Йеромонах Йосиф БрадатиДата19.07.2018
Размер22.17 Kb.РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЕЛЕНА СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

_ __

гр. Елена, ул."Йеромонах Йосиф Брадати" № 2, тел. 06151 64-54/ факс 62-53


ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГР. ЕЛЕНА ИД № 56/2010 г. 04.10.2011 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Подписаният Костадин Костадинов - Държавен съдебен изпълнител при РАЙОНЕН СЪД -ГР. ЕЛЕНА /ЕРС/ обявявам на интересуващите се, че от 31.10.2011 г. до 30.11.2011 г. - 17.00 часа ще се проведе в сградата на Районен съд - гр. Елена, ул. "Й.Й.Брадати" № 2, ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот. находящ се в с. Буйновци, Община Елена, принадлежащ на Стефан Петков Ножаров от с. Буйновци , Община Елена - два дяла, Матей Йорданов Стефанов от гр. София, кв. „Люлин" . вх. Ж, бл. 329 - един дял, Румяна Йорданова Белева от гр. София, кв. „Красно село", бл. 181 - един дял, Пена Стойкова Минева от с. Буйновци, Община Елена - два дяла, Йордана Русева Ножарова от гр. Елена, ул. „Ив.Момчилов" № 6 - един дял, Георги Иванов Ножаров от гр. Елена, ул. „ИвМомчилов" № 8 - един дял, Русан Иванов Ножаров от гр. Елена, ул. „Д-р Брадел" № 7 - един дял и Йордан Георгиев Ножаров от гр. Елена, ул. „ Ив. Момчилов „ № 59 - три дяла като съделители, а именно:

Други нежилищни обекти/двуетажна масивна мелница/, други нежилищни имоти /двуетажна паянтова железарска работилница/ и дворно място, цялото от 1580 кв.м., съставляващо част от поземлен имот пл. № 77 по плана на с. Буйновци, общ. Елена, при граници на частта от поземления имот: улица, поземлен имот пл. № 78, поземлен имот пл. № 75, земеделска земя и поземлен имот пл. № 79, като „За дърводелска работилница" е отреден УПИ VI в кв. 6 по плана на с. Буйновци, Общ. Елена с начална цена от която ще започне наддаването 37 600.00 /тридесет и седем хиляди и шестстотин лева/

Интересуващите се от имота могат да се явяват в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата след предварително внасяне на държавна такса от 20.00 лв. /двадесет лева/ по сметка на ЕРС. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и сряда от 10.00 часа до 12.00 часа по местонахождението му в с. Буйновци, Община Елена.

Задатък 10 % върху началната цена на продаваемия имот по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на ЕРС в Банка Уникредит Булбанк . гр. Елена: BG 46UNCR75273342211530, BIC UNCRBGSF по ИД № 56/2010 г.

Всеки наддавай посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на ЕРС, което се отразява във входящия регистър / чл. 489, ал. 4 от ГПК/.

В 9.00 часа на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателнп предложения на определеното място в сградата на Районен съд - гр. Елена Държавният съдебен изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача/ чл. 492, ал.1от ГПК/.

04.10.2011 г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:гр. Елена Костадин Костадинов


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница