Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтролстраница1/21
Дата25.07.2016
Размер3.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛМЕТОДИКА

ЗА

ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗИ ЗА ЧИСТОТА, КЪЛНЯЕМОСТ И МАСА НА ХИЛЯДА СЕМЕНА

София - май 2009 година

СЪДЪРЖАНИЕ


ГЛАВА ПЪРВА

МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗИ ЗА ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА 1. Увод
 1. Пробовземане
  1. Цел
  1. Процедура на вземане на проба от партида

   1. Интензивност на пробовземаното (брой извадки)

   2. Вземане на извадки

2.2.3. Пробовземане от поток семена – автоматично

2.2.4. Пробовземане от поток семена – ръчно

2.2.5. Пробовземане от семена в опаковки
2.3. Уреди и начини за пробовземане от семена в опаковки
2.3.1. Сонда на Ноббе

2.3.1.1. Пробовземане със сонда на Ноббе

2.3.2. Етапна сонда

2.3.2.1. Пробовземане с етапна сонда

2.3.3. Пробовземане с ръка
2.4 Съставяне на изходна проба
2.5 Съставяне на средна проба
2.6 Протокол
2.7 Пакетиране на пробите
2.8. Маркиране на средните проби


  1. Изпращане на средните проби
  1. Особености при пробовземане
  1. Процедура в лабораторията


2.11.1. Минимална маса на лабораторната проба

2.11.2. Методи и уреди за намаляване на проба

2.11.2.1. Метод на механичен делител

2.11.2.2. Видоизменен разполовяващ метод

2.11.2.3. Метод на ръчно разделяне
2.12. Съхранение на пробите

2.12.1. Преди анализа

2.12.2. След анализа

2.13. Таблица 1А за max маса на партидите и min маса на пробите за издаване на ИСТА сертификат за семена, сертифицирани по схемите на OECD
2.14. Таблица 2Б за max маса на партидите и min маса на пробите за национална сертификация и сертификация по Европейски правила 1. Анализ за чистота


3.1. Цел
3.2. Дефиниции

3.2.1. Чисто семе

3.2.2. Семена от други растения

3.2.3. Инертни примеси
3.3. Основни принципи
3.4. Апарати
3.5. Процедура

3.5.1. Лабораторна проба

3.5.2. Разделяне

3.5.2.1. Изследване на семената от всички видове

3.5.2.2. Повредени семена

3.5.2.3. Трудно различими видове

3.5.2.4. Метод на продухване

3.5.2.5. Многосеменни единици

3.5.2.6. Процедура за онечиствания, които могат да повлияят на резултата за чистота

3.5.2.7. Закачени придатъци
3.6. Изчисляване и документиране на резултатите

3.6.1. Една цяла лабораторна проба

3.6.1.1. Тест за увеличение или загуба на маса по време на анализа

3.6.1.2. Пресмятане на съдържанието на компонентите по маса

3.6.1.3. Процедура по закръгляване

3.6.2. Две половинки лабораторни проби

3.6.2.1. Тест за увеличение или загуба на маса по време на анализа

3.6.2.2. Пресмятане на съдържанието на компонентите по маса

3.6.2.3. Тест за вариране между двете половинки проби

3.6.2.4. Процедура по закръгляване

3.6.3. Две или повече цели лабораторни проби

3.6.3.1. Процедура

3.6.3.2. Тест за вариране между пробите

3.6.3.3. Процедура по пресмятане и закръгляване

3.6.4. Изчисления за трудно различими видове

3.6.5. Изчисления за единични онечиствания
3.7. Записване на резултатите
3.8. Номера на дефиниции за чисто семе и означения за плевести семена
3.9. Номера на дефиниции за чисто семе по родове и семейства
3.10.Таблици за толеранси
4. Определяне броя на семена от други растения


4.1. Цел
4.2. Дефиниции
4.3. Основни принципи
4.4. Апарати
4.5. Процедура

4.5.1. Лабораторна проба

4.5.2. Определяне
4.6. Изчисляване и представяне на резултатите
4.7. Записване на резултатите
4.8 Таблица за толеранси

5. Тест за кълняемост
5.1. Цел
5.2. Дефиниции

5.2.1. Кълняемост

5.2.2. Процент на кълняемост

5.2.3. Основни части на кълна

5.2.4. Нормални кълнове

5.2.4.1. Напълно развити кълнове

5.2.4.2. Кълнове с леки дефекти

5.2.4.3. Кълнове с вторична инфекция

5.2.5. Ненормални кълнове

5.2.6. Многокълнови семенни единици

5.2.7. Непокълнали семена
5.3. Основни принципи
5.4. Субстрати

5.4.1. Дефиниция

5.4.2. Обща спецификациа

5.4.3. Характеристики на субстратите

5.4.3.1. Хартия

5.4.3.2. Пясък

5.4.3.3. Органична среда

5.4.3.4. Вода

5.4.4. Контрол на качеството
5.5. Апарати и материали

5.5.1. Съдове за провеждане на тестовете

5.5.2. Приспособления за отброяване на семената

5.5.3. Апарати за покълване

5.5.3.1. Якобсенов апарат

5.5.3.2. Термостат

5.5.3.3. Термостатна стая
5.6. Процедура

5.6.1. Лабораторна проба

5.6.2. Условия на теста

5.6.2.1. Субстрат

5.6.2.1.1. Субстрат филтърна хартия

5.6.2.1.2. Субстрат пясък или органична среда

5.6.2.1.3. Субстрат от пясък и крепирана хартия5.6.2.1.4. Почва

5.6.2.2. Влага и аерация

5.6.2.3. Температура

5.6.2.4. Светлина

5.6.2.5. Избор на метод

5.6.3. Третирания подпомагащи кълненето

5.6.3.1. Методи за нарушаване на физиологичния покой

5.6.3.2. Методи за намаляване твърдостта на семената

5.6.3.3. Метод за дезинфекция на семената

5.6.4. Времетраене на анализа

5.6.5. Оценка на кълновете

5.6.5.1. Единични кълнове

5.6.5.2. Многокълнови семенни единици

5.7. Повторно тестване
5.8. Изчисляване и изразяване на резултатите

5.8.1. Изчисляване
5.9. Толеранси
5.10. Записване на резултатите
5.11. Таблица 5А за условията на тест кълняемост
6. Определяне маса на хиляда семена

6.1. Цел
6.2. Принцип
6.3. Апарати
6.4. Процедура
6.5. Изчисляване и изразяване на резултатите
6.6. Записване на резултатите
Приложение 1

Речник към част 3 анализ за чистота
Приложение 2

Речник към част 5 анализ за кълняемост

ГЛАВА ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СЕМЕНАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА

1. Таблица 1 за семена от фуражни култури, категория базови (Б) (НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г.)
2. Таблица 2 за семена от фуражни култури, категория сертифицирани (С, С1,С2)

(НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г.)
3. Таблица 3 за семена от фуражни култури, категория търговски (Т)

(НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г.)
4. Таблица 4 за семена от зърнено-житни култури от всички категории

(НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИКУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2008г.)5. Таблица 5 за семена от зърнено-бобови култури от всички категории

(НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИКУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2008г.)6. Таблица 6 за семена от цвекло, всички категории

(НАРЕДБА № 98 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЦВЕКЛО НА ПАЗАРА НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2007г.)
7. Таблица 7 за семена от зеленчукови култури, категории сертифицирани и стандартни (С,СТ)

(НАРЕДБА № 96 ОТ 8 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008г.)
8. Таблица 8 за семена от маслодайни култури, категория Б, С

(НАРЕДБА № 100 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ МАСЛОДАЙНИ И ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.)
9. Таблица 9 за вредителите при семена от маслодайни култури

(НАРЕДБА № 100 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ МАСЛОДАЙНИ И ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.)
10. Таблица 10 за семена тютюн, всички категории

(НАРЕДБА № 29 ОТ 22 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТЮТЮН Обн., Обн. ДВ, бр. 60 от 9 Август 2004 г.)ГЛАВА ПЪРВА

МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗИ ЗА ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА

Увод

Един от най-големите рискове на селското стопанство са семената за посев, които не произвеждат очакваната реколта от искания сорт.


Семетестването се развива, като оценява семената преди засяването им за да се сведе този риск до минимум. Качеството на семената се определя от различни показатели, които касаят интересите на различни участници в индустрията – производители, търговци, клиенти, власти издаващи сертификати в тази област. Във всички случаи крайната цел на правенето на тестове е да се определи ценността на семената като посевен материал.
Семето е жив биологичен продукт и неговото поведение не може да се предскаже със сигурността, която характеризира тестването на небиологичните материали. Използваните методи се базират на научното познание за семето и на натрупания опит от семенния анализ.
Тъй като семената се ползват в страните производители, а също така преминават през международни граници, те могат да се изпитват в лаборатории на различни държави. Следователно е важно всички лаборатории да използват стандартни методи, даващи резултати в един приемлив обхват.
Тази методика представя стандартизирани дефиниции и методи, които да се използват в различните лаборатории с цел точност и възпроизводимост във висока степен. Тя е съобразена с правилата на Международната организация на семетестващите лаборатории ИСТА и българското законодателство.

2. Пробовземане
2.1. Цел
Целта на пробовземането е да се получи проба с размер подходящ за лабораторни анализи, в която вероятността за представяне на която и да е съставка се определя от количеството на съставката в партидата.
Дефиниции
Партида

Партидата е определено по маса (брой) количество семе от един и същи сорт, което може да бъде идентифицирано по своята еднородност и произход.


Извадка

Извадката е неголямо количество семе, взето при едно изваждане със сонда или с ръка от партидата.


Изходна проба

Изходната проба се образува чрез събиране и смесване на всички извадки, взети от партидата при пробовземане.


Средна проба

Средна проба е определено по маса количество семе, отделено от изходната проба, предназначено за изпращане в лаборатория за лабораторно изследване. Средна проба може да бъде цялата изходна проба или по-малка част от нея. Средната проба може да е разделена на отделни средни проби, които да са с различа маса и да са опаковани по различен начин във връзка с изискванията, на които трябва да отговарят (например средната проба за влага трябва да е запечатана така, че да се избегне загуба или увеличение на влагосъдържание).


Дублираща проба

Определено по маса количество семе, отделено от същата изходна проба и означено като дублираща проба.


Лабораторна проба

Лабораторната проба е част от средната проба, намалена посредством различни лабораторни методи и е предназначена за провеждане на отделните лабораторни тестове. Лабораторната проба е с маса не по-малка от предписаната в Таблици 2 за издаване на съответния документ.


Запечатване

Запечатване означава, че опаковките в които са поставени семената са затворени по такъв начин, че те не могат да бъдат отворени без да останат видими следи от това действие.


Етикетиране / маркиране

Опаковка от партидата се смята за етикетирана, ако на запечатаните опаковки трайно са поставени нови (неупотребявани) официални или фирмени етикети.

Маркиране - информацията на етикета да е отпечатана трайно върху опаковките.
Облечени семена

Облечени семена са семената трайно покрити с материал, който може да съдържа пестициди, фунгициди, оцветители и др. добавки. Облечените семена могат да бъдат:

- пелети – обикновено сферични структури, съдържащи единично семе, на което визуално не може да се определи формата и размера.

- инкрустирани – структури, които относително запазват формата на семето, но имат по-голяма маса.

- гранули – относително цилиндрични структури, които могат да съдържат и повече от едно семе.

- килимчета, ленти – семената са поставени в естествено разграждащ се материал, подредени по различни начини.

- третирани семена, които са обработени с някакъв материал, без това да доведе до значителна промяна в тяхната форма и маса.
Пробовземач

Специално обучено и оторизирано лице, което взема проби от партиди и е отговорно за изпълнението на процедурите по предварителна проверка на партидата, пробовземане, попълване на протоколи, опаковане и изпращане на взетите проби в лаборатория за анализи.


Маса на партидата

Партидата не трябва да надвишава масата посочена в колона 2 на Таблица 2А за ИСТА сертификат и масата в Таблица 2Б за сертификация по национални и ЕС правила с толеранс от 5%. Изключение се допуска за семена от треви в насипно състояние.


Хомогенност на партидата

По време на пробовземането партидата трябва да е колкото е възможно по-хомогенна. Не трябва да има признаци (документални, визуални или други) за нееднородност. Хомогенността се определя документално, преди започване на пробовземането и визуално по време на пробовземането чрез сравняване на отделните извадки. Ако партидата е нехомогенна пробовземането се отказва или спира. В случаи на съмнение, разнородността може да бъде определена с тестовете за хетерогенност на семенни партиди в многобройни опаковки.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница