Ивастеф” еоод, с. Голец, общ. Угърлич, обл. ЛовечДата28.10.2018
Размер330.97 Kb.за преценяване необходимостта от ОВОСсъгласно Приложение № 2

към Наредба за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

от
ИВАСТЕФ ЕООД,

с. Голец, общ. Угърлич, обл. Ловеч
на инвестиционно предложение за

Оранжерия за ягоди и метален навес”

в ПИ № 020184, местност „Колибите”, с. Свобода,

общ. Стрелча, обл. Пазарджик

И н ф о р м а ц и я

от ИВАСТЕФ ЕООД, с. Голец, общ. Угърлич, обл. Ловеч


за преценяване необходимостта от ОВОС съгласно Приложение № 2 към

Наредба за ОВОС


 1. Информация за контакт с възложителя

Христинка Стойкова Владова – управител на ИВАСТЕФ ЕООД, с. Голец, общ. Угърлич, обл. Ловеч, ЕИК 201397119

Седалище и адрес на управление – с. Голец, общ. Угърлич, обл. Ловеч, ул. „Георги Иванов” № 4

Гражданство на инвеститора – българско

Лице за контакти – упълномощен от възложителя Сашо Николов Начев, адрес: с. Панчарево, ул. “Димитър Пенев” № 6, моб. тел. 0879936303.
 1. Характеристика на инвестиционното предложение

2.1. Резюме на предложението

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е проектиране, изграждане и експлоатация на „Оранжерия (от два блока) за ягоди и метален навес” в ПИ № 020184, местност „Колибите”, с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Възложителят има десет годишен Договор за аренда на цитирания имот със собственика на имота фирма „Алгае фарм” АД, с. Свобода, общ. Стрелча.

Имотът, в който ще се реализира ИП е с площ 89.672 дка. Застроената площ на обекта е общо 10238 м2 – два оранжерийни блока по 5060 м2 (осово по 5040 м2) и метален навес 118 м2.

ИП ще представлява два отопляеми оранжерийни блока за целогодишно отглеждане на ягоди наземно върху хумусен слой с капково напояване и въздушно отопление. Оранжерийните блока ще бъдат еднакви, огледално разположени, всеки с площ по 5060 м2.

Оранжерията ще се изгради по системата „Asthоr Gotic” с метална носеща конструкция от фабрично произведени елементи – колони, греди, дъговидни ферми и укрепващи връзки, с бетонови единични фундаменти. Стените и покрива ще бъдат с двоен надуваем полиетилен. Всеки блок ще има вътрешно котелно и склад дневна дажба за твърдо гориво – пелети.

Металният навес за съхранение на калибровано твърдо гориво (пелети) ще е с метална носеща конструкция от колони, греди и столици, с покривно покритие от профилна ламарина.

Предвидени са площадки между оранжерийните блокове за поставяне на дизелагрегат и на химическа тоалетна.

Целият имот ще се огради с ажурна ограда, с двукрила ажурна врата.

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява чрез вътрешен път от съществуващ път до съседния ПИ № 020182, където има изградена административно-битова сграда, собственост на арендатора. Обслужващият персонал (шест броя) на оранжерията ще ползва помещенията на тази сграда за санитарно-битови нужди.

Технологичният процес ще протича при стриктно спазване на всички действащи към момента в България и ЕС технологични, санитарно-хигиенни, строително-технически нормативи и на изискванията за оранжерийно отглеждане на ягоди и опазване на околната среда и водите.

Производствени отпадъци от дейността не се генерират – плодовете ще се сортират и изнасят за консумация на пазара. Произведената продукция ще се оползотворява на вътрешния пазар.

Битовите и строителни отпадъци ще се съхраняват разделно на отредени за целта места в границите на имота и ще се предават само на фирми, притежаващи разрешение съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за дейности с отпадъци.

Електроснабдяването и водозахранването ще се извърши от съществуващите Ел и В и К мрежи в района. Съгласно Споразумение към Договора за аренда, възложителят да ползва наличните Ел и В и К съоръжения на арендатора.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на ИП за „Оранжерия (от два блока) за ягоди и метален навес” в с. Свобода, общ. Стрелча ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на предвижданата дейност, пожарна безопасност, охрана на обекта, ефективно използване на наличния терен и инфраструктура. Ще се предвидят всички необходими основни и обслужващи помещения - с квадратура, обзавеждане и оборудване, осигуряващи нормалното функциониране на обекта.

Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Свобода. В района на имота няма разположени елементи от Националната екологична мрежа. ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на териториите (ЗЗТ) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Съгласно становище на РИОСВ – Пазарджик, имотът отстои на не по-малко от 2.18 км от най-близката защитена зона „Попинци” с код BG 0001039 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която е част от мрежата „НАТУРА 2000”. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за ОС, ЗЗТ и на ЗБР.


2.2. Доказване необходимостта от инвестиционното

предложение

Предвижданото ИП за „Оранжерия (от два блока) за ягоди и метален навес” в с. Свобода, общ. Стрелча отговаря на интересите на възложителя по отношение на производствен капацитет, функционалност и технологична съвместимост.

Производствените постройки за оранжерията, стопанисвана от възложителя ще осигуряват необходимите условия за отглеждането на селскостопанска продукция през годишните сезони с неподходящи климатични условия.

С обособяването на обекта, освен реализацията на продукцията, се постига задоволяване на потребителското търсене на пресни селскостопански продукти целогодишно и осигуряване на допълнителни работни места.

Реализацията и експлоатацията на обекта ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на дейността и опазване на околната среда.
2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Основна връзка ще има с фирми и физически лица, предлагащи дистрибуторска мрежа от магазини за реализация на готовата продукция.
2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Алтернативи по използвана технология – Избраната технология за оранжерийно отглеждане на ягоди е въз основа на собствени проучвания и сравнителен технико-икономически анализ на съществуващите практики в тази област. Като критерии за оценка са използвани - доказан опит, капитални и производствени разходи, поддръжка, необходим и наличен терен, инфраструктура, въздействие върху околната среда свързано с дейността.

Алтернативи за проектни решения на ИП за изграждане на оранжерията на този етап не са представени. Разглеждани са варианти за позициониране на постройките в имота с оглед максимална ефективност за упражняваната дейност.

Алтернативи за местоположение и площ на ИП не са разглеждани поради факта, че се очаква да бъде реализирано в конкретен имот, със съответното местоположение и площ. Други варианти не са разглеждани поради финансови, административни причини и пречки за урегулирането му. Основно предимство е, че имотът е с подходящи дадености за изграждането на оранжерия. Не необходимо да се изгражда нова инфраструктура.

Местоположението на ИП извън жилищната регулация на с. Свобода, общ. Стрелча е много благоприятно. Площадката не попада в санитарно-охранителната зона на водоизточници. Не се очаква трансгранично въздействие. Не попада в защитени зони и защитени територии, природни местообитания и местообитания на видове с консервационна значимост, поради което реализацията на ИП няма друга алтернатива в района.І–ви вариант на предложението - Избраната площадка се намира в ПИ № 020184, местност „Колибите”, землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик с начин на трайно ползване „изоставена нива”, шеста категория на земята при неполивни условия. До имота има подходящ пътен достъп, не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

ІІ–ри вариант на предложението - Тази алтернатива представлява реализация на част от инвестиционното намерение. Изграждането на оранжерията може да се осъществи частично. За ефективната и икономически целесъобразна реализация на дейностите, предмет на ИП е нужно изграждането на целия обект.

ІІІ–ти вариант на предложението - Това е възможността да не се осъществява дейността предвидена с ИП. При “нулева алтернатива” съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва, без да се реализира инвестиционното намерение.

Възложителят има конкретни инвестиционни цели за реализация на ИП при осъществяването да наложи законно, регулирано изграждане на зайцефермата, гарантиращо опазване на екологичното състояние на околната среда.

От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви вариант, поради следните предимства:


 • по-малко капиталовложения;

 • не се налага прокарване на нова инфраструктура;

 • по-добро разположение от гледна точка на здравна защита;

- предотвратяване полагането на трайна настилка върху нови площи, незасегнати до този момент от строителство;

 • по-добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към дейността на предвиждания обект.

Това е най-добрият вариант за реализация на ИП, при стриктно спазване на всички български и европейски нормативни изисквания за санитарно-хигиенен контрол и екологичен мониторинг на дейността. Реализацията на обекта ще допренесе за задоволяване на потребителското търсене, подобряване на икономическото положение в общината и не на последно място – откриване на нови работни места.

Това е най-добрата алтернатива за осигуряване на условия, гарантиращи ненарушаване на екологичната обстановка в района на обекта. При условията на ясни планировка, проектиране и реализация на инвестиционното намерение, положителните резултати от управлението и контрола на предвижданите дейности са реални.


2.5. Местопложение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката за реализация на разглежданото ИП се намира извън жилищната регулация на с. Свобода.

Предвижданото разширение ще се осъществи в границите на ПИ № 020184, местност „Колибите”, землището на с. Свобода, общ. Стрелча, област Пазарджик, няма да се усвояват други територии извън имота.

Теренът представлява необработваема селскостопанска територия. Територията, предмет на ИП ще обхваща нормираните сервитути.

По време на строителството, площта необходима за временни дейности при изпълнение на отделните обекти, необходими за нуждите на упражняваните дейности ще бъде в огражденията на имота.

Няма обработваеми земи, засегнати от строителството на обекта.


2.6. Описание на основните процеси (по проектни данни),

капацитет

Технологичните процеси в предвижданото ИП са организирани съгласно изискванията на българското и европейско законодателство за оранжерийно отглеждане на ягоди с капацитет около 7 тона годишно. Помещенията ще се разположат с цел да се създаде поточност на производството.

Постройките ще бъдат едноетажни с метална носеща конструкция от фабрично произведени елементи – колонки, греди, дъговидни ферми и укрепващи връзки, с бетонови единични фундаменти.

Във всеки блок ще се обособят вътрешно котелно помещение и склад дневна дажба гориво, изградени с термопанели.

Стените и покрива на оранжерията са от двоен надуваем полиетилен с изключение на дългите стени със странично проветряване, където е единичен полиетилен. Предвидени са механизирано отваряеми единични покривни проветрители и странични проветрители по дългите страни. оранжерията е оборудвана със засенчващ вентилируем термоекран. Всеки блок се състои от 7 модула (шеда) с дължина по 90 м, с надлъжно междуосие 8 м, напречно междуосие 3 м и височина 6 м (до улуците – 3,5 м). Оранжерийните блокове ще имат по една обслужваща стоманобетонова пътека и ще бъдат настлани с 50 см хумусен слой върху 5 см каменна вата.

Отводняването на покривите ще е външно, чрез водосточни тръби, ще се отвежда в събирателни канали.

Поливането на оранжерийните насаждения ще бъде чрез система за капково напояване, за поддържане на подходящ режим за оптимално развитие на растенията през цялата вегетация. По този начин в оранжерията ще се доставя необходимата дневна норма от хранителни вещества през отделните етапи от развитие на културата. Водата ще се подава дозирано в малки количества, непосредствено в областта на кореновата система на растенията. Системата ще бъде със стационарни транспортни мрежи. Необходимата вода ще се осигурява от по 3 броя резервоари с вместимост 24-30 м3, разположени във всеки оранжериен блок. Резервоарите ще се пълнят с вода от водоноски. Тази система позволява да се намалят експлоатационните разходи и да се пести вода.

За отопляване на оранжерията се предвижда монтиране във всеки блок котелно помещение с котел (стандартна конструкция) за горещ въздух с топлинна мощност 1163 kw, максимална температура 80оС, комплектован с бункер за пелети с обем 280 кг, въздухонагнетателни вентилатори за осигуряване на въздух за горене и принудително отвеждане на димните газове. Чрез топлоизолиран димоотвод те ще се отвеждат до топлоизолиран метален комин с диаметър Ø730 мм и височина 7.80 м от нивото на терена.

За осигуряване циркулация на въздуха през всички зони на оранжерията до котела се предвижда центробежен вентилатор с дебит 40000 м3/час, напор 800 Ра. Чрез смукателен въздуховод и 4 смукателни отвора с мрежени решетки ще засмуква въздух от оранжерията и ще го нагнетява около нагревните повърхности на котела. Топлият въздух чрез главен разпределителен въздуховод от поцинкована ламарина и въздуховоди от прозрачен полиетилен с диаметър Ø450 мм, всеки с по 60 равномерно разпределени отвора с диаметър Ø80 мм ще се подава в оранжерията, осигурявайки равномерно затопляне на всички зони.

Регулирането на температурата на въздуха в оранжерията ще става чрез промяна заданието на котела за температурата на изходящия от него топъл въздух.

Осветителните тела в оранжерията ще бъдат LED противовлажни, в котелните помещения, складовете и навеса – луминисцентни лампи.

В оранжерията ще работят 6 човека персонал.

Производственият капацитет на обекта ще е в зависимост от:


 • Капацитетът на технологичните съоръжения – около 7 тона годишно.

 • Степента на потребителското търсене.

 • Възможностите за реализация на готовата продукция – маркетинга на производителя.

Икономическата обстановка на пазара ще определи оптималната производителност на обекта.
2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна

инфраструктура

Приложена е скица на имота. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Обслужването на обекта е чрез вътрешен път за достъп до съществуващия полски път на Община Стрелча. За нуждите на дейността ще се предвидят вътрешни алеи за връзка с отделните постройки.


2.8. Програма за дейностите, включително за строителство,

експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и

последващо използване

Програмата за реализация на ИП започва с процедурите за изготвяне и съгласуване на проектната документация в работна фаза, издаване на строително разрешение.По време на строителството - включва изпълнение на строително-монтажните работи, направа на съответните проби, изпитания и наладки, съгласувателни процедури и пускане в действие на обекта:

 • Събирането и депонирането на излишните земни маси ще се извърши на места съгласувани с Община Стрелча.

 • Ще се извършва оросяване на строителната площадка и пътищата по време на извършване на изкопните и транспортни работи.

По време на експлоатацията упражняваните дейности ще представляват производствена дейност за оранжерийно отглеждане на ягоди.

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите, очакванията на възложителя са за реализация му и ефективна експлоатация.

Като задължителни мерки за превенция, възложителят ще предвиди съответни действия и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на обекта и възстановяването на терена, като мерки във връзка с:


 • Освобождаване на площадката от складираните за временно съхранение отпадъци.

 • Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да извършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО.

 • Възстановяване на нарушените терени.2.9. Предлагани методи на строителство

Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартните методи за подобен тип строително-монтажни дейности. Проектът за обекта ще бъде реализиран на един етап. Изграждането на предвижданите производствени и обслужващи сгради ще бъде в съответствие с нормативните изисквания за оранжерийно отглеждане на ягоди. Предвижда се извършване на строително-монтажните работи, съгласувателни процедури и пускане в действие на оранжерията.


2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на стротелството и експлоатацията

По време на строителството: Основните суровини и строителни материали, които ще се употребяват при изграждането на обекта са:

 • инертни материали (пясък, баластра, чакъл, трошен камък);

 • бетонови и варови разтвори, мазилки и смеси;

 • дървен материал;

 • метални конструкции и арматурно желязо;

 • стоманени, PVC, PЕ-НD и РР тръбопроводи за ел. и В и К мрежи;

 • облицовъчни материали, материали за настилки;

 • изолационни материали и др.

По време на експлоатацията:

Обектът ще консумира електроенергия около 132 кw от трафопост, собственост на арендатора.

За нуждите на бъдещият обект ще се употребява вода от шест броя стационарни резервоари с обем до 30 м3, захранвани от водоноски от съществуваща водопроводна мрежа, стопанисвана от арендатора.

От предвижданата оранжерийна дейност не се отделят отпадъчни води.


2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове,

количества и начин на третиране

Понастоящем, на територията, на която се предвижда реализация на ИП, няма източници за генериране на отпадъци.

Отпадъците, които се очаква да се генерират по видове са:

Строителни отпадъци - получени при изграждането на обекта и които не могат да бъдат вложени отново или да бъдат използвани по-нататък в процеса на строителство. Предполага се, че при строителните дейности ще се образуват около 2-3 м3 строителни отпадъци. Изкопаните земни маси ще се употребят за обратно засипване, за изпълнение на вертикалната планировка. Неизползваните земни маси ще се третират съобразно технологичната схема на Общинската програма за управление на отпадъците – за рекултивация на депа и др.

С приключване на строителните работи ще се преустанови и генерирането на строителни отпадъци, освен в случаите, когато се налагат ремонтни работи на вече изградения обект. Очакваните количества отпадъци в този случай ще са незначителни.

Строителните отпадъци ще се съхраняват временно на строителната площадка, в границите на имота и ще се извозват само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО за дейности със строителни отпадъци.


Код

Наименование – строителни отпадъци

17 01 01

Бетон

17 02 01

Дървесен материал

17 02 02

Стъкло

17 02 03

Пластмаса

17 04 05

Желязо и стомана

17 04 11

Кабели

17 05 04

Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 06

Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 06 04

Изолационни материали

17 09 04

Смесени отпадъци от строителство и събаряне


Битовите отпадъци, образувани по време на строителството ще се извозват от общинската фирма по чистота. За ограничаване на нерегламентирано разпиляване на битовите отпадъци ще бъдат осигурени необходимите съдове.

При експлоатацията - Производствени отпадъци от дейността не се генерират – плодовете ще се сортират и изнасят за консумация на пазара. Очаква се да се образуват следните видове отпадъци:Опасни отпадъци

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21* - при подмяната на негодни луминисцентни и живачни лампи в помещенията. Количество около 2-3 кг/год.Битови отпадъци – Количеството на отпадъците с битов характер, които ще се формират по време на експлоатацията на обекта ще бъдат около 2 тона годишно:


Код

Наименование – битови отпадъци

20 01 01

Хартия и картон

20 01 02

Стъкло

20 01 30

Перилни и почистващи препарати

20 01 39

пластмаси

20 01 40

метали

20 02

Отпадъци от паркове и градини

20 03 01

Смесени битови отпадъци


Отпадъци от опаковки – Количеството на генерираните отпадъци от опаковки е включено в средногодишната норма на натрупване на отпадъци от обекта. Отпадъците от опаковки, които ще се образуват по време на строителството и при експлоатация ще бъдат:

Код

Наименование – отпадъци от опаковки

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

15 01 02

Пластмасови опаковки

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

15 01 04

Метални опаковки

15 01 06

Смесени опаковки

15 01 07

Стъклени опаковки

15 01 09

Текстилни опаковки


Управление на отпадъците генерирани при експлоатацията

За битовите отпадъци ще бъдат осигурени необходимите съдове – контейнери и кошчета за отпадъци. За отпадъците от обекта ще се предвиди разделно събиране по видове: стъкло, хартия и пластмаси в контейнери за смет на площадката. Битовите отпадъци ще се транспортират от съответната фирма по чистотата на общинското сметище.

При извършване на дейности свързани с управлението на отпадъците, за които се изисква специален режим, ще бъде уведомен съответния компетентен орган и ще се проведат необходимите процедури съгласно Закон за управление на отпадъците.

По време на експлоатацията ще се планират мероприятия, гарантиращи събиране и временно съхранение на отпадъците съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда. Отпадъците ще бъдат предавани въз основа на сключен писмен договор, на лица притежаващи разрешение съгласно ЗУО. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ в срок до един месец след сключването им.


2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на

отрицателните въздействия върху околната среда

При изграждането и експлоатацията на ИП ще бъдат взети необходимите мерки за недопускане отрицателно въздействие върху околната среда: • осигуряване на законовите изисквания за нормално протичане на технологичния процес;

 • осигуряване на ефективно извършване на профилактичните и принудителни дезинфекции (с нетоксични вещества, безвредни за хората, машините и продуктите) в обекта;

 • извършване на дезинсекция – борба с насекомите (с ултравиолетови лампи и препарати, безвредни за хората, машините и продуктите);

- за ограничаване на нерегламентирано разпиляване на отпадъците от дейността, възложителят ще осигури необходимите съдове, на отредени за целта места в имота, с подходящо ограждане на площадката и 24-часова охрана на обекта;

 • доизграждането на пътната мрежа с трайна настилка, новопредвидените вътрешни комуникации ще осигурят достъпа до обекта и ефективното обслужване;

 • навременно извозване на отпадъците;

 • определяне на подходящо място за разделно сортиране на отпадъците по видове;

 • сключване на договори с общинската фирма по чистотата за извозване и оползотворяване на битовите отпадъци;

 • сключване на договори с фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извозване и оползотворяване на вторичните отпадъци от дейността.


2.13. Други дейности, свързани с ИП (например добив на

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на ОВ)

През имота не преминават Ел и В и К мрежи, съоръжения. За нуждите на бъдещият обект ще се употребява вода и ел. енергия, съгласно договор – споразумение на възложителя с арендатора.

Няма други дейности, свързани с ИП.
2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с

инвестиционното предложение

Реализацията на ИП ще бъде осъществена след съответните съгласувателни процедури и пускане в действие на обекта. Ще бъде необходимо получаване на разрешително за строителство по ЗУТ от Община Стрелча.

При започване на строителството се съставя протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво. Строителството се счита за завършено с издаване на разрешение за ползване.
2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

При изграждане на ИП и експлоатацията му няма условия за замърсявания на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека. Подробна информация за въздействието върху компонентите и факторите на околната среда се съдържа в т. 4 на настоящата информация.

По време на строителството се очаква генериране на незначителни количества прахови емисии - най-вече фини прахови частици (ФПЧ) и отработени газове от ДВГ на строителната механизация. Те ще бъдат само в границите на площадката. За намаляване на праховите емисии ще се предвиди оросяване на площадката.

В района на ИП прилежащите пътища са със слаба интензивност на движение на МПС. Генерираният на територията на обекта шум се очаква да бъде с ниско ниво и честота на въздействие, и няма да оказва влияние извън своето местоположение.

Дейността на обекта не предполага образуването на значителни количества отпадъци, временното съхранение и обезвреждането на които да създаде дискомфорт.

Изграждането и експлоатацията на ИП в землището на с. Свобода, общ. Стрелча няма да замърси и няма да създаде дискомфорт на околната среда в района на имота.


2.16. Риск от инциденти

За всички работещи в обслужването на обекта, условията на труд съдържат рискови фактори в рамките на нормалните за разглежданата производствена дейност.

Описаните дейности не отделят вредности и изпарения в работната среда, опасни за човешкото здраве. Ще бъдат изградени вентилационни инсталации, осигуряващи нормирания микроклимат в производствените помещения. По отношение на трудовия риск, опасности съществуват – необходимо е стриктно спазване на технологичната дисциплина.

Рискови работни места съществуват при наличие на немарливост от страна на обслужващия персонал, при неспазване на инструкциите за БХТПБ, при неподдържане в изправност на техническите съоръжения и др.

Здравен риск за работещите по време на строителството, по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, съществува в рамките на нормалния производствен риск. При спазване на всички нормативи и инструкции за БХТПБ при СМР ще бъдат сведени до минимум аварийните, съответно рискови ситуации.

При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите на обекта ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.
 1. Местоположение на инвестиционното предложение

3.1. План, карти и снимки, показващи границите наИП, даващи информация за физическите, природните и антропогенните

характеристики, както и за разположените в близост

елементи от Националната екологична мрежа

Приложени са: скица, договор за покупка на недвижим имот и договор за аренда, показващи границите на терена, където ще се реализира ИП и антропогенните особености на района. Площадката се намират извън жилищната регулация на с. Свобода, общ. Стрелча.


Имотът представлява неизползваема селскостопанска територия – „изоставена нива”. ИП за изграждане на „Оранжерия (от два блока) за ягоди и метален навес” ще се реализира в ПИ № 020184, местност „Колибите”, землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с максимална застроена площ 10238 м2, при граници описани подробно в приложените скица и документ за собственост.


В района на имота, в който ще се реализира ИП няма защитени природни местообитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване, съгласно ЗБР. Площадката не засяга защитени територии по смисъла ЗЗТ. Имотът отстои на не по-малко от 2.18 дка до най-близката защитена зона „Попинци” с код BG 0001039, която е част от мрежата „НАТУРА 2000”. Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредбата за ОС.

3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта ИП и бъдещи планирани ползватели на земи

Съществуващите ползватели на имоти в района и съответно в съседство на разглеждания имот са уведомени на основание чл. 4 (2) от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционното предложение. Възложителят е уведомил писмено кметовете на Община Стрелча и на кметство с. Свобода. Засегнатото население е уведомено чрез обява на сайта на община Стрелча. Към момента на представяне на документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Осигурен е обществен достъп до настоящата информация, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС чрез съобщение на информационните табла на община Стрелча и кметство с. Свобода, както и чрез обява на възложителя фирма „ИФАСТЕФ” ЕООД от с. Голец, общ. Угърлич, обл. Ловеч. Предоставени са копия на хартиен и електронен носител на общ. Стрелча и кметство с. Свобода. Информацията е качена на сайта на община Стрелча.

3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

ИП ще има пряка връзка със съседните имоти ПИ с №№ 020182 и 020183, собственост на арендатора в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик за ползване на наличната техническа инфраструктура.

Съседните имоти представляват частни и общински селскостопански територии.

3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Площадката на обекта не е в санитарно-охранителната вододайна зона на водоизточниците на с. Свобода и гр. Стрелча.

Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на основание чл. 15 по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС и е установено, че ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

3.4а. Качество и регенеративната способност на

природните ресурси

С реализацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат променени и влошени.

След завършване на предвидените СМР, неизползваните земни маси ще бъдат използвани за рекултивация и за оформяне на тревните площи на територията на площадката.

Изграждането и експлоатацията на ИП не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

В т 2.4 на настоящата информация са разгледани подробно всички алтернативи за реализация на ИП, включително и за местоположение.

Предлаганите дейности не противоречат на устройствената зона и са напълно допустими при спазване на изискванията на специализираните закони. С реализацията и експлоатацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат променени.


 1. Характеристика на потенциалното въздействие

4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти,

минералното разнообразие, биологичното разнообразие и

неговите елементи и защитените територии на единични и

групови паметници на културата, както и очакваното

въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения,

рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Проектните решения на ИП за изграждане и експлоатация на обекта ще съблюдават основните принципи за икономично използване на територията, за опазване и развитие на околната среда, за изграждане на функционалeн екологосъобразен обект.


При строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие изкопните дейности. Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около сътветния участък на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект.

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните, респективно подпочвените води, в случай на небрежност от страна на работниците, заети в строителния процес.

Битовите и строителни отпадъци, генерирани по време на строителството ще се депонират на отредени за целта временни места и ще се извозват от съответната фирма по чистотата на общинското сметище.

По време на строителството е възможно инцидентно и краткотрайно замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци. Нарушенията ще бъдат в границите на отредения имот.Шум и вибрации - използваните строителни машини и съоръжения – тежко и лекотоварни камиони, багери, булдозери и др., са с ниво на шум около 80 – 90 dB(A). Шумовият фон в района на строителната площадка ще влоши за кратко време.

При експлоатацията на ИП - производствената дейност ще се извършва съгласно одобрени проекти в съответствие с нормативните изисквания. Технологичният процес ще протича при стриктно спазване на изискванията за оранжерийно производство на ягоди и на изискванията за опазване на околната среда и водите.

При работа на обекта като евентуални източници на замърсители са производствения процес, обслужващия персонал, клиентите и обслужващите транспортни средства.4.1.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве - Изграждането и реализацията на ИП, няма да повлияе върху хората и тяхното здраве. При изпълнение на мерките (подробно описани в т. 2.16.) за предотвратяване на възможни опасности за работещите повреме на строителството и експлоатацията на ИП, обектът ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.

4.1.2 Въздействие върху земеползването, материалните активи – Реализацията на ИП няма да промени земеползването на прилежащата територия. В района на ИП няма данни за материални активи, които биха могли да попаднат по негово въздействие.

4.1.3 Въздействие върху атмосферния въздух, атмосферата - При експлоатацията на ИП, източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на въздуха са котелните инсталации за отопление на оранжерията. Предвидените котли за изгаряне на пелети са с автоматизирано подаване на пелетите чрез шнеково устройство. По този начин се осигурява точно дозиране и подаване на пелетите директно в горивната камера и се постига ефективното изгаряне на горивото. Пепелта, отделена при изгарянето на пелетите е около 0,5%, а съдържанието на сажди в изходящите газове е сведено почти до минимум. Благодарение на малкото количество пепел, котелът не изисква всекидневно обслужване. Котлите са с автоматизирано отвеждане на пепелта, при което котелът може да работи самостоятелно дълго време. Разпалването на пелетите в котела е автоматично. Използването на автоматична горелка позволява гъвкаво регулиране на мощността на котела.

Продължителността на въздействието е кратка, интензивността - слаба. Обхватът на емитираните замърсители ще бъде локализиран около източниците, в огражденията на имота. При работа на обекта няма източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на въздуха.4.1.4 Въздействие върху водите, почвата, земните недра –При производствената дейност, предмет на ИП ще се консумира вода за напояване на насажденията. За нуждите на бъдещият обект ще се употребява вода от шест броя стационарни резервоари с обем до 30 м3, захранвани от водоноски от лицензирана фирма, с която възложителя ще сключи договор за доставка на вода за напояване.

От предвижданата оранжерийна дейност не се отделят отпадъчни води. Няма да има заустване на ОВ в повърхностен воден обект.

Мерки за опазване на почвата и земните недра са всички мероприятия, които ще се предвидят за опазване на водите. Необходимо е теренът да се поддържа чист и да не се допуска замърсяване с отпадъци. При описаните процеси не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие след въвеждането в експлоатация на обекта.

4.1.5 Отпадъци - В т. 2.11 подробно са описани евентуалните отпадъци от дейността на ИП и съответно тяхното управление съгласно ЗУО. При стриктно спазване на инструкциите за работа, не се очаква неблагоприятно въздействие на този фактор върху околната среда.

4.1.6 Въздействие върху ландшафта – Територията на площадката ще бъде повлияна от въздействието на човешката дейност. Площадката е неизползваема селскостопанска територия. При реализацията на ИП не се очакват промени в структурата и функционирането на ландшафта. Експлоатацията на ИП ще има положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на района.

4.1.7 Въздействието върху флората и фауната вследствие на предвижданата дейност ще бъде с ограничен териториален обхват, без кумулативен ефект.

4.1.8 Шум и вибрации - Евентуални източници на наднормено шумово натоварване ще бъдат моторните превозни средства, обслужващи обекта. Въздействието на шума от обслужващите транспортни средства по време на експлоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма кумулативен ефект върху съществуващата акустична обстановка. При дейността на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.

4.1.9 Въздействие върху исторически и културни паметници Реализацията и дейността на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху историческите, културните и природни паметници в региона, няма данни за наличието на такива.

4.1.10. Въздействие върху елементи от Националната

екологична мрежа (НЕМ), включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение


В обхвата на имота, предмет на ИП няма елементи от НЕМ. В близост до площадката на инвестиционното предложение няма чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други видове зони. Имотът отстои на не по-малко от 2.18 дка до най-близката ЗЗ „Попинци” с код BG 0001039.

Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до: • Пряко или косвенно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на ЗЗ от мрежата „НАТУРА 2000”.

 • Нарушаване на целостта, структурата и функциите на ЗЗ от мрежата „НАТУРА 2000”.

 • Отрицателно кумулативно въздействие върху ЗЗ от мрежата „НАТУРА 2000”.

4.2. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват

- ниска степен на въздействие

- продължителност – за експлоатационния период на обекта

- ниска честота на въздействие

- кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село,

курортно селище, брой жители и др.) - Обхватът на въздействие е локален – в границите на имота. Изграждането и експлоатацията на ИП не засяга населени места, обществени сгради, както и обекти със стопанско предназначение.

4.4. Вероятност на поява на въздействието – Няма.

4.5. Продължителност, честота и обратимост на

въздействието – Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване на инвестиционното намерение.

4.6. Трансграничен характер на въздействието - Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката между тях.

Възложителят ще изготви авариен план за действия при възникване на евентуални пожари, бедствия и аварийни ситуации. Ще бъдат осигурени аптечки с лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварийни изходи. В обекта ще се предвидят необходимите противо-пожарни съоръжения.

Проектните решения за изграждане на ИП ще бъдат съобразени със строително-техническите норми за разглежданите дейности. Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията на обекта и безопасна експлоатация.


5. Мерки, които е необходимо да се включат в ИП, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на

значителните отрицателни въздействия върху ОС
Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на ИП:
Мерки

Период на

изпълнение

Резултат

Атмосферен въздухИзготвяне на график за редовно измиване на вътрешно алейната пътна мрежа

Строителство

ЕксплоатацияОграничаване разпространението на прахови емисииИзползване на стандартни горивни инсталации

Проектиране

Осигуряват ефективно изгаряне на употребяваните гориваКвалифициран обслужващ персонал

Експлоатация

Недопускане на аварии, съотв. замърсяване на въздуха от дефектирали съоръжения

4.

Ефективно извършване на дезинфекции и лична хигиена на персонала в обекта

Експлоатация

Недопускане на замърсяване на продуктите, съотв. замърсяване на въздуха от неприятни миризми

Подземни и повърхностни води, земи и почвиОползотворяване на излишните земни маси

Строителство

Опазване от замърсяване на почвитеДа се включат в проекта за ОС съответните процедури за опаз-ване на почвата и предпазване на прилежащи територии от натрупване на скални маси или замърсяване с нефтопродукти

Проектиране Строителство

Предпазване на почвите в съответствие с разпоредбите на чл. 14 , ал. 4 от ЗОЗЗ

ОтпадъциОпределяне на подходящо място за ситуиране на съдовете за отпадъци

Проектиране

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеНавременно извозване на отпадъците

Експлоатация

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеВнедряване и реализация на система за разделно събиране на отпадъците в съответствие с общинската програма за УО

Експлоатация

Екологосъобразно оползотворяване на отпадъцитеОсигуряване на денонощна охрана на обекта

Експлоатация

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъцитеСключване на договори с оправомощени фирми за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от обекта

Експлоатация

Изпълнение на изискванията на ЗУО

Вредни физични фактори, шум, вибрацииДа се изготви на проект за вертикална планировка на площад-ката

Проектиране

Подобряване на ландшафтаЗасаждане на допълнителна подходяща растителност на площадката на обекта

Проектиране

ЕксплоатацияНамаляване нивото на шума и праховите емисииНаправа на гладки асфалто-бетонни вътрешни настилки на обслужващите пътища

Проектиране

Снижават шумовите емисии


Заключение
Предвижданата реализация за изграждане на „Оранжерия (от два блока) за ягоди и метален навес” в ПИ № 020184, местността „Колибите”, с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с капацитет до 7 тонa годишно и възложител фирма „ИФАСТЕФ” ЕООД от с. Голец, общ. Угърлич, обл. Ловеч, ще осигури най-благоприятни условия за ефективно упражняване на производствената дейност за оранжерийно отглеждане на ягоди без отделяне на вредности в концентрации опасни за чистотата на околната среда в района.


Каталог: obqvi
obqvi -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
obqvi -> Приложение №3 Софтуер за сканиране и оптично разпознаване на текст (ocr)
obqvi -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
obqvi -> Специалист Дигитален Маркетинг Digital Marketing Specialist
obqvi -> Конкурса за "съдебен деловодител"
obqvi -> Проекто-списък на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2017 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница