Изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите стара загорастраница1/3
Дата11.01.2018
Размер428.32 Kb.
  1   2   3

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

у
л."Граф Игнатиев" № 26, тел.: 042 / 63-97-37, факс: 042 / 63-07-52, e-mail: rdgstzagora@iag.bg


Д О К Л А Д
за дейността на РДГ Ст. Загора през 2016 год.

РДГ Ст. Загора осъществява дейността си на територията на едноименната област. Площта на горските територии е 171 211 ха, от които 149 453 ха са държавна собственост, 1 614 ха гори на МОСВ и 20 144 ха са недържавни горски територии разпределени по видове собственост, както следва:

1. Общински горски територии – 6 778 ха

2. Горски територи, собственост на физически лица – 13 024 ха

3. Горски територи, собственост на юридически лица – 337 ха

4. Гори на религиозни организации – 5 ха

На територията на РДГ Ст. Загора през 2016 год. осъществяваха дейността си шест териториални поделения на ЮИДП с център гр. Сливен, както следва: ДГС Казанлък, ДГС Мъглиж, ДГС Гурково, ДГС Ст. Загора, ДГС Чирпан и ДЛС Мазалат. Те са разположени върху южните склонове на Стара планина, част от Сърнена Средна гора и част от Горнотракийската низина. От общата площ на горските територии 87,3% са държавна собственост, 7,6% са собственост на физически лица, 4,0% са общинска собственост, 0,9% са горски територии на МОСВ и 0,3% са собственост на религиозни организации и юридически лица.

Средната възраст на горите на територията на РДГ Ст. Загора е 45 год., като 26% от тях са иглолистни и 74% широколистни. Всички иглолистни гори са с изкуствен произход. Основните иглолистни видове са черният и белият бор, като малък дял в залесяванията имат смърча, елата и дуглазката. Преобладаващите широколистни видове са зимният дъб, букът, обикновеният габър, и церът. С малък дял участват летният дъб, благунът, косматият дъб, дивата череша, яворът , шестилът, липата и др.


РДГ Стара Загора, като структура на ИАГ, през изминалата година осъществяваше държавната политика в областта на горското стопанство на територията на област Ст. Загора. Дейността си през 2016 год. РДГ извършваше в следните направления:
Инвентаризация на горските територии и горско планиране.
През 2016 год. представители на дирекция ГС при РДГ Стара Загора присъстваха на експертните съвети в ИАГ гр. София при разглеждане и приемане на заданието за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, горскостопански план за държавни горски територии и за горски територии собственост на физически и юридически лица и техните обединения с площ от 2.0 ха, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари за ТП ДГС Стара Загора.

През 2016 г. представители на дирекция ГС взеха участие в проведените експертни съвети в ИАГ при разглеждането на представените предложения за обособяване на стопанските класове,турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи, както и за разглеждане на протоколите на комисиите по чл.37, ал.3 от Наредба №18/07.10.2015 г., за инвентаризация и планиране в горските геритории.

Организирано бе със всички заинтересовани институции, обществено обсъждане, на което са разисквани различни въпроси и са дадени припоръки за отсраняване на допуснати пропуски и неточности при извършването на инвентаризацията.

Към края на 2016 г. шест от общините /Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Гурково и Чирпан/ са избрали форма на управление на горските си територии, с което са изпълнили задълженията си по чл. 181, ал. 1 и 2 от ЗГ. Три от общините /Стара Загора, Гурково и Чирпан/ са предоставили управлението на съответните Държавни горски стопанства, като Община Чирпан все още не е сключила договор за управление. Община Казанлък е сключила договор с юридическо лице, регистрирано по чл. 241 от ЗГ, а Общините Мъглиж и Гълъбово са избрали управлението на ОГТ да се осъществява от търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала.

През 2016 г. със заповеди на директора на РДГ са одобрени ГСП на община Гълъбово и община Стара Загора.

Пет от общините /Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово и Гурково/ имат изготвени и утвърдени ГСП/ЛУП.

През годината са постъпили за разглеждане и утвърждаване общо 129 горскостопански програми за частни имоти, като площта им варира от 1 до 80 дка. Три горскостопански програми са върнати без да бъдат утвърдени, поради липса на документи и допуснати технически грешки при изготвянето. Със заповеди на директора на РДГ Ст. Загора са утвърдени 131 горскостопански програми, от които пет са постъпили в РДГ в края на 2015 г.

Утвърдени са 8 броя план-извлечения за горски имоти, собственост на физически лица и 1 план-извлечение за горски имоти, собственост на юридически лица.

Издадени са 248 бр. удостоверения за идентичност на имоти, собственост на физически и юридически лица.
Учредяване на ограничени вещни права и промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии.
През 2016 г. в Комисията по чл.74, ал.2, т.1 от Закона загорите са регистрирани двадесет и пет заявления с искания за предварително съгласуване и за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии. Заявителите са уведомявани своевременно за отстраняване на липси и представяне на допълнителни документи, като в заседанията на комисията са допуснати само преписки, които са напълно окомплектовани.

Проведени са три заседания на комисията. Постановени са четиринадесет решения както следва:

- решение по заявление на Зарко Иванов Златев за промяна предназначението на два поземлени имоти в горска територия частна собственост, с обща площ 2.787 дка, в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, за изграждане на обект “Жилищни сгради”, като заявителя е заплатил цена за промяна предназначението съгл. чл.78, ал.2 от Закона за горите в размер на 10091 лв. по сметка на МЗХ и такса съгласно чл.1, т. 30 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси – 100 лв. по сметка на РДГ Стара Загора;

- две решения по заявление на “АЯКС - 1” ЕООД, ЕИК 123741109 гр. Димитровград за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с площ 5.301 дка, в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, за изграждане на обект “Дом за стари хора”, като заявителя е заплатил цена за промяна предназначението съгл. чл.78, ал.2 от Закона за горите в размер на 122872 лв. по сметка на МЗХ, цена за компенсационно залесяване съгл. чл.86, ал.5 и ал.6, т.1 от Закона за горите в размер на 5634.96 лв. по сметка на ЮИДП Сливен и такса съгласно чл.1, т. 30 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси – 100 лв. по сметка на РДГ Стара Загора;

- решение за предварително съгласуване промяна предназначението на имот в горска територия – частна държавна собственост, по искане на “ИСА 2000” ЕООД гр. София с инвестиционно намерение за изграждане на обект “Изграждане на нов път за достъп с начало при местен път /ІІ-66 – Депо за твърди отпадъци и край при кариера “Аламура” с обща площ 7.177 дка в землището на с. Ракитница, общ. Стара Загора;

- решение за предварително съгласуване промяна предназначението на имот в горска територия – частна държавна собственост, по искане на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Стара Загора, обект “Водостопанско съоръжение” с площ 0.900 дка в землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора;

- шест решения с отказ за предварително съгласуване промяна предназначението на имоти частна държавна собственост, по искане на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Стара Загора, на територията на Община Стара Загора както следва: за два имота в землището на с. Братя Кунчеви, за два имота в землището на с. Ловец, и по един имот в землището на с. Руманя и в землището на с. Оряховица. Постановени са откази т.к. поземлените имоти обект на процедурата не са горска територия;

- три решения с отказ за промяна предназначението на три поземлени имота – частна собственост, в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, по искане на физически лица за създаване на отделни урегулирани поземлени имоти. Постановени са откази т.к. поземлените имоти обект на процедурата не са горска територия. Заявителите са заплатили такса съгласно чл.1, т. 30 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси – 300 лв. по сметка на РДГ Стара Загора;

Препис-извлечение от решенията на комисията са изпратени в Изпълнителна агенция по горите за публикуване на интернет страницата на агенцията. Екземпляр от решенията на комисията на хартиен носител са изпратени на заявителите, ИАГ и съответните общини.

Останалите постъпили заявления ще бъдат разгледани през 2017 г. след тяхното пълно окомплектоване с необходимите документи.

Съставени са дванадесет протокола за извършените проверки на терена от комисията, назначена със Заповед № РД – 09 – 003 от 08.01.2016 г., за определяне на площта, подлежаща на компенсационно залесяване и дължимата цена за заплащане при промяна предназначението и учредяване на ограничени вещни права върху имоти в горски територии. Екземпляр от протоколите са изпращани своевременно в ИАГ и съответното ДГС.

Изготвени са десет становища на основание чл.55, ал.3, т.3 и чл.62, ал.2, т.3 от Закона за горите, необходими по заявления за предварително съгласуване на учредяване право на строеж и сервитути върху поземлени имоти в горски територии.


Залесяване и защита на горските територии срещу ерозия и порои.
През 2016 год. РДГ Стара Загора е издала 13 броя основни сертификати за идентификация на произведени партиди ГРМ от одобрени източници. В района на дейност на РДГ Ст. Загора са събрани 1430 кг. семена от местни дъбове, 1100 кг. семена от червен дъб, 5 кг. семена от обикновен явор, 21,5 кг. семена от сребролистна липа. Извадени са 60300 бр. семенищни фиданки от бук, израснали под склопа на насажденията.

През 2016 година в регистъра на РДГ няма вписани нови разсадници.

В заведения регистър са вписани общо 15 броя постоянни горски разсадници, като в т.ч. 12 държавни и три на юридически лица.

На основание на Наредба №2 от 07.02.2013 год. и във връзка с писмо № ИАГ 30136/ 07.10.2016 год. беше проведена есенната инвентаризация на горските култури създадени от физически и юридически лица през 2014/2015/2016 год. на територията на РДГ Стара Загора.

При инвентаризацията не са установени различия между площите на създадените култури по отчет и установените на терена.

През есента на 2013 год. от физическо лице върху земеделски земи е създадена култура от горско-плодни (обикновен орех). Тригодишните култури са със средно претеглен процент на прихващане 93,05%.

През пролетта на 2015 год. има създадени 30 дка горски култури в частни горски територии, с цел производство на дървесина. Залесяването е по Мярка 226 на ПРСР. Двегодишните култури са с близък до миналогодишния процент 82,25%, защото не е извършвано попълване.

През есента на 2015г. и пролетта на 2016 г. няма извършено залесяване в гори и земи, собственост на физически и юридически лица и на общините.

Всички създадени култури в държавните горски територии са 100 % чисти.

Схемите и гъстотите са съобразени с изискванията на дървесния вид и целта на създадените култури още при одобряване на технологичните планове за залесяване.

При извършване на контролните проверки на есенната инвентаризация на горските култури от експерти на РДГ не са установени отклонения в процентите на прихващане по-големи от допустимите .

При извършените планирани комплексни проверки на ДГС/ДЛС на територията на РДГ Стара Загора по спазване на законовите и подзаконови нормативни документи не са открити сериозни нарушения в дейностите по възобновяване на горите. Направените предписания за отстраняване на откритите пропуски са изпълнени в поставения срок.


Провеждане на сечи в горите. Ползване на дървесина и недървесни горски продукти.


 • В горски територии държавна собственост

Стопанисването на държавните горските територии се осъществява от пет Държавни горски стопанства и едно Държавно ловно стопанство, териториални поделения ЮИДП – Сливен, на база изготвени и утвърдени ГСП/ЛУП.

От оправомощени от директорите длъжностни лица в ДГС/ДЛС са издадени общо 1 712 бр. позволителни за сеч /ПС/, чрез интернет информационната система на ИАГ, от които 11 бр. са обезсилени със заповеди на Директора на РДГ на основание чл. 57, т. 7 и т. 8 от НСГ, а 4 бр. са обезсилени със заповеди на Директора на съответното ДГС/ДЛС на основание чл. 57, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 10 от НСГ.

Осъществен е контрол по издадените 1 712 бр. ПС за добив на 288 092 м3 лежаща маса на площ от 8 007.7 ха, при което се установи следното:

ПС са в съотвествие с изискванията на чл. 52 от Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите.

Извеждането на мероприятия в семепроизводствени насаждения е съгласувано с ГСС Пловдив, съгласно чл. 51 от Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите.

Насажденията, за които има издадени позволителни за сеч имат окомплектовани досиета съгласно чл. 64, ал. 1 от Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите, което е установено по време на проведените комплексни проверки на ДГС/ДЛС от района на дейност на РДГ Стара Загора.

Към 25.01.2017 г. са освидетелствани сечищата по 1 705 бр. от издадените ПС и са издадени съответните протоколи за освидетелстване.

Констативните протоколи за освидетелстване на сечищата се съставят в срок, с изключение на 25 броя констативни протоколи, съставени в нарушение на срока по чл. 109, ал. 1 от ЗГ.

Действително отсечената дървесина от горските територии, държавна собственост, на територията на РДГ Стара Загора за 2016 г. по протоколи за освидетелстване на сечища към 25.01.2017 г. е 247 455 м3 лежаща маса на площ от 6568.9 ха. При средно годишно ползване по ЛУП/ГСП – 299 196 м3 лежаща маса, ползването възлиза на 83% от предвижданията по ЛУП/ГСП. По видове сечи разпределението е следното:

o Възобновителни сечи – 90 566 м3 лежаща маса на площ от 2 488.5 ха;

o Отгледни сечи – 128 075 м3 лежаща маса на площ от 3 459.5 ха;

o Технически сечи – 3 506 м3 лежаща маса на площ от 40.2 ха.

Голямото количество на добитата дървесина от санитарни/принудителни сечи е в следствие на усвояването на широколистни и иглолистни насаждения, в които бяха нанесени значителни повреди от падналия мокър сняг, придружен със силен вятър и рязко понижаване на температурата, през зимата на 2015/2016 г., като най-големи щети са нанесени в ТП ДГС Чирпан, ТП ДГС Гурково и ТП ДГС Стара Загора. Проведени са санитарни сечи с интензивност 100% в следствие на нападение от върхов корояд по белия бор на територията на всички стопанства. За всички насаждения има одобрени план-извлечения за провеждане на санитарна или принудителна сеч, които са съгласувани с РИОСВ Стара Загора.
Таблица № 1 Разпределние на проведените санитарни/принудителни сечи по ДГС/ДЛС


ДГС/ДЛС

Насаждения, бр.

Площ, ха

Лежаща маса, м3

ДГС Казанлък

41

45.2

4 893

ДГС Мъглиж

46

86.5

4 266

ДГС Гурково

19

65.1

2 209

ДГС Стара Загора

28

52.3

2 053

ДГС Чирпан

107

209.8

7 378

ДЛС “Мазалат”

88

121.8

4 509

Общо:

329

580.7

25 308

През 2016 год. са извършени проверки на 829 бр. насаждения, от постъпили в РДГ Стара Загора с план – извлечения по образец § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ. Всички одобрени от РДГ Стара Загора план-извлечения за промяна вида на сечта / провеждане на санитарна сеч/ са придружени от писмо за оценка за съвместимост от РИОСВ Стара Загора съгласно изискаванията на §3, ал.7 на Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите.

Във връзка с осъществяване на контролната дейност на РДГ Стара Загора по прилагане на ЗГ, ЗЛОД, ППЗЛОД, ЗРА, ЗБР, ЗЗТ, ЗЛР, ЕР № 995 в териториалния обхват на дирекцията, на основание чл. 196 и чл. 197 от ЗГ, чл. 12, ал. 3 от НКОГТ и чл. 11, ал. 2, т. 16 от Устойственият правилник на РДГ са проведени 4 комплексни проверки в ТП ДГС/ДЛС от района на дейност на РДГ Стара Загора. За извършените проверки в частта “Стопанисване на държавните гори”, са представени съответните доклади.

При извършените текущи теренни и комплексни проверки по стопанисване на държавните гори, най-често срещаните проблеми са:

o При маркиране на насажденията, предвидени за сеч не винаги се спазват разпорежданията на чл. 50, ал. 4 от НСГ;

o Допуска се нарушение на чл. 49, ал. 2, във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 8, т. 1 от НСГ при маркиране на насажденията, предвидени за сеч;

o Допуска се некоректно изготвяне на първичната документация – карнет-описи, технологични планове. Не се вписват всички необходими реквизити в карнет-описа и технологичния план;

o Не се предвиждат мерки за опазване на подраста, при извеждане на възобновителни сечи и наличие на такъв, като същото не се отразява коректо в одобрения карнет-опис и технологичен план;

o Допуска се издаване на повече от едно ПС за едно и също насаждение, в нарушение на разпорежданията на чл. 52, ал. 1 и ал. 5 от НСГ.

o При промяна вида на сечта /провеждане на санитарна сеч/ и издаване на позволително за сеч, утвърдено със заповед № 429/28.06.2012 год. на изпълнителния директор на ИАГ не се попълват всички реквизити, като не се вписва изходящият номер на план-извлечението, с който същото е изведено от РДГ;

o Не се спазват разпорежданията на чл. 103 от ЗГ при издаване на ПС и определяне на сроковете за сеч и извоз;

o Не се спазват дадените с протокола-предписание срокове за провеждане на санитарна сеч, на основание чл. 106 от ЗГ;

o По време на провеждане на постепенни сечи не винаги се отстранява подлеса, който пречи на възобновяването, в нарушение на изискванията на чл. 28 от НСГ;

o Допуска се нарушаване на чл. 52, ал. 1 т. 3 и чл. 53, ал. 1 от НСГ, като при необходимост от изменение на одобрения технологичен план се изготвя и одобрява нов, а не само за част от планираните мероприятия и площ. Допуска се издаване на ПС въз основа на няколко действащи технологични плана за едно насаждение.

o Допуска се съставяне на протоколи за освидетелстване на сечищата в нарушение на 30 дневния срок по чл. 109, ал. 1 от ЗГ;


 • В горски територии, собственост на общините, физически и юридически лица

Стопанисването на недържавните горските територии се осъществява на база изготвени и утвърдени горскостопански планове и програми, както и план-извлечения за промяна вида на сечта.

1. В горски територии – собственост на физически и юридически лица

През 2016 г. ежедневно е давана информация, консултирани са и са предоставяни административни услуги на физически и юридически лица, собственици на гори, по въпроси, свързани със стопанисването на недържавните гори.

През миналата година със заповеди на директора на РДГ са утвърдени 131 горскостопански програми. От регистрираните лесовъди, упражняващи лесовъдска практика през 2016 год. са издадени общо 254 бр. позволителни за сеч /ПС/ в горски територии, собственост на физически лица и 10 бр. позволителни за сеч /ПС/ за горски територии, собственост на юридически лица.

Осъществен е контрол по издадените 371 бр. ПС за добив на 22841 м3 лежаща маса на площ от 517 ха.

До 25.01.2017 г. в гори, собственост на физически лица, са освидетелствани сечищата по 211 бр. от издадените ПС. Добитото количество дървесина е 8484 куб.м. лежаща маса на площ от 157.18 ха.

Освидетелстваните сечища в гори на юридически лица са 10 бр. Добитото количество дървесина е 713 куб.м. лежаща маса на площ от 94 ха.

2. В горски територии – общинска собственост

От общо 11 общини, 7 са с площ на горските си територии под 500 ха, 3 с площ до 1000 ха и една с площ над 2500 ха.

Към края на 2016 г. шест от общините /Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Гурково и Чирпан/ са избрали форма на управление на горските си територии, с което са изпълнили задълженията си по чл. 181, ал. 1 и 2 от ЗГ. Три от общините /Стара Загора, Гурково и Чирпан/ са предоставили управлението на съответните Държавни горски стопанства, като община Чирпан все още не е сключила договор за управление. Община Казанлък е сключила договор с юридическо лице, регистрирано по чл. 241 от ЗГ, а община Мъглиж и Гълъбово са избрали управлението на ОГТ да се осъществява от търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала.

До 25.01.2017 г. са освидетелствани сечищата по всичките 107 бр. от издадените ПС за общинските горски територии, като добитото количество дървесина е 7316 куб.м от 113.91 ха.
Защита на горските територии от пожари, болести, вредители и други повреди
Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

През 2016 г. от ТП ДГС/ДЛС в района на дейност на РДГ Стара Загора са проведени следните лесозащитни мероприятия.

1. Проведена авиобиологична борба върху 7 275 дка, както следва:


  • срещу борова процесионка – 7 275 дка от ТП ДГС Казанлък, отчетен ефект – 81%.

2. Проведена наземна химична борба върху 22.5 дка, както следва:

  • срещу тополов листояд в горски разсадници – 2 дка;

  • срещу плевели в горски разсадници – 20.5 дка.

2. Изведени са санитарни/принудителни сечи върху 4 815.8 дка, всички в горски територии – държавна собственост, от които 2 849.2 дка в следствие на повреди от абиотични въздействия. От тях:

  • в иглолистни гори – 2 928.3 дка;

  • в широколистни гори – 1887.5 дка.

През 2016 г. за наличие на вредители, болести и други повреди в ТП ДГС/ДЛС в района на дейност на РДГ Стара Загора е сигнализирано с 1 193 сигнални листа, разпределени по собственост и видове, както следва:

Горски територии,държавна собственост – 1 022 броя, от тях:

1. За насекомни вредители по иглолистните видове – 851 бр., в т.ч.:

- борова процесионка – 669 бр.

- върхов корояд – 170 бр.

- корояди – 10 бр.

- типограф – 2 бр.

2. За болести по иглолистните гори – 15 бр., в т.ч.:

- съхнене на белия бор – 3 бр.

- съхнене на бора – 4 бр.

- съхнене на леторасли и клонки на бора – 2 бр.

- съхнене на смърча – 1 бр.

- съхнене на черния бор – 5 бр.

3. За насекомни вредители и болести по широколистните видове – 4 бр., в т.ч.:

- съхнене на бука – 4 бр.

4. За насекомни вредители по тополите, върбите и елшите – 2 бр., в т.ч.:

- малка тополова стъкленка – 2 бр.

5. За болести по тополите, върбите и елшите – не е сигнализирано

6. За повреди от дивеч и гризачи – 4 бр., в т.ч.:

- повреди от дивеч в новосъздадени игл. култури – 4 бр.

7. За повреди от абиотични фактори – 113 бр., в т.ч.:

- ветровал/ветролом, ветровал и ветролом /игл/ – 19 бр.

- ветровал/ветролом, ветровал и ветролом /шир/ – 16 бр.

- снеговал/снеголом, снеговал и снеголом /игл/ – 55 бр.

- снеговал/снеголом, снеговал и снеголом /шир/ – 8 бр.

- съхнене от суша на новосъздадени игл. култури – 10 бр.

- съхнене от суша на новосъздадени тополови к-ри – 5 бр.

8. За горски пожари – 31 бр., в т.ч.:

- повреди от пожари /игл/ – 27 бр.

- повреди от пожари /шир/ – 4 бр.

9. За повреди в горските разсадници – 2 бр., в т.ч.:

- тополов листояд – 1 бр.

- кускута – 1 бр.

Горски територии – общинска собственост – 55 брой

- борова процесионка – 30 бр.

- върхов корояд – 19 бр.

- снеговал/снеголом, снеговал и снеголом /игл/ – 5 бр.

- повреди от пожари /игл/ - 1 бр.

Горски територии – собственост на физически и юридически лица – 116 брой

- борова процесионка – 68 бр.

- върхов корояд – 45 бр.

- съхнене на белия бор – 1 бр.

- съхнене на дъба – 1 бр.

- ветровал/ветролом, ветровал и ветролом /игл/ – 1 бр.


Здравословното състояние на горите в района на РДГ Стара Загора е следното:

Състоянието на иглолистните култури е относително нестабилно. Нападенията от насекомни вредители са главно от борова процесионка и върхов корояд. И при двата вредителя тенденцията е за разпространяване върху нови площи, поради това, че има хранителна база и подходящи климатични условия за тяхното развитие. Площите с нападение от борова процесионка се увеличават значително, поради това, че не се предприеха действия за провеждане на авиохимична или авиобиологична борба на територията на всички стопанства. Отчетената ефективност на малкото проведената авиобиологична борба в ТП ДГС Казанлък е висока. Върховия корояд продължава да нанася значителни повреди в бялборовите култури. Наблюдават се все по-големи по площ петна. Тревожно е състоянието на иглолистните гори с участие на бял бор, собственост на частни физически лица, при които са инвентаризирани най-много нападнати площи от върхов корояд. Поради това, че частните имоти са възстановени на наследниците на починали лица, е невъзможна идентификация на собствениците или наследниците и своевременното провеждане на санитарните сечи. Съхненето от патогенни гъби по черния бор е в слаба степен, но при подходящи условия би могло да се увеличи. Има реална опасност от масово намножаване на стъблени насекомни вредители, в насажденията с неусвоена дървесина, увредената от природни бедствия, съхнене и корояди.

В широколистните гори обстановката е спокойна. Не се наблюдава каламитетно намножаване на листогризещи насекоми или масово съхнене.

Значителни повреди в широколистни и иглолистни насаждения бяха нанесени от мокър сняг, придружен със силен вятър и рязко понижаване на температурата през зимата на 2015/2016 год., като най-големи щети са установени в ТП ДГС Чирпан, ТП ДГС Гурково и ТП ДГС Стара Загора.

През изминалата 2016 година поради продължителното засушаване и високите летни температури възникнаха множество запалвания и пожари, които нанесоха значителни щети в иглолистни култури в ТП ДГС Чирпан и ТП ДГС Стара Загора. Сушата и високите летни температури се отразиха негативно и на новосъздадените горски култури в ТП ДГС Стара Загора.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница