Изложение на мотивите на съвета относноДата24.10.2018
Размер75.53 Kb.
ТипИзложениеCЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Брюксел, 8 март 2012 г. (09.03)

(OR. en)
Междуинституционално досие:

2009/0127 (COD)
6444/2/12

REV 2 ADD 1


ASILE 26

CADREFIN 84

CODEC 368

PARLNAT 134


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА

Относно:

Позиция на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета

= Изложение на мотивите на СъветаПрието от Съвета на 8 март 2012 г.I. ВЪВЕДЕНИЕ
На 2 септември 2009 г. Комисията прие предложението за решение за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета.
На 18 май 2010 г. Европейският парламент прие своята позиция на първо четене с оглед на приемането на решението. Съветът не беше в състояние да одобри позицията на Парламента и на 8 март 2012 г. прие своята позиция на първо четене в съответствие с член 294 от Договора.

II. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Целта на предложението е да се допринесе за създаването на съвместна програма на ЕС за презаселване. Докато съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 2 септември 2009 г. относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване излага политическия контекст и ръководните принципи за такава програма, в предложението се представя механизъм за ежегодно определяне на общите приоритети на ЕС за презаселване. Създаването на съвместна програма на ЕС за презаселване ще допринесе за по-доброто координиране на подхода на ЕС към презаселването и ще насърчи повече държави членки да предприемат действия с цел презаселване.

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
Общи положения
Преговорите се проведоха в политическия контекст на Програмата от Хага, в която се определят целите и инструментите в областта на правосъдието и вътрешните работи за периода 2005—2010 г., и впоследствие на Стокхолмската програма, обхващаща периода 2010—2014 г. И в двата случая Европейският съвет изрази ангажираността си да продължи да изгражда общата европейска система за убежище чрез промени в законодателната рамка и укрепване на практическото сътрудничество. Освен това Европейският съвет наблегна, че е важно да се развива външното измерение в областта на убежището чрез сътрудничество с държавите и регионите на произход. В Програмата от Хага Европейският съвет призова за разработването на регионални програми на ЕС за закрила, които наред с другото да съдържат съвместна програма за презаселване за държавите членки, желаещи да вземат участие в нея. В Стокхолмската програма Европейският съвет насърчи участието на доброволни начала на държавите членки в съвместната схема на ЕС за презаселване и увеличаването на броя на презаселените бежанци.
В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство уведоми за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящото решение, но Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.
В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на решението и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

Ключови въпроси
В съответствие с разпоредбите на съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение1 представителите на Съвета, Парламента и Комисията осъществиха контакти с оглед постигането на съгласие на етапа на позицията на Съвета на първо четене. С цел помиряване на позициите на двете институции и като взема предвид постигнатото при тези контакти споразумение, Съветът приема позиция на първо четене по предложението за решение за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета, като въвежда следните основни изменения на предложението на Комисията:
Установяване на общи приоритети на ЕС (член 1, параграф 1, буква а)
Вследствие на неофициалните контакти между Съвета и Европейския парламент Съветът изменя предложението на Комисията, като посочва приоритетите за презаселване в решението, за разлика от първоначалното предложение на Комисията, според което общите приоритети на ЕС за презаселване ще се определят ежегодно посредством процедурата по комитология. Тъй като текущият Европейски фонд за бежанци обхваща периода до края на 2013 г., на практика в рамките на настоящия фонд остава само една програмна година. Ето защо е обосновано в решението да бъдат посочени приоритетите само за тази година и да се определи механизъм за установяването на общите приоритети на ЕС за презаселване в инструмента, с който се урежда нов фонд за периода 2014—2020 г.
С оглед на програмната 2013 г. в позицията на Съвета се предвижда държавите членки да представят на Комисията до 1 май 2012 г. приблизителния брой на лицата, които възнамеряват да презаселят през 2013 г. в съответствие с изложените в решението приоритети. Тъй като в позицията на Съвета не се предвижда механизъм на годишна основа за установяването на приоритети на ЕС за презаселване, разпоредбите в предложението на Комисията, свързани с годишното програмиране, престават да имат отношение.
Общи приоритети на ЕС за презаселване за 2013 г. (член 1, параграф 1, буква а), съображения (3), (4) и (5)
Изложените в позицията на Съвета общи приоритети на ЕС за презаселване за 2013 г. обхващат лица от държава или регион, в които е определено да се изпълнява регионална програма за закрила, лица от определена уязвима група или бежанци от определена държава или регион. Първите два набора от приоритети са формулирани като общи и са силно заимствани от категориите, посочени в член 13, параграф 3 от Решение № 573/2007/EО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. В сравнение с Решение № 573/2007/ЕО в позицията на Съвета към списъка са добавени следните уязвими групи: лица, преживели насилие и мъчения, както и лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от правна или физическа защита. Това допълнение е обосновано, тъй като и двете категории лица попадат в обхвата на приоритетите за презаселване на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН).
Третият набор от приоритети е определен като „конкретни общи приоритети на ЕС за 2013 г.“ и списъкът на тези приоритети може да се намери в допълнението към настоящото решение. Както се пояснява в съображение (3), този списък на конкретните общи приоритети на ЕС за 2013 г. е изготвен въз основа на критериите за презаселване на ВКБООН и на годишните прогнози на ВКБООН за презаселване, като се вземат предвид областите, в които общите действия на ЕС биха оказали съществено въздействие в отговор на нуждите от закрила.
В позицията на Съвета е добавено също съображение (5), с което се актуализира съображение (26) от Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. В съображение (5) позицията на Съвета актуализира информацията относно държавите и регионите, в които понастоящем е определено да се изпълняват регионални програми за закрила.
Фиксираната сума, която да бъде получавана за всяко презаселено лице (член 1, параграф 1, буква б), съображение (6)
Вследствие на неофициалните контакти с Европейския парламент позицията на Съвета изменя предложението на Комисията, като предлага по-голяма фиксирана сума за всяко презаселено лице, която да се дава от Фонда на онези държави членки, които преди не са използвали Фонда за тази цел. Докато член 13, параграф 3 от Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. определя държавите членки да получават фиксирана сума от 4000 EUR за всяко презаселено лице в съответствие с приоритетите, изложени в решението, в позицията на Съвета се предвижда сума от 6000 EUR за всяко презаселено лице за тези държави членки, които получават за първи път фиксираната сума от Фонда, и сума от 5000 EUR за тези държави членки, които само веднъж преди са получили фиксираната сума от Фонда. Целта на изменението е да насърчи онези държави членки, които до момента не са започвали програми за презаселване, да го направят.
Допълнение към съображение (2)
Позицията на Съвета изменя предложението на Комисията, като добавя съображение (2). В писмото си от 10 февруари 2012 г. до председателя на Комитета на постоянните представители (док. 6370/12), в което отбелязва, че ще препоръча на членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на пленарното заседание да приемат при второто четене постигнатото по решението споразумение без изменения, председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи поиска към правното основание на настоящото решение да се добави член 80 от ДФЕС. Съветът обаче смята, че член 80 не може да бъде правно основание за приемането на въпросния акт, тъй като не предоставя на институциите на Съюза правомощия да приемат законодателни актове. Ето защо Съветът взе компромисно решение да добави съображение (2), което се отнася до член 80 от ДФЕС и изложените в него принципи.

Изменения на Европейския парламент
В позицията си Съветът приема изцяло, частично или по принцип изменения 2, 3 и 4. Съветът не приема изменения 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, тъй като те се отнасят до процедура за ежегодно определяне на общи приоритети на ЕС за презаселване. В позицията на Съвета се застъпва различен подход и се установява списък на общите приоритети на ЕС за презаселване за 2013 г. — единствената оставаща програмна година в рамките на текущия Европейски фонд за бежанци.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат при преговорите между Съвета и Европейския парламент със съдействието на Комисията. На заседанието си от 22 февруари 2012 г. Корепер одобри този компромис. Преди това в писмо от 10 февруари 2012 г. до председателя на Комитета на постоянните представители председателят на комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи посочи, че ако компромисният текст бъде изпратен на Парламента като позиция на Съвета на първо четене, той ще препоръча на членовете на посочената комисия и впоследствие на пленарното заседание позицията на Съвета да бъде приета без изменения по време на второто четене в Парламента, след като бъде проверена от юрист-лингвистите на двете институции.

________________

1ОВ С 145, 30.6.2007 г., стр. 5.

6444/2/12 REV 2 ADD 1 vb/ip

DQPG BGКаталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница