Изчисляване на средно аритметично на претеглени оценки с електронна таблицаДата22.07.2016
Размер117.02 Kb.


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО НА ПРЕТЕГЛЕНИ ОЦЕНКИ С ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА
Доцент д-р Димитър Й. Шикаланов,

департамент Информатика, Нов Български Университет (НБУ),dys@nbu.bg

English text is following the Bulgarian text
Когато процентните тежести на отделните оценки, участващи при оформянето на крайната оценка на обучаем в един учебен курс са различни, тези оценки са множество и са поставени допълнителни условия за оформянето на крайната оценка, ясно е, че изчисляването на необходимите за това формули не може да се направи наум и е най-удобно да се използва електронна таблица. За да се изпълнят такива изисквания е необходимо да се изведат формули за изчисляване на крайната оценка на обучаемия и те да бъдат програмирани съгласно синтаксиса на електронната таблица. Това е направено за учебния курс Графично документиране от бакалавърската програма Компютърни медийни технологии на Нов български университет и резултати са дадени за няколко обучаеми в таблица. Тази технология може да бъде използувана в подобни случаи.
Keywords: education; weighed evaluation marks; spreadsheet
1. ВЪВЕДЕНИЕ

За избор на системата оценки и правилата за тяхното оформяне са взети предвид учебното съдържание на учебния курс Графично документиране, зададено с нейното CV и съответните правила за оценяване на обучаемите в нейния паспорт, утвърждавани за всеки нов випуск студенти и отпечатвани в неговия справочник и публикувани в сайта на НБУ.

Съгласно приетите в НБУ правила, оценките могат да се вписват в изпитните протоколи с оценките с дума: слаб, среден, добър, много добър и отличен и цяло число 2, 3, 4, 5, 6, или цяло число и проста дроб ½ (2½, 3½, 4½, 5½). За целта се приема правило за закръгляване при изчисляване на средно аритметично от две, или повече оценки:

- При стойност на десетичната част от полученото при изчислението число, закръглено в началото до една стотна от единицата, в интервала от 0.01 до 0.24 се закръглява до по-малкото цяло число, в интервала от 0.25 до 0.74 се закръглява до по-малкото цяло число плюс ½ и в интервала от 0.75 до 0.99 се закръглява до по-голямото цяло число.

Например получени при изчисление на средно аритметично и закръглени до една стотна числа 3.01 и 3.24 се закръгляват на 3, 3.25 и 3.74 се закръгляват на 3½, а 3.75 и 3.99 се закръгляват на 4.

В оформянето на оценката участват 2 писмени контролни работи по време на семестъра, оценка на разработения самостоятелно курсов проект и семестриален изпит.

Тежестта на отделните компоненти при формирането на оценката в проценти е както следва:

Първо писмено контролно 10%;

Второ писмено контролно 10%;

Курсов проект 30%;

Семестриален изпит 50%.

На всяко контролно и на семестриален изпит се дават по 1 въпрос от теорията, 1 задача за приложение на теорията и 3 въпроса по работата с програмния продукт, с който се провеждат упражненията и се поставя оценка на всеки от тях съгласно посоченото по-горе правило на НБУ. На първо контролно се дават теоретичен въпрос от първата половина на лекциите, задача за начертаване на скица на минималния необходим брой ортогонални проекции на зададен детайл и 3 въпроса от конспекта от 1 до 32 въпрос а на второ контролно теоретичен въпрос от втората половина на лекциите, задача за начертаване на скица на сборен чертеж на сглобена единица и 3 въпроса от конспекта от 33 до 64 въпрос.

Теоретичният въпрос се задава от преподавателя, задачата за приложение на теорията се избира от студентите от няколко предложени от преподавателя и за въпросите по работата с програмния продукт студентите избират две числа, от които преподавателят изчислява с прости алгебрични действия номерата на три въпроса, равномерно разпределени в съответния интервал от конспекта. При семестриалния изпит теоретичният въпрос се задава от всички лекции, а за въпросите по работата с програмния продукт трите въпроса са равномерно разпределени от целия конспект.

Ако всички оценки по теорията – теоретичните въпроси и задачите за приложение на теорията дават средно аритметично двойка, или всички оценки по работата с програмния продукт и оценката на курсовия проект дават средно аритметично двойка, общата оценка става двойка, без да се прилага средно аритметично между оценките по теорията и практическата работа, понеже студентът не е научил едната важна част от дисциплината.2. МЕТОДОЛОГИЯ

За да се изпълни това изискване е необходимо да се изведат формули за изчисляване на обща оценка за теорията (ООТ) и обща оценка за практическата работа (ООПР), които да отразяват процентната тежест на отделните получени оценки.

Означения във формулите:

К1Т – оценка от теоретичен въпрос от контролно 1;

К1ТЗ – оценка от задача за приложение на теорията от контролно 1;

К1П – средно аритметично от оценките от трите въпроса за програмния продукт от контролно1;

К2Т – оценка от теоретичен въпрос от контролно 2;

К2ТЗ – оценка от задача за приложение на теорията от контролно 2;

К2П –средно аритметично от оценките от трите въпроса за програмния продукт от контролно 2;

КП – оценка от защитата на курсовия проект;

СИТ – оценка от теоретичен въпрос от семестриален изпит;

СИТЗ – оценка от задача за приложение на теорията от семестриален изпит и

СИП – средно аритметично от оценките от трите въпроса за програмния продукт от семестриален изпит.

След явяване на семестриален изпит, всеки студент получава общо 16 оценки заедно с текущия контрол.

Формулата за обща оценка за теорията (ООТ) е:

ООТ = (К1Т + К1ТЗ)*0,1429/2 + (К2Т + К2ТЗ)*0,1429/2 + (СИТ + СИТЗ)*0,7142/2.

Десетичните коефициенти са изчислени да отразяват процентното съотношение за контролни К1 и К2 по 10% тежест и за семестриален изпит СИ с 50% тежест като е изключена оценката от защитата на курсовият проект с тежест 30%, който не влиза в ООТ.

Формулата за обща оценка за практическата работа (ООПР) е:

ООПР = К1П*0,1 + К2П*0,1 + КП*0,3 + СИП*0,5.

Съгласно правилото на НБУ, че ако студентът е съгласен с общата си оценка от текущия контрол през семестъра, преподавателят я приема за окончателна оценка и я поставя в изпитния протокол за дисциплината, като студентът се освобождава от семестриален изпит, тежестите на оценките за контролните К1 и К2 стават по 35% и формулите за ООТ и ООПР в този случай приемат вида:

ООТ = (К1Т + К1ТЗ + К2Т + К2ТЗ)/4 и

ООПР = К1П*0,35 + К2П*0,35 + КП*0,3.

В такъв случай всеки студент получава 11 оценки.

След като се установи, че нито една от двете оценки ООТ и ООПР на дисциплината не е двойка, тогава може да се изчисли по формули общата оценка за дисциплината по съответните формули. За случая с обща оценка от текущия контрол (ООТК), формулата е:

ООТК = (К1Т + К1ТЗ + К1П)/3*0,35 + (К2Т + К2ТЗ + К2П)/3*0,35 + КП*0,3;

а за обща оценка със семестриален изпит (ООСИ):

ООСИ = (К1Т + К1ТЗ + К1П)/3*0,1 + (К2Т + К2ТЗ + К2П)/3*0,1 + КП*0,3 +

+ (СИТ + СИТЗ + СИП)/3*0,5.

Получените оценки се закръгляват съгласно правилото за закръгляване при изчисляване на средно аритметично, посочено по-горе.

За да могат да се изчисляват средни аритметични по формулите, в случаите, когато даден студент не се явил на първо, или на второ, или и на двете контролни, съответните оценки се приемат за двойки в последната седмица на семестъра. Тогава останалите оценки могат да компенсират двойките и да се получи обща оценка 3, или повече. И при явяване на семестриален изпит, текущият контрол оказва влияние върху общата оценка, макар и с нисък процент. Ако студентът се откаже от оформяне на оценката от текущия контрол, общата оценка вече се определя само с резултатите от семестриален изпит.

Очевидно е, че при оценяване с получените формули, те не могат да се изчисляват наум и е най-удобно да се използува електронна таблица. Факултетните номера, трите имена на студентите и получените оценки от текущия контрол и евентуално от семестриалния изпит се нанасят в такава таблица и по съответните формули, записани в съответни клетки на таблицата се изчисляват ООТ, ООПР, междинна изчислена стойност и окончателната изчислена оценка за семестъра, съобразена с изложените вече правила и формули. Ако факултетните номера на студентите се запишат в клетките на колона A на таблицата, трите им имена в клетките на колона B, оценките на теоретичния въпрос от I контролно в колона C, оценката от задачата за приложение на теорията от I контролно в колона D, средното аритметично от трите въпроса от конспекта от I контролно в колона E, респективно оценките от II контролно в колони F, G и H, оценките от защитата на курсовия проект в колона I, респективно оценките от семестриалния изпит в колони J, K и L, то в клетките на колона M можем да запишем формулата за изчисляване на ООТ при явяване на семестриален изпит, записана съгласно синтаксиса на програмата за електронни таблици EXEL за ред 3 от таблицата:

=SUM((C3+D3)*0,1429/2+(F3+G3)*0,1429/2+(J3+K3)*0,7142/2),

в колона N формулата за ООПР:

=SUM(E3*0,1+H3*0,1+I3*0,3+L3*0,5),

в колона O формулата за междинна изчислена стойност:

=IF(AND(M3>2,49;N3>2,49);SUM((C3+D3+E3)/3*0,1+(F3+G3+H3)/3*0,1+I6*0,3+(J3+K3+L3)/3*0,5);2), а в колона P формулата за общата оценка ООСИ на студента:

=IF(AND(O3-INT(O3)>0,49;O3-INT(O3)<0,75);INT(O3)+0,5;IF(O3-INT(O3)>0,74;ROUNDUP(O3;0);IF(O3-INT(O3)>0,24;INT(O3)+0,5;ROUNDDOWN(O3;0)))).

В случай, когато студентът е съгласен да получи оценката само от текущия контрол, в колоните M, N, O и P се поставят формулите за изчисляване на ООТ, ООПР, междинна оценка и обща оценка от резултатите от текущия контрол за ред 6 от таблицата:

- в колона М - ООТ:

=SUM((C6+D6+F6+G6)/4);

- в колона N - ООПР:

=SUM(E6*0,35+H6*0,35+I6*0,3);

- в колона O - междинна изчислена стойност:

=IF(AND(M6>2,49;N6>2,49);SUM((C6+D6+E6)/3*0,35+(F6+G6+H6)/3*0,35+I6*0,3);2)

- в колона P - ООТК:

=IF(AND(O6-INT(O6)>0,49;O6-INT(O6)<0,75);INT(O6)+0,5;IF(O6-INT(O6)>0,74;ROUNDUP(O6;0);IF(O6-INT(O6)>0,24;INT(O6)+0,5;ROUNDDOWN(O6;0)))).


3. РЕЗУЛТАТИ

В следващата таблица са показани резултатите, изчислени с посочените формули с електронна таблица на EXEL за двама студенти, явили се на семестриален изпит и за други двама, получили обща оценка само от текущия контрол.


Примерна таблица на EXEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1

Ф№

Имена

I контролно

II контролно

Проект

Семестр.

изпит


ООТ

ООПР
Оц.

2
СЪС СЕМЕСТР.

ИЗПИТ
3

F243222

2

2

2

2

2

3,5

4,5

2

5

2,89

3,95

3,37

3,5

4

F241652

2

2

2

2

2

5,5

3

3

3

3,50

3,55

3,55

3,5

5
С ТЕКУЩ КОНТРОЛ6

F241113

3

2

3

3

2

5


3,00

2,90

3,37

3,5

7

F142002

3

4

3

3

5

5


2,75

4,65

3,83

4


4. ОБСЪЖДАНЕ

В таблицата може да се види, че за последните двама студенти, чиито резултати са изчислени от текущия контрол, ООТК, получена по формулите се различава от средното аритметично между резултатите от общата оценка за теорията ООТ и общата оценка за практическата работа ООПР. Това е така, защото за ООТ не е нужно и не се отчита влиянието на оценката на проекта, която е висока в конкретните случаи, но във формулите за изчисляване на ООТК се отчита.

След последната седмица на семестъра в университетския саит се публикува електронна таблица с резултатите от текущия контрол от семестъра, а след семестриалния изпит там се публикува електронна таблица с крайните оценки.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Тази технология може да бъде използувана в подобни случаи от преподаватели във висшите учебни заведения, от учители и др.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница