Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница3/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Разпределение на ECVET кредитни точки
ECVET точки се определят както за дадена професионална квалификация като цяло, така и за включените в нея отделни единици. Разпределението на ECVET точки за дадена квалификация се основава на споразумението, според което 60 точки се присъждат на резултатите от обучението, които се очаква да бъдат постигнати за една година на формално професионално образование и обучение (ПОО) в редовна форма. Както е посочено в Препоръката, "за определена професионална квалификация, един формален контекст на обучение се приема като отправна точка и въз основа на споразумението, общият брой точки се присъжда за тази квалификация. От този общ брой, ECVET точките се разпределят на всяка единица според относителната им тежест в рамките на професионалната квалификация."
Броят на ECVET точките изразява относителната тежест/значение на една единица. Съгласно Препоръката за Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), разпределянето на ECVET точки се извършва в съответствие със следните подходи или комбинация от тях:


  • Различните заинтересовани страни "оценяват" различните единици, които са част от квалификацията, в съответствие с относителното значение на резултатите от обучението за пазара на труда, за преминаването към други квалификационни степени или за социалната интеграция;

  • Сложност, обхват и обем на резултатите от обучението в единицата (т.е. сложност, обхват и обем на придобитите знания) по отношение на резултатите от обучението в рамките на цялостната квалификация. Знанията и умения в рамките на единицата се оценяват спрямо техния дял в общите умения и компетентности на цялата квалификация;

  • Необходимото усилие за учащия (оценка на необходимите усилия от страна на учащите, учебната натовареност или учебното време) за постигане на резултатите от обучението, включени в единицата;14

Независимо от избрания метод или комбинация от методи, обхватът на единицата трябва да бъде разумен – твърде тесните единици може да доведат до фрагментация, без да се постигне правилното им разбиране, а твърде широките по обхват биха могли да навредят на мобилността.ДВЕТЕ КРЕДИТНИ СИСТЕМИ В ПЕРСПЕКТИВА
Налице са очевидни предизвикателства пред опитите да се изгради мост между Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET). Едно от тези предизвикателства е концептуално и епистемологично, т.е. кои видове знания, умения и компетентности се считат за валидни и относими. Именно по линията на това измерение може да се открои една фундаментална разлика. Всъщност, обучението може да се разглежда като набор от онези дейности, които дават възможност за извършване на вече известни задачи, т.е. да се акцентира върху вида на знанията, уменията и компетентностите, предоставящи на учащите нужния капацитет за усъвършенстване на изпълнението на определени задачи. От друга страна, образованието на всички нива може да се възприеме като стремеж към развитие и подготовка на хората за живот в един несигурен и непредвидим свят. Следователно образованието определя като приоритет различните видове знания, умения и компетентности, поставяйки акцента върху осмислянето, автономността на личността, критичното мислене или усещането за продължаващо любопитство и търсене. На практика обаче, тези разграничения между системите не се прилагат стриктно и всяка сфера съдържа видими елементи от другата.
Може да се твърди обаче, че обучението често се фокусира върху практическите умения, като например работа на струг или поставяне на диагноза, докато образованието е по-скоро теоретично по своята същност и в повечето случаи неговите резултати са основани на чистото знание. Тези различия в целите подчертават втория важен въпрос, а именно разбирането на понятието "професионално". В по-широк смисъл, то описва всички дейности, особено учебни дейности, насочени към подготовката на дадено лице да изкарва прехраната си, т.е. да работи. В по-тесен смисъл, обаче, понятието отразява идеята за изучаване на занаят или търговска дейност, а не обучение, предоставено от висше учебно заведение. Поради това, когато се разглеждат резултатите от обучението и в двете сфери (висшето образование и професионалното образование и обучение), трябва да се има предвид кои точно видове резултати (т.е. знания, умения и компетентности) са отразени при разглеждане на резултатите от обучението. В такива случаи може да се приложат различни епистемиологични подходи, а задачата на хората, ангажирани с разработването на учебните програми, е да формулират резултатите от обучението по начин, който ги прави взаимно отчетливи.
Според философията на проекта Be-TWIN, не е необходимо да се опитваме да "манипулираме" тези реалности, а вместо това трябва да се изправим пред тях лице в лице: сравнението на единиците не представлява съпоставка на ECTS спрямо ECVET, а сравнение между квалификациите, получени в единия или другия процес, тъй като квалификацията е единственият общ език между академичните или обучителните рефернции и професионалните референции. В този смисъл Be-TWIN залага на сътрудничеството между двете системи за изграждане на общи пътища, съставени от различните видове квалификации, като в същото време признава фундаменталните различия между двете системи.

Това обяснява наличието на толкова много различни начини за описване на резултатите от обучението в контекста на една или друга програма за обучение, както и в различните държави. За да се избегне объркване и да се повиши прозрачността между секторите и националния контекст на отделните страни, резултатите от обучението трябва да бъдат обстойно описани и придружени с ясно обяснение на контекста, в който са придобити, и приложимите към тях процедури за оценка. В контекста на Be-TWIN, с цел да се насърчи прозрачността, резултатите от обучението трябва да бъдат описани по отношение на знанията, уменията и компетентностите, както се изисква от Препоръката за Европейската квалификационна рамка (ЕКР), и да бъдат ясно обвързани с процедурите за оценяване.


Освен това трябва да се има предвид, че двете кредитни системи са разработени в различни среди и в различни периоди. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), както е описана по-горе, претърпя няколко важни промени през своята 20-годишна история и в момента отново се реформира. Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) беше дефинирана през 2009 г. чрез Препоръката на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). Представената по-долу таблица е опит за сравнение на сравнимите характеристики, като по този начин се подчертават едновременно съответствията и несъответствията.15
Бърз преглед: Таблица на съответствията и несъответствията, сравнение между ECTS и ECVET
ECTS

ECVET
Референция

Основни характеристики, 2007 г., Ръководство на потребителя за Европейската система за трансфер на кредити (ECTS),

Препоръка на Европейския

Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET), 2009 г.

Да опознаем по-добре Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET); Въпроси и отговори
2009 г.ОСНОВНИ ФАКТИ

Определение/Обяснение

ECTS е система, насочена към учащия, за натрупване и трансфер на кредити, въз основа на прозрачността на учебните резултати и обучението. Нейната цел е да улесни дейностите по планиране, предоставяне на услуги, оценка, признаване и валидиране на квалификациите и учебните единици, както и мобилността на студентите. 16

ECVET е техническа рамка за трансфер, признаване и, ако е приложимо, натрупване на индивидуални резултати от обучението с оглед постигане на професионална квалификация. Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET) е предназначена да улесни признаването на резултатите от обучението в съответствие с националното законодателство, в рамките на мобилността, с цел постигане на професионална квалификация.17


Кредит (ECTS): Количествено средство за изразяване на обема на обучение въз основа на учебната натовареност на студентите с цел постигане на очакваните резултати от обучението в учебния процес на определено ниво.18

"Кредит за резултати от обучението" (кредит) означава набор от резултати от обучението на дадено лице, които са били оценени и които могат да се натрупват за целите на придобиване на квалификация или да се прехвърлят към други учебни програми или квалификации.

"ECVET точки" са числен израз на цялостното значение на резултатите от обучението в квалификацията и на относителната тежест на единиците по отношение на квалификацията.19Квалификация

Всяка степен, диплома или друго удостоверение, издадено от компетентен орган, удостоверяващ успешното завършване на призната програма за обучение. 20

Официален резултат от процес на оценка и валидиране, който се получава, когато компетентната институция установи, че дадено лице е постигнало резултати от обучението, съответстващи на определени стандарти. 21
Резултати от обучението

Декларация за това, което учащият се очаква да знае, да разбира и да може да прави след успешното приключване на процеса на обучение. 22

Декларация за това, което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на учебния процес, в зависимост от знанията, уменията и компетентностите, които могат да бъдат оценени и валидирани. 23Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) ги определя като

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) определя резултатите от обучението по отношение на:

ЗНАНИЯ И РАЗБИРАНЕПРИЛАГАНЕ НА ЗНАНИЯТА И РАЗБИРАНЕТО

ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕЦЕНКА

КОМПЕТЕНТНОСТИ24
КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯУМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ25


ECTS

ECVET
По-широк контекст

Учене през целия живот

Системата ECTS е разработена за формалното висше образование. В сегашната си форма системата гравитира към ученето през целия живот, което означава, че неформалните и индивидуалните форми на обучение също може да се считат за включени. По този начин Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), която намира широко приложение във формалното висше образование, може да се прилага и за други дейности на учене през целия живот. 26

Учащият може да придобие дадена квалификация чрез натрупване на необходимите единици, постигнати в различните страни и в различен контекст (формално и, ако е приложимо, неформалното и индивидуално обучение), при спазване на националното законодателство, свързано с натрупването на единици и признаването на резултатите от обучението. 27


При разработването на програмата се отчитат типичните способности на средностатистическия студент

Отчита разнообразието на учащитеПолитически контекст и управление

Болонският процес се опитва да хармонизира структурата на висшето образование и да заложи основните стълбове на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО):

Копенхагенски процес - сътрудничество и прозрачност в условията на силно разнородна система


Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) - кредити / кредитни вариации


► Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КР-ЕПВО) - включва Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), определя диапазонс нс кредитите и съвместимите национални квалификационни рамки


Не е споменато


ECVET - Европейски кредити за професионално образование и обучениеЕвропейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството (ESG) – Европейски регистър за осигуряване на качеството на висшето образование (EQAR)
Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството за професионално образование и обучение28LRC29
Инструменти на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО):

Цел: по-голяма прозрачност между системите и мобилност на учащите и студентите, въз основа на разбираемост на резултатите от обучението, описани по отношение на знания, умения и компетентности.


► Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)

► Дипломно приложение


Цел: „преносимост” на постигнатата квалификация / части от квалификации в рамките на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО), т.е. 47 страни в Европа; акцент върху сътрудничеството в световен мащаб31 страни: 27-те държави-членки на ЕС и 4 асоциирани страни: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.ECTS

ECVET
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Кредитите са

Разпределени за цели квалификации или образователни програми, както и за техните образователни компоненти / учебни дейности (например модули, урочни единици, работа по дисертации, работни стажове и лабораторна дейност). Разпределението на кредити по образователни компоненти се основава на тежестта им по отношение на учебната натовареност на студентите, необходима за постигане на учебните резултати в контекста на формално обучение.30

► Разпределени по единици резултати от обучението

Въздействие

Върху специалността – или съответно квалификацията

Върху квалификацията

► Квалификация, структурирана по единици
► Модуларизация на специалностите

► По-лесно признаване на постигнатата квалификация и/или части от квалификация► Брой и размер на единиците
► Правила за комбиниране на единиците
► Правила и процедури за оценка, валидиране и натрупване на резултати от обучението
► Висока пропускливост на европейското висше образование► По-добър баланс на учебния хорариум / съдържание

► Проектиране на оценка, валидиране и натрупване на резултатите от процесите (включително резултати от обучението, постигнати във

формални, неформални и индивидуални форми на обучение)


► Структура и съпоставимост: брой кредити / учебна натовареност на година, модули...)► Проектиране на програма за учене / преподаване / обучение - подобряване на учебните програми; по-добра организация
► Подобрена прозрачност на професионалните квалификации в Европа► Подобрени процедури за признаване► Възможна основа за признаване на предишно учене
Върху еманципацията на учащите

► предоставя на учащите повече информация за специалността и пътеките на обучение

► предлага информация за постижимите резултати от обучението

► отваря пространство за по-голяма индивидуализация и специализация и впоследствие на индивидуализирани пътеки на обучение и гъвкавост в рамките на програмата

► по-голяма отговорност за учащия

ECTS

ECVET
БЪДЕЩЕТО/ВИЗИЯ

Отправна точка

Вече е натрупан сравнително дълъг период на опит в прилагането.

Пилотни проекти – изпълнението им едва сега започва► Добре внедрени във висшето образование

► Проектиран по "модерен" и гъвкав начин
► Въпреки това, системата претърпя няколко промени: от трансфер към трансфер и натрупване

► Проектиран за целите на подхода към учене през целия живот► Въпреки това, все още не се прилага в националните системи за професионално образование и обучение (ПОО).
► В момента се осъществява преход от подход, основан на учебните програми (разпределени по учебни дейности), към подход с акцент върху резултатите от обучението

Процеси, протичащив двете системи

Промяна от модел, основан на учебните програми, към модел с акцент върху резултатите от обучението

Към момента са проведени тестове единствено в рамките на пилотни проекти

Потенциал за бъдещето

Учебна натовареност ≠ Резултати от обучението

Резултати от обучението ≠ учебен процес на учене (система, ориентирана към резултатите от обучението)

Учебната натовареност е свързана с резултатите от обучението
- т.е. преход от система с оценка на входа към система, ориентирана към резултатите от обучението / на изхода. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) допълнително уточнява относителната тежест на учебната дейност в рамките на специалността.


Проектиран с потенциал за оценка и валидиране на резултатите от предишно учене (формално, неформално, индивидуално)
Формализиране на неформалното и/или индивидуалното обучение
Методологията за резултатите от обучението ще осигури възможност за използване на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) за оценка и валидиране на резултатите от предишно учене (формално, неформално, индивидуално)
Формализиране на неформалното и/или индивидуалното обучение

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница