Изх. №9709 гр. Бургас доДата30.07.2018
Размер56.88 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водитеРегионална инспекция по околната среда и водите - Бургас


ИЗХ. № 9709

ГР. БУРГАС
ДО

МИЛЕНА ММС“ ЕООДЖ.К. „ЧЕРНО МОРЕ“, УЛ. „АТАНАС БУРОВ“ №16

ГР.БУРГАС
КОПИЕ ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Монтиране на ново съоръжение – преместваем обект мини мандра в поземлен имот с №000162, землище с. Рудник, община Бургас“, за кандидастване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти „От мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ с възложител: ЕТ „Милена ММС“ ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

След преглед на представената информация с уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 9709/11.12.2015г. приемаме същата за информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 29/2010г, изм. Доп. Дв. бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012).

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредбата по ОС, Ви оказваме следното:


  1. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

От представената информация става ясно, че предвиждате, монтиране на ново съоръжение – преместваем обект мини мандра с капацитет за обработка на 500л мляко дневно в поземлен имот с №000162, землище с. Рудник, община Бургас“, за кандидастване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти „От мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Основните производствени процеси в модулната мандра са производство на сирене, кашкавал и кисело мляко. Имотът е с начин на трайно ползване – овцеферма с обща площ – 6, 167 дка.

От придружаващите документи по § 1 т. 20 от ДР на ЗООС за Възложител на инвестиционно предложение сте представили Договор за наем на недвижим имот от 01.11.2015г. и скица на имота от което е видно, че няма пречки да бъдете възложител на процедурата по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата на т. 7, „в”) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. Съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Бургас на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС. За извършване на преценката трябва да извършите по долу описаните действия и представите информация в РИОСВ - Бургас:
1. Да изготвите пълна нформацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за цялостното инвестиционно намерение, като за изясняване на обществения интерес осигурите обществен достъп до същата. Обръщаме Ви внимание във връзка с чл. 82, ал. 3 от ЗООС когато за осъществяването на инвестиционно предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценката спомагателни или подържащи дейности (времени пътища, ВиК връзки и др.), всички дейности се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от ЗООС.

2. Достъпът до изготвената информация от Ваша страна може да бъде осигурен чрез поставяне на съобщение на интернет страница Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.

3. Преди внасяне на искането до РИОСВ Бургас, е необходимо да предоставите копие от приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община Бургас с приложената обява към настоящото писмо, за изпълнение на ангажимента от тяхна страна свързан с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС..

4. След изтичане на 14 дневният срок, възложителят на инвестиционното предложение, уведомява компетентният орган РИОСВ-Бургас, като подава искане за инвестиционно предложение, с приложенията към него и представя доказателства за осигуреният обществен достъп до информацията по приложение № 2, също така представя информация относно обществения интерес ако такъв е бил проявен. Изготвената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС се внася на едно гише в РИОСВ Бургас в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител.


Обръщаме внимание на община Бургас, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място в сградата на общината/кметството за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община Бургас, изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ Бургас.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че поземлен имот №000162, землище с. Рудник, община Бургас с обща площ на двата имота - 6, 167 дка, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона „Атанасовско езеро“ ВG0000270, за опазване на дивите птици от Екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г./ДВ, бр.108/19.12.2008г./. и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/207г. /ДВ, бр.21/2007г./.

Извършената проверка за допустимост на инвестиционното предложение, по чл.12, ал. 2, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за ОС, установи, че инвестиционното предложение е допустимо, като предвижданията му не влизат в противоречие с режима, определен със заповедта за обявяване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от15.10.2010 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционно предлежение „Монтиране на ново съоръжение – преместваем обект мини мандра в поземлен имот с №000162, землище с. Рудник, община Бургас“, за кандидастване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти „От мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните ЗЗ.
Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 500 лв, съгласно чл.1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/от 19.05.2011г, дв бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), по банков сметка
IBAN: BG28SOMB91303137007401

BIС код на банката: SOMBBGSF

Общинска банка – за РИОСВ – Бургас

Приложение:


  • приложение № 2,

  • писмо за обява до община и кметства във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС;


С уважение:

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАСгр. Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3, п.к.388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.euПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница