Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуциДата19.01.2018
Размер248.54 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от ОВОС

/Съгласно ПМС № 59 от 07.03.2003 г., ДВ бр.25 от 2003 г.,

посл.изм. и доп. ДВ бр.3 от 2006 год., ДВ бр.80 от 2009 год. и посл. изм. ДВ бр.3 от 11.01.2011 год./

за Инвестиционно предложение

Изграждане на оранжерияза производство на зеленчуци

в ПИ № 03366.180.4”

в местността “Трояне” землище на гр.Белене

Община Белене, Област Плевен
І. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице; Булстат.

ЗПК “Антарес” гр.Белене, ул.”Пенчо Славейков” № 13

ЕИК 114691365

Председател: Борислав Йосифов Лоринков
2. Точен и пълен пощенски адрес

5930 гр.Белене, ул.”Пенчо Славейков” № 13

Борислав Йосифов Лоринков

Председател на ЗПК “Антарес” гр.Белене


3.Телефон, факс и e-mail - тел./факс 0658/3-24-00

zpk.antares@abv.bg


4.Лице за контакти, адрес.

Владимир Николаев Мънев

GSM - 0889314894
II. Характеристики на инвестиционното предложение.

1. Резюме на предложението; капацитет; производителност (т/год. готова продукция ), обща използвана площ ; посочва се дали е ново ИП и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност.

Инвестиционното предложение предвижда

“Изграждане на Оранжерия за производство на зеленчуци” в ПИ № 03366.180.4 в местността «Трояне» в землището на гр.Белене Община Белене Област Плевен. Общата площ на имота е 12004 м2, от които застроената площ на оранжерията ще бъде 9490 м2.

Поземленият имот, в който ще бъде реализирано Инвестиционното предложение е с трайно предназначение на земята «земеделска», начин на трайно ползване «нива» и категория на земята «шеста».

Теренът, върху който ще бъде ситуирана оранжерията е извън регулацията на населеното място на 2,6 км юго-западно от жилищната зона на гр.Белене и попада в границите на Природен парк «Персина» в зоната за устойчиво селско и горско стопанство. Природният парк «Персина» е обявен със Заповед № РД-684/2000 год. и с код BG 0000396 с цел съхраняване и възстановяване на крайдунавските влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови с богатата флора и фауна в тях.

Видно от приложената карта Площадката на ИП, която е с относително малка площ 12003 дка се намира на юго-запад на около 10 км от резерватната част и защитените зони на парка и не засяга други защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ № 03366.180.4 собственост на ЕТ «Братя Николови – Христо Николов» съгласно Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 36 том 12 рег.4602 дело 2002 от 05.12.2011 год. издаден от Агенция по вписванията гр.Левски и за ползването му ЗПК «Антарес» има подписан Договор за наем със срок на действие 10 години, нотариално заверен и вписан в Агенцията за вписванията.

В поземленият имот предмет на Инвестиционното предложение ще бъдат ситуирани следните съоръжения необходими за производствения процес:

- Оранжерия с три оранжерийни полета

- Открит навес за амбалаж и готова продукция;

- Битов фургон;

- Тоалетна;

- Сондажен кладенец.
Оранжерията ще бъде изпълнена с типови метални конструкции покрити с агростъкло с обща площ 9490 м2, разделена на три полета, видно от приложеният ситуационен план /оранжерия № 1 с площ 2,75 дка, Оранжерия № 2 – 3,37 дка и Оранжерия № 3 – 3,37 дка/. В тях ще се засаждат и отглеждат отделните видове зеленчуци по предварително изготвен технологичен план.

За напояване на зеленчуците ИП предвижда изграждане на собствен водоизточник /сондажен кладенец с дълбочина до 25 м/, за което има становище от БДУВДР – Плевен с изх.№ 1133/15.02.2012 год., че ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни за Дунавски район. За сондажният кладенец е разработен проект, който ЗПК «Антарес» гр.Белене ще внесе, след разрешение за инвестиционното намерение от РИОСВ гр. Плевен, в Басейнова Дирекция.

Впоследствие ще бъдат извършени и останалите процедури съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 год. за получаване на разрешение за строеж и разрешително за водоползване.

Очаква се годишното водопотребление за напояване да бъде 30600 м3 при средноденонощин дебит на сондажния кладенец от Q = 2,0 L/s. За върхови моменти и в случай на авария ще бъде осигурен резервоар.

През зимния период оранжерията ще се отоплява с котел с твърдо гориво /дървен чипс/.
Откритият навес – ще бъде изпълнен от типова метална конструкция и в него ще се съхраняват временно необходимият амбалаж и подготвената продукция от зеленчуци за пазара.
Тоалетната – ще бъде с изгребна водоплътна яма, която периодически ще се почиства със специализирана кола съгласно сключен договор.
Битов фургон – подходящо обзаведен за обслужване на работниците, съхранение на личното и работно облекло, краткотраен отдих и санитарно-хигиенните нужди. Очаква се личният състав да бъде до 20 човека при две работни смени.
Електроснабдяването на имота ще се осъществи от мачтов трафопост 69 kV, намиращ се в имот ПИ № 03366.180.4, с който граничи на североизток.

Поземленият имот, в който ще се реализира ИП отстои на 2,6 км западно от жилищните квартали на гр.Белене и на около 10 км от защитените територии на Природен парк “Персина”.

Реализацията на Инвестиционното предложение не е свързана с отделяне на емисии от производствените процеси и не се очаква вредно въздействие върху компонентите на околната среда и на населението на гр.Белене и защитените територии на Природен парк “Персина”.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е породено от това, че на пазара липсват произведени български зеленчуци.

Необходимостта от Инвестиционното предложение се налага освен за разширяване на дейността на фирмата с оглед социална необходимост на възложителя и за задоволяване на потребността на пазара от зеленчуци с очаквана сравнително ниска себестойност, а следователно и ниска пазарна стойност.

Разглежданото Инвестиционно намерение е приоритетно и в контекста на Национална дългосрочна програма за насърчаване на зеленчукопроизводството.

Министерството на земеделието и храните е предприело спешни мерки за подпомагане на зеленчукопроизводителите в България.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение .

Теренът, върху който ще бъде реализирано Инвестиционното предложение отстои на 2,6 км югозападно от жилищната зона на гр.Белене, т.е. спазени са санитарно-хигиенните изисквания на отменената Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването.

Жилищната зона не е в подветрената зона на обекта. Това обстоятелство и отстоянието на обекта на 2,6 км от гр.Белене изключва вероятността за оказване на въздействие върху жилищната зона и риск за населението в нея.

Обслужването на обекта ще се осъществява от съществуваща пътна инфраструктура – добре поддържан земеделски път.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Като местоположение площадката е много удачно избрана, поради съществуваща инфраструктура и поради отдалеченост от жилищните квартали на гр.Белене.

Съществено предимство е използване на незастроен имот, в който могат съобразно изискванията за законосъобразност да се разположи оранжерията за производство на зеленчуци и другите необходими съоръжения.

Теренът, на който ще се изгради оранжерията се намира в землището на гр.Белене Община Белене Област Плевен в м.”Трояне” и е ПИ № 03366.180.4 с обща площ 12003 дка и не се нуждае от процедура за смяна на предназначението.

За ползване на имота има подписан Договор за наем със срок на действие 10 години, който е нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имотът, върху който ще се реализира Инвестиционното предложение е с идентификатор ПИ № 03366.180.4 и се намира в местността “Трояне” в землището на гр.Белене Община Белене Област Плевен и попада в Природен парк «Персина» обявен със Заповед № РД–684/2000 год. с код BG 0000396 на 4 декември 2000 год. с обща площ 21762,2 ха обявен на територията на три дунавски общини - Никопол, Белене и Свищов.

Природният парк “Персина е част от Националната екологична мрежа. Видно от приложената карта Площадката на ИП, която е с относително малка площ от 12,003 дка се намира на югозапад на значително отстояние /около 10 км/ от резерватната част на ПР “Милка”, ПР”Китка” и ПР”Персийски блата”, както и от ЗМ “Кайкуша”.

Тя попада в зоната от парка за устойчиво селско и горско стопанство и извън регулацията на гр.Белене като отстои на 2,6 км юго-западно от жилищната част на града. В съседство на площадката на ИП са: на юг и запад - ниви, на изток - лозов масив.

Не се налага във връзка с Инвестиционното предложение изграждане на нова или промени в съществуващата пътна инфраструктура.

Достъпът до площадката ще се извършва по съществуващ земеделски път.


6. Описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), /по проспектни данни/ включващи размер, капацитет, производителност.

В оранжерията за производство на зеленчуци съобразно вида на зеленчуковата култура ще се извършва напояване при очакван общ разход за едногодишен период 30600 м3.

При поливният процес не се формират отпадъчни води.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от собствен водоизточник – сондажен кладенец с дълбочина до 24 м и дебит Q = 2,0 L/s. Изграждането на тръбният кладенец се проектира в кватернерния водоносен хоризонт, който се разкрива като първи водоносен хоризонт под повърхността. Дълбочината на кладенеца е до 24 м, поради което не се налага предвиждане на мерки за предотвратяване на смесването на води от различни водоносни хоризонти.

Не съществува опасност от замърсяване на подземните води и оказване на въздействие върху техния количествен и качествен състав.

Отоплението на оранжерията през зимния период ще се осъществява с котел с твърдо гориво (дървен чипс), поради което не се очаква излъчване на вредни емисии замърсяващи въздуха.


7. Схема на нова или промяна на съществуващи пътна инфраструктура;

За реализиране на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Достъпът до ПИ № 03366.190.4, в който ще се реализира Инвестиционното предложение се осъществява чрез добре поддържан земеделски път от североизточната страна на имота /ПИ № 03366.180.40/.
8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване;

Изграждането на оранжерията за производство на зеленчуци ще се осъществи в един етап.

Предвижда се строителството да започне през второто полугодие на 2012 год. и да завърши през 2013 год. С техническият проект ще се разработи график за изпълнението на отделните видове работи от започване до завършване на обекта.
9. Предлагани методи за строителство.

Ще бъдат използвани стандартни строителни методи, съобразно изискванията и действащите норми и правила при спазване на ЗУТ и подзаконовите наредби. За строителството ще се ползва готов бетон и типови метални конструкции покрити с агростъкло.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, водоползване.

Използваните природни ресурси по време на строителството са малко и ще се полагат в необходимото по спесификация количество.

За строителството на обекта ще се ползва готов бетонов разтвор и типови метални конструкции с агростъкло. От това следва, че няма да бъдат нарушени природните дадености на района.

По време на експлоатацията на оранжерията за напояване на зеленчуците с ИП се предвижда изграждане на собствен водоизточник – сондажен кладенец, за който проекта е готов и внесен в БДУВДР гр.Плевен. Предвижда се сондажен кладенец с дълбочина до 24 м и дебит Q = 2,0 L/s.

Очаква се годишен разход на вода – 30600 м3. При производственият процес няма да се формират отпадъчни води.

Няма да се използуват други природни ресурси.


11. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани - видове, количества, и начин на третиране.

По време на строителството на обекта ще се генерират незначително количество отпадъци, основните от които са: изкопни земни маси с код 17.05.06; бетон с код 17.01.01; смесени опаковки с код 15.01.06 и смесени битови отпадъци с код 20.03.01.

По време на експлоатация на обекта ще се генерират в пренебрежително малки количества отпадъци от битов характер: хартия и картон и опаковки с код 20.01.01; смесени битови отпадъци с код 20.03.01 и зелена маса с код 02.01.03 /отпадъци от растителни тъкани/ и биоразградими отпадъци с код 20.02.01. Това са отпадъци от зеленчукопроизводството, коите ще се използват като биологична тор.

Хумусът ще бъде съхранен на площадката и ще се използва за вертикалната планировка. Изкопните земни маси, които ще се явят, ще се използват за възстановяване на нарушените места от площадката, а останалите строителни отпадъци ще бъдат извозени по указание на Община Белене на регламентираните за целта места.

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнер и ще се извозват на регионалното депо в с.Санадиново Община Никопол съгласно сключен договор с Общината.

До изграждането на регионалното депо в с.Санадиново смесените битови отпадъци ще се извозват на градското сметище разположено на 1,5 км североизточно от площадката, съгласно сключен договор с Община Белене. Опаковките ще се предават на лицензирани фирми.

По време на експлоатация на обекта генерираните отпадъци ще се управляват съгласно ЗУО /Закона за управление на отпадъците/ и не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Реализирането на Инвестиционното предложение не се очаква да окаже отрицателни въздействия върху околната среда.

При експлоатацията на обекта не се отделят емисии над допустимата норма и не се генерират опасни отпадъци, които да въздействат на различните компоненти на околната среда – въздух, вода и почви, както и не се разрушават защитени или незащитени природни територии служещи за местообитания на редки, ценни, с консервационна значимост растителни и животински видове.

Независимо от това са разработени мерки, с които отрицателните въздействия да бъдат сведени до минимум или предотвратени.

Да се избягват строителни дейности с тежка техника, за да не се безпокоят птиците и бозайниците през размножителния им период – от края на месец IV до средата на м.VI.

Хумусният слой почва, който ще се изземе за строителството на съоръженията е незначителен. Количествата ще се депонират и ще се ползват за вертикалната планировка на оранжерията.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране на отпадъчните води - вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.

Не се предвиждат или очаква необходимостта от други съпътстващи дейности /по смисъла на чл.82, ал.3 на ЗООС, доп. ДВ бр.77 от 2005 год. освен по-горе описаните.

При експлоатацията на обекта за поливане на зеленчуците Инвестиционното предложение предвижда изграждане на собствен водоизточник – сондажен кладенец.

Сондажният кладенец ще бъде в кватернерният водоносен хоризонт, който се явява първи водоносен хоризонт от повърхността.

Сондажният кладенец ще бъде с дълбочина до 24 м и Q = 2,0 L/s.

От производствената дейност няма да се формират отпадъчни води, от което следва, че не са необходими пречиствателни съоръжения.

Няма да бъде извършвано жилищно строителство. За работниците в оранжерията ще бъде оборудван битов фургон, подходящо оборудване за задоволяване на санитарно-хигиенните им потребности.

Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма от бетон с осигурена водоплътност.

Съгласно българското законодателство /чл.87 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)/ и НДНТ отвеждането на отпадъчни битово-фекални води в еднокамерни бетонирани водоплътни изгребни ями не подлежи на емисионен контрол.

През зимния период оранжерията ще се отоплява с котел с твърдо гориво /дървен чипс/ и не се очаква излъчване на вредни емисии, замърсяващи въздуха извън допустимите норми.

Реализирането на Инвестиционното предложение не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района и защитените територии на природен Парк “Персина”.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с извършване на планираната дейност /оранжерийно производство на зеленчуци/ ще бъде необходима промяна на предназначението на имота, върху който ще бъдат ситуирани оранжерията и останалите съоръжения. Към настоящият момент земята на поземленият имот е обработваема и се води по предназначение “нива”.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на собствен водоизточник, за който е необходимо Разрешително за водоползване съгласно Закона за водите от Басейнова Дирекция за Управление на водите – Дунавски район /БДУВДР/ с център гр.Плевен, Разрешение за изграждане на водоизточника /сондажния кладенец/ и регистрирането му.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Реализирането на ИП няма да причини замърсяване и дискомфорт на околната среда.

При производството на зеленчуци няма отделяне на вредни емисии и не се засягат пряко компонентите на околната среда, а от там и не предизвиква замърсяване или дискомфорт както на компонентите, така и на обитателите на околната среда. Няма да се нарушат естествени природни местообитания или да се повлияе съществено и пряко върху състоянието на популациите от ценни и защитени растителни и животински видове, включени в Закона за биоразнообразието или други европейски нормативни природозащитни документи от природозащитното законодателство.

Няма риск и дискомфорт за околната среда и за населението на гр.Белене.

Това се гарантира както от местоположението на площадката, така и от техническите и експлоатационните параметри на инвестиционното предложение.

Отсъствие на други предприятия в района мотивира становището за липса на комулативен ефект. Всички съседни имоти са ниви и лозе собственост на наемодателя.


16. Риск от инциденти.

Няма условия за такъв риск.

В оранжерията за производство на зеленчуци няма рискови работни места.

При строително-монтажните работи при спазване на мерките за безопасност не би се допуснал известен риск.


III. Местоположение на инвестиционното предложение.

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа НЕМ /отстояние до площадката, влияние на ИП върху НЕМ/. Отстояние на площадката за ИП до жилищната зона на най-близкото населено място и/или до най-близката обитаема сграда.

Реализирането на Инвестиционното предложение ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор ПИ № 03366.180.4 с площ 12,003 дка ЕКАТЕ 03366, който се намира в м.”Трояне” в землището на гр.Белене Община Белене Област Плевен при граници и съседи: • На изток – лозов масив ПИ № 03366.180.5 – собственост на наемодателя;

 • На североизток – път ПИ № 03366.180.40;

 • На запад и юг – ниви ПИ № 03366.180.3 – собственост на наемодателя ЕТ “Братя Николови” – Христо Николов гр.Белене.

Площадката отстои на около 2,6 км югозападно от жилищния квартал на гр.Белене, т.е. няколкократно повече от необходимата санитарно-хигиенна зона от 100 м съгласно отменената Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването /МЗ/ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

Поземленият имот с идентификатор 03366.180.04, в който ще бъде реализирано ИП попада в границите на Природен парк “Персина” с код BG 0000396 – в зона за устойчиво селско и горско стопанство.

Имотът се намира на значително отстояние /около 10 км/ западно от поддържаната резерватна част на ПП “Персина”, ПР “Милка”, ПР “Китка” и ПР “Персински блата”, както и от ЗМ “Кайкуша” и не би могло да се очаква някакво въздействие от реализиране на ИП.

В близост до имота, в който ще се реализира ИП не се намират чувствителни уязвими зони, защитени зони и санитарно-охранителни зони.

В близост до площадката, върху който ще бъде ситуирана оранжерията няма обекти на културното и историческо наследство.

Достъпът до поземленият имот ще се осъществява чрез полски път 03366.180.40, с който граничи на североизток.


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение обхваща терен от 12003 м2 с начин на трайно ползване земеделска земя /нива/ и категория на земята VI. Теренът е един от поземлените имоти собственост на фирма ЕТ “Братя Николови – Христо Николов”, който се намира в местността “Трояне” в землището на гр.Белене Община Белене Област Плевен.


3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Няма данни за специални планове и включването на тези земи в зониране по планове за земеползване, общински или регионални.

Площадката е съгласувана с Община Белене.
4. Чувствителни територии; в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа.

Площадката, върху която ще бъде реализирано Инвестиционното предложение е ситуирана в Поземлен имот ПИ № 03366.180.4 и попада в Природен парк “Персина” с код BG 0000396 на 4 декември 2000 год. с обща площ 21762,2 ха обявен на територията на три дунавски общини - Никопол, Белене и Свищов.

Природният парк “Персина е част от Националната екологична мрежа. Обявяването на ПП “Персина” цели съхраняване и възстановяване на крайдунавските влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови в т.ч. най-големия български остров Персина /о-в Белене/ дал името на самият парк. Видно от приложената карта Площадката на ИП, която е с относително малка площ от 12,003 дка се намира на юго-запад на значително отстояние /около 10 км/ от резерватната част на ПР “Милка”, ПР”Китка” и ПР”Персийски блата”, както и от ЗМ “Кайкуша”.

Тя попада в зоната от парка за устойчиво селско и горско стопанство и извън регулацията на гр.Белене като отстои на 2,6 км югозападно от жилищната част на града. В съседство на площадката на ИП са: на юг и запад - ниви, на изток - лозов масив.

Характеристиката на площадката и функционалното предназначение на обекта /оранжерия за производство на зеленчуци/ осъществими чрез метални конструкции покрити с агростъкло с площ 9490 м2 обективно налагат извода, че реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве или върху компонентите на природната среда – атмосферен въздух, води, ландшафт, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени територии и зони поддържани резервати и паметници на културата.

На територията на площадката и в района около нея няма дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение съгласно чл.63 ал.4 от ЗУТ и защитени растителни и животински видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци в ПИ № 03366.180.4 в м.”Трояне” в землището на гр.Белене съгласно изискванията на Наредбата за ОС не противоречи на режимите определени със Закона за защитените територии и Заповедта за Обявяване на парка и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона за местообитанията BG 0000396 “Персина”.
4.а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Засегнатите земи от Инвестиционното предложение са от VI категория по плана за земеразделяне на гр.Белене. Земята като природен ресурс има висока степен на регенеративна способност, но в случая тя няма да бъде увредена и принудена да се самовъстановява. Количеството земя от площадката за строителство ще се използва за реакреационна дейност по площадката без да бъдат нарушени нейните естествени природни характеристики.

Други природни ресурси няма да бъдат засегнати или увредени.
5. Наличие на защитени растителни и животински видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие в района на площадката.

В района на площадката не е установено наличие на защитени растителни и животински видове от Приложение № 3 на Закона за биоразнообразието.

В района около поземления имот /площадката/ също липсват растителни и животински видове от Приложение № 3.

На територия на ПИ № 03366.180.4 и в прилежащите територии няма удобни места за гнездене на защитени видове птици или укрития на други защитени животински видове.

На терена на площадката и в съседство с нея растителността е оскъдна. Изцяло липсва дървесна и храстова растителност. Имотът, в който ще бъде реализирано ИП и граничещите на запад и на юг имоти са ниви засявани със земеделски култури. В североизток край полския път

доминира тревна растителност с преобладаване на Пасищен райграс /Lоlium perenne/, Троскот /Cynodron dactilon/, Пирей /Agropyron repens/, Див овес /Avena fatia/, Глухарче /Taraxacum officinale/, Кощрява /Setaria glauca/, Живовляк /Plantago major/ и др.

От представения състав на тревната ценоза се установява, че растителността в имота, в който ще се реализира ИП и в съседство на него, е съставена от видове, които са широко разпространени и са характерни за Дунавската равнина. Сред тях няма видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие или от международните конвенции. Някои видове са описани като лечебни – лайка, глухарче, живовляк и др. Но популациите им не образуват находища със стопанско значение. Липсват видове, поставени под специален режим на опазване и ползване.

Фауната е бедна предвид равнинния и открит характер на обработваемите площи и предлаганите екологични ниши са малко.

Представителите на орнитофауната са само преминаващи – дневни хищни птици, бял щъркел, гризачите са представени от различни видове полевки.

Изследваният район не попада в териториите с високо орнитологично или херпетологично разнообразие и консерватиционен статус.

Дейността няма да окаже никакво въздействие върху популациите на растенията и животните, нито върху защитената зона на парка и резерватите, тъй като имота, в който ще се реализира ИП е извън нея и попада в зоната за активна селскостопанска дейност.
6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Районът за реализиране на Инвестиционното предложение е избран съобразно това, че не се налага изграждане на нова или промени в съществуващата пътна инфраструктура и поземленият имот отстои на около 2,6 км юго-западно от жилищната зона на гр.Белене и на повече от 10 км от резерватната част на ПР “Милка”, ПР “Китка” и ПР “Персински блата”, както и от ЗМ “Кайкуша” от Природен парк “Персина”

При избиране на други площадки неминуемо ще възникнат трудности от правно и финансово естество. Алтернативите не удовлетворяват естествените изисквания за максимално ефективно реализиране на инвестиционното предложение.

Разгледани са алтернативни площадки и е предложена и съгласувана с Община Белене тази като най-подходяща с цел да не се оказва негативно въздействие върху водите, околната среда и жилищната среда, върху растителния и животински свят и върху качествата на произвежданите продукти и тяхната себестойност.


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие /Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, и защитените територии на единични групи и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;

Няма да има отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци в землището на гр.Белене, което е видно както от техническите параметри на обекта, така и поради достатъчната му отдалеченост от населени места. Предложената площадка се намира в землището на гр.Белене, за която инвеститора има сключен договор за наем, и се намира на около 2,6 км юго-западно от жилищната зона на гр.Белене. По време на строителството за работниците се предвижда осигуряване на фургони за съхранение на личното и работно облекло, краткотраен отдих и хранене и химическа тоалетна.

Вода за битови потребности ще бъде осигурена (минерална вода и с цистерни). Предвижда се изграждане на сондажен кладенец, който ще се използва за напояване и при доказано качество и за хигиенни нужди. За експлоатационния персонал ще бъде осигурен подходящо оборудван офис. Предвижда се изграждане на тоалетна с изгребна водоплътна яма.

На разглежданата територия няма разположени материални активи, липсват също така единични и групови паметници на културата. В процеса на строителството, както и по време на експлоатацията няма да се създадат сериозни проблеми с атмосферата и чистотата на атмосферния въздух. Няма излъчване на вредни емисии над допустимите норми.

В топло и ветровито време може да се получи съвсем леко и временно локално запрашаване, но това въздействие е краткотрайно и незначително, почти нулево и без последствия за параметрите на околната среда.

От реализиране на Инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху количеството и качеството на водите.

На територията на обекта не са регистрирани повърхностни води. Липсват и плитки подпочвени води, които биха могли да бъдат обект на друг вид ползване. Няма санитарно-охранителни зони.

Не се очаква отрицателно въздействие върху почвите. Няма данни за наличие на каквито и да са минерални ресурси.

При изграждането на оранжерията за производство на зеленчуци ще се използват типови метални конструкции покрити с агростъкло. Открития навес също ще бъде от типови метални конструкции и метален покрив. Не се предвижда дълбочинно проникване в земните недра и изграждане на нови пътища.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и на сондажен кладенец с дълбочина 24 м, за който е изготвен проект с необходимите проучвания и внесен в Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен за одобрение съгласно Становище на БДУВДР Плевен изх.№ 1133/15.02.2012 год. Инвестиционното предложение като цяло е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни на Дунавски район. При експлоатация на оранжерията няма да се формират производствени отпадъчни води.

Не съществува и вероятност от активизиране на почвената ерозия или акумулиране на почвено замърсяване през експлоатационния период. От всичко това се вижда, че няма да има негативни въздействия върху почвата, геоложката основа и земните недра.

През зимния период оранжерията ще се отоплява с котел с твърдо гориво /дървен чипс/.

Експлоатацията на оранжерията не е свързана с излъчване на емисии с опасни, вредни или токсични вещества в атмосферния въздух.

Като цяло не се очаква експлоатацията на обекта да окаже отрицателно въздействие върху околната среда, животинския и растителен свят, хората и тяхното здраве.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очаква реализиране на Инвестиционното предложение да окаже въздействие върху елементи от националната екологична мрежа.

Площадката, върху която ще бъде реализирано Инвестиционното предложение е ситуирана в Поземлен имот ПИ № 03366.180.4 и попада в Природен парк “Персина”, но в зоната от парка за устойчиво селско и горско стопанство и не засяга други защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Площадката на ИП се намира на юго-запад на значително отстояние /около 10 км/ от резерватната част на ПР “Милка”, ПР “Китка” и ПР “Персински блата”, както и от ЗМ “Кайкуша” и поради това не се очаква отрицателно въздействие върху защитената зона като следствие от реализиране на ИП.

Местоположението на избрания терен не попада, дори не е в близост до коридор за прелитане на различните видове мигриращи птици.

От производствената дейност на оранжерията не се излъчват вредни емисии и не се формират производствени отпадъчни води.

Обективно се налага извода, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху местообитанията, динамиката и числеността на растителните и животинските популации, прелета на птиците и техните миграции както в защитените територии, така и в защитените зони.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

По време на строителството ще се създадат условия за временно, краткотрайно, пряко, но несъществено въздействие върху ландшафта. Ще се изкопае земна маса, която ще се използва за вертикална планировка на площадката.

Не се очаква въздействие върху околната среда и населението на гр.Белене. Този извод се налага от изложената информация за обекта.
4. Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население, населени места /наименование, вид, град, село, курортно селище, брой жители, и др.).

Обхвата на въздействието ще бъде силно локализиран около площадката на инвестиционното предложение, намираща се в землището на гр.Белене Община Белене. Не се очаква да бъде засегнат по-голям географски район. Населените места са на достатъчна отдалеченост и населението няма да бъде повлияно от въздействието. В близост не се намират курортни обекти, защитени зони, защитени местности и санитарно-охранителни зони.

Резерватната част и защитените територии от Природен парк “Персина” са на около 10 км източно от площадката и не се очаква да бъдат засегнати по смисъла на Закона за защитените територии.
5. Вероятност на поява на въздействието.

При реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност от появата на силни отрицателни въздействия върху растителните, животинските видове и техните популации, върху населението и жилищната инфраструктура.

Това е обективно налагащият се извод от досега направения анализ от информацията.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието е с малка продължителност и честота и по същество незначително.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

При реализиране на Инвестиционното предложение предлагаме следните мерки с цел предотвратяване, намаляване или компенсиране на евентуални въздействия върху околната среда: • Да се избягват строителни дейности с тежка техника, за да не се безпокоят птиците и бозайниците през размножителния период от края на IV до края на VI.

 • Рекултивация на нарушени терени да се извърши чрез използване на депонираните излишни земни маси.

 • След приключване на строителните дейности, генерираните строителни отпадъци да се извозят на регламентираните за това места /извън границите на природния парк и защитената зона/.

 • След изграждане на тръбния кладенец и предаването му за експлоатация Възложителят е длъжен да спазва всички изисквания на проекта за поддържане на кладенеца в добро техническо състояние.

 • Кладенеца да бъде ограден, за да се предпази от недобросъвестно посегателство.

 • Устието на тръбния кладенец да бъде затворено, за да не се допуска попадането на чужди тела и замърсители в него.

 • В кладенецът да бъде поставен измервателен уред /нивосигнализатор/ за вклъчване на помпата при високи входни нива.

 • При извършване на ремонтни работи свързани с тръбния кладенец /ако такива се налагат/ да се иска съдействие на Изпълнителя и разрешително на БДУВДР Плевен /Басейнова Дирекция – Плевен/.

 • Да не се допускат разливи от запалителни отпадъци /горива и смазочни материали от евентуално аварирала строителна и транспортна механизация.;

 • Забрана за ремонтни дейности в района на транспортна техника, строителна механизация и лични МПС.;

 • Да се спазват правилата на противопожарна безопасност и да не се опожарява растителност.;

 • Строго да се спазват нормативните изисквания за събиране, съхранение и транспортиране на всички видове отпадъци.;

 • Да не се внасят чужди за растителните екосистеми и местообитания видове при извършване на рекултивация на временно нарушените терени.;


8. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Експлоатацията на оранжерията за производство на зеленчуци няма да доведе до въздействие и невъзвратима промяна в качеството на компонентите на околната среда:въздух, води, почва, животински и растителен свят, ландшафт и защитени територии и дискомфорт на населението в района.

Въвеждането на обекта в експлоатация ще доведе до разкриване на нови работни места и общ екологичен, социален и икономически ефект.май 2012 год. Председател: ..................................

/Борислав Лоринков/
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница