Изменение и допълнение на Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" eад и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" еад по стандарти gsm и umtsДата29.04.2017
Размер188.57 Kb.
Изменение и допълнение на Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM и UMTS

Изменени и допълнени в изпълнение на § 31, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Решение № 373/17.03.2010 г. за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, обн. в ДВ бр. 8 /2008 г, изм. и доп. в ДВ бр. 26/2010 г.


1. Т. 4в.1. се изменя както следва: “Даряваща мрежа” е мрежата, от която номерът се пренася в процеса на пренасяне. Тя може да е или да не е мрежата на държателя на обхвата от номера.

2. В т. 4в.2. след думата „мобилна” се добавя думата „гласова”.

3. Т. 4в.3. се изменя както следва: “Домейн на преносимост” са мрежите на доставчиците, в които се осъществява преносимост на номерата.

Блокове от номера, за които се прилага преносимост:

87 X XXX XXХ

88 X XXX XXХ

89 X XXX XXХ

988 X XXX XX

989 X XXX XX”


4. Т. 4в.7. се изменя както следва: „Неактивен MSISDN” или „Неактивен номер” е номер, чието ползване е прекратено или ограничено преди подаване на заявлението за преносимост.


5. Т.4в.9. се изменя както следва: “Преносимост на номерата” е процес, който позволява на абонатите/потребителите на предприятията – доставчици на мобилна телефонна услуга да запазват номерата си при смяна на предприятието, предоставящо обществена телефонна услуга, посредством обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS”.


6. В т. 4в.10. думите „национално значим” се заличават.


7. Т. 4а.11. се изменя както следва: „Приемаща мрежа” е мрежата, която приема номера и чрез която Абонатът или Потребителят ползва съответните услуги след завършване на процеса на пренасяне.


8. Т.4в.12. се изменя както следва: “Прозорец на преносимостта” е определен период от време в процеса на пренасяне на Номер от момента на активиране на достъпа на Абоната или потребителя от предприятието на Приемащата мрежа до момента на актуализиране на базите данни на всички предприятия с номера за направление към приемащата мрежа”.


9. В т.4в.13. думите „от понеделник до събота от 10.00 часа до 17.00 часа” се заличават.

10. Добавя се нова т. 7.1.а. със следното съдържание: „За физически лица - български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност – с валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН/ЛНЧ, номер, дата и място на издаване на документа, копие от карта за код по регистър БУЛСТАТ и служебен адрес на практиката”;

11. Т.7.3. се изменя както следва: ”При сключване на договор с пълномощник (както и при други действия, извършвани чрез пълномощник на абоната/потребителя) се изисква представяне на пълномощно при спазване на следните изисквания:


7.3.1 Приемат се:

а) нотариално заверени специални пълномощни или общи пълномощни от физически лица, юридически лица или еднолични търговци, в които фигурира текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва съответните правни и фактически действия пред Мобилтел или в които има текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва съответните правни и фактически действия пред всякакви трети лица (физически лица, юридически лица и др.).

б.) специални пълномощни за конкретни правни действия или общи пълномощни от физически лица, юридически лица или еднолични търговци със съдържанието по предходната буква „а”, без нотариална заверка, с дата и подпис на физическото лице или респективно с подпис на законния представител и печат на юридическото лице или едноличния търговец. Такова пълномощно трябва да бъде издадено не по-късно от 10 (десет) дни преди датата на представянето му.

7.3.2. Пълномощното по б. „а” и б. „б” на т.7.3.1 се представя в оригинал и ако съдържа упълномощаване само за конкретното правно действие, остава в съответния магазин на Мобилтел и/или при упълномощения дистрибутор или търговски представител. Ако съдържа упълномощаване за повече правни действия, в магазина следва да остане копие от пълномощното заверено за вярност с оригинала от упълномощения и съответния служител в магазина.

В случай, че се представя пълномощно от чуждестранно лице, същото следва да е с нотариална заверка и легализиран превод (превод, извършен от оторизиран български преводач и легализиран от Дирекция „Консулски отношения” при Министерство на външните работи) или официален превод (превод, извършен от оторизиран български преводач/преводаческа агенция)”.

12. В т. 13.1 в началото на изречението се добавя фразата: „не предостави данни, изисквани от Мобилтел и/или”;

13. Т. 13.9 се изменя както следва: „13.9 В случаите на т. 81 от раздел XIIА на настоящите Общи условия или при наличие на причина за отказ от преносимост при даряващия доставчик”.


14. Добавя се нова т.13.10. със следното съдържание: „при липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата”;
15. В т. 20.3. след думата „номера” се добавят думите или пренесени номера от други мрежи”.

16. Т. 22.б. се изменя както слeдва: „Еднократна потребителска цена за преносимост на Номер/а, която Мобилтел, в качеството му на Приемащ доставчик, може да определи в ценоразписа си в съответствие с изискванията на ЗЕС”;


17. В т.23. се допълва изречение трето със следното съдържание: „При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт, Мобилтел има право,  да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите договори за услуги, сключени с Абонатите”. Настоящото изречение трето става изречение четвърто.

18. В т.26.4. се добавя изречение трето със следното съдържание: „Промяната на тази дата може да бъде извършвана едностранно от Мобилтел след предварително уведомление до абоната”. Настоящото изречение трето става изречение трето.

19. Т. 30 г. се отменя.

20. Т. 30д се изменя както следва: „Абонатът/потребителят има право да оттегли заявлението си за пренасяне на Номер/а в мрежата на Мобилтел, не по-късно от датата, предхождаща датата, на която се осъществява преносимостта. В този случай с оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за пренасяне на Номера/та, като се счита, че е налице и оттегляне на искането и упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик. Крайният потребител може да оттегли заявлението си при Мобилтел или при Донора. Оттеглянето на заявлението се извършва по образец, който е съгласуван между доставчиците”.


21. Т. 34.б. се изменя както следва: „Задължения, отнасящи се до заплащане на дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване се заплащат от Абоната/Потребителя до деня, предшестващ датата, определена за прозорец на преносимост. В случай на противоречие между срока за реализация на преносимост по т. 95 от тези Общи условия и срока на предизвестие за прекратяване на индивидуален договор, при подаване на заявление за преносимост предизвестието ще се счита за надлежно отправено до Мобилтел и неустойки за предсрочно прекратяване на срочен договор и/или неспазване срока на предизвестието няма да се начисляват на Крайния потребител, ако са налице кумулативно следните условия:

34.6.1. Абонатът е отправил предизвестието за прекратяване в рамките на предвидения в индивидуалния договор последен месец за отправяне на предизвестие и

34.6.2. Само, в случай че неизпълнението се отнася до предсрочно прекратяване по отношение на периода от подаване на заявление за преносимост до изтичане на текущия срок на договора и този договор не е подновен за нов срок, съгласно условията на последния, предвидени в него или се отнася до неспазване срока на предизвестие по безсрочен договор”.

22. Т.34.в. се изменя както следва: „Абонат, който е подал заявление за пренасяне на Номер/а е длъжен да заплати на Мобилтел и всички задължения, свързани с ползването на пренасяния/те Номер/а, които са възникнали или са станали изискуеми след подаване на заявлението за пренасяне на Номер/а до прекратяване на договорните отношения”.

23. В т. 51.2. думите „един месец” се заменят с думите „30 дни”.


24. Добавя се нова т. 51.б.10. със следното съдържание: „Възможна загуба на ползвани допълнителни услуги след пренасяне на номера”.

25. В Т.54.10. в края на изречението се допълва следната фраза: „и да върне на Държателя на обхвата от номера пренесения номер”.


26.Добавя се нова т. „54.11. В случаите, когато се установи неправомерно пренасяне на номерата”.

27. В т.54.в. думите „получил удостоверение за съгласие” се заменят с думите „подал заявление.”


28. Заглавието на Раздел ХІІ.А. се изменя както следва: „ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА АБОНАТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ С МОБИЛТЕЛ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ПРИЕМАЩ ДОСТАВЧИК”

29. Т. 70. се изменя както следва: „Процедурата по пренасяне на Номер/а започва с писмено заявление, подадено от съответния абонат/потребител по образец до Мобилтел или негов оправомощен дистрибутор или търговски представител. Заявлението следва да бъде съгласно образец, изготвен от Мобилтел, който съдържа най-малко реквизитите по т. 72”.


30. Т.71. се изменя както следва: „Абонатът/потребителят следва да заплати еднократна потребителска цена, в случай че Мобилтел е определил такава цена в ценоразписа си. При заплащане на еднократната цена за пренасяне на номер при подаване на заявлението (в случай че такава се дължи) Абоната/потребителя получава разходооправдателен документ, който удостоверява факта на заплащането на таксата”.

31. Т. 72. се изменя както следва: „Заявлението трябва да съдържа:

72.1. За Абонати/Потребители –

72.1.1. физически лица български граждани – трите имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване на документа, постоянен адрес на територията на Република България

72.1.2. За физически лица български граждани - непълнолетни потребители на предплатени услуги, които имат издадена лична карта – заявлението съдържа техните идентификационни данни, включително и съгласие за преносимост от законните им представители;

72.1.3. физически лица чуждестранни граждани – имена, ЛНЧ (в случай че е налице такъв), номер на валиден документ за самоличност, дата и място на издаване на документа, постоянен адрес на територията на Република България (за чуждестранни граждани, продължително пребиваващи в страната – с вписан настоящ адрес);

72.1.4. физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност – трите имена, код по регистър БУЛСТАТ и служебен адрес на практиката;

72.1.5. лица, които са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията, съгласно ЗТР – фирма /наименование/, ЕИК, ДДС номер (само за търговци, които са регистрирани по ДДС) и законен представител;

72.1.6. лица, които са регистрирани от съответния окръжен съд и не са подали заявление за регистрация или пререгистрация по ЗТР (до изтичане на вакантния период по § 4, ал. 1 от ДР на ЗТР), законът не предвижда извършването на пререгистрация, или законът предвижда единствено регистрация в регистър БУЛСТАТ и в НАП за целите на данъчното облагане - фирма /наименование/, седалище и адрес на управление, фирмено дело, код по БУЛСТАТ, ДДС номер (само за търговци, които са регистрирани по ДДС) и законен представител;

72.1.7. други юридически лица или организации, които нямат статут на юридическо лице (държавни или общински органи и администрации, създадени по силата на закон или друг нормативен акт, клонове, търговски представителства, сдружения и др.) – актът, с който са създадени; регистрация в регистър БУЛСТАТ; посочване на седалище и адрес на управление, трите имена на представляващия и/или посочване на акта за назначаване на представляващия; пълномощно или друг валиден акт, удостоверяващ представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или организация и посочване на валиден документ за самоличност на представителя, съответно на упълномощеното лице;

72.2. Номер/а или Номера /MSISDN/, за който/които се отнася заявлението за пренасяне и начина на ползване на услугите при Даряващия доставчик – абонамент или предплатени услуги;

72.3. Желан начин на ползване на услугите при Приемащия доставчик – абонамент или предплатени услуги;

72.4. Телефонен номер за връзка с Абоната/Потребителя;

72.5. Подпис, дата и точен час на подаване на заявлението;

72.6. Декларация от Абоната/Потребителя, че посочените от него данни в заявлението са верни.

72.7. Писмено съгласие от страна на Абоната/Потребителя за прекратяване на договорните му отношения с Даряващия доставчик по отношение на номера/та, посочени в заявлението за преносимост, считано от датата на пренасяне на номера/та в мрежата на Мобилтел, както и декларация от страна на Абоната/Потребителя, че ще изпълни всички задължения, произтичащи от индивидуалния му договор с Даряващия доставчик в следната форма:

Съгласен съм договорът за мобилни телефонни услуги, сключен с [име на Даряващия доставчик] да бъде прекратен по отношение на Номера/та, чието пренасяне заявявам с настоящото заявление за преносимост. Декларирам, че ще изпълня всички задължения, произтичащи от договора по предходното изречение включително но без да се ограничава до, задълженията свързани с неизпълнение на задълженията по този договор.”

72.8. Информирано съгласие, че в случай на прекратяване на процедурата за преносимост преди нейното приключване, волеизявлението за прекратяване на договора с Даряващия доставчик и упълномощаването на Мобилтел, съгласно т. 64.8. по-долу се считат оттеглени, в следната форма:

Разбирам и се съгласявам, че в случай на прекратяване на процедурата за преносимост преди нейното приключване, съгласието ми за прекратяване на договора с [име на Даряващия доставчик], както и упълномощаването на „Мобилтел” ЕАД да действа от мое име и за моя сметка се счита за автоматично оттеглено.”

72.9. Упълномощаване на Мобилтел от страна на Абоната/Потребителя да прекрати договорните взаимоотношения между Абоната/Потребителя и Даряващия доставчик в следната форма:

„Упълномощавам „Мобилтел” ЕАД:- да прекрати от мое име и за моя сметка договора с [име на Даряващия доставчик] като отправи настоящото заявление за пренасяне към [име на Даряващия доставчик], като настоящото заявление следва да се счита за писмено предизвестие за прекратяване на двустранен договор, по отношение на номерата, чиято преносимост заявявам с него, както и

- да извърши необходимите съобразно закона действия по осъществяване на процеса на преносимост.”

72.10. Съгласие от Абоната/Потребителя за предоставяне на данните на последния на Мобилтел, включително необходимите лични данни, от страна на Даряващия доставчик в следната форма:

Съгласен съм, [име на Даряващия доставчик] да предостави необходимите данни, отнасящи се до мен в качеството ми на Абонат/Потребител, на Мобилтел за целите на осъществяване на процеса по пренасяне.”

72.11. Възможност Абонатът/Потребителят да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението Номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението Номера да продължи”.

33. Т.73. се изменя както следва: „Заявлението трябва да отговаря и на следните условия:

73.1. Всички MSISDN в заявлението трябва да бъдат в мрежата на Даряващия доставчик.

73.2. Броят на Номерата, които могат да бъдат включени в заявлението не е ограничен и зависи единствено от Крайния потребител.

73.3. При наличието на изрично съгласие от страна на Мобилтел заявлението може да съдържа и упълномощаване в обикновена писмена форма от Абоната до Мобилтел за заплащане на дължими плащания към Донора от името и за сметка на упълномощаващия Абонат.

73.а. (В сила от 06.08.2010 г.) Мобилтел удостоверява факта на подаването на заявлението чрез предоставяне на копие от същото на Абоната/Потребителя”.

33. Т.74. се изменя както следва: „Заявлението за пренасяне на Номер/а се подава лично от абоната/потребителя или пълномощник на абоната в магазин на Мобилтел. Заявлението може да се подава и при изрично оправомощен дистрибутор или при търговски представител на Мобилтел. Не се приемат заявления, подадени по поща, факс и електронна поща. Ако заявлението се подава чрез пълномощник, същият трябва да бъде надлежно упълномощен, съгласно изискванията на чл. 7.3 от настоящите Общите условия”.

34. Т.75. се изменя както следва: „При подаване на заявлението за пренасяне на Номер от потребител, лицето, приело заявлението извършва проверка на идентификацията на Абоната/Потребителя”.

35. Т. 76. се отменя.

36. Т. 78.1. се изменя както следва: „Задължението за заплащане на еднократната потребителска цена (в случай че такава се дължи, съгласно посоченото в ценоразписа на Мобилтел) за всеки заявен Номер”;

37. Добавят се нови т.т.78.7-78.11 със следното съдържание:

„78.7. Възможност за запазване или смяна на вида на сметката - абонамент или предплатени услуги при Мобилтел, като в случаите, на последваща преносимост на номера, които са част от първично предоставения на Мобилтел номерационен капацитет и се предоставят като част от услуга с различна търговска марка, Абонатът/Потребителят има възможност да пренесе тези номера в мрежата на Мобилтел единствено при условията, при които се предоставят услугите под тази търговска марка.

78.8. Уведомяване относно основанията за отказ за преносимост на номера/та.

78.9 Уведомяване относно причини за забавяне на преносимостта и осъществяването й след определената крайна дата на пренасяне, както и за определената нова дата на пренасяне.

78.10. Уведомяване относно прозорец на преносимост и невъзможността за достъп до мрежата в този период.

78.11. Уведомяване относно възможното влошено качество на електронната съобщителната услуга в деня на пренасянето”.

38. Добавя се нова т. 79а. със следното съдържание: „В случай на оттегляне на заявлението за пренасяне съобразно предвиденото в настоящите Общи условия, заплатената цена по т. 21.1. и 22.2 не подлежи на възстановяване, а Крайният потребител е длъжен да върне предоставените му след подаване на заявлението за пренасяне и сключване на индивидуален договор под условие крайни електронни съобщителни устройства или оборудване, собственост на Мобилтел в случай, че такива са му били предоставени”.

39. Т. 80. се отменя.

40. Т.81. се изменя както следва: „Мобилтел може мотивирано да откаже преносимост само в следните случаи”:

41. Т.81.1. се отменя.

42. Т.81.2. се отменя.

43. Т.т. 81.5-81.7 се отменят.

44. Т.81.8. се изменя както следва: „Абонатът/потребителят не е заплатил еднократната потребителска цена за преносимост на Номера/та, в случай че се дължи такава”.

45. Т.т.81.9. и 81.10. се отменят.

46. Т. 81.11. се изменя както следва: „Предоставените от абоната/потребителя данни в заявлението са непълни и/или неточни”.

47. Допълват се нови т. 81.13. и 81.14. със следното съдържание:

„81.13. Налице е някое от общо приложимите основания за отказ за предоставяне на обществена телефонна услуга, предвидени в настоящите Общи условия.81.14. В случаите, когато са налице неотстраними причини за отказ при Даряващия доставчик, както следва:

81.14.1. Номерът:

81.14.1.1 е несъществуващ или не е предоставен на Абонат или Потребител на Даряващия доставчик;

81.14.1.2 не е активен;

81.14.2. Даряващият доставчик вече е получил от Приемащ доставчик искане за пренасяне на същия номер, процедурата, по което още не е приключила;

81.14.3. Абонатът е ползвал услугите на Даряващия доставчик за период по-малък от 3 (три) месеца или ако Потребителят след първоначалното активиране на услугата не е активирал допълнителна сума на минимална стойност от 10 (десет) лева към момента на подаване на заявлението.”.

48. Т. 82. се изменя както следва: „В случаите по т. 81.3, т. 81.4, т. 81.8, т. 81.11 и т. 81.12, заявлението не се разглежда от Мобилтел до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на заявлението. Ако в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Мобилтел. В останалите случаи процедурата по разглеждане на заявлението се прекратява с изричен писмен отказ на Мобилтел. В случаите на отстранима причина за отказ, договорът на Абоната/Потребителя се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му”.,

49. Добавя се нова т. 82а. със следното съдържание: „Мобилтел в качеството си на Приемащ доставчик не разглежда заявлението за преносимост и в случаите, когато са налице следните отстраними причини за отказ при Даряващия доставчик:”

50. Добавя се нова т. 82а.1. със следното съдържание: „Не са заплатени всички задължения към Даряващия доставчик, пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него, възникнали и станали изискуеми преди датата на подаване на заявлението и дължими от Абоната или Потребителя на Даряващия доставчик”;

51. Добавя се нова т.82а.2. със следното съдържание:”Представените от Мобилтел данни за Абоната/Потребителя са непълни и/или неточни”;

52. Добавя се нова т. 83б. със следното съдържание: „В случаите по т.т. 82а.1. и 82а.2.заявлението не се разглежда от Мобилтел, до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на заявлението. Ако в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Мобилтел”.

53. Добавя се нова т. 83в. със следното съдържание: „В случай, че до деня, предшестващ датата, определена за прозорец на преносимост не са заплатени всички дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с Даряващия доставчик и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване, пряко свързани с пренесения номер/а и услугите ползвани чрез него не се извършва преносимост до отстраняване на този недостатък, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на заявлението. Ако в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Мобилтел”.

54. Добавя се нова т. 83г. със следното съдържание: „В случаите по т. 83в. изречение първо, Даряващият доставчик и Мобилтел се споразумяват за нова дата на прозореца на преносимост, която е до 30 дни от датата на подаване на заявлението за преносимост. Мобилтел има задължението да уведоми Абоната/Потребителя за отложеното пренасяне и причините за това по подходящ начин или да погаси, от името и за сметка на абоната, задължението по раздел 34б от Раздел VI в предоставения срок. При неплащане до деня, предшестващ новата дата на прозореца на преносимост, процедурата по определяне на нова дата се прилага до изтичане на 30-дневния срок от подаване на заявлението”.

55. Т. 83. се отменя.

56. Т.84. се изменя както следва: „Заявление за пренасяне на Номер може да бъде подавано отново, когато причините за отказа са отстранени”.

57. Т. 85. се изменя както следва: „При заявяване за пренасяне на повече от един Номер, Мобилтел приема по избор на Абоната/Потребителя отделно заявление за преносимост за всеки отделен Номер, отделни заявления за указани от Абоната/Потребителя брой Номера или едно заявление за всички Номера. В случаите на подадено заявление за преносимост на повече от един Номер основанията за отказ по т. 81, както и основанията за отказ при Даряващия доставчик, се преценяват по отношение на всеки отделен Номер, включен в заявлението за пренасяне. По отношение на Номера/та от същото заявление за преносимост, спрямо който/които не са налице причини за отказ или спиране, процедурата по преносимост продължава, в случай че е налице изрично съгласие от страна на Абоната/Потребителя”.

58. Т. 86. се отменя.

59. Т. 87. се отменя.

60. Добавя се нова т. 87а. със следното съдържание: „Мобилтел се задължава да осигури равнопоставеност на Крайните потребители, които са се възползвали или са изявили желание да упражнят правото си за пренасяне на номер в мрежата му и собствените Крайни потребители”.


61. Добавя се нова т. 87.б. със следното съдържание: „Мобилтел сключва договор за предоставяне на мобилни услуги с Абоната, който влиза в сила под условие, в случай че процесът на преносимост завърши успешно”.
62. Добавя се нова т. 87.в. със следното съдържание: „Мобилтел уведомява Абоната/Потребителя за наличие на отговор по подаденото заявление за преносимост. В случай, че Абоната/Потребителя не се яви лично или чрез упълномощен представител при Мобилтел или негов оправомощен дистрибутор в определения срок за отстраняване на недостатъците по подаденото заявление и/или са налице неотстраними основания за отказ при Мобилтел или при Даряващия доставчик се счита, че е налице оттегляне на заявлението и упълномощаването за прекратяване на договорните отношения с Даряващия доставчик”.

63. Заглавието на раздел ХІІ.б. се изменя както следва: „Взаимоотношения на абоната/потребителя с Mобилтел в качеството му на даряващ доставчик”

64. Т.т.88. и 89 се отменят.

65.Т. 90 се изменя както следва: „Мобилтел може мотивирано да откаже преносимост на Номера/ата от мрежата на Мобилтел само в следните случаи”:

66. Т.90.1.се отменя.

67. Т. 90.2. се отменя.

68. Т.90.3. се отменя.

69. Т. 90.4. се изменя както следва: „Номерът /MSISDN/:

90.4.1. (В сила от 06.08.2010 г.) е несъществуващ или не е предоставен на Абонат или Потребител на Даряващия доставчик;

90.4.2. (В сила от 06.08.2010 г.) не е активен;”

70. Т.90.5. се отменя.

71. Т.90.6. се изменя както следва: „Мобилтел вече е получил от Приемащ доставчик искане за пренасяне на същия номер, процедурата, по което още не е приключила;”

72. Т.90.7. се изменя както следва: „Не са заплатени всички задължения към Мобилтел, пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него, възникнали и станали изискуеми преди датата на подаване на заявлението и дължими от Абоната или Потребителя на Мобилтел;”

73. Т. 90.8. се изменя както следва: „Не са заплатени до деня, предшестващ датата, определена за прозорец на преносимост всички дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с Мобилтел и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване, пряко свързани с пренесения номер/а и услугите ползвани чрез него;”

74. Т. 90.9. се изменя както следва: „Абонатът е ползвал услугите на Мобилтел за период по-малък от 3 (три) месеца или ако Потребителят след първоначалното активиране на услугата не е активирал допълнителна сума на минимална стойност от 10 (десет) лева към момента на подаване на заявлението.”

75. Т. 90.10. се изменя както следва: „Представените от Приемащия доставчик данни за Абоната/Потребителя са непълни и/или неточни;”

76. Т.т. 91.-94.5 се отменят.

77. Т. 95. се изменя както следва: „Мобилтел се задължава при наличие на техническа възможност и в съответствие с определените дневни лимити за пренасяне на номера да осигури пренасяне на Номера/та в срок до 7 (седем) работни дни, считано от подаване на заявлението при Приемащия доставчик или отстраняване на недостатъците по заявлението и включва прозорец на преносимост не по-голям от 7 часа. В случай на забавяне поради технически проблеми, изразяващи се във временно спиране на система, при Даряваща или Приемаща мрежа, която обслужва процеса на преносимостта на номера, Мобилтел и Приемащият доставчик определят нова дата на пренасяне, за която Приемащият доставчик информира абоната/потребителя”.


78. Т.т.96.и 97. се отменят.

79. Т. 98. се изменя както следва: „Мобилтел информира безвъзмездно своите абонати/потребители в случай, че те осъществяват изходящи повиквания към първично предоставените на дружеството номера от Националния номерационен план, пренесени в мрежата на други доставчици, като предлага алтернативна възможност на абонатите/потребителите да реализират повикването или да го прекратят. Тази услуга може да бъде деактивирана по желание на абоната/потребителя, с изключение на случаите, в които викащият абонат/потребител ползва услуги в условията на международен роуминг. Деактивирането се извършва по отношение на всички повиквания към пренесени от мрежата на Мобилтел номера.”


80. Т.99. се изменя както следва: „Информирането за пренесените номера по т. 98 ще се осъществява чрез звуков сигнал с продължителност 3 (три) секунди и технически параметри съгласно Приложение № 3 към Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (обн. В ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г., изм. ДВ бр. 26/2010 г., наричани по-долу „Функционални спецификации”). След изтичането на звуковия сигнал ще бъдат предоставени 2 секунди за избор за прекратяване или реализиране на повикването”.

81.Раздел XIII. „ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ДОПЪЛНЕНИЕТО” се отменя.

82. Раздел „§Преходни разпоредби” се отменя.

§ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящото изменение и допълнение на Общите условия влиза в сила на 06.08.2010г.§ 2. Удостоверения за съгласие за преносимост се издават до 05.08.2010 г. Процедурата по осъществяване на преносимост на номера въз основа на удостоверения, които са издадени и валидни към момента на влизане в сила на това изменение и допълнение, се довършва по реда на Общите условия валидни към 05.08.2010 г.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница