Изменен и допълнен със Заповед № рд11-328 от 22. 02. 2018 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на хранитестраница5/7
Дата14.08.2018
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел III

Цени за лабораторни изпитвания в суровини и продукти от животински и растителен произход, фуражи, води и напитки, извършвани в Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)

Чл. 40. (1) (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-1096/14.09.2012 г.) (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.), (Изм. и доп. със Заповед № РД11-1139 от 15.07.2014 г.), (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-1945/05.12.2014 г.) (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-1141/26.06.2015 г.) За определяне на остатъчните количества ветеринарномедицински продукти (ВМП) в ЦЛВСЕЕ, се събират следните суми:по

ред

Наименование на анализа

Лева


 1. 1

Определяне на препарати с хормонално и анаболно действие - газова и течна хроматография с масспектрометрия      

142,00

 1. 2

Определяне на антитироидни агенти в животински продукти – течнохроматографски метод

116,00

 1. 3

Определяне на Бета-агонисти в животински продукти течно-хроматографски метод

141,00

 1. 4

Определяне на Бета-агонисти в животински продукти – газхроматографски метод

116,00

 1. 6

Определяне на хлорамфеникол в животински продукти – течнохроматографски метод

114,00

 1. 7

Определяне на хлорамфеникол животински продукти - имуноензимен анализ

70,00Определяне на хлорамфеникол - течнохроматографски метод

125,00

 1. 8

Определяне на нитроимидазоли в животински продукти- течнохроматографски метод

147,00

 1. 9

Определяне на нитрофурани в животински продукти – течнохроматографски метод

137,00

 1. 10

Определяне на нитрофурани (цената е за всеки един от нитрофураните) - имуноензимен метод

70,00

 1. 12

Определяне на остатъчни количества на сулфонамиди в проби от животински произход- „Ензимен имуноанализ ELISA“

70.00

 1. 13

Определяне на антибактериални субстанции в животински продукти - метод – тест на 5-те петри

66.00Определяне на остатъчни количества квинолони в животински продукти – течнохроматографски метод

87,00

 1. 17

Определяне на сулфонамиди в животински продукти – течнохроматографски метод

115,00

 1. 18

Определяне на ивермектин в животински продукти течнохроматографски метод

84,00

 1. 19

Определяне на клозантел в животински продукти – течнохроматографски метод

82,00

 1. 20

Определяне на левамизол в животински продукти – течнохроматографски метод

115,00

 1. 21

Определяне на бензамидазоли в животински продукти – течнохроматографски метод

115,00

 1. 22

Определяне на никарбазин в животински продукти – течнохроматографски метод

85,00

 1. 26

Определяне на седативи – азаперол/азаперон в животински продукти – течно-хроматографски метод

103,00

 1. 24

Определяне на седативи – азаперол/азаперон в животински продукти – имуноензимен анализ

70,00Определяне на седативи – каразолол в животински продукти – имуноензимен анализ

70,00

 1. 37

Определяне на багрила в риба – течнохроматографски метод

116,00

 1. 54

Определяне на тетрациклин в животински продукти – имуноензимен анализ.

70,00

 1. 57

Определяне на тетрациклин в животински продукти – течнохроматографски метод

104,00

 1. 55

Определяне на стрептомицин - имуноензимен анализ

70,00Определяне на стрептомицин – течнохроматографски метод

107,00Определяне на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти -

течна хроматография с масспектрометрия168,00Определяне на антибактериални субстанции - течна хроматография с

масспектрометрия138,00Определяне на амитраз в пчелен мед

69,00

(2). За определяне на остатъчни количества на замърсители от околната среда в ЦЛВСЕЕ, се събират следните суми:


по

ред

Наименование на анализа

Лева


 1. 23

Определяне на N-метил карбамати – течнохроматографски метод

82,00

 1. 27

Определяне на хлорорганични пестициди – газхроматографски метод

95,00

 1. 28

Определяне на полихлорирани бифенили (РСВs) – газхроматографски метод

95,00

 1. 29

Определяне на фосфороорганични съединения – газхроматографски метод

93,00

 1. 30

Определяне на химични елементи – атомноабсорбционен метод (за един елемент)

50,00

 1. 31

Определяне на живак – атомноабсорбционен метод

56,00

 1. 34

Определяне на афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти – имуноензимен анализ

70,00Определяне на афлатоксин В1 и М1 в проби от животински произход – тънкослойна хроматография

46,00

 1. 38

Определяне на техногенни гама-емитиращи радионуклиди

48,00Определяне на химични елементи – чрез ICP (за един елемент)

42,00Определяне на пиретроиди - газхроматографски метод

95,00

(3). За извършване на физикохимични изпитвания в ЦЛВСЕЕ, се събират следните суми :


по

ред

Наименование на анализа

Лева


 1. 39

Редуциращи захари (глюкоза и фруктоза) и захароза – метод на Шорл

34,00Определяне на свободната киселинност в пчелен мед

12,00Органолептичeн анализ на пчелен мед и пчелни продукти

6,90Цвят по Ловибонд

6,00Определяне на водно съдържание в пчелен мед

8,00

 1. 41

Определяне на диастазна активност (по Готе/Шаде)

35,00

 1. 42

Доказване на хидроксиметилфурфурол в пчелен мед (по Винклер/Уайт)

20,00

 1. 43

Определяне на поленова характеристика на пчелен мед

30,00

 1. 44

Определяне на електропроводимост на пчелен мед

11,00

 1. 45

Определяне на фалшификации на пчелен мед (С4 захари) – мас-спектрометрия с изотопно съотношение

121,00

 1. 46

Отм. - Заповед № РД11-328/22.02.2018 г.
 1. 47

Отм. - Заповед № РД11-328/22.02.2018 г.
 1. 46

Определяне на влага/сухо вещество

20,00

 1. 47

Определяне на хистамин в риба

42,00

15.

Определяне на естерно число на пчелен восък (1):

(1)

15.1.

Определяне на киселинно число на пчелен восък

15,00

15.2.

Определяне на осапунително число на пчелен восък

22,00

16.

Определяне на обща киселинност на пчелно млечице

12,00

17.

Проба на Вейвурм (за доказване на примеси от церезин, парафин и др. в пчелния восък)

18,00

18.

Определяне на инвертаза на пчелен мед

33.00

19.

Определяне на пролин в пчелен мед

30.00

20.

Определяне на коефициента на пречупване на светлината на пчелен восък

8.00

21.

Определяне рН на пчелно млечице

13,60

22.

Определяне на диастазна активност (Phadebas) на пчелен мед

23,50

(1) Естерното число на пчелния восък (т.15.) се определя като разлика между осапунителното число (т.15.1.) и киселинно число (т.15.2.) и за определянето на естерното число задължително се извършва определяне на осапунителното и киселинното число, поради което цената на услугата по т. 15. представлява сбор на цените на услугите по т.15.1 и т.15.2. За извършване на услуга по т.15, заедно с услуга по т.15.1. и/или т.15.2., се заплаща цената, определена за услугата по т.15 – 37 лв. (тридесет и седем) лева.Раздел ІV.

Цени за издаване и заверка на справки с данни от Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ, за обучения за работа с ИИС, за изготвяне на справки и извлечения от регистъра на животновъдните обекти и животните в тях

Чл. 41. При извършване на услуги, свързани с ИИС, се събират следните суми:

Лева
1.  

За обучения на:  

 

а)  

регистринани ветеринарни лекари (РВЛ), за работа с ИИС на БАБХ, на лекар - на всеки започнат час по

10,00

б)  

собственици на животни и собственици на обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) за работа с ИИС на БАБХ

10,00

2.

За издаване на:
 а)

заверена справка от официален ветеринарен лекар с данни от ИИС на БАБХ

20,00

 

детайлна справка за наличните животни в обекти с епизоотично значение (ОЕЗ) към посочена дата

20,00

б)

справка за животни по посочен идентификатор - на животно по

0,50

3.

За изготвяне на справка - извлечение от регистъра на животновъдните обекти и животните в тях, относно: брой, категории, породи животни и др.

20,00

4.

Обработка на документи, даващи основание за извършване на актуализация в Информационната система на БАБХ – ВетИС от официален ветеринарен лекар, преди издаване на Справка от информационната система

20,00


Раздел V.

Цени събирани за услуги и използване на съоръжения в района на ГИП, стопанисвани от БАБХ (ОДБХ) за проверки от задължителния граничен контрол, по искане на физически и юридически лица


Чл. 42. (1) При извършване на услуги, свързани с използване на съоръжения в района на ГИП, стопанисвани от БАБХ (ОДБХ) за проверки от задължителния граничен контрол, се събират следните суми: 

Лева
1.  

За използване на съоръженията и сградите на ГИП, стопанисвани от БАБХ (ОДБХ) от физически и юридически лица за проверки, извършвани от други контролни органи от задължителния граничен контрол на пратка по

 60,00


2.  

За използване на съоръженията и сградите на ГИП, стопанисвани от БАБХ (ОДБХ) от физически и юридически лица за предварителни проверки, поискани от вносителя, на пратка по

120,00


3.  

За използване на съоръженията и сградите на ГИП, стопанисвани от БАБХ (ОДБХ) за гранични ветеринарни проверки с разделяне на пратката на части и с претоварване, за един тон по

18,00


Раздел VI.

Цени събирани за издаване на становища и експертни заключения

Чл. 43. (1) За издаване на становища и експертни заключения се събират следните суми:

 

 

Лева

1.

Писмени становища за:

 

а)

експертно заключение по диагноза за лечение на животни

30,00

б)

диагноза при унищожаване на животно
 

- за едно дребно животно

20,00

 

- за едно едро животно

50,00

в)

експертно ветеринарно-санитарно заключение за качество и безопасност на суровини и
 

храни от животински произход по искане на физически или юридически лица:
 

- за един продукт

40,00

 

- за група продукти от един вид

80,00

г)

за ветеринарно-санитарно становище за отстояние на животновъден обект

20,00

(2) При издаване на експертно заключение в срок до 72 часа от подаване на искането дължимата сума е в двоен размер.
Раздел VIІ.

Цени събирани за обследвания, евтаназии, аутопсии

Чл. 44 При извършване на обследвания, евтаназии и аутопсии с диагностична и научна цел по искане на собственика на животните или на негов представител на служител на БАБХ се заплащат 16,00 лв. за един час.
Раздел VIІІ.

Цени събирани за престой на животни в места за почивка, предоставени за управление на БАБХ
Чл. 45 За престой на животни за 24 часа в места за почивка, предоставени за управление на БАБХ, на 24 часа, се събират следните суми:

 

 

Лева

1.

Еднокопитни - за едно животно

30,00

2.

Едри преживни животни - за едно животно

20,00

3.

Дребни преживни животни (овце, кози) - за едно животно

10,00

4.

Свине - за едно животно

10,00

5.

Подрастващи дребни преживни животни (агнета, ярета) - за едно животно

3,00

6.

Подрастващи прасета

3,00

Раздел ІХ.

Цени събирани за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация

Чл. 46. (1) При осъществяване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация, БАБХ събира следните суми:

 

 

Лева

1.

Дезинфекция чрез механизирано пръскане - на 1 кв.м

0,30

2.

Дезинфекция чрез пръскане с гръбна пръскачка - на 1 кв.м

0,60

3.

Фумигация - за всеки 1000 куб.м

20,00

4.

Дезинфекция на МПС чрез механизирано пръскане - на 1 кв.м

0,50

5.

Дезинсекция чрез пръскане с гръбна пръскачка или нанасяне на

0,60

 

инсектициден лак с четка - за 1 кв.м

 

6.

Дезинсекция чрез механизирано пръскане - на 1 кв.м

0,25

7.

Дезинсекция чрез аерозолно пръскане - за 1 куб.м

0,20

8.

Индивидуална обработка срещу ектопаразити чрез опръскване:

 

а)

за едно едро животно

1,00

б)

за едно дребно животно

0,40

9.

Групова обработка срещу ектопаразити чрез опръскване на

0,05

 

птици - за всяка птица по

 

10.

Групова обработка срещу ектопаразити на дребни животни чрез

0,35

 

изкъпване в противопаразитна баня - за всяко животно по

 

11.

Дератизация:

 

а)

зареждане на отровна точка (без ВМП)

0,80

б)

на 1 кв.м

0,20

12.

Девастация на пасища и водоеми - за 1 кв.м

0,05

(2) В размера на сумите не са включени разходите за препаратите и горивно-смазочните материали при извършване на тези услуги.

(3) Цените по ал. 1, заплащани от лица, които имат сключен годишен договор за неколкократна обработка, се намаляват, както следва:

1. с 10 % при договор за двукратна обработка;

2. с 30 % при договор за трикратна обработка;

3. с 50 % при договор за четири и повече обработки.

Раздел Х.

Цени събирани за съгласуване на проекти и други документи на обекти,

които са под ветеринарномедицински контрол, включени в регистрите

по чл. 7, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(Изм. и доп. със Заповед № РД 11-52/21.01.2015 г.)
Чл. 47. (1) За издаване на становище за съгласуване на проекти за изграждане или реконструкция, разширяване или модернизация на обекти, подлежащи на контрол, БАБХ събира следните суми:

1.

За обекти до 100 кв.м

1,60/кв.м

2.

За обекти от 101 до 300 кв.м

1,20/кв.м

3.

За обекти от 301 до 600 кв.м

1,00/кв м

4.

За обекти над 600 кв.м.

600,00 лв.

(2) При повторно разглеждане на преработен проект за изграждане или реконструкция на обекти, подлежащи на контрол, се заплаща на служител по 21,00 лв. на час.

(3) При издаване на писмени становища за съответствие с изискванията към обектите, БАБХ събира следните суми:

1.

За събиране, съхранение, обработка, преработка, обезвреждане и

215,80
търговия на странични животински продукти

 

2.

За търговия на дребно със странични животински продукти и

53,95
продукти, получени от тях

 

3.

За добив на живи двучерупчести мекотели

215,80


4.

За други обекти, подлежащи на контрол

66,00


5.

За тържище, център за изложби, тренировъчни полигони и манежи

400,00
за тренинг и провеждане на спортни състезания с животни

 

6.

За съгласуване на екзекутив към проект за реконструкция на обекти,

 
подлежащи на контрол:

 

а)

за обекти до 100 кв.м

25,00

б)

за обекти над 100 кв.м

50,00

в)

за тържище, център за изложби, тренировъчни полигони и манежи за

100,00
тренинг и провеждане на спортни състезания с животни

 

7.

За издаване на писмени становища за съответствие на

 
животновъдните обекти с изисквания:

 

а)

за обекти до 100 кв.м

50,00

б)

за обекти над 100 кв.м

100,00

8.

Издаване на становище за строителна готовност на обекти, подлежащи на контрол

50,00

9.

Разглеждане на изменение и допълнение на обяснителна записка

25,00

Каталог: userfiles -> files -> Tariff
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1945 от 05. 12. 2014 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-208 от 06. 02. 2015 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1141 от 26. 06. 2015 г на Изпълнителния директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница