Изменен и допълнен със Заповед № рд11-328 от 22. 02. 2018 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните


Раздел II Цени за услуги при извършване на експертизистраница4/7
Дата14.08.2018
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел II

Цени за услуги при извършване на експертизи

Чл. 39. При извършване на лабораторни експертизи и изследвания на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, се събират следните цени:

Лева


1.  

За извършване на експертизи на месо, риба и продукти от тях  

 

1.1.  

Определяне на:  

 

а)  

органолептични показатели на месо, месни полуфабрикати и колбаси, консерви и полуконсерви  

6,00  

б)  

органолептични показатели на прясна и замразена риба, нестерилни рибни продукти и рибни консерви  

6,00  

в)  

видова принадлежност на месо със серуми  

36,00  

г)  

видова принадлежност чрез остеологична експертиза  

90,00  

д)  

видими паразити в риба  

9,00  

1.2.  

Подготовка на пробите за физикохимичен анализ  

6,00  

1.3.  

Определяне на:  

 

 

- състоянието на консервите отвън и отвътре  

6,00  

 

- видове бомбаж  

8,00  

 

- херметичност  

8,00  

 

- тегло (бруто-нето) на консерви  

6,00  

 

- съотношение на съставните части на съдържанието  

7,00  

 

- влага  

12,00  

 

- готварска сол  

10,00  

 

- масленост (по Соксле)  

34,00  

 

- масленост (по Гербер)  

7,00  

 

- скорбяла (количествено)  

36,00  

 

- скорбяла (качествено)  

9,00  

 

- тиобарбитурово число  

33,00  

 

- перокисно число  

14,00  

 

- нитрити  

25,00  

 

- минерални примеси (пясък)  

28,00  

 

- температура на замразена риба  

3,00  

 

- тъканен сок на замразена риба  

8,00  

 

- активна киселинност (рН) потенциометрично с подготовка  

6,00  

 

- обща киселинност  

10,00  

 

- амоняк (по Ебер)  

7,00  

 

- амоняк (по Неслер)  

7,00  

 

- сероводород  

7,00  

 

- гранивост на мазнини (по Крайс)  

10,00  

 

- летливи основни вещества (ОКЛАВ)  

30,00  

 

- бензоена киселина и солите є  

30,00  

 

- сорбинова киселина и солите є  

30,00  

 

- триметиламин (ТМА)  

35,00  

 

- хистамин (чрез флуоресцентна спектрометрия)  

65,00  

 

- коагулация на белтъчините с меден сулфат  

7,00  

 

- пероксидаза  

7,00  

 

- нефтопродукти  

10,00  

 

- степен на опушване  

25,00  

 

- борати  

20,00  

 

- оцветители  

25,00  

 

- белтък (по Келдал)  

32,00  

 

- белтък по (по АШМ)  

30,00  

 

- хидроксипролин  

32,00  

 

- енергийна стойност  

60,00  

1.3.1.

Определяне на несвързана вода в месо и месни продукти  

49,00  

1.3.2.

Определяне процента на глазурата в замразена риба

15,00

1.4.  

Изследвания на пчелен мед и пчелни продукти:  

 

а)  

доказване на хидроксиметил фурфурол (количествено)  

20,00  

б)  

определяне на:  

 

 

- водно съдържание  

8,00  

 

- неразтворими във вода вещества  

15,00  

 

- пепел  

10,00  

 

- свободна киселинност  

12,00  

в)  

определяне на диастазна активност (количествено)  

35,00  

г)  

органолептично изследване  

6,00  

д)  

цвят (по Ловибонд)  

6,00  

е)  

редуциращи захари (инвертна захар):  

 
- захари с течна хроматография  

32,00  

 

- захари (по Шорл) – за глюкоза, фруктоза и захароза  

34,00  

ж)  

поленов анализ  

30,00  

з)  

електропроводимост  

11,00  

и)  

доказване на търговска глюкоза по БДС 3050-80

6,00  

1.5.  

Количествено определяне на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели:  

 

а)  

паралитичен токсин:  

 

 

- с биологичен тест  

88,00  

 

- с химичен тест  

149,00  

б)  

амнезиен токсин:  

 

 

- с химичен тест  

149,00  

в)  

окадаична киселина, динофизистоксини и пектенотоксини:  

 

 

- с химичен тест  

149,00  

 

- с ензимен тест  

105,00  

г)  

йесотоксини: с химичен тест  

149,00  

д)  

азаспирациди:  

 

 

- с биологичен тест  

88,00  

 

- с химичен тест  

149,00  

2.  

За извършване на експертизи на мляко и млечни продукти  

 

2.1.  

Определяне на клетъчни елементи:  

 

 

- с бърз маститен тест  

3,00  

 

- по Бриид  

3,76  

 

- с анализатор на проби до 199 броя на ден (по алтернативен метод)  

7,00  

 

- с анализатор (по алтернативен метод) на проби на и над 200 броя на ден  

3,00  

2.2.  

Определяне на време на заквасване на млякото  

3,00  

2.3.  

Органолептична преценка на мляко и млечни продукти

8,00  

2.4.  

Физикохимични изследвания:  

 

а)  

на мляко за плътност, масленост, общ белтък, СБО
(по референтен метод)  

64,00  

б)  

на мляко за плътност, масленост, общ белтък, СБО
(по алтернативен метод)  

10,00  

в)  

температура на млякото  

1,00  

г)  

водно съдържание  

12,00  

д)  

плътност на млякото  

3,00  

е)  

плътност на пресечено мляко  

6,00  

ж)  

киселинност на мляко и млечни продукти  

6,00  

з)  

пълен физикохимичен анализ (с анализатор) на проби мляко до 99 броя на ден  

8,00  

и)  

пълен физикохимичен анализ (с анализатор) на проби мляко на и над 100 броя на ден  

4,00  

к)  

алкална фосфатаза  

20,00  

2.5.  

Изследване за инхибитори:  

 

а)  

с ферментационна проба до 49 броя на ден  

6,00  

б)  

с ферментационна проба на и над 50 броя на ден  

4,00  

в)  

с тънкослойна хроматография  

32,00  

г)  

с агар-дифузиoнен метoд  

15,00  

д)

Метод основан на дифузия през агар с тестови микроорганизъм Bacillus steatothermofilus var. Calidolactis, чрез "Делвотест"

5,54

2.6.  

Определяне на масленост:  

 

а)  

по Гербер  

3,78  

б)  

по Розе-Готлиб  

40,00  

в)  

по Ван-Гулик  

14,00  

г)  

в сухото вещество  

18,00  

2.7.  

Определяне на чистотата на млякото  

5,00  

2.8.  

Определяне на обща пепел  

20,00  

2.9.  

Определяне на лактозата (по Шорл)  

30,00  

2.10.  

Определяне на инвертна захар (по Шорл)  

34,00  

2.11.  

Определяне на белтък:  

 

а)  

по Келдал  

32,00  

б)  

по АШМ  

36,00  

2.12.  

Определяне на точка на замръзване на млякото  

3,63  

2.13.  

Определяне сила на маята  

28,00  

2.14.  

Определяне примес на краве мляко в сирена от овче мляко (чрез изоелектрофореза)  

67,00  

2.15.  

Определяне на разтворимост на сухо мляко  

5,00  

2.16.  

Определяне на фосфор  

32,00  

2.17.  

Определяне на калций  

37,00  

2.18.  

Определяне на казеин в мляко  

40,00  

2.19.  

Определяне на активен хлор в мляко  

20,00  

2.20.  

Определяне на холестерол в суровини и храни от животински произход  

63,00  

2.21.  

Определяне степен на зрялост на сирене и кашкавал  

35,00  

2.22.  

Определяне на мастни и трансмастни киселини (чрез газова хроматография)  

130,00  

2.23.  

Определяне на готварска сол на млечни продукти  

10,00  

3.  

За микробиологично изследване на суровини и храни от животински произход  

 

3.1.  

Термостатиране и подготовка на пробите за анализ (за стерилизирани продукти)  

8,00  

3.2.  

Определяне на:  

 
- салмонела БДС EN ISO 6579

38,00
- алтернативен метод

26,00

а)  

По БДС 1035  

 

 

- мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми  

12,00

 

- мезофилни анаеробни микроорганизми  

15,00  

 

- термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми  

15,00  

 

- термофилни анаеробни микроорганизми  

15,00  

 

- млечнокисели микроорганизми  

18,00  

 

- плесени и дрожди  

12,00  

б)  

Общ брой микроорганизми  

 

 

- по референтен метод БДС EN ISO 4833  

4,76  

 

- с анализатор на проби мляко до 149 броя на ден  

8,00  

 

- с анализатор на проби мляко на и над 150 броя на ден  

5,00  

в)  

Ешерихия коли  
 

- чрез техника с мембрани по ISO 16649-І  

27,00  

 

- чрез техника на изброяване по ISO 16649-ІІ  

20,00  

 

- чрез техника на НВБ по ISO 16649-ІІІ  

30,00  

г)  

Протеус  

11,00  

д)  

Колиформи:  

 

 

- чрез изброяване на колонии по ISO 4832  

21,00  

 

- чрез техника на НВБ ISO 4831

24,00  

 

- по алтернативен метод  

20,00  

е)  

Коагулазоположителни стафилококи:  

 

 

- чрез изброяване на колонии по БДС EN ISO 6888-1 и 2  

25,00  

 

- чрез техника на НВБ по БДС EN ISO 6888-3  

35,00  

ж)  

Стафилококов ентеротоксин  

 

 

- по серологичен метод  

47,00  

 

- по алтернативен метод  

34,00  

з)  

Ентерококи  

14,00  

и)  

Липолитични микроорганизми  

14,00  

к)  

Протеолитични микроорганизми  

12,00  

л)  

Психрофилни микрорганизми  

12,00  

м)  

Вибриони  

14,00  

н)  

Клостридиум ботулинум  

22,00  

о)  

Клостридиум перфрингенс  

22,00  

п)  

Бацилус цереус  

22,00  

р)  

Ентеробактерии  

 

 

- чрез техника на НВБ по ISO 21528-1  

35,00  

 

- чрез техника на изброяване на колониите по ISO 21528-2  

25,00  

 

- по алтернативен метод  

21,00  

с)  

Листерия моноцитогенес  

 

 

- чрез техника на обогатяване по БДС EN ISO 11290-1  

36,00  

 

- чрез техника на изброяване на колониите по БДС EN ISO 11290-2  

30,00  

 

- по алтернативен метод  

32,00  

т)  

Кампилобактер  

 

 

- изолиране по ISO 10272  

40,00  

 

- по алтернативен метод  

32,00  

 

- биохимично типизиране  

32,00  

у)  

Сулфитредуциращи клостридии  

22,00  

ф)

Определяне на водна активност (Aw) с апарат HYGROLAB  

10,00

х)

Психотрофни микрорганизми по ISO 6730

12,00

3.3.  

Доказване на:  

 

а)  

стрептококи и стафилококи  

15,00  

б)  

стрептококи чрез серологично типизиране  

45,00  

в)  

Серологично и биохимично типизиране на видове листерии  

40,00  

г)  

антраксни бацили:  

 
- чрез топла асколи реакция  

32,00  
- чрез студена асколи реакция  

32,00  

3.4.  

Серологично и биохимично типизиране на салмонели  

40,00  

3.5.  

Доказване на микроорганизми чрез полимеразна верижна реакция (PCR)  

45,00  

4.  

Хигиенен контрол  

 

4.1.  

Определяне хигиения статус на кланични трупове по деструктивен и недеструктивен метод  

 

а)  

общ брой микроорганизми чрез техника на преброяване (КОЕ)  

12,00  

б)  

ентеробактерии чрез техника на преброяване (КОЕ)  

15,00  

4.2.  

Определяне на салмонели в кланични трупове чрез деструктивен и недеструктивен метод  

20,00  

4.3.  

Определяне хигиената (чистотата) на контактни повърхности (на отривки и смивове):  

 

а)  

оценка на текуща дезинфекция на 100 см2 за 3 броя проби луминометрично с HY-LITE  

12,00

б)  

Е. Коли

12,00

в)  

Коагулазоположителни стафилококи

15,00

г)  

Плесени и дрожди

12,00

д)  

общ брой микроорганизми чрез техника на преброяване (КОЕ)  100 кв.см.

10,00  

е)

ентеробактерии чрез техника на преброяване (КОЕ)  

12,00  

ж)

колиформи  (КОЕ)  

12,00  

з)

салмонели  

17,00  

и)

Листерия моноцитогенес  

17,00  

4.4.  

Изпитвания на питейна вода  

 

4.4.1.  

Микробиологични изпитвания:  

 

а)  

общ брой микроорганизми  

9,00  

б)  

Ешерихия коли и колиформи  чрез техника на преброяване (КОЕ) през мембранна филтрация  

20,00  

в)  

ентерококи чрез техника на преброяване (КОЕ) през мембранна филтрация  

12,00  

г)  

спори на сулфитредуциращи бактерии (клостридии) чрез техника на преброяване (КОЕ) през мембранна филтрация  

12,00  

д)  

Псеудомонас аеругиноза  

12,00  

4.4.2.  

Физикохимични изпитвания на вода  

 

а)  

рН – потенциометрично  

3,00  

б)  

цвят, мътност, мирис и вкус на вода  

2,00  

в)  

Алуминий  

2,00  

г)  

Желязо  

2,00  

д)  

Манган  

2,00  

е)  

Нитрати  

1,50  

ж)  

Нитрити  

2,50  

з)  

Свободен хлор  

2,00  

и)  

Амониев йон  

2,50  

к)  

Сулфати, фосфати и други показатели  

10,00  

л)  

Електропроводимост  

4,00  

м)  

калций  

4,00  

н)  

магнезий  

5,00  

о)  

цинк  

5,00  

п)  

обща твърдост на вода  

25,00  

р)

Хлориди

2,00  


Каталог: userfiles -> files -> Tariff
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1945 от 05. 12. 2014 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-208 от 06. 02. 2015 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1141 от 26. 06. 2015 г на Изпълнителния директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница