Изпълнителна агенция по горите дирекция природен парк “рилски манастир”Дата12.10.2018
Размер108.24 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК “РИЛСКИ МАНАСТИР”

гр. Рила, ул. "Бенковски"№2, п.код 2630, тел./факс 07054/22-93,

E-mail: dpprilski_manastir@iag.bgПРОЕКТО – ДОГОВОР

:................../..................2013 г.

Днес, …………. 2013 г., в гр.Рила, Дирекция на Природен парк “Рилски манастир”, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, ул. “Бенковски” № 2, с БУЛСТАТ/ЕИК 109514872, представлявана от Димитър Христов – директор и Васил Янев – старши счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

…………………………………, със седалище и адрес на управление: ............................. ЕИК: ....................., ИН по ДДС: ..................... представлявано от ...............................................наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възмездено, съгласно своята оферта и техническата спецификация, приложения към настоящия договор, СМР с предмет: „Изграждане на инфраструктура в Природен парк „Рилски манастир”, съгласно договор за партньорство № LIFE08 NAT/BG/000281_01, в рамките на проект по LIFE + № LIFE08NAT/BG/000281 „Крайречни горски местообитания в българските гори”
(2) Страните се договарят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни строително монтажните работи качествено и в срок, съгласно изискванията на евростандартите, БДС, ПИПСМР, настоящия договор, действащата нормативна уредба. 1. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ


Чл. 2. (1) Стойността на СМР по настоящия договор съгласно офертата възлиза на ......................................................лева без ДДС, а с ДДС ................................... лева.

(2) В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ надхвърли договорената стойност по ал. 1, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл. 3. Начин на плащане :

 1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от цената по договора, а именно ……. (словом ............) лв., платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 2. Окончателното плащане в размер на 70 % (седемдесет процента) от цената по договора, а именно ……. (словом ............) лв., платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и двустранно подписан приемно - предавателен протокол за извършените СМР.

Чл. 4. He подлежат на промяна за целия период първоначалните единични фирмени цени по количествено-стойностната сметка, която е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 5. Страните по настоящия договор не могат да го променят вън от случаите на обстоятелства дължащи се на „непреодолима сила“.

Чл. 6. (1) Видове и количества работи непредвидени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнали в процеса на изпълнение, се изпълняват само след разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За СМР по ал. 1 се съставя протокол подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, инвеститорския контрол, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не може да иска извършване на дейности по чл. 6, ал. 1 от настоящия договор, ако увеличението на извършените работи е вследствие на:

 • несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и отклонение от техническата спецификация

 • нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи

 • отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци

 • влагане на некачествени или неподходящи материали - „Наредба за съществените изменения към строежите и оценяване съотвествието на строителните продукти”


Чл.7. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по неговата банкова сметка:

IBAN: ................................

BIС: ................................

банка .................................................... 1. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора е до 15.10.2013 год.

(2) Срокът за извършване на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.


 1. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да заплаща дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда предвиден в настоящия договор.

 2. Да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на СМР.

 3. Да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с обектите и го уведоми за лицата, които ще извършват периодичния инвеститорски контрол .

 4. При констатиране на недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез представляващия го или упълномощени от него лица има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването им в разумен срок без допълнително заплащане.

 5. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в седемдневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

 1. Смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта;

 2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество, в резултат от изпълнение предмета на договора по време на строителството.
 1. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:
 • Техническата спецификация от Указанията за участие и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложения № 1 и № 2 към настоящия договор;

 • действащата нормативна уредба в Република България;

 • действащи норми по здравословни условия на труд;

 • общите условия за извършване на СМР;


 1. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и на техническите изисквания за изпълнение на СМР на обекта, съгласно „Наредбата за съществените изменения към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”.

 2. Да обезпечи необходимите за работата му машини и съоръжения.

 3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възможности за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта.

 4. В случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните инстанции всички разрешителни или други документи, свързани с осъществяване (или спиране) на СМР.

 5. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на обекта, органи на местната и/или на държавната власт.

 6. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 7. Всички строителни материали използвани при реализации на проекта трябва да бъдат придружени с декларации за съответствие, издадени на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, съгласно „Наредбата за съществените изменения към строежите и оценяване съотвествието на строителните продукти”. Качествата на всички вложени материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да монтира на обекта информационни табели, съгласно нормативните изисквания.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 15. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.


 1. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 1. При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в седемдневен срок от установяването им.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в 20-дневен срок от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 5 дни след получаване на известието.

 3. Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР по предмета на договора, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:Вид на дейността

Срок в години

1234

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 1. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

 2. С 10-дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на задълженията по чл.13 от договора.

 3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба.
 1. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ


Чл. 18. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.17, т.1, страните не си дължат неустойки.

Чл. 19. (1) При прекратяване на договора по реда на чл.17, ал.1, т.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(2) При прекратяване на договора по реда на чл.17, ал.1 т.2 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, освен неустойката, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение със законната лихва за причинени щети.

(4) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

(5) При пълно неизпълнение на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи окончателно плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоеното авансово плащане и дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора. Пълно неизпълнение е налице и когато и в срока по чл. 16, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти.

(6) При частично неизпълнение или частично некачествено изпълнение (под некачествено изпълнение се има предвид изпълнение, което не е в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата спецификация), в случай, че в срока по чл. 16, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане, в размер, съобразно стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи. В тези случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи.

(7) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,3 (нула цяло и три) на сто от конкретната дължима сума за всеки ден закъснение, но не повече от 3 (три) на сто от стойността на съответното плащане.

(8) Страната, която е понесла вреди, надвишаващи размера на неустойката, може да търси обезщетение по общия исков ред.

(9) Сумите на неустойките по чл. 19, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прихващат от средствата за окончателното плащане.

(10) Субектите ………….са солидарно отговорни за финансовите задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Обединение/ консорциум…………. в следствие на реализирана отговорност за неизпълнение на задължения по настоящия договор. (Текстът се вписва, когато изпълнителят е обединение/ консорциум, като в клаузата се изброяват всички участници в обединението/консорциума)

(11) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

Чл. 20. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети от забавеното отстраняване. 1. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО


Чл. 22. (1) Всички видове работи се приемат от участниците в строителството.

(2) Приемането на извършените СМР по договора се удостоверява с подписването на приемно – предавателен протокол.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 23. При промяна на важни за изпълнението на настоящия договор данни в това число на промяна на адреса или банковата сметка на някоя от страните, всяка от тях е длъжна писмено да уведоми в 3 дневен срок съответния контрагент.

Чл. 24. (1) В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по или във връзка с изпълнение или прилагане на настоящия договор, се прилага следната процедура за уреждането им:

 • Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна за естеството на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно от седем дни от момента на възникването.

 • При получаване на уведомлението по предходната точка, представителите на страните се задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на претенцията, възникналото противоречие или спор, по взаимно съгласие, без да се стига до прекъсване в хода на изпълнението на дейностите.

(2) За всеки спор относно изпълнението и действието на сключения договор, или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 25. Настоящият договор се състави в 3 еднакви екземпляра – два за Изпълнителя и един за Възложителя.
Приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;

2. Приложение 2 – Оферта на изпълнителя;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДИРЕКТОР: …………………….. …………………………

/ИНЖ. ДИМИТЪР ХРИСТОВ/
Старши счетоводител:………………..

/ВАСИЛ ЯНЕВ/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница