Изграждане на мостове и преодоляване на различията



страница15/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15






Източник:







Препоръка за Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) / Да опознаем

ECVET /CEDEFOP/Други



Ръководство на потребителя за ECTS

Понятие







Неформално обучение

Обучение, вплетено в планираните дейности, които не са изрично определени като обучение (от гледна точка на целите на обучението, ученето или обучението за подкрепа). Неформалното учене е съзнателно от гледна точка на учащия.
(CEDEFOP 2004)

Обучение, което не се осигурява от институция за образование или обучение и обикновено не води до сертифициране. Този вид обучение, обаче, е структурирано (от гледна точка на целите на обучението, ученето или обучението за подкрепа). Неформалното обучение е съзнателно от гледна точка на учащия.
(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)


















Индивидуално обучение

Обучение в резултат от ежедневните дейности, свързани с работата, семейството или свободното време. Този вид обучение не е организирано или структурирано по отношение на целите, времето или подкрепата за ученето. Индивидуалното обучение е в повечето случаи непреднамерено и непланирано от гледна точка на учащия.

(CEDEFOP 2004)



Обучение в резултат от ежедневните дейности на живот, свързани с работата, семейството или свободното време. Този вид обучение не е структурирано по отношение на образователните цели, ученето или обучението за подкрепа и обикновено не води до сертифициране. Индивидуалното обучение може да бъде планирано, като в повечето случаи е непреднамерено (или "случайно").

(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)






























Резултати от обучението

Набор от знания, умения и компетентности, които индивидът е придобил и/или е в състояние да демонстрира след завършване на процеса на обучение във формална, неформална и индивидуална форма.

(CEDEFOP 2004)



Декларации на това, което учащият се очаква да знае, да разбира и да може да направи след успешното приключване на процеса на обучение.
(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)













Модул




Курс на обучение в система, при която всеки курс носи същия брой кредити или множество от тях.
(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.).



















Квалификационни рамки

Инструмент за разработване и класификация на квалификациите (например на национално и секторно ниво), съгласно набор от критерии (например чрез използването дескриптори), приложими към определени нива на резултати от обучението.




Коментар:







Квалификационната рамка може да се използва за:
- Създаване на национални стандарти за знанията, уменията и компетентностите;
- Насърчаване на качеството на образованието;
- Осигуряване на система за координация и/или интеграция на квалификациите и възможност за сравнение на квалификация по квалификации един към друг;
- Насърчаване на достъпа до обучение, трансфер на резултатите от обучението и напредък в обучението.



















Понятие

Източник: Препоръка за ECVET/ Да опознаем по-добре Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) /CEDEFOP/Други

Ръководство на потребителя за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)




Източник: въз основа на Европейската комисия, 2006a; ОИСР, 2007.










Свързани понятия: Европейска квалификационна рамка (ЕКР), квалификационна система

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) е обща европейска референтна рамка, която


свързва националните квалификационни системи, изпълнявайки ролята на тълкувателна матрица, поради което квалификациите са по-разбираеми в различните страни и системи.
(CEDEFOP)

Квалификационните рамки, функциониращи на национално, регионално или секторно ниво, може да приемат много форми и този термин също изисква общо разбиране. Текущата работа на ОИСР предвижда следната дефиниция:






Понятие

Източник:

Препоръка за ECVET/ Да опознаем по-добре Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) /CEDEFOP/Други



Ръководство на потребителя за ECTS




Признаване на кредит




Процес, чрез който една институция удостоверява, че резултатите от обучението, постигнати и оценени в друга институция, отговарят на изискванията на дадена програма (някои или всички), нейните съставни компоненти или квалификация.
(Ръководство на потребителя за ECTS, 2009 г.)

Признаване на резултатите от обучението

Процесът на официално атестиране на постигнатите резултати от обучението чрез присъждане на единици или квалификации.
(ECVET, Въпроси и Отговори).




Умения

Способност за изпълнение на задачи и решаване на проблеми.

(CEDEFOP 2006a)

Способността да се прилагат знанията и да използва придобитото ноу-хау при изпълнение на задачи и решаване на проблеми. В контекста на Европейската квалификационна рамка уменията се описват като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включително сръчност и използване на методи, материали, пътеки такси и инструменти).

(Препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) от 17.4.2009 г.).







Единица/и резултати от обучението

(ECVET) набор от знания, умения и/или компетентности, които представляват съгласувана част от квалификацията. Дадена единица може да бъде най-малката част на квалификацията, която може да се оценява, прехвърля, валидира и евентуално сертифицира. Единицата може да бъде специфична за дадена професионална квалификация или да е обща за няколко квалификации. Характеристиките на единиците (съдържание, размер, общ брой единици, съставящи квалификацията и др.) се определят от компетентния орган, отговорен за квалификацията на съответното ниво. Определението и описанието на единиците може да варира според квалификационната система и процедурите на компетентния орган. Въпреки това, Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) предлага за всяка единица да се опишат:
- Общото название на единицата;
- Знанията, уменията и компетентностите, които се съдържат в единицата;
- Критериите за оценка на съответните резултати от обучението.
(Европейска комисия, 2006в.)




Източник:

Препоръка за ECVET/ Да опознаем по-добре Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) / CEDEFQP/Други


Единица означава компонент на квалификацията, състоящ се от съгласуван набор от знания, умения и компетентности, който могат да бъдат оценени и валидирани.
(Препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) от 17.4.2009 г.).

БИБЛИОГРАФИЯ
Правни текстове
Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region: Lisbon, 11.41997. CETS No.: 165. Council of Europe/ UNESCO. [online]. връзка
Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning: April 2008. Official Journal of the European Union, 6.5.2008, C111/1. [online]. - връзка
Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET): June 2009. Official Journal of the European Union, 8.7.2009, C 155/11. [on­line]. - връзка
Recommendation Rec(2002)6 of the Committee of Ministers to member states on higher educa­tion policies in lifelong learning: 2002. Council of Europe, Committee of Ministers. [online]. - връзка
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training P6_TA(2008)0627. European Parliament legislative resolution of 18. December 2008 on the proposal for a recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training(COM(2008)0179— C6-0163/2008 — 2008/0069(COD)). Official Journal of the European Union, 23.2.2010, C45/E183. [online]. - връзка
Документи на Европейския съюз
ECTS Key Features: 2008. European Commission, Education & Training. [online]. — връзка
ECTS’s User Guide: 2009. European Commission, Education & Training. [online]. — връзка

A Memorandum on Lifelong Learning (of 30 October 2000). Commission Staff Working Paper (2000) 1832 final. [online]. — връзка

Focus on Higher Education in Europe 2010: The im­pact of the Bologna Process. Eurydice 2010. ISBN 978-92-9201-086-7. [online]. — връзка

Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna process. Eurydice 2009. ISBN 978-92-9201-023-2. [online]. връзка

Focus on the structure of higher education in Europe. National trends in the Bologna process

- 2006/07 Edition. Eurydice 2007. ISBN 978-92­79-05372-6. [online]. - връзка
Декларации, комюникета и текстове, приети от министрите на Болонския процес
The European Higher education Area (The Bologna Declaration of 19 June 1999). [online]. - връзка
Towards The European Higher education Area (The Prague Communique of 19 May 2001). [online]. - връзка
Realising the European Higher Education Area (The Berlin Communique of 19 September 2003). [online]. - връзка
The European Higher Education Area - Achieving the Goals (The Bergen Communique of 20 May 2005). [online]. - връзка
Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world. (The London Communique of 18 May 2007). [online]. - връзка
The Bologna process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade (The Louvain-la-Neuve Communique of 29 April 2009). [online]. - връзка
European Higher Education Area (Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area of 12 March 2010). [online]. - връзка
The framework of qualifications for the European Higher Education Area (adopted by Ministers responsible for higher education in May 2005). [online]. - връзка
The EUA Bologna Hand Book, Raabe 2006, ISBN 3-8183-0209-X. Adam, S., Chapter B 2.3-1, Introducing Bologna Objectives and Tools - An introduction to learning outcomes;
Други стандартни рамкови документи
Diploma Supplement. European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES model. [online]. - връзка
Доклади и научни разработки
A Framework of Qualifications for The European Higher Education Area (2005). Background Report. Published by: Ministry of Science, Technology and Innovation, Danmark. ISBN: 87­91469-54-6. [online]. -- връзка
Rauhvargers, A., Deane, C., Pauwels, W. Bologna process Stocktaking Report 2009. (Report from working groups appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in Leuven/Louvain-la-Neuve). [online]. - връзка
Bologna at the Finish Line. The European Students' Union, 2010. [online]. — връзка

Speaking notes for the Budapest and Vienna Ministerial conference, 11-12th of March 2010. The presentation of Ligia Deca, the Chaiperson of ESU. [online]. - връзка
Le Mouillour, I. (2010). Linking credit systems and qualifications frameworks: An international comparative analysis: Selected results. CEDEFOP: Area ECVL/ILEMO/2010/029;
Stastnâ, V. Aligning national against European Qualification Frameworks: The principles of Self-Certification (final report). Oficiâlnf seminar Bolonskeho procesu, Tbilisi, State University, 27.-28. 11. 2008 [online]. — връзка

1 ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)

2 Проектът Be-TWIN събира следните партньори. CCIP (Търговската и индустриалната камара на Париж), Франция; Stratford-upon-Avon College, Обединеното кралство; Русенски университет, България; GIP, Ректорат в Париж, Франция; Fédération de la Plasturgie, Франция; CPV (Производствен център на Венето), Италия; USP Венеция (Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia),

Италия; UNICA (Мрежа от университетите от столиците на Европа), Белгия; Мрежа за учене през целия живот на Стафордшир Стафордшър и ШропширШропшър, Обединеното кралство; ZDZ (Център за професионално развитие в Киелце), Полша; EMC (European Marketing Confederation), Белгия; ENAIP (Националната агенция за професионално обучение), Италия; DEKRA Akademie GmbH, Германия; Econometrica ООД, Гърция.

3 Под квалификация за висше образование обикновено се разбира "каквато и да е степен, диплома или друго удостоверение, издадено от компетентен орган, удостоверяващи успешното завършване на програма за висше образование" (Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите, 1997 г.).

4 След приемането от държавите-членки и Европейския парламент това предложение се превърна в официална препоръка. – Връзка

5 Комюнике на министрите от Льовен (2009 г.)

6 2006, Препоръка (2002)6 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към страните членки.

7 вж. Комюнике на министрите от Берген, 2005 г.

8 Вж. Преамбюл на Дипломното приложение

9Доклад за постигнатите резултати, 2009 г.

Проучване на мрежата „Евридика”, 2009 г.

10 Атрибути на квалификацията са например нивото, профила, програмите, основани на резултатите от обучението, ECTS кредитите, осигуряването на качеството.

11 Това включва модули, курсове, работа по дисертации, работни стажове и лабораторна работа - Бележка: учебни дейности в нашата дефиниция.

12 За докладите от Льовен / Лувен-ла-Ньов, кликнете тук, за презентации и доклад, подготвен за среща Будапеща-Виена кликнете - тук.

13 Вж. презентацията на Ligia Deca, председател на Европейския студентски съюз (ESU)

14 Препоръка за ECVET → връзка

15 Въз основа на презентацията от Мишел Арибо (Michel Aribaud), политолог и експерт по Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) в Европейската комисия, която предстои да бъде публикувана.

16 Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) Key Features

17 Вж. Ръководство на потребителя за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), 2009 г.

18 Препоръка за ECVET, 2009 г.

19 Препоръка за ECVET, 2009 г.

20 Вж. Ръководство на потребителя за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), 2009 г.

21 Препоръка за ECVET, 2009 г.

22 Вж. Ръководство на потребителя за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), 2009 г.

23 Препоръка за ECVET, 2009 г.

24 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета (май 2008 г.) за създаването на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот

25 Вж. Квалификационната рамка за Европейското пространство за висше образование (ЕПВО)

26 Основни характеристики на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)

27 Препоръка за ECVET, 2009 г.

28 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета (юни 2009 г.) за създаването на Европейска рамка за осигуряване на качеството за професионалното образование и обучение

29 Конвенция за признаването на квалификациите във висшето образование в европейския регион, Лисабон, 1997 г. (Конвенция №165 на Съвета на Европа / ЮНЕСКО)

30 Основни характеристики на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)

31 Наръчник за Болонския процес на Европейската асоциация на университетите (EUA), Раабе, Стивън Адам, Глава Б 23-1, Увод в целите и инструментите на Болонския процес – Въведение в резултатите от обучението, т.4

32 Например BTS (Brevet Technicien Superieur) във Франция или FDA (Foundation Degree) в Обединеното кралство.

33 Националната квалификационна рамка все още не е одобрена, това е само препратка към проекта.

34 Може да се каже само когато цитираният процес е завършило успешно.

35 Може да се каже само когато процедурата за сертифициране е завършила успешно.

36 Под-резултатите от обучението ще продължат да конкретизират знанията, уменията и компетентностите на отделния завършил. Към момента не е било възможно да се въведе пълно описание, включително за под-резултатите от обучението.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница