Издателска къща “Св. Иван Рилски” Publishing House “St. Ivan Rilski”Дата01.05.2018
Размер65.24 Kb.годишник

на

минно-геоложкия университет

«св. иван рилски» - софия
том 48

СВИТЪК ІV: ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ


annual

of

university of mining and geology

st. Ivan rilski” – sofia


Volume 48

part IV: humanitarian sciences and economics
Издателска къща “Св. Иван Рилски”

Publishing House “St. Ivan Rilski”

София, 2005

Sofia, 2005


редакционна колегия
доц. д-р Венцислав Иванов – главен редактор

доц. д-р Страшимир Страшимиров – зам. главен редактор

доц. д-р Вяра Пожидаева – председател на редакционен съвет

доц. д-р Руслан Костов - председател на редакционен съвет

доц. д-р Кръстю Дерменджиев - председател на редакционен съвет

доц. д-р Андрей Рождественский - председател на редакционен съвет

инж. Зоя Велева

редакционен съвет

на Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки
доц. д-р Андрей Рождественский – председател

доц. д-р Богдана Бранкова

стар.преп. Диана Манова

ас. Юлия Илчевас ъ д ъ р ж а н и е


ХУМАНИТАРИСТИКАТА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Михаела-Адина Апостолаче

Михай-Кристиан Апостолаче

Актуални последствия от юридическите норми на еволюиралото общество

5


Добрин Тодоров

За случването

7

Женя Стефанова

Понятието за “Минен отпадък” според правото на европейския съюз и казусите Palin Granit oy и Avesta Polarit Chrome oy

11


Ваня Серафимова

Процесът на социализация: стратегии на признаване

17

Олга Симова

Реалността като утопия?

23

Олга Симова

Еврооптимизъм и евроскептицизъм. Българският вариант. (Причини за формирането им и преодоляване на негативните им страни)

27


Анжела Кракун

Йосиф Андрас

Виртуалният минералогичен музей – основен обект на Световната минералогическа организация

33ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА СРЕДА
Джорд Калкан

Аспекти на румънската петролна индустрия в периода между двете световни войни

37


Добринка Великович

Основни фактори, определящи бизнес средата на международния пазар на мед

41


Магда Дорина

Динамика, отнасяща се до трудовата заетост в минния район на долината JIU

45


Валентин Велев

Пазарните изисквания и отговорностите на държавата за екосъобразно потребление на минералните ресурси

49

Офелия Лазова


Разход на труд при монолитен начин на изпълнение на стена

53

Офелия Лазова


Разход на труд при стенни елементи с “предстени”

59ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО
Емил Cтан

Йоана Крейтару

Предизвикателството на постмодернизма: Ролята на Интернет в образованието

69


Даниела Еначеску

E-образование и продължаващо обучение

75

Кънчо Иванов

Светослав Забунов

Индивидуално-адаптивна система за електорнно обучение (ИАСЕО) в областта на модерните адаптивни интелигентни е- learning решения

79


Светослав Забунов

Описание на индивидуализиращата подсистема в Индивидуално-адаптивната система за електронно обучение (ИАСЕО)

85


Десислава Костова

Алтернативни форми и методи за изпитване и оценяване на студентите

89

Юлия Илчева

Възможност за използване на примерни учебни тестове по физика във висшите технически учебни заведения като дидактически контракт

91


Юлия Илчева

Дидактически материали по физика със забавен характер за проверка и оценка на знанията на студентите във висшите технически учебни заведения

97


Йордан Иванов

Бисер Цолов

Ваня Борисова

Три основни проблемa пред учебния процес по физическо възпитание и спорт в българските висши училища

103Йордан Иванов

Футболът във висшите училища – организационна структура, особености и перспективи

107C O N T E N T S


THE HUMANITIES IN THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Mihaela-Аdina Аpostolache

Мihai-Cristian Apostolache

Actual implications of the juridical norms on the evolution of society


5

Dobrin Todorov

About “emergence”

7

Zhenia Stefanova

The conception of “mine waste” in european law and the cases Palin Granit and Avesta Polarit

11


Vanya Serafimova

The process of socialization: strategies of recognizing

17

Olga Simova

Reality as utopia?

23

Olga Simova

Eurooptimism and euroscepticism. Bulgarian way.

(Reasons for rising and overcoming their negative aspects)


27


Angela Crăciun

Iosif Andras

The virtual mineralogical museum – main objective of the World mineralogical organization

33ECONOMIC GROWTH AND MANAGEMENT OF THE GLOBAL ENVIRONMENT
Gheorghe Calcan

Aspects of Romanian petroleum industry in the inter-war period


37

Dobrinka Veljkovic

Basic factors which determine business running on the International copper market

41


Magda Dorina

Dynamics of the use of labour power within the JIU valley mining sector

45

Valentin Velev

State market requirements and cares about the ecological consumption of the mineral resources

49

Ofelia Lazova

Expense on work at execution on in-situ walls


53

Ofelia Lazova


Expense on labour at walls elements with “preliminary walls”

59TRADITIONS AND INNOVATIONS IN EDUCATION
Emil Stan

Ioana Creitaru

The challenge of postmodernism: Тhe educational role of the Internet

69

Daniela Enachescu

E-education and lifelong learning

75

Kancho Ivanov

Svetoslav Zabunov

Individually adaptive learning management system (IALMS) in the field of the modern adaptive and intelligent e-learning solutions

79


Svetoslav Zabunov

Description of the individualizing subsystem of the Individually adaptive learning management system (IALMS)

85


Dessislava Kostova

Alternative forms and methods of student’s examination

89

Yulia Ilcheva

Possibility of using examplary training tests in physics at the higher technical training institutions as didactic contract

91


Yulia Ilcheva

Didactic materials in physics with amusing character to check and assess the knowledge of students at higher technical educational institutions

97


Jordan Ivanov

Biser Zolov

Vania Borisova

Three major problems before the physical education process and sport at the higher academic establishments in Bulgaria

103


Jordan Ivanov

The football played at the universities – structure’s organization, characteristics and perspectives

107

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница