Изх. №0201-180 г. Чрез г-н михаил миковДата15.08.2018
Размер53.44 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и хранитеИзх. № 0201-180

………… 2013 г.


ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ на ПП ГЕРБ
ДО

Г-ЖА ИРЕНА КОЛЕВА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ на ПП ГЕРБ

На Ваш № 354-06-407/25.10.2013 г.
Относно: Указания за схема на държавна помощ «Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по «Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) през 2013 г.»

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
Във връзка с Вашия въпрос относно указания за схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) през 2013 г.”, Ви информирам следното:
1. Разработването на схема на държавна помощ за финансово подпомагане на производителите на картофи „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” през 2013 г. (на основание чл. 10 на Регламент (ЕО) № 1857/2006 за прилагане на чл. 87 и чл. 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2011 г. (Регламентът)), Министерството на земеделието и храните е започнало още през м. февруари 2013 г. Тази помощ се предоставя за компенсиране на разходите на земеделски стопани по предотвратяване и унищожаване на болести по растенията или на нашествия от неприятели. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Регламента, помощта е съвместима с общия пазар по смисъла на чл. 87, параграф 3, буква в) от Договора за създаване на ЕО и ще е освободена от изискването за нотификация по чл. 88, параграф 3 от Договора, ако се изпълняват следните условия:

 • Брутният интензитет на помощта не трябва да превишава 100%;

 • Помощта се предоставя в натура посредством субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителя;

 • Плащанията трябва да бъдат извършвани във връзка с болести и неприятели по растенията, за които съществуват общности или национални разпоредби, независимо дали установени със закон, регламент или друг административен акт. В този смисъл плащанията трябва да бъдат извършвани като част от публични програми на национално ниво за предотвратяване, контрол или унищожаване на съответната болест или съответния неприятел;

 • Болестите или неприятелите по растенията трябва да бъдат ясно идентифицирани в програми и да съдържат съответните мерки за тяхното предотвратяване, ограничаване и унищожаване.


2. За да бъде допустима държавната помощ, Българската агенция по безопасност на храните изготви Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elaterida) съдържаща система от мерки, които земеделските производители трябва да прилагат. Националната програма е одобрена със заповед от 7 март 2013 г на министъра на земеделието и храните.

Причините за удължаване на срока за разработването на схемата и одобряването й от ЕК са обективни и са свързани с: • политическата обстановка в страната – служебно правителство, парламентарни избори, ново ръководство на Министерството на земеделието и храните, структурни промени в БАБХ, в ДФЗ-РА;

 • изготвяне и одобряване със заповед на министъра на земеделието и храните Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи – условие за прилагане на помощта (чл. 10, пар. 4 на Регламент (ЕС( 0 1857/2006 г. на Съвета);

 • разрешаване със заповед на изпълнителния директор на БАБХ допълнителни продукти за растителна защита за контрол на телени червеи;

 • осигуряване на финансов ресурс за помощта от бюджета на ДФЗ – след актуализация на план-сметката на ДФЗ;

 • нотифициране пред ЕК на държавната помощ;

 • публикуване на окончателния номер на помощта на официалната уеб страница на Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия;

 • одобряване на помощта с решение на УС на ДФЗ;

 • прилагане на помощта – от 29 август 2013 г.


3. Помощта се предоставя за всички производители на картофи в страната, под формата на компенсиране на разходи на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за контрол на телени червеи по картофи.

Бенефициенти на помощта са земеделски производители, отглеждащи картофи, на площи с размер над 10 дка (1 хектар).

Земеделските производители трябва да отговарят на следните условия:


 • Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

 • Да отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия, по смисъла на Регламент (ЕО) № 800/2008 г.;

 • Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие”;

 • Да нямат публични задължения към държавния бюджет.


4. Срокът на прилагане на помощта се определя от датата на публикуване на окончателния номер на помощта на официалната уеб страница на Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия (съгласно чл. 23, параграф 1 и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1857/2006) и след одобряването на Указанията с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” от 29 август 2013 г.

5. По отношение на дата на третиране, посочена в дневника за химически третирания от земеделски производители, в указанията за прилагане на държавната помощ няма изисквания, пръсканията срещу телените червеи да са извършени през м. октомври. През м. октомври БАБХ заверява копия от дневниците, за извършени химически третирания с продуктите за растителна защита, посочени в Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи.
6. Указанията за прилагане на държавната помощ за финансово подпомагане на производителите на картофи „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” през 2013 г. са изготвени от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Националната асоциация на картофопроизводителите в България (НАК).
7. Следва да Ви информирам, че по принцип Указанията за прилагане на помощта могат да бъдат променени по всяко време, стига да не се нарушават разпоредбите на Регламента.

Държавната помощ е разрешена и може да бъде прилагана в страната до 30 юни 2014 г. През 2014 г. указанията относно срокове на кандидатстване за подпомагане и относно сроковете на документи – дата на издаване на фактури, доказващи покупката на продукти за растителна защита за контрол на телени червеи ще бъдат изготвени и съобразени с технологията на отглеждане на картофите, като ще се прилагат след решение на Управителния съвет на ДФЗ.


В заключение, обхватът на приложение на помощта се отнася за всички области на страната, стига на площите, предвидени за отглеждани на картофи, плътността на телените червеи да е над прага на икономическа вредност (ПИВ), съгласно изискванията на Националната програма.

Земеделските производители на картофи, които през 2013 г. не са успели да се възползват от помощта, ще могат да направят това в началото на 2014 година.ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ

Министър на земеделието и хранитеБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница