организма са заложени грамадни резерви, в това число и атомар­ния кислород, който в комплекс с другите мероприя­тия ще ви помогне да си оправите здравето.

Разбира се, всичко казано изисква допълнителни изследвания, но, както си представям, за съжаление никой в най-близко бъдеще няма да се занимава с тази работа , тъй като по този начин сам ще опро­вергае всички съществуващи догми за причините за болестите, и, главно, изкуствено накамарените под­ходи към лечение на болестите със синтетични ле­карствени средства, които се оказват безсилни пред микробната флора, населяваща организма ни, която след такова лечение става все по-вирулентна, т.е. по-заразна.

Както се вижда от изложението и от опита при из­ползване на кислородна вода, придобиван практичес­ки нелегално, възникват повече въпроси, отколкото отговори има на тях. Затова и трябва да съществуват учреждения, които да са задължени да се заемат с то­ва при действителната заинтересованост за прилага­нето в живота на декларираното положение за грижа за човека.

Народната медицина предлага много начини и средства от природен произход, които с голяма сте­пен на вероятност могат до излекуват това, което не е подвластно на официалната медицина. Време е уси­лията да се обединят и да се признае народната ме­дицина за един от видовете медицинска дейност, за което е подготвен проект на Общоруската медицинс­ка асоциация на специалистите по традиционна на­родна медицина и лечителите. Проектът е внесен за разглеждане в Държавната Дума - вече няколко го­дини без резултат. Например моят лекарски опит и опитът ми на народен лечител са гаранция за това, че с помощта на същата тази предложена кислородна вода в съчетание с ултравиолетово облъчване на кръв­та, фактически без каквито и да било загуби, могат да се лекуват хиляди болни, независимо от характера на заболяванията им, което вие разбрахте от книгата.

Ще напомня, че освен прибора „Хелиос-1", за ме­дицинската практика е създаден и прибор за лечение на всякакви животни, практически без използването на лекарствени средства - „Хелиос-2", а също така - инсталация за използване и в селското стопанство, което позволява да се повишава 1,5-2 пъти реколтата на всякакви култури, при това без използването на хи­мически минерални торове или с минималното им количество. Използвайки този прибор, за 3-5 години практически даже може да се възстанови процесът на естествено плодородие. По такъв начин е създадена ефективна оздравително-екологична система на всич­ки равнища: човек, животни, растения, земя, за което съответните ведомства знаят. И се получава, че макар тези разработки да са вече на повече от 25-30 години, няма нужда да се реализират, защото това „ ще над­виши кислорода" на много НИИ и заводи, изработва­щи профилна продукция. Като преживееш много го­дини, идваш до парадоксалния извод: здравият човек в Русия на никого не е нужен.

По отношение на кислородната вода ще кажа: да се въздига в ранга на някаква панацея, не трябва. Както вече сте разбрали, при всякакво заболяване в орга­низма се увеличава разходът на кислородна вода, в края на краищата се стига до нейния дефицит. На то­зи фон се усилва влиянието на патологичната флора. Болестите се задълбочават, появяват се нови. Безус­ловно, при това организмът се нуждае от помощ, без която той просто не може да мине. Кислородната во­да е именно един от ефективните варианти на такава помощ. Аз бих нарекъл кислородната вода универсал­но спомагателно средство за лекуване фактически при всяко заболяване.

И накрая - последното. Много болни, особено чи­тателите на „ЗОЖ", а те са повече от три милиона, изискват лекарите да им вливат вътрешновенозно кислородна вода, позовавайки се на моя авторитет.И какво си мислите - лекарите, преодолявайки вътреш­ното съпротивление, не само вливат кислородна во­да във вената, но и превръщат този метод в основен при лечението на различни заболявания. Какво се по­лучава? Методът „е тръгнал" не отгоре, а отдолу, от­където е възникнала официалната медицина - от из­точниците на народната медицина.

За да се облекчи живота на лекарите, довеждам до знание, че Ижевската държавна медицинска академия в лицето на Републиканския център за активна хи­рургична имунокорекция, е пуснала в обръщение ин­формационно писмо „Прилагането на вътрешносъдово вливане на ниско концентрирани разтвори на кис­лородна вода в клиничната практика" (Ижевск, 2002), чиито сътрудници, а и други лекари, вече широко из­ползват кислородната вода в своята лечебна практи­ка, за което вие вече знаете от интервюто с професор В.Ситников.Както виждате - „ледът се пропука" и да се спре процесът на по-широко внедряване на кислородната вода в клиничната практика, мисля, на Министерст­вото на Здравето РФ вече няма да се отдаде. Напро­тив, ръководството му трябва по всякакъв начин да съдейства проявата на грижата за здравето на граж­даните на Русия да стане дело. Какво пък - ще пожи­веем, ще видим. Аз по натура съм оптимист. Предпо­лагам, че с използването на кислородната вода в ме­дицинската практика ние ще откриваме все нови и нови свойства на този препарат.
Завършвайки книгата, искам да приведа стихове със смисъл, които намерих в архива си.


www.spiralata.net
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница