Изготвяне на план за Промотиране на фестивал „китариада”Дата10.04.2018
Размер124.66 Kb.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изпълнителят следва да осигури цялостната организация на промотирането на иновативното културно събитие с цел да популяризира фестивала „Китариада”, неговата философията и концепция за развитие, да демонстрира възможностите на събитието за интерпретиране на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник.

Дейността ще се изпълнява от външен изпълнител след провеждане на договаряне по НВМОП. Фирмата ще отговаря за организирането всички дейности свързани с публичните срещи и рекламно-информационните материали.

Планирани са следните комуникационни събития: Трансперанти; Интервюта, статии и участия в радио предавания; Плакати (рециклирана хартия); Официално откриване; Флаери (рециклирана хартия); Дипляни (рециклирана хартия); Местна телевизия; Местно радио; Интернет; Билборд; Указателни табели. В заключителната част на фестивала ще се подготвя пресконференция за отразяване на събитието в електронните и печатни медии.


Изготвяне на план за Промотиране на фестивал „КИТАРИАДА”

Всички дейности свързани с изготвяне на плана ще се осъществяват по график предоставен от Възложителя и съгласуван с Изпълнителя.


Дизайн на рекламни материали

Избраният Изпълнител следва да изготви креативен дизайн, който ще провокира интерес у целевите групи за следните материали Трансперанти; Плакати (рециклирана хартия); Флаери (рециклирана хартия); Дипляни (рециклирана хартия); Интернет съобщения; Билборд; Указателни табели. При изпълнение на задачата избраният изпълнител може, по негова преценка да включи или не - мерките за информация и публичност от бенефициенти на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 относно съдържанието и графичните спецификации на материалите.


Максимално допустимата цена за Дизайн на рекламни материали не може да надвишава 1 800,00 лв. без ДДС.

Трансперанти

Избраният Изпълнител следва да изработи и достави 20 броя транспаренти представящи фестивал „КИТАРИАДА”, с цел да популяризират фестивала „Китариада” и периода за провеждането му. Ще бъдат поставени на центарални места в града. Предвидените количества са за 2 броя събития и ще се изготвят както следва -10 бр транспаренти трябва да бъдат изработени и поставени 1 месец преди първия период за провеждане на събитието и 10 бр транспаренти поставени 1 месец преди втория период за провеждане на събитието.Технически параметри

 • Размери : 1500 см х 1000 см,

 • Цветност: пълноцветно

 • материал: винил

Максимално допустимата цена за Трансперанти не може да надвишава 4 500,00 лв. без ДДС.
Интервюта, статии и участия в радио предавания

Избраният Изпълнител следва да изпълни общо 10 броя интервюта, статии и участия в радио предавания за фестивал „КИТАРИАДА”, с цел да популяризират фестивала, да демонстрират възможностите на събитието за интерпретирането на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник. Предвидените количества са за 2 броя събития и са разпределени по следния начин: Интервю-2бр, статии-6бр., участия в радио предавания-2бр.

Период на изпълнение:

Период 1 - 2012г.

Интервю- 1 бр

Статии / местна и регионална преса/ с обем ½ страница - 3 бр.

Участие в радио предаване /местна радиостанция/-1 брПериод 2- 2013г.г.

Интервю- 1 бр

Статии / местна и регионална преса/ с обем ½ страница - 3 бр.

Участие в радио предаване /местна радиостанция/-1 бр.Забележка: Изпълнителят се задължава да предостави по 2 бр копие в съответен формат /хартиен носител, аудио или видео формат/ за всички изпълнени задачи.

Организаторите на информационни и събития, свързани с изпълнението на проекти по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.

Максимално допустимата цена за Интервюта, статии и участия в радио предавания не може да надвишава 1 500,00 лв. без ДДС.
Плакати рециклирана хартия

Избраният Изпълнител следва да изработи и достави 620 броя плакати . Тематиката на плакатите да бъде насочена към популяризиране и информиране широката общественост за фестивал „КИТАРИАДА”, да демонстрират възможностите на събитието за интерпретирането на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник. Предвидените количества са за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:

Период на изпълнение:

Период 1- 2012г.

Плакати – 310 бр. -подготвени и отпечатани след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др..Период 2- 2013г.г.

Плакати – 310 бр.- подготвени и отпечатани след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др..Технически параметри – ...............


Максимално допустимата цена за Плакати(рециклирана хартия) не може да надвишава 4 030,00 лв. без ДДС

Организиране и провеждане Официално откриване

Избраният Изпълнител следва да организира и проведе 2бр. Официално откриване -предназначени за широката общественост и участниците и 2 бр. Пресконференция в заключителната част на фестивала за отразяване на събитието в електронните и печатни медии. Всяка една от събитията ще се проведе в гр. Перник.Изисквания

Официално откриване

 • Брой участници: 60-100 човека;

 • Продължителност: 1 ден;

 • Място за провеждане- гр.Перник;

 • Заснемане на събитията;

Период на провеждане:

Период 1- 2012г.

Период 2- 2013г.г.

Пресконференция

 • Максимален брой участници: 30 човека;

 • Продължителност: 1 ден;

 • Място на провеждане: място на провеждане на фестивала, гр. Перник;

 • Технически изисквания:

 • Организиране на конференцията – изпращане на покани до представители на пресата и ел. медии подготовка на сценарий и програма;

 • Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/;

 • Брандиране на залата – банер на ОПРР, насочващи табели;

 • Кетъринг за 30 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе и чай;

 • Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите;

 • Медиен мониторинг за отразяването на събитието.

 • Изпълнителят трябва да извърши регистрацията на участниците. както и да направи минимим 25 снимки в съответния формат на DVD и копие от материалите на хартиен носител.

Забележка:Организаторите на информационни и събития, свързани с изпълнението на проекти по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.

Максимално допустимата цена за Официално откриване не може да надвишава 1 200,00 лв. без ДДС.

Флаери рециклирана хартия

Избраният Изпълнител следва да изработи и достави 2000 броя флаери. Тематиката да бъде насочена към популяризиране и информиране широката общественост за фестивал „КИТАРИАДА”, да демонстрират възможностите на събитието за интерпретирането на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник. Предвидените количества са за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:Период 1- 2012г.

флаер– 1000 бр. -подготвени и отпечатани след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др..Период 2- 2013г.

флаери – 1000 бр. -подготвени и отпечатани след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др.Технически параметри

 • Размери : А5,

 • Цветност:пълноцветно, мат

 • Печат- двустранен

 • материал: рециклирана хартия

Максимално допустимата цена за Флаери (рециклирана хартия) не може да надвишава 3 000,00 лв. без ДДС.

Дипляни рециклирана хартия

Избраният Изпълнител следва да изработи и достави 1000 броя дипляна. Тематиката да бъде насочена към популяризиране и информиране широката общественост за фестивал „КИТАРИАДА”, да демонстрират възможностите на събитието за интерпретирането на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник. Предвидените количества са за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:Период 1- 2012г.

Дипляна– 500 бр. -подготвени и отпечатани след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др..Период 2- 2013г.г.

Дипляна – 500 бр. -подготвени и отпечатани след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др..Технически параметри

 • Размери : А4, 6 стр. (А4 с 2 гънки),

 • Цветност: пълноцветно

 • Печат- двустранен

 • материал: рециклирана хартия


Максимално допустимата цена за Дипляни (рециклирана хартия) не може да надвишава 2 380,00 лв. без ДДС.
Телевизионно време Местна телевизия-82мин. Бр

Избраният Изпълнител трябва текущо да консултира Възложителя по отношение на работата с представителите на средствата за масово осведомяване, както и да оказва съдействие при подготовката на съобщенията до медиите. Подготвените материлали се излъчват след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др..

Избраният Изпълнител следва да осигури Телевизионно време в локални медии с продължителност 82мин., за излъчване на анонс/рекламен спот за фестивал „КИТАРИАДА”, с цел да популяризира възможностите на събитието за интерпретирането на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник. Предвиденото телевизионно време е за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:

Период 1 - 2012г.

Телевизионно време- 41 мин.Период 2- 2013г.г.

Телевизионно време- 41 мин.Забележка: Изпълнителят се задължава да предостави по 2 бр копие в съответен видео формат за всички изпълнени задачи.

Организаторите на информационни и събития, свързани с изпълнението на проекти по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието
Максимално допустимата цена за Телевизионно време Местна телевизия) не може да надвишава 12 300,00 лв. без ДДС.

Радио представяне Местно радио

Избраният Изпълнител трябва текущо да консултира Възложителя по отношение на работата с представителите на средствата за масово осведомяване, както и да оказва съдействие при подготовката на съобщенията до медиите. Подготвените материлали се излъчват след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др

Избраният Изпълнител следва да осигури Радио време в местни медии с продължителност 182мин., за излъчване на анонс/рекламен спот за фестивал „КИТАРИАДА”, с цел да популяризира възможностите на събитието за интерпретирането на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник. Предвиденото време е за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:

Период 1 - 2012г.

Радио предаване- 91 мин.Период 2- 2013г.г.

Радио предаване - 91 мин.Забележка: Изпълнителят се задължава да предостави по 2 бр копие в съответен аудио формат за всички изпълнени задачи.

Организаторите на информационни и събития, свързани с изпълнението на проекти по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието

Максимално допустимата цена за Радио представяне Местно радио не може да надвишава 9 100,00 лв. без ДДС
Публикации в Интернет

Избраният Изпълнител трябва текущо да консултира Възложителя по отношение на работата с представителите на средствата за масово осведомяване, както и да оказва съдействие при подготовката на съобщенията до медиите. Подготвените материлали се публикуват след съгласуване с Възложителя на дизайна, основната информация и снимковия материал и др

Избраният Изпълнител следва да осигури 2бр. Публикации в Интернет за фестивал „КИТАРИАДА”, с цел да популяризира възможностите на събитието за интерпретирането на един традиционен рок фестивал по нов и нетрадиционен начин, за създаване на нова идентичност и неповторимост, като част от културния календар на Перник. Предвиденото телевизионно време е за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:

Период 1 - 2012г.

Публикации в Интернет- 1бр.Период 2- 2013г.г.

Публикации в Интернет- 1бр.Забележка: Изпълнителят се задължава да предостави по 2 бр копие в съответен формат за изпълнените задачи.

Организаторите на информационни и събития, свързани с изпълнението на проекти по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието

Максимално допустимата цена за Публикации в Интернет не може да надвишава 2 200,00 лв. без ДДС

Указателни табели

Избраният Изпълнител следва да изработи и монтира 24 бр. указателни табели спазвайки стриктно насоките за информиране и публичност по ОПРР, относно съдържанието и графичните спецификации на материалите за публичност по проекти, съфинансирани от Структурните и Европейския социален фонд на ЕС. Съдържанието на информацията се съгласува с Възложителя. Указателните табели ще бъдат поставени за времето на провеждане на фестивал :”КИТАРИАДА” на местата посочени Възложителя.

Предвидените количества са за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:

Период 1- 2012г.

Указателна табела– 12 бр.Период 2- 2013г.г.

Указателна табела– 12 бр.Технически параметри:

Размер: 70 х 50 см.

Цветност: пълноцветно, мастила устойчиви на външни условия

Материал: Еталбонд

Вид закрепване: на метална стойка

Забележка: Изпълнителят се задължава да се придържа към насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициенти на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013, като спазва стриктно изискванията, относно съдържанието и графичните спецификации на материалите. . За тази цел те ще използват

  1.   Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;


  2.   Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие
  3.   Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.


Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 10% от целия цялата указателна табела

Максимално допустимата цена за Указателни табели не може да надвишава 3 600,00 лв. без ДДС

Билборд

Избраният Изпълнител следва да изработи и монтира 10 бр. билборда спазвайки стриктно насоките за информиране и публичност по ОПРР, относно съдържанието и графичните спецификации на материалите за публичност по проекти, съфинансирани от Структурните и Европейския социален фонд на ЕС. Съдържанието на информацията се съгласува с Възложителя. Билбордовете ще бъдат поставени за времето на провеждане на фестивал :”КИТАРИАДА” на местата посочени Възложителя.

Предвидените количества са за 2 броя събития и са разпределени по следния начин:

Период 1- 2012г. (един месец)

Билборд– 5 бр.Период 2 - 2013г. (един месец)

Билборд – 5 бр.Технически параметри:

Размер: 4000 х 3000 см.

Цветност: 3+1 цвята, мастила устойчиви на външни условия

Материал: винил

Вид закрепване: върху тип пиза

Забележка: Изпълнителят се задължава да се придържа към насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициенти на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013, като спазва стриктно изискванията, относно съдържанието и графичните спецификации на материалите. . За тази цел те ще използват

  1.   Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;


  2.   Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие
  3.   Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.


Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 10% от целия билборд.

Максимално допустимата цена за Билборд не може да надвишава 4 500,00 лв. без ДДС

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Участникът следва да осигури за своя сметка общата координация на изпълнение на дейностите по договора. За тази цел в своето техническо предложение участникът следва да предложи адекватен брой експерти, разполагащи с необходимата квалификация, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на дейностите по договора. Участникът следва да посочи изрично лице за контакт от предложения екип, с което възложителят да координира изпълнението на дейностите. Разходите по престоя и настаняването на екипа за изпълнение на поръчката следва да са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница