Изграждане на мостове и преодоляване на различиятастраница5/15
Дата22.07.2016
Размер2.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Партньори

Колеж Стратфорд на Ейвън (Stratford-upon-Avon College) (Обединеното кралство)

Екол дьо Савиняк (Ecole de Savignac) (Франция)

1. Контекст: Тестът обхваща базова степен (FdA) по специалността „Хотелиерски мениджмънт” и Бакалавър (с отличие) по специалността „Хотелиерски мениджмънт”, два курса, разработени от Лондонската школа по хотелиерство и туризъм (London School of Hospitality and Tourism) към Университета Темз Вали (Thames Valley University, TVU) и Колежа Стратфорд на Ейвън (Stratford-upon-Avon College). Програмите се управляват в сътрудничество с Екол дьо Савиняк (Ecole de Savignac) (Франция).

Базовата степен представлява професионална образователна степен, от висшето образование, разработена съвместно с работодателите и насочена към развитие на технически и специфични трудови умения, подкрепени от строго и пространно академично обучение. С акцент върху професионалния опит, базовата степен включва двугодишно обучение за придобиване на образователна степен и е високо ценена на пазара на труда. Курсът е предназначен за лица, които вече са започнали работа, или за студенти, току-що завършили училище (след 18 г.) и колеж, които нямат квалификация за висше образование. Този иновативен курс на обучение интегрира трудовите умения с академичното обучение и предлага преход от квалификации на ниво 3 в Обединеното кралство.

Програмата за придобиване на Базова степен се предлага в задочна форма на обучение (обикновено над три, но понякога и за две години, в продължение на 3 семестъра по 11 седмици всяка година, като програмата предвижда 2 дни обучение всяка седмица и включва обучение и оценка в 12 модула, от които 6 на ниво 4 и още 6 на ниво 5.

Бакалавърската степен (с отличие) по специалността „Хотелиерски мениджмънт” е едногодишна надграждаща програма, разработена, за да послужи като следваща стъпка учащите, завършили успешно Базовата степен по същата специалност, или които имат съответната алтернативна квалификация или опит. Курсът е валидиран от Thames Valley University и представлява продължение на Базовата степен по специалността „Хотелиерски мениджмънт”.

Програмата е с продължителност от една година, организирана в 2 дни обучение на седмица в продължение на 34 седмици; първоначално е осигурена подкрепа с електронни материали за дистанционно обучение. За успешното завършване на програмата е необходимо провеждането на значителни независими проучвания и изследвания.

Целевите групи на теста са следните:

Едногодишна програма за Базова степен по специалността „Хотелиерски мениджмънт”

48 студенти на възраст между 17 г. и 31 г.Двугодишна програма за Базова степен по специалността „Хотелиерски мениджмънт”

50 студенти на възраст между 19 г. и 34 г.Бакалавърска програма по специалността „Хотелиерски мениджмънт”(Top Up)

61 студенти на възраст между 19 г. и 39 г.2. Обосновка / Цели на теста по Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET):

  • Да се ​​придаде по-голяма гъвкавост за признаване на придобитите квалификации от студентите, които напускат курса на обучение след първата година (ниво 4) или след втората година (ниво 5), за да продължат обучението си по друга квалификация, извън кредитната система на Обединеното кралство.

  • Да се ​​повиши способността на студентите извън кредитната система на Обединеното кралство директно да се присъединят към втората година (ниво 5) или втората година (ниво бакалавър 6), отчитайки и предишното обучение.

3. Използван метод за изграждане на единици резултати от обучението: Базовата степен по специалността „Хотелиерски мениджмънт” се организира през две нива, 4-то и 5-то, и на всяко ниво има за цел учащият да постигне определени резултати от обучението. Тези резултати от обучението идентифицират знанията, уменията и компетентностите, които учащият ще придобие в края на всеки модул.

Следователно, единиците резултати от обучението вече съществуват и са налице - класифицирани във висшето образование на Обединеното кралство като "модули". Броят на единиците резултати от обучението във всеки "модул" е различен, макар че няма конкретни проучвания, които да обуславят формирането им.

Резултатите от обучението са разработени от експертен академичен екип, подкрепен от представители на бизнеса, за да се гарантира значимостта в професионално отношение. По установена схема екипите от колежа и валидиращият университет регулярно актуализират модулите, така че последните да отразяват актуалните практики и очаквания на бизнеса.

4. Използван метод за идентифициране на дейностите по обучението: Всяка единица резултати от обучението се оценява чрез две или три възможни механизма за оценка, базирани на самите посочени резултати от обучението; тези оценки може да са под формата на доклади, есета, дискусионни експозета, изследвания или устни презентации. Резултатите от обучението обикновено се оценяват еднократно, като по този начин се избягва рискът от свръх-оценяване на студентите. Тези оценки подлежат на ежегодно преразглеждане и разработване в съответствие с обратната информация, постъпила от студентите и преподавателите (както и от ръководителите и работодателите).

Методиката за разпределяне на ECVET точките в рамките на системата за висше образование на Обединеното кралство, единиците резултати от обучението и модулите, т.е. учебните дейности, на практика са различни аспекти на едно и също нещо. Учебните дейности са планирани в съответствие с очаквания резултат от обучението и методологията за оценка. Екипите, предоставящи обучението, ще използват набор от учебни дейности, които са подходящи за учащия и неговото професионално направление, като например лекции, демонстрации, групови упражнения, практически дейности, практическо обучение в реални трудови ситуации и др.5. Използван метод за разпределяне на кредитите: Учебните програми и за Базовата степен (FdA) и Бакалавърската степен (BA) по специалността „Хотелиерски мениджмънт” са проектирани и организирани от Thames Valley University (TVU), а като част от образователната система на Обединеното кралство всеки модул е проектиран като набор резултати от обучението. Всеки модул се преподава чрез лекции и уроци, които допринасят за представянето на две / три оценки (един модул) от студентите, за да демонстрират ефективното прилагане и нивото на успеваемост в постигането на резултатите от обучението.

Всеки модул има стойност от 20 британски кредитни точки, които от своя страна се равняват на 10 ECTS кредита (учебната натовареност за всеки модул е ​​200 часа). Поради това бе решено, че като отправна точка е по-добре да се използват кредитните точки на Обединеното кралство, а не кредитите по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Всеки модул в рамките на Бакалавърската степен (BA) и Базовата степен (FdA) е възприел резултатите от обучението като стандарт - те се прилагат още от стартирането на програмата през 2003 г. Всички резултати от обучението се определят от Thames Valley University и могат да бъдат променяни само след строга административна процедура.

Тъй като модулите са разработени от различни преподаватели и департаменти на университета, няма стандартно определен брой резултати от обучението за всеки модул: броят варира между 4 и 12.

Оценките за всеки модул се основават на резултатите от обучението, те на свой ред се разпределят за целите на оценяването, за да се гарантира, че всички са обхванати: например модул A1 обхваща резултати от обучението 1, 2, 4, 5, а модул А2 обхваща резултати от обучението 1, 3 и 6.

Методологията за прилагане на ECVET кредитните точки се основава на осъзнатата необходимост от трудова заетост, а на тази база от друга страна се акредитират ECVET точките. Решението да се премине от разпределяне на точки към индивидуални резултати от обучението е продиктувано от възможните последствия в резултат на промените в резултатите от обучението: резултатите от обучението може да се изразят с потенциала за дескриптор от по-високо или по-ниско ниво, като по този начин обаче се променя цялостното разпределение на точките, в резултат на което не се достига броят от 60 ECVET точки.

Затова всяка единица резултати от обучението е идентифицирана от гледна точка на тяхната значимост с рейтинг от 1 (най-важно) до 3 (най-маловажно) на нивото на обучение и свързаните с тях възможности за заетост. Изчисляването на ECVET точките беше извършено чрез определяне на стойностите, които следва да бъдат добавени, за да се достигне общият брой от 60 точки по подвижна скала. Това определяне на стойностите бе извършено през всяка от тези 3 години от тестовата програма.

Освен това, този метод бе реализиран въз основа на разговори с други преподаватели и на база на техните познания за туристическата индустрия, придобити чрез контакти с работодателите, както и на база на техния собствен предишен управленски опит в тази професионална сфера.Моля, използвайте Функцията Zoom от програмата Acrobat Reader / PDF Viewer, за да разгледате текста по-отблизо (отидете на Приложенията за печатна версия)УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

L1

L2

L3

L4

L5

E6

ECVET

БАЗОВА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ХОТЕЛИЕРСКИ МЕНИДЖМЪНТ” (ГОДИНА 1 - НИВО 4)

Дейности с храни и напитки

Личностно развитие 1

Въведение във финансите на хотелиерския бизнес

Дейности във връзка с разпределението на стаите

Обслужване на клиенти

Управление на персонала

Кредитни точки


ДЕЙНОСТИ С ХРАНИ И НАПИТКИ
11.Разбиране на процесите на планиране, изпълнение и контрол, участващи в планирането на системите за производство и доставка на храна12


2. Демонстриране на знания и оперативни умения, приложими за различни категории храни и напитки
3. Демонстриране на разбиране на значението на финансовия принос за продажбата на търговско пространство.
4. Разбиране на различните методи, използвани за увеличаване на приходите от дейности с храни и напитки.
5. Разбиране на необходимостта да се работи в безопасна и хигиенична среда при производството на храни.
6. Обяснение на планирането и организацията на системите за производство и доставка.

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 1
31. Прилагане на подходящи писмени комуникационни техники при анализиране на информацията.6
2. Достъп до и демонстриране на приложението на съответните ресурси.
3. Развиване на съществуващите умения и придобиване на нови умения и знания за хотелиерския бизнес.
4. Получаване на универсални знания и умения, необходими за заетостта.
5. Представяне на независими изследвания.
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС
21. Демонстриране на знания и разбиране на теориите, концепциите и принципите на финансово управление в сферата на хотелиерството.9


2. Разглеждане и оценяване на финансовите документи в рамките на собствената работна среда.
3. Изследване на редица практически казуси за сравнение и контраст на схените за мониторинг и контрол на финансите в различни области на хотелиерския бизнес.
4. Подготовка и представяне на паричния поток, печалбите и загубите и балансите в широко използвани формати, използвайки подходяща финансова терминология.
5. Проучване и оценка на уменията и методологията, които оказват влияние върху вземането на финансови решения.
ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТАИТЕ
11. Разбиране на нуждите на клиентите и как могат да бъдат удовлетворени тези нужди.12


2. Тълкуване на обхвата на информацията, която се изисква за извършване на ежедневните операции по разпределение на стаите.
3. Демонстриране на професионални умения, свързани с разпределението на стаите.
4. Демонстриране на разбиране за важния финансов принос на разпределението на стаите към общите генерирани приходи.
5. Идентифициране и разбиране на законодателството и правилата, свързани с операциите по разределение на стаите
6. Демонстриране на разбиране за функцията и процесите по управление на поддръжката.
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
11. Оценка на това какво е нужно за ефективното обслужване на клиентите.12


2. Идентифициране на ефективността на мисията.
3. Анализ и оценка на приложимите практики и процедури, свързани с обслужването на клиентите с.
4. Оценка на подходящия набор от умения за общуване в отговор на нуждите на клиентите.
5. Идентифициране на причините за недостатъците в качеството на услугата.
6. Сравнение и съпоставка на обучението, от една страна, и практиката, от друга, по отношение на обслужването на клиентите.
7. Идентифициране и анализ на съществуващите практики за обслужване на клиенти.
8. Оценка и препоръки за допълнително обучение, необходимо за процеса на увеличаване на продажбите и задържане на клиентите / персонала.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
21. Идентифициране на организационните теории и обясняване на тяхното значение за хотелиерския бизнес днес.9
2. Изследване на управленското поведение, подходите, качествата и уменията за лидерство.
3. Признаване на значението на мотивацията за управлението на персонала.
4. Анализ на ролята на работата в екип и комуникацията за ефективното управление на персонала в рамките на хотелиерския бизнес.
5. Идентифициране на практически начини за подобряване на мотивацията, комуникацията и работата в екип в рамките на дадена организация.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница