Живот между преражданиятастраница2/13
Дата14.01.2018
Размер1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

В. В последния дълъг ЖМП сеанс отвеждах набър­зо клиента до края на живота, който сме разгледали предния път. След сцената на смъртта влизахме в духовния свят, за да изградим непрекъснатостта на виденията му като душа. Опитвам се никога да не прекъсвам тази част от спомените на клиента.

Ако започнете да се занимавате с духовна регре­сия, вашите клиенти ще искат записи от сеансите. Препоръчвам ви да използвате два касетофона, в слу­чай че единият ненадейно се повреди. Също така ще имате второ копие от записа, ако клиентът изгуби или повреди своето. Ще са нужни и висококачестве­ни микрофони, защото повечето хора под хипноза говорят тихо.

От вас зависи кога ще решите да започнете запи­са: 1. веднага след въвеждането в транс, 2. в момен­та, в който клиентът започне да си припомня сво­ето минало прераждане, или 3. веднага след сцената на смъртта. Аз лично предпочитам третия вари­ант, защото след сеанса мога да представя на клиен­та резюме от предишния му живот, а целият запис да е посветен на живота на душата му.
ВСТЪПИТЕЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ

3А ДА БЪДЕ ПРЕЖИВЯВАНЕТО ПЪЛНОЦЕННО, трябва още на първата среща да установите це­лите на клиента и да му разясните своя метод. Най-ефективните сеанси се получават, когато той е запознат предварително с процедурата. Това не отнема нищо от тайнствеността и величието на самото преживяване. Обикновено обяснявам, че двамата ще бъдем спътници в духовния свят. Разбира се, ще трябва да се запознаете с неговата история и особено дали някога е бил под хипноза. Ка­то специалисти по ЖМП, повечето ви духовни рег-ресии ще бъдат с хора от други градове. Ако клиен­тът заяви, че предишното хипнотично преживяване е станало неочаквано за него или по някакъв начин му е било неприятно, трябва да го разпитате подробно при какви обстоятелства се е случило това. Ако има някакви резерви към хипнозата, веднага се заемете с тях, иначе рискувате той сам несъзнателно да сабо­тира процеса. Обикновено на клиенти, които живе­ят далече от кабинета ми и никога не са се подлагали на хипноза, препоръчвам първо да отидат при хипно­тизатор в своя град, за да установят дали са способ­ни да изпаднат в транс. Това спестява време и пари както на тях, така и на мен. Някои пожелават да дой­дат въпреки отрицателните резултати при хипноти­затора и аз нямам нищо против.

Доста клиенти, които вече са се подлагали на хип­ноза, казват: „Не мисля, че миналия път наистина заспах". Никой не си е направил труда да им каже, че ако наистина заспят, не ще могат да отговарят на въпросите. Знам, че звучи странно, но не са били ос­ведомени, че промененото състояние на съзнанието по време на транс и делта-сънят са две различни не­ща. Така че обяснявам на клиента различните етапи на хипнозата и колко дълбока ще бъде тя. Това е важно, защото дълбочината на транса при ЖМП хип­нозата е ново преживяване — дори за онези, които Вече са се подлагали на хипноза.

Искам клиентите ми да разберат нещичко за ме­ханизма на хипнозата, без да ги товаря с клинични факти. Прекаленото количество техническа инфор­мация в ранните етапи на сеанса запълва мислите на някои клиенти с това как трябва да се чувстват. От друга страна, искам клиентът ми да разбере, още преди да сме започнали, защо ще отделим толкова много време на упражненията по физическа релакса­ция и визуализация — за да се подготвим за подходя­щата дълбочина на транса в духовната регресия. В основни линии ограничавам обсьждането на проме­нените състояния на съзнанието до следното:

А. Бета-сьстоянието е напълно будното състоя­ние на съзнанието.

Б. Алфа-състоянията включват леко, средно и дъл­боко ниво на транс.

1. По-леките етапи са онези, които обикновено из­ползваме за медитация.

2. Средните като общо се свързват с Възстано­вяване на спомени от детството и минали травми.

Този етап е подходящ за модифициране на поведени­ето, например за отказване от тютюнопушенето или напълняване (отслабване).

3. Дълбоките алфа-състояния Включват Възстано­вяване на спомени от минали прераждания.

В. Тета-състоянието се намира на границата със загубата на съзнание и разкрива областта на свръх-съзнанието, т.е. духовния ни живот между преражданията.

Г. Делта-състоянието е фазата на дълбок сън.

Обобщавам тази информация, като казвам на кли­ента, че всички тези етапи образуват естествени­те процеси на заспиване и събуждане, през които пре­минаваме всяка вечер и сутрин. Не се впускам в обяс­нения, че двата процеса могат да работят едновре­менно в различни части от мозъка, за да улеснят сло­весните реакции. Също така бих ви препоръчал да из­бягвате сведенията за колебанията в мозъчните въл­ни, макар че би било интересно да се отбележи, че в несъзнателното по-дълбоките алфа- и тета-вьлни включват по-силни, по-отворени енергийни колеба­ния, които очевидно разкриват спомените на душа­та.

В лек разговор се опитвам да представя по-опрос­тено променените трансови състояния, за да разсея^ всякакви притеснения на клиента, че хипнозата е не­що мистериозно или неестествено. В случая много полезни са косвените внушения под формата на раз­лични истории. Зная, че някои хипнотерапевти за по-голям ефект се стараят да запазят мистериозност-та на транса. Но както вече казах, аз искам ЖМП

клиентът да чувства, че това е съвместна работа. Когато се включва активно и приема, че има конт­рол върху дълбочината на транса, получавам негово­то по-активно съдействие в дългите фази на задъл­бочаването.

Особено ценно е по време на встъпителното съ­беседване между вас и клиента да се установи дове­рие. Докато разсъждавате върху неговия житейски път, той анализира вашите знания, увереност, чув­ствителност и възприемчивост. Дори Вече да се е подлагал на връщане в минали прераждания, преживяването му по време на ЖМП хипнозата ще е много по-интензивно, защото включва неговото безсмър­тие.

Целта ми по време на встъпителното събеседва­не е да разсея всякакви тревоги на клиента относно онова, което ще открие за себе си. Обяснявам му кол­ко много хора преди него са се чувствали окрилени от резултатите. Не искам да очаква, че може да пре-живее някакви силно емоционални сцени. Все пак във всеки сеанс има моменти, когато клиентът се натък­ва на емоционални прегради.

Някои от тях ще бъдат във фазите, когато от­крива истинската си същност, грешките, които е правил, и нивото си на развитие. В такива момен­ти някои хора се чувстват обезкуражени, но с тече­ние на сеанса това отминава — става им ясно, че грешките са част от израстването.

Вашият клиент ще види спокойствието на свое­то съществуване в духовния свят и ще усети кол­ко състрадание, милост и любов го обгръщат там. Това преживяване е така утешително и вдъхновява-

що, че след като му отправите постхипнотичните внушения, той ще запомни на съзнателно ниво тези красиви видения от духовния свят и ще напусне ка­бинета ви с нови надежди за сегашния си живот.

По време на Встъпителното събеседване обясня­вам на клиента, че ще го отбеда обратно у дома по начин, който е и напълно освобождаващ. Докато мис­лите му са в отвъдното, той ще бъде откъснат от суматохата на нашия материален свят. Ето защо по­някога в края на духовната регресия клиентът се съп­ротивлява на извеждането от хипноза. Казвам му, че отиването в духовния свят ще бъде като да гле­да филм за себе си. Когато влезем в тъмното кино, без да знаем сюжета на филма, ни се струва, че сце­ните се движат мудно. По-късно, когато се запозна­ем със събитията, нещата ще се развиват по-бързо, сякаш човекът зад прожекционния апарат е увеличил скоростта. Причината е, че обектът скоро става част от сцените и бива увлечен в действието.

Обсьжданията преди действителния сеанс са от голямо значение, защото клиентът трябва да се чув­ства максимално спокоен. Имайте предвид обаче, че механичният успех на самата хипноза не зависи от мотивацията на обекта. Колкото и да иска това, не­податливият на хипноза човек няма да изпадне лес­но в дълбок транс.


ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА

В ЧАСТ ПЪРВА ОБСЪДИХМЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА на клиентите във връзка с техните идеологии и религии. Има обаче и други влияния, с които тряб­ва да се справите, за да може обектът да започне сеанса непредубеден. Най-подходящият момент за това е встъпителното събеседване. Често се случ­ва клиентът да каже, че вече е ходил по врачки, астролози, лечители, медиуми, контактьори и дру­ги практикуващи метафизици, които са му казали какво е неговото ниво на развитие, място в ду­ховния свят, сродни души, наставници и други ду­ховни неща.

Опитвам се никога да не хуля източници на поз­нание от своята област, но понякога клиентите са повлияни от информация, за която по-късно в свръх-съзнателно състояние откриват, че е крайно неточ­на. Също както при хипнозата, някои регресионисти са много добри, други не толкова. Клиентът ще усети разликата, когато види духовния свят в собс­твения си ум. Вече споменах, че клиентите могат да бъдат предубедени и от прочитането на моите книги. Ето един типичен пример:

— Д-р Нютън, ще откриете, че съм синя светли­на шесто ниво. Зная (или са ми казали), че съм много близо до степен учител, защото това е последният ми живот на Земята.

Разбира се, трябва да се отнасяте с уважение към подобни изявления. Но честно казано, аз ги приемам по-скоро като продиктувани от желание; като знак, че обектът се нуждае от силна доза смирение. Ня­кои клиенти пък са ми казвали, че след прочитането на моите книги са се почувствали абсолютно начи­наещи. Подобни скромни самооценки може също да са неверни. Налага се да наблюдавам и собствените си предубеждения. Спомням си Хариет, келнерка в за­ведение на паркинг за камиони в едно пустинно град­че близо до Долината на смъртта, Калифорния. Тя пристигна в офиса ми със стара, очукана кола и ста-мородна, омачкана плисирана рокля. Бях подведен от нехайния й, непретенциозен вид, докато тя не ме пре­гърна. Вътрешната й енергия едва не ме повдигна от земята. По-късно се оказа една от най-напредналите души, които някога съм срещал.

Хариет беше хибридна душа, чийто първи физи­чески живот е бил в един пустинен свят много от­давна. Съществата там практикували размяна на личността чрез мисловно прехвърляне от един в друг ум. На своя паркинг за камиони тя предлагаше кафе, разговори и утеха на уморените, обезсърчени шофьо­ри. Открих, че Хариет всъщност е дошла да ми по­могне в моите духовни търсения, след като ме е чу­ла в едно вечерно радиопредаване.

Случвало ми се е и обратното. С умиление си спом­ням за Анди, момчето с големите очаквания. Някои критици на хипнотичната регресия спорят, че хора­та идват на сеанс с предварителна нагласа и когато изпаднат в транс, сглобяват сцените от своите фан­тазии. Случаят с Анди явно опровергава този довод.

Беше изпратен при мен от чувствителната си майка като подарък за двадесет и първия му рожден ден. Случи се по времето, преди да престана да при­емам толкова млади клиенти. Едно Високо, добре сло-жено момче с къси панталони и джапанки влезе в офи­са ми с нехайна увереност, която граничеше със са-монадеяност.

- Здрасти, докторе, готов съм. Да започваме — каза високо той.

Докато обсъждах с него хипнотичните процеду­ри, които щяхме да използваме, включително за пос­ледното му прераждане, нетърпението на Анди рас­теше. Каза ми, че бил много популярен в училище и е абсолютно убеден, че в последния си живот е упражнявал огромно влияние върху много големи групи хора.

В онзи момент от сеанса, когато му казах да влезе в най-значимата сцена от последното си прераждане, лицето му помръкна. Той се размърда неспокойно на креслото и заговори ниско, почти заплашително.

Анди: О, не!

Д-р Н.: Кажи ми какво виждаш.

Анди: Господи... Не! Не, по дяволите... това не съм аз... не е вярно... Аз... Няма начин това да съм аз! Няма да го приема...

Д-р Н.: Успокой се и просто ми опиши сцената, за­сега без да се впускаш в анализи. Можем да напред­ваме с каквото искаш темпо.

Анди (примирено): Това съм аз...

Д-р Н.: Но кой си ти? Да започнем с това как изглеждаш, а след това ми кажи къде се намираш.

Анди (разочаровано): Аз съм... черен наемен работник, който върви по една железопътна линия... госпо­ди, колко съм мръсен... гладен... името ми е Отис... облечен съм с парцалива, избеляла фланелена риза, стари окъсани обувки, мръсно кафяво палто и пан­талони... много кашлям.

По-нататък въпросите ми разкриха, че Отис е бил беден изполичар, живял по селата на Джорджия през 1934 година. Същата нощ е щял да умре, едва 45-го-дишен. Когато се озовахме в духовния свят, научих­ме, че Анди е имал много прераждания, в които се е държал нагло и грубо с хората. Като Отис му е бил даден шанс за скромен живот. В края на сеанса два­мата с Анди проведохме отрезвяващ разговор за се­гашните му нагласи и липсата на търпимост спря­мо другите, свързана със стари победенчески модели.

Внимавам да не обиждам клиентите си. Не е моя работа да опровергавам онова, в което вярват пре­ди сеансите — предпочитам да ги оставя сами да стигнат до тези изводи. Понякога преживяват мис­лено сцени, които може в началото да не приемат. Освен предимствата от естественото развитие на всичко случващо се, искам клиентите да знаят, че техните лични наставници им помагат да открият каквото трябва. А то понякога е болезнено, както видяхме в опитите на Анди да се разграничи от Отис.

Докато подготвяте клиента за духовна регресия, е особено важно да не му давате конкретни обеща­ния за онова, което ще види. Не знаете какво става в главата му и как ще възпроизведе и възприеме своите спомени. Обяснявам това предварително на Все­ки клиент. После повечето казват, че ЖМП сеансът е бил най-силното им преживяване досега. Все пак от време на време ще се случва клиентът да изрази не­доволство, понеже очакванията му не са се оправда­ли или животът му не се е променил към по-добро, след като е напуснал офиса ми. На този свят има недоволни хора, които очакват хипнотизаторът по някакъв магически начин да им извади информация, ко­ято или не е съществувала в съзнанието им, или е била блокирана. Всъщност искат от вас да оправи­те проблемите в живота им, без те да поемат го­ляма лична отговорност.
СЪСТАВ ОТ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

В ЖИВОТА НА КЛИЕНТА

ПО ВРЕМЕ НА ВСТЪПИТЕЛНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ преглеждам писмата, в които клиентът ми опис­ва своя живот и цели, и го карам да осъвремени ин­формацията. Особено се интересувам защо иска да бъде пренесен в живота си между преражданията. В началото на проучването смятах, че главната подбуда на повечето хора е да научат нещо за сво­ите наставници, духовни групи и онова, което пра­вят като души между преражданията. Всички те­зи данни са важни, но основната причина, поради която хората желаят духовна регресия, е да доби­ят някаква цел. Искат да знаят защо са тук и как­во трябва да постигнат.

Докато се занимавам с целта, една от линиите ми на изследване е да прегледам кои са най-значимите хо­ра в живота на клиента. Всички те играят важни роли, които може да не се разкрият напълно, дока­то не ги видим в духовния свят. Карам клиента да ми донесе лист, на който да са напечатани имената на тези хора и по няколко думи за всеки от тях. След това нанасям роднините и хората, които не са в родствена връзка с него, в хронологичния ред на по­явата им в живота на обекта и по време на сеанса използвам списъка за справка.

Част от формуляра, който клиентите ми попъл­ват, преди да се срещнем, гласи следното:

За да ми помогнете в работата с духовната гру­па по време на сеанса, би било добре да ми донесете напечатан на машина списък с първите имена на хо­ра, оказали огромно влияние върху живота ви, както и връзките ви с тях. Списъкът трябва да Включва: родители, баби и дядовци, лели и стринки, чичовци и вуйчовци, братя, сестри, брачни партньори, деца, любовници и най-добри приятели. Нека е максимал­но сбит, да съдържа само най-важните за вас хора. Съ­що така опишете с по няколко думи характерите им. Пример: Бил — най-добър приятел, весел, одухотво­рен, без склонност да осъжда другите, с1 вкус към приключенията.

Докато разглеждам този състав от действащи ли­ца заедно с клиента, често използвам друга метафо­ра, подобна на аналогията ми с киното. Обяснявам, че неговите действащи лица са получили поддържащи роли в голямата пиеса на живота, в която кли­ентът играе главната роля. Списъкът с действащи­те лица е моята програма за пиесата, която наблюдавам от първия ред.

Казвам на клиента, че този списък е нужен не на него, а на мен. Ако по време на сеанса види нещо важно, което не е отбелязано в списъка, това няма да е от значение, защото важните хора ще се появяват, независимо от това кой според клиента трябва да е включен в списъка. Например, ако клиентката ми Джейн се приближава мислено към духовната си гру­па и внезапно възкликне: „О, към мен идва Джим!", ми е нужно само да погледна в списъка, за да си при­помня, че Джим е първата й училищна любов. Същевременно не ми е необходимо да знам за леля й Мили, тъй като тя не е оказала голямо влияние върху жи­вота й.

И докато говорим за важните хора в живота на клиента, ето още нещо във връзка с политиката ви спрямо нови клиенти. Ще се случва да ви питат: „Моят съпруг (съпруга, брат, сестра или приятел) ис­ка да присъства на сеанса. Ще имате ли нещо про­тив?" Бих ви посъветвал никога да не позволявате присъствие на трети лица. Причините са няколко. Първо, това — както научих още в началото на прак­тиката си — пречи на сеанса. По време на духовна­та регресия съзнанието не забравя, че в стаята има трети човек.

Дискретността е правото на клиента да разкри­ва или премълчава. Той трябва да бъде освободен от погледа на други хора по време на духовна регресия, ко­ято е много лично преживяване. Обектът на хипно­за се притеснява, ако знае, че някой друг наблюдава и слуша най-съкровените му мисли. Това важи с особена сила за присъствието на брачни партньори. Повери­телността трябва да бъде запазена. Нищо чудно са­мо след един сеанс клиентът — дори този, който е искал да си доведе придружител — да ви каже: „Толко­ва се радвам, че бях сам днес. Ще споделя някои неща с други хора, но никому няма да пусна записа".
ФИНАЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ КЛИЕНТА

СЛЕД КАТО НАУЧА НЕЩО ЗА ПРОИЗХОДА НА клиента, подбудите му да дойде при мен и хора­та, които са оказали Влияние Върху живота му, идва моментът да му дам обща представа как ще стигнем до дверите на духовния свят. Първо му обяснявам, че ще изпадне бързо в хипноза, но тай­ната на успеха е в дълбочината на транса. Уве­домявам го, че ще направим малко упражнения за загряване като дишане, отпускане на тялото и визуализации.

Тъй като дългите визуализации са много полезни в ЖМП терапията, ще обсъдя подробно този въпрос в глава „Задълбочаване". Все пак, преди да започне хип­нозата, се постаравам клиентът с доминиращо ля­во мозъчно полукълбо да разбере, че докато изпълня­ваме тези дейности, от него няма да се изискват ни­какви аналитични тълкувания. Надявам се, че с то­ва ще потисне склонността си да контролира положението и ще се отпусне. Осведомявам се предвари­телно за предпочитанията на всички субекти към сцените, които биха искали да визуализират. Тук на­мерението ми е между нас да се създаде доверие и да останат с впечатлението, че контролират нещата. Клиентът е по-възприемчив, когато не се случва ни­що непредвидено, преди да съм го привел в подходя­що състояние на хипноза.

Стремя се към спонтанност, без да разкривам твърде много подробности от моите ЖМП проце­дури, но и не искам за клиента да има неприятни из­ненади. Затова му казвам предварително, че духов­ната регресия включва връщане назад във времето и че ще направим няколко мисловни упражнения за разгряване, Все едно се готвим да участваме заедно в маратон. Обяснявам му, че след образните или творческо-мечтателните упражнения ще го отведа към ранното му детство.

Много важно е той да е убеден, че преходът с ни­що не го застрашава. Още докато е в пълно съзна­ние, клиентът трябва да разбере, че целта ни не е да разкриваме травми от детството. Също така добавям, че този вид терапия има по-голям ефект, когато е дългосрочна и се провежда от специалист по психично здраве. За да прогоня всички страхове от разкриване на физически или емоционален тормоз в детството, подчертавам, че ще говорим само за простичките, щастливи спомени — като играчки, до­машни любимци и факти за дома им. Методите ми са обсъдени по-подробно в глава „Връщане назад във времето".

Завършвам своя преглед на началния процес на ду­ховната регресия, като казвам на клиента, че след ня­колко спирания в детството му ще се пренесем във бремето, когато е бил в майчината утроба (вижте глава „В майчината утроба"). Изтъквам, че макар да звучи като голям скок, това всъщност е съвсем лек преход, защото ще се намира в ранно детство по време на регресията. След това му обяснявам, че след няколко минути в майчината утроба ще му задам ня-

колко основни въпроса, след което ще го върна в пре­дишен живот.

Всъщност въпросите за периода в утробата може да доведат до прозрения относно свързването на ду­шата с мозъка, но тези подробности не са нещо, ко­ето бих обсъждал предварително с клиента. Изясня­вам с абсолютно всеки от тях, че не съм специалист по връщане в минали прераждания. Искам да разберат, че връщането в минал живот е необходимо, но ще бъ­де максимално съкратено, тъй като основната ни цел е да се придвижим набързо през смъртта, за да влезем естествено в духовния свят. желанието ми е, кога­то приключим с всички встъпителни процедури, кли­ентът да е настроен да ми помага.
ЧАСТ ТРЕТА

НАЧАЛО НА ХИПНОТИЧНИЯ СЕАНС
ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛИЕНТА

НЯМА ДА ОТДЕЛЯМ МНОГО ВРЕМЕ ЗА разглеждане на Въвеждането, тъй като хипнотизатори­те, за които ЖМП е нещо ново, вече имат зна­чителен опит в тази област. Все пак бих искал да отбележа няколко неща за процеса във връзка с духовната регресия.

При обикновени обстоятелства изборът ви на бавно или бързо Въвеждане и авторитарен или мек подход зависят от това как оценявате възприемчивостта на клиента. Обикновено бързото вьвеждане действа добре при податливите; при клиенти, ко­ито са толкова напрегнати, че не могат да се от­пуснат, както и при хора, които вече са се подлага­ли на хипноза. Бавното, меко въвеждане е удачно за непреклонни, аналитично настроени хора, които веч­но са нащрек да не би да попаднат под нечий конт­рол, а също и за онези, които реагират добре на то­зи подход.

Споменавам общите принципи на въвеждането и приложимостта върху клиентите, защото искам да подчертая, че при духовната регресия препоръчвам бавното, регулирано въвеждане. Подходът се съчета­ва добре с продължителните техники за задълбоча­ване. Докато дълбоките алфа-фази са добри при връ­щане в минали прераждания, обикновено за работа с ЖМП най-удачно е дълбокото тита-сьстояние. Разбира се, темпото на Вьвеждане и задълбочаване е Въп­рос на личен избор, но причината да ви давам този съвет е, че в работата с ЖМП всеки етап от хип­нозата трябва да бъде много внимателно наблюдаван.

Има обаче и друга причина да действам бавно. же­ланието ми е да създам в кабинета си духовна ат­мосфера, която да засили трансценденталното нас­троение на клиента ми. Методи на Въвеждане като тиха музика и запалена свещ за фиксиране на погледа позволяват духовното свързване на светлина и звук. По-късно някои клиенти са ми казвали, че златният пламък в тъмната стая им е бил като фар, указващ пътя към отвъдното. Насърчавам тази представа, докато давам инструкции за хипнозата и наслагвам ефектите от упражненията за прогресивно отпус­кане. Тогава е и времето, когато клиентът свиква с гласа ми, но това ще обсъдим по-късно.
ЕТАПИ НА ХИПНОЗАТА

ПО ВРЕМЕ НА ВСТЪПИТЕЛНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ съм представил накратко на клиента бета-, алфа-, тита- и делта-състоянието. За ЖМП терапевти­те бих искал да потвърдя приетото в нашата професия убеждение, че в бета-състояние малки­те колебания на мозъчните вълни са компактни и стегнати, защото съзнанието ги потиска. При ал­фа и тита-състояние тези вълни включват по-ши­роки и отворени енергийни колебания. Смятам, че по-големите вълни разкриват дълбоко заседнали спомени, без съзнанието да се намесва. Същевремен­но новоразкритата информация се интегрира в не­го може би защото по време на хипноза част от мозъка остава в бета-състояние. Когато ме питат за по-образно описание на скла­довете за спомени на душата, използвам една простич­ка диаграма, за да илюстрирам етапите на придвижване от съзнанието към подсъзнанието и накрая свръхсъзнанието. Представете си, че умът се състои от три концентрични кръга. Трите пръстена не са така строго отделени един от друг, както изглежда на кар­тинката. Виждам ги по-скоро като порьозни слоеве, представляващи система за филтриране на човешки­те мисли. Представете си хвърлен във вода камък.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница