Изпит по безопасност на бфдс в сила от 01. 03. 2009 г. Статут на изпита по безопасностДата14.01.2017
Размер128.14 Kb.
Изпит по безопасност на БФДС

в сила от 01.03.2009 г.
Статут на изпита по безопасност  1. Изпитът по безопасност на БФДС служи за потвърждение познаването на правилника на IPSC и на навиците за безопасно боравене с оръжие на състезателя, които са наложителни за безопасно участие в състезанията по правилата на IPSC.

  2. Удостоверение за издържан изпит по безопасност ще се изисква за участие в състезания, организирани от БФДС от ниво II и по-високо.


Структура на изпита по безопасност


  1. Част I – теоретична част

Теоретичната част представлява тест за проверка познаването на правилника на IPSC

   1. Тестът съдържа въпроси от правилника на IPSC, свързани с безопасността и такива, чието познаване е крайно необходимо на състезателя при участието му на състезания,организирани от БФДС.

   2. Тестът е открит и е неразделна част от този документ
  1. Част II – Практическа част без стрелба

Тази практическа част представлява реакция на изпитвания на командите на съдията без реална стрелба

   1. Изпитваният, използвайки оръжието и оборудването,което ще използва на състезанията по правилата на IPSC (колан, кобур, пълнители и т.н.) изпълнява командите на съдията. Част II се изпълнява без боеприпаси.
  1. Част III – Практическа част със стрелба

Тази практическа част представлява реакция на изпитвания на командите на съдията с реална стрелба на стрелбище

   1. Изпитваният, използвайки оръжието,боеприпасите и оборудването, което ще използва на състезанията по правилата на IPSC ( колан, кобур, пълнители и т.н.) реагира на командите на съдията и изпълнява изпитни упражнения.

   2. Част III се провежда на лицензирано стрелбище,при спазване на всички правила на IPSC.

   3. Изпитните упражнения в част III се състоят от три хартиени класически IPSC мишени, разположени на разстояние 1,5 м от земята и 1 м една от друга.

   4. Изпитните упражнения в Част III се оценяват по метода Virginia Count.

   5. Разстоянията за стрелба са 6 и 12 м.

   6. Подробното описание на упражненията,разстоянията и процедурите в част III се намира в приложението.Протичане на изпита по безопасност


  1. Изпит по безопасност имат право да провеждат само съдии ( RO ), одобрени от ръководството на NROI Bulgaria.

  2. Списъкът с одобрените съдии, както и начините на контакт с тях е на разположение при секретаря на БФДС и председателя на NROI Bulgaria.

  3. Времето и мястото на изпита се определя от изпитващия съдия по взаимна уговорка с кандидатите.

  4. Таксата за явяване на изпит се определя на 10 лв и се събира от изпитващия съдия преди началото на изпита.Същият трябва в десетдневен срок да внесе събраната сума в касата на NROI Bulgaria.В таксата не са включени боеприпасите и пътните разходи на изпитващия съдия.

  5. Изпитът по безопасност протича в следния ред:

 • част I – тест

 • оценяване на теста и запознаване на изпитваните с верните отговори

 • част II – практическо боравене с оръжието

 • част III – стрелкови упражнения

 • цялостно оценяване на изпита

  1. Издържалите изпита получават удостоверение за издържан изпит, а датата и номера на изпитния протокол се вписват в спортната им книжка.

  2. В случай на неуспех, кандидатите могат да се явяват на нов изпит неограничен брой пъти.

  3. NROI Bulgaria съхранява изпитните протоколи, води на отчет членовете на БФДС издържали изпита и предоставя тази информация на организаторите на състезания от ниво II и по-високо.

  4. Изпитът по безопасност е валиден безсрочно,при положение че състезателят не е прекъсвал членството си в БФДС.В случай на прекъсване на членството за повече от една година, изпитът се държи наново.Същото важи и ако състезателят получи 3 дисквалификации от състезания в рамките на една календарна година.


Отчет на изпитните протоколи


  1. Съдията,упълномощен да извърши изпита по безопасност, изпраща изпитните протоколи в NROI Bulgaria,който води на отчет успешно издържалите.

  2. Изпитните протоколи трябва да съдържат трите имена на изпитваните и имената на техните клубове , както и мястото и датата на провеждане на изпита и трите имена на изпитващия.


Заключителни разпоредби


  1. Успешно издържан изпит по безопасност ще се изисква от състезателите за участие в състезания от ниво II и по-високо от 01.03.2009 г.

  2. Тази наредба влиза в сила от датата на приемането и от управителния съвет на БФДС.

Гласувано от УС на БФДС на 31.01.09 Председател БФДС:

/ Б. Банков /

Приложение 1Изпит по безопасност на БФДС – част I – ТЕСТ
Увод:

Този тест се явява теоретичната част на изпита по безопасност на БФДС. Отговорите записвайте на отделен лист, като означавате въпроса на който отговаряте със съответния номер и буква. Моля пишете четливо. Отговаряйте кратко и ясно. Ако по време на теста имате някакви въпроси, отнасяйте се към изпитващия съдия.
 1. КОМАНДИ НА СТРЕЛБИЩЕТО – 10 точки за всеки отговор макс. 90 точки

Опишете вашите действия след посочените команди. При отговора отбележете основните изисквания за посоката на цевта на оръжието и за положението на предпазителя и на показалеца на стрелящата ви ръка.
a. “Load And Make Ready”/ Зареди и се подготви /

Състезателя изважда оръжието, зарежда, обезопасява и го прибира в кобура или поставя оръжието на указаното положение за сцената. Оръжието трябва да е насочено в безопасна посока, пръста е извън спусковата скоба.
б. “Are You Ready?”/ Състезателят готов ли е ? /

Състезателя отговаря, кимва или мълчи, по свой избор, ако не е готов казва на съдията, че не е готов.
в. „Standby” /Внимание/

Състезателя нищо не се прави, стои без да мърда.
г. Стартов сигнал

Започва курса на стрелба
д. “If You Are Finished, Unload And Show Clear”/Ако си завършил, изпразни и покажи празно/

Пръста е извън спусковата скоба, изважда пълнителя, изважда патрона, издърпва затворната рама докрай и представя оръжието отворено за инспекция на съдията. Рамата е на затворна задръжка или я задържа отворена с ръка.
е. “If Clear, Hammer Down, Holster”/Ако е празно, пусни чукчето, прибери в кобура/

Състезателя, спуска чукчето задължително с натискане на спусъка, без да го придържа с ръка, и прибира оръжието в кобура.
ж. “Range Is Clear”/Полигонът е чист/

Събираме си оборудването и придружаваме съдията за оценяване на резултатите.
з. „Hand Cross” / Ръцете скръстени /

Тази команда се подава при проблем със сцената, като паднало махало, плейт и др. Подава се след подадена командата “Load And Make Ready”/ Зареди и се подготви /, когато оръжието е вече заредено, за да са далеко ръцете на състезателя от оръжието, докато се оправи сцената и да не се подготвя наново.
и. “Stop” / Стоп /

Състезателя спира стрелбата, изважда пръста от спусковата скоба, замръзва и не прави никакви действия без команда от съдията. Докато всички други команди се издават от съдията който държи таймета, команда СТОП може да издаде всяко официално лице на сцената – помощник, записвач, втори съдия. 1. БЕЗОПАСНОСТ – 5 точки за всеки отговор макс.90 точки

а. Къде и по какъв начин имате право да боравите с оръжието?Можем да боравим с оръжието на сцената под непосредсвените команди на съдията и в зоната за безопасност.
б. Къде и по какъв начин имате право да боравите с муниция?

Навсякъде извън зоната за безопасност, там няма право да се изважда никаква муниция, ако се извади муниция – дисквалификация (QK)
в. Как се носи оръжието на стрелбището?

В кобур, обезопасено, без пълнител, със спуснато чукче или се пренася в чанта, куфар или др. Ако извадите оръжието на стрелбището извън сцена – дисквалификация (QK)
г. Какви са забранените модификации по оръжието?

Има забранени модификации според правилника отнасящи се за конкретните дивизии и тези които правят оръжието небезопасно.
д. Каква муниция не е разрешена при състезанията по правилата на IPSC ?

бронебойна, запалителна, трасираща, със стоманени сърдечници, също и такава която изстрелва повече от един проектил.
е. Коя муниция е опасна по смисъла на правилата на IPSC ?

освен изброените по горе, опасни са и тези с много намален заряд, които могат да не изхвърлят куршума от цевта и той да остане там.
ж. В кои ситуации пръстите на стрелеца трябва да са ясно видими извън спусковата скоба на оръжието?

в случаите при зареждане, презареждане, отстраняване на засечки, минаване през твърда преграда, при движение когато няма пряка видимост към мишена за обстрел и оръжието не е на прицелна линия. (за движение се приема когато е повече от една крачка в която и да е посока, като изнасяне на една крачна не се приема за движение, смяната на позиция също се приема за движение – от прав в коленичел и др. вариaнти)
з. Какво е случаен изстрел и в кои случаи той води до дисквалификация?

Всеки изстрел по време на зареждане, презареждане, отсраняване на засечки и при движение, преминаване на препятствия и други се наказва с дисквалификация (QK). Изстрел в земята на по-малко от 3 метра от тялото на стрелеца се наказва с дисквалификация (QK), освен в случаите при стрелба по близка хартиена мишена.
и. Коя част от тялото на стрелеца може да бъде пред цевта на оръжието?

Никоя! с изключение на случаите при вадене и прибиране на празно оръжие в кобур
й. Каква е минималната безопасна дистанция за стрелба по метални мишени?

7 метра, но лините се слагат на 8 метра, ако стрелеца пристъпи линията, да не наруши безопасното разстояние.
к. Какво ще последва, ако оръжието ви изпадне от кобура по време на курса на стрелба?

Дисквалификация (QK), като начало на курса се приема след командата “Load And Make Ready”/ Зареди и се подготви /.
л. Какво ще последва, ако оръжието ви изпадне от кобура извън курса на стрелба?

При изпадане на оръжие, ако се наведем и си го вдигнем сами – дисквалификация (QK), ако уведомите съдия, които да го вдигне, провери и той (!) да го постави в кобура – няма наказание.
м.Имате ли право да вдигнете от земята патрон, пълнител или зареждачка, изпаднали по време на курса на стрелба? Ако да, то по какъв начин?

Имаме право, да ги вдигнем, но трябва да се следи оръжието да бъде насочено в безопасна посока.
н. Имате ли право да оставите оръжието по време на курса на стрелба? Ако да, то при какви условия?

Имаме право. Оръжието трябва да е обезопасено на предпазител или празно, оръжието трябва да бъде положено (твърда връзка), а не пуснато, с цев насочена в безопасна посока, и не трябва да се отдалечаваме на повече от 1м от него. Може да се постави на земята или на стабилна повърхност.
о. Как са дефинирани ъглите на безопасност в курса на стрелба?

Ако не са дифинирани писмено в описанието на сцената, се приема, че ъглите са – 90 градуса в ляво или в дясно и горната граница на граничните защитни валове.
п. Разрешено ли е да се прибере оръжието в кобура по време на курса на стрелба? Ако да, то при какви условия?

Разрешено е! Оръжието трябва да бъде обезопасено или празно.
р. Разрешено ли е боравенето с учебни боеприпаси в зоната за безопасност?

НЕ, наказва се с дисквалификация (QK)
с. Задължително ли е използването на средства за защита на зрението и слуха по време на състезанията по правилата на IPSC ?

ДА!, не ти дават команда докато не си сложите. 1. ДРУГИ – 3 точки за всеки отговор макс.45 точки

а. Какви са изискванията за кобура, според правилника на IPSC ?кобура трябва да покрива изцяло спусковата скоба, да държи оръжието на разстояние не повече от 5см от тялото на стрелеца, като оста на цевта да сочи до 1м от тялото на стрелеца, долния край на ръкохватката не трябва да бъде по-ниско от горния ръб на колана; кобура и пълнителите не трябва да са по напред от хълбочната кост (извън Оупън)
б. Колко патрона се вземат от състезателя за проверка с хронограф ? Как се процедира с тях ?

8 броя патрони, един патрон се разкернира и се тегли куршима, 3 се стрелят, смята им се средна скорост, изчислява се формулата, ако не излезне ПФ се стреля още 3 броя и се взима общата средна скорост на 6-те изстрела, ако пак не излезне ПФ, има право на избор – 8-мия патрон дали да се стреля или да се тегли.
в. Разрешено ли ви е като състезател да оправяте повърхността на курса на стрелба ?

НЕ! ако оправяме повърхноста – наказанието е процедура (-10точки), но можем да искаме съдията да ни го оправи.
г. Как гледа правилника на препятствията и параваните по отношение на тяхната проницаемост ( прострелност ) ?

всички прегради се приемат за непроницаеми, всеки изстрел през тях и попаднал в мишена не се зачита, не се наказват с дисквалификация (QK), но ако е умишлено – минава в графа неспортменско поведение и тогава се наказва с дисквалификация (QK)
д. Може ли състезателят да докосва оръжието си преди стартовия сигнал и след командата „Standby” /Внимание/ ?

НЕ! може да се докосне неволно с предмишницата. ако го докосне с ръка му се прави забележка, при втора забележка – процедура (-10т.).
е. Има ли право състезателят да поиска калибрация, ако металната мишена не е паднала от първия изстрел (въпреки че видно е била ударена), а от последващ изстрел ?

Няма право! при всички случай състезателя не се спира изпълнението на упражнението, завършва упражниеието, и тогава иска калибрация, ако не е паднала метална мишена. Извиква се съдия за калибрация. Съдията стреля със свое оръжие за калибрация, в калибровъчната зона. Има следните вариянти:

Вариянт 1: Попара пада – вписва се мис;

Вариянт 2: Попара не пада – решут на цялото упражнение, след калибрация на попара;

Вариянт 3: Съдията стреля и неуцелва мишената – стреля пак докато я улучи в калибровъчната зона;

Вариянт 4: Съдията стреля извън калибровъчната зона – решут за състезателя на цялото упражнение;

Вариянт 5: Попара пада от самосебе си (вятър или друго) преди теста от съдията – решут за състезателя на цялото упражнение.
ж. Какъв е срока от спорното събитие за подаване на контестация ?

1 час
з. Възможна ли е дисквалификация за неспортсменско поведение ?

ДА! под неспортменско поведение се разбира – неуважение, викане, неприемане на команди на съдията, измами – подмяна на муниция, пружини, неразрешени модификации по оръжието, умишлена стрелба през препятстви и др.
и. Разрешено ли е по време на състезание приемането на алкохол или стимуланти ?

НЕ! Води до дисквалификация (QK)
й. Можете ли по време на състезането да смените оръжието си? Ако да при какви условия ?

Mоже, при повреда на оръжието, но заместващото оръжие трябва да отговаря за съответната дивизия. Това става след разрешение на главния съдия и тест на моницията на състезателя, която трябва да покрива ПФ
к. Можете ли по време на състезанието да носите повече от едно оръжие ?

НЕ! по тялото на стрелеца не може да има повече от едно оръжие, може да се пренася в чанта, куфар и др..
л. Какво ще направите ако не желаете да продължите стрелбата в курса на стрелба ?

Спираме, вадим пръста от спусака и чакаме съдията да подаде команда
м. На какво разстояние имате право да се доближите до мишените по време на оценяването ?


н. Имате ли право да докосвате мишените ? Ако да, то кога ?

НЕ, ако докоснеме зачетна мишена – двен мис и процедура, ако е наказателна мишена – два ноу шута (наказва се с максималното възможно)
о. Отговорни ли сте да контролирате своето оценяване ? Как ?

ДА! сами следим оценяването на всяка мишена или пращаме делегат. Съхраняваме копие от оценъчният лист и във времето за проверка, сверяваме резулататите с изложените на таблото.

Общо 225 точки.За успешно издържане са необходими 80% = 180 точки
Изпит по безопасност на БФДС – част II – практическа част без стрелба
В тази част на изпита ще реагирате на команди на съдията като при истинско състезание.Изисква се пълна екипировка включително очила и антифони.В пълнителите да не се зареждат никакви патрони.
Реагирайте на командите :
a. “Load And Make Ready”/ Зареди и се подготви /

б. “Are You Ready?”/ Състезателят готов ли е ? /

в. „Standby” /Внимание/

г. Стартов сигнал

д. “If You Are Finished, Unload And Show Clear”/Ако си завършил, изпразни и покажи празно/

е. “If Clear, Hammer Down, Holster”/Ако е празно, пусни чукчето, прибери в кобура/

ж. “Range Is Clear”/Полигонът е чист/

з. „Hand Cross” / Ръцете скръстени /

и. “Stop” / Стоп /

Изпит по безопасност на БФДС – част III – практическа част със стрелба
Вид на курса на стрелба : Изпитно упражнение

Метод на оценяване : Virginia Count

Брой изстрели : 42

Брой упражнения : 6

Мишени : 3 класически IPSC – разстояние от земята 1,5 м, разстояние

между мишените 1 м.

Разстояния : 6-12 м.
Описание на стрелковите упражнения :


Упр.

Растояние

Бр.изстрели

Описание

1

6 м

6

С лице към мишените,оръжието заредено по правилата, след стартовия сигнал по два изстрела във всяка мишена в произволен ред

2

6 м

6

С лице към мишените,оръжието заредено по правилата, след стартовия сигнал по един изстрел във всяка мишена със силната ръка,смяна на ръката, по един изстрел във всяка мишена със слабата ръка

3

12 м

12

С гръб към мишените, дланите на нивото на раменете, оръжието с пълнител без патрон в патронника,след стартовия сигнал по два изстрела във всяка мишена, задължително презареждане и по още два изстрела във всяка мишена

4

12-6 м

6

С лице към мишените на разстояние 12 м ,оръжието с пълнител без патрон в патронника, след сигнала по един изстрел във всяка мишена,придвижване на разстояние 6 м и по още един изстрел във всяка мишена

5

6-12 м

6

С лице към мишените на разстояние 6 м ,оръжието с пълнител без патрон в патронника, след сигнала по един изстрел във всяка мишена,придвижване на разстояние 12 м и по още един изстрел във всяка мишена

6

12 м

6

С лице към мишените,оръжието заредено по правилата, след стартовия сигнал по един изстрел във всяка мишена от положение стоящ,преминаване в положение клекнал и по още един изстрел от това положение

Мишените се оценяват след всеки три упражнения.


За успешно издържане на части II и III е нужно всички задачи да бъдат изпълнени безопасно.Наблюдава се пръста да е видимо извън спусковата скоба,спазването на безопасните ъгли, реакцията на командите и т.н.
За успешно завършване на част III са необходими минимум 80% попадения.Времето за изпълнение не се отчита.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница