Живот между преражданиятастраница5/13
Дата14.01.2018
Размер1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Докато клиентът се ориентира и докладва, ще имате повече време, за да разгледате по-подробно ми­налия му живот, ако желаете това. Аз лично правя изчерпателния преглед на цялостния му напредък от предишни прераждания на други места в духовния свят, особено когато душата се изправи пред съве­та. Не искам да проточвам, прекалено престоя му на сцената на смъртта, но това време на размисъл дава на обекта възможност да се нагоди и визуализира като душа, докато все още е в близост до тялото си. Смятам, че това благоприятства прегледа на то-ку-що свършилия живот.

След като клиентът визуализира душата си извън тялото, но все още се намира в астралното поле на Земята, в духовната регресия може да се появи изк-лючително рядък феномен, известен като свързване с дух. Много често практикуващите ЖМП ми зада­ват Въпроси за свързването и освобождаването на душата, тъй като темата е доста експлоатирана в метафизичната литература, понякога обект на не-нужна сензация.

Макар и в редки случаи при първите си Визуализа­ции на царството на духовете клиентът ви може да види неспокоен дух близо до себе си, който да на­рича „тъмна душа". Обикновено този нещастен дух има кръвна връзка с обекта, може да бъде брачен пар­тньор или приятел. Възможно е да не е част от из­миналия му живот, тъй като вече сме преминали в това, което е настояще за света на духовете. Пове­чето обекти, които преживяват това необичайно събитие, просто са любопитни какво става. Но ня­кои впечатлителни хора, много от които имат пред­варително формирана представа (често под влияние на религиозното обучение в детството си) за същес­твуването на демонични, зли сили около нас, могат да реагират негативно.

При тези редки случаи, когато е необходимо да предприемете действия, свързани с изгубената душа, която се намесва в пътуването на клиента ви в све­та на духовете, трябва да започнете с успокояващи

техники. Аз например първо бих обяснил, че този дух няма да завладее обекта, нито пък е някаква демо­нична, зла сила. Тази душа е нещастна и се нуждае от помощ, защото все още не е готова да напусне Зе­мята. Обикновено такива души са обсебени от ня­какво събитие, свързано със смъртта им, от което не могат да намерят покой, например станали са жер­тва на убийство, извършили са самоубийство, или се чувстват обезпокоени заради свой любим, за ко­гото усещат, че е в опасност. Възгледите ми по то­зи въпрос са изложени в частта за демони или зли си­ли в „Следите на душите".

Аз спокойно бих предложил на клиента следното:

Хайде да се свьржем с този неспокоен дух посредс­твом енергийното му поле, за да разберем кой е, как­во иска, защо го виждаш в момента и какво можеш да направиш, за да му помогнеш да продължи към светлината.

Един от моите колеги, практикуващи ЖМП, мъд­ро сподели ведньж: „Въпреки че тези обекти изглеждат, чувстват и действат като емпирични едини­ци, в повечето случаи те са олицетворение или архетип от продължаващата история на собствената душа на клиента".
УКАЗАНИЯ ЗА ТРЪГВАНЕ ПА ДУШАТА

3А ДА ПОДГОТВИ КЛИЕНТА ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО му от Земята, Всеки терапевт трябва да има предварително разработени указания, които да подхождат на вкуса и методите му. Може би ще се наложи да правите отклонения от стандарт­ната процедура, за да помогнете на определени кли­енти. По-долу съм дал своите указания, но подхо­дящият момент за тяхното поднасяне изисква се­риозно обмисляне. Обикновено ги давам при две­рите. За някои клиенти може да са по-ефикасни в по-късен момент от прекосяването. Зависи от погълнатостта на обекта в този момент. Инст­рукциите са разделени на три части:

Сега си само душа, свързана с най-висшето съзна­ние на ума си, който е като огромен компютър с пъл­ната информация за съществуването ти. Като веч­но, безсмъртно същество, ти ще си спомняш неве­роятни подробности за живота си между преражданията и ще можеш лесно да отговаряш на въпроси­те ми за живота ти като душа.

Сега отиваме към едно място на необятно съзна­ние, издигайки се към обичното царство на всеведущата духовна сила. Макар да си само пред дверите на това красиво царство, душата ти ликува, заде­то е била освободена. Докато навлизаме, всичко ще

ти става познато, защото това спокойно място въплъщава абсолютното приемане.

Сега без никаква тъга ще се отдалечиш от тяло­то си. Скоро ще получиш божествена помощ, за да се отърсиш от Всичката отрицателна енергия, ос­танала в теб от физическия ти живот. Ще влезеш във вечния си дом, където можем да поговорим обек­тивно за вечния ти живот и всичките ти минали прераждания, защото това е духовното царство на планирането и хармонията.


ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИ

ПРЕД ДВЕРИТЕ

ОБЕКТЬТ ВИ ВЕЧЕ Е ИМАЛ ВЪЗМОЖНОСТ ДА обработи донякъде току-що приключилия живот и обстоятелствата около смъртта си и е изслу­шал указанията ви за тръгване. Макар че повече­то клиенти бързо осъзнават физическата смърт и новото си състояние на душа, придвижването им към дверите на духовния свят става по-бав­но. Вече казах, че част от тази несигурност се дължи на факта, че макар мислено да е дух, обектът говори от сегашното си физическо тяло. Повечето клиенти се нуждаят от време, докато свикнат да говорят от името на душата си. Вече споменах, че сетивният обект (може би 15% от кли­ентите) има затруднения с визуализациите, защото възприема чрез сетивата си. До този момент ще сте постигнали по-добри резултати с кинестатичния и слуховия тип, формулирайки въпросите си по следния начин: „Какво усещаш, изпитваш, чуваш или преживяваш?" Но когато клиентът започне да говори един­ствено от името на душата си, извън тялото, ще откриете, че същите тези хора отговарят с по-го­ляма лекота на въпроси от рода на: „Какво виждаш?" Духовната регресия изисква да реагирате творчес­ки на различните ситуации. Въпреки указанията ви, клиентът може да не е готов да продължи към след-

ващ етап или пък Вече да ви е изпреварил. След фи­зическата смърт и бързия преглед на миналия живот аз задавам следната серия от Въпроси, даващи възмож-ност за избор:

1. Докато се подготвяме да отлетиш от тяло­то си, за да се Върнеш у дома, искаш ли да тръгнем сега, или предпочиташ да останеш известно време, за да се сбогуваш с някои хора, или пък да се погри-жиш за недовършените си дела на Земята?

Пърбият Въпрос е Важен, защото обектът може още да не е готов да напусне Земята. Дилемата за напускане или оставане веднага го кара да се съсредо­точи върху действията, които трябва да предпри­еме. Някои души решават да останат, за да се сбо­гуват с любимите си хора, но повечето предпочи­тат да си тръгнат веднага, така че ще ви кажат: „Искам просто да се махна оттук". По-старата, по-опитна душа може да отбележи: „О, отново съм сво­бодна! Чудесно, отивам си у дома".

Дори в този ранен етап от обезплътяването си душите съзнават, че могат по всяко време да кон­тактуват с любимите си хора. Ако клиентът ви ре­ши да остане, за да се сбогува с някого, трябва да го придружите, за да видите как ще докосне мислено въпросния човек. Душите разполагат с много техни­ки, някои от които съм описал подробно във втора глава на „Следите на душите". По същество нужда-та от този контакт е, за да бъде успокоен и уверен любимият човек, че душата на починалия продължа-ва да живее, физическата смърт не предизвиква у ду-

шише онази смазваща мъка, но много от тях чувст­ват, че е техен дълг да утешат близките си.

Когато обектът ми каже, че е готов за тръгва­не, му задавам следните въпроси:

2. Докато се отдалечаваш от тялото (през пок­рива на сградата или право към небето, ако смърт­та е настъпила на открито), опиши ми какво ти се случва, за да мога да остана с теб. (Пауза.) Тръгна ли вече?

Има клиенти, които може да не ми отговорят или отговорът им е неясен и лаконичен. Тогава въпроси­те ми трябва отново да дават възможност за из­бор, за да насърчите отговорите.

3. Кажи ми, докато се отдалечаваш от Земята, виждаш ли провинциални пейзажи, градове (или мо­ре) под себе си, или Всичко е като в мъгла?

4. Виждаш ли ясно земния релеф долу, или всичко е размазано?

5. Докато се възнасяш, усещаш ли някакво дърпа-не? Силно ли е или слабо?

в. Нагоре ли гледаш, или летиш заднишком, с лице към Земята? (Ако е второто, след този Въпрос обек­тът обикновено се обръща в нормална поза, с лице­то нагоре.)

Открил съм, че макар хората да се отдалечават мислено от земното астрално ниво, е необходимо да поддържам вниманието им ангажирано и движение-то им непрекъснато, иначе потокът от информация

често се затлачва. Критиците на всякакъв вид на­пътствия предупреждават, че така клиентът бива насочван. Тези притеснения са напълно основателни, но опитът ми показва, че в този етап от сеанса обектите са склонни към мисловно разтакаване. При­чините, поради които не искат да разговарят с вас, са много. Понякога се чувстват неуверени да доклад­ват от новото си положение на душа. Може би са изненадани и малко дезориентирани. Нищо чудно и да не са в състояние да ви отговарят, защото в мо­мента съзират божественото безсмъртие и то е толкова смайващо, че не успяват да общуват членоразделно с вас. Има и хора, които не искат да пре­късват с разговори духовните и емоционалните си усещания. Най-добрият начин да опиша това удив­ление е, че клиентът се събужда за ново ниво на поз­нание.

На този етап много обекти изглеждат пасивни, но в действителност цялото им внимание е анга­жирано с прекосяването на границата. Но вие тряб­ва да знаете какво става. А и клиентът ще бъде ра­зочарован, ако преживяването не е записано на касе­тата му. Друго предимство от поддържането на раз­говора е увереността, която субектът черпи от гла­са ви. Той остава с чувството, че знаете какво му се случва и че всичко е напълно нормално. Затова е много важно още в началото да му внушите, че поз­навате пътя в духовния свят и знаете какво ще преживее той.

За да установите духовно разбирателство с обек­та, ще трябва да го карате да обяснява подробно, като същевременно избягвате най-личните въпроси.

Понякога в ранните фази клиентът може да има чув­ството, че нарушава някакъв божествен правилник, като ви разкрива тази информация. Ето защо той се чувства много по-спокоен, когато знае, че Вече мно­го пъти сте ходили там. Във въпросите ви трябва да се усеща увереност, но и почтителност към светостта на духовното царство.

Честно казано, някои обекти имат склонността да не работят много усърдно за възстановяването на духовни спомени в етапа на прекосяването, защо­то очакват, че то ще бъде лесно. Ако обаче е труд­но, ще трябва да накарате духовните сцени да се ма­териализират пред очите му. Ако клиентът заявя­ва, че в момента не вижда нищо, трябва да опреде­лите дали това се дьлжи на недостатъчни усилия или на действителни затруднения във визуализирането. Преценката се прави след настоятелни, но внимател­ни и успокояващи Въпроси.

Вече споменах, че при възстановяване на духовни спомени границата между участие и наблюдаване чес­то е много тънка в сравнение с възстановяването на спомени от минали прераждания. При обезплътената душа времевите граници се размиват и вие трябва да я оставите да изразява простичко свои­те асоциации. Тук са полезни три вида Въпроси:

А. Непредубедени въпроси: Какво е първото ти впечатление от заобикалящата те среда?

Б. Въпроси, подтикващи към описание: Какво чув­стваш при всичко това? Щастлив ли си или тъжен? Развълнуван ли си, или не можеш да определиш какво изпитваш? Какво означава това за теб? Какво точно се опитваш да ми кажеш? Помогни ми да разбера какво виждаш и усещаш.

В. Въпроси, подтикващи към повтаряне или обоб­щаване: А сега, след като ми разказа еди-какво си, не­ка обобщим. Правилно ли съм разбрал? Искаш ли да добавиш нещо?

Още веднъж подчертавам, че трябва да дадете на обекта достатъчно време да отговори на въпроси­те ви, като същевременно го насърчавате да не спи­ра в пътуването си. Това изисква способност за де­ликатно балансиране, която се подобрява с опита. Винаги казвам на учениците си да не издават отег­чение, след като добият опит. Винаги показвайте ен­тусиазъм и се отнасяйте към всеки човек, сякаш сте запленени от неговия разказ. Клиентът има нужда да усеща, че съпреживявате визуализациите му и да чу­ва от вас думи като: „О, наистина ли? Това звучи прекрасно. Моля те, кажи ми нещо повече". Лично аз се чувствам запленен от разказите за духовния свят, колкото и пъти да чувам едни и същи описания. Опи­тът на всеки клиент ме интересува живо. Така би трябвало да бъде при всеки професионалист, занима­ващ се с духовна регресия.
НЕПОДАТЛИВИЯТ КЛИЕНТ

НЯКОИ ОБЕКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ успешно през миналото си прераждане, но да бло­кират пред дверите на духовния свят. Обикновено блокажи стават, докато клиентът се опит­ва да възстанови спомени от детството си или докато се мъчите да го пренесете в минал живот вместо пред дверите. Може да се наложи да събу­дите клиентите, които блокират напредването на хипнозата на всеки от тези етапи на сеанса. Винаги бъдете внимателни с тях. Хипнотизато­рът трябва да бъде особено мил и разбиращ в слу­чаи, когато сеансът се е провалил. Преди подобен човек да напусне офиса ми, аз от­делям известно време, за да обсъдим неспособност­та му да продължи нататък. Уверявам го, че не е не­удачник, защото за Всяко нещо в живота си има при­чини, а и е напълно възможно в някой бъдещ момент да постигне по-голям успех в тази насока.

Има една изпитана техника от регресията в ми­нали прераждания, когато обектът не успява да ви­зуализира началната сцена в друго тяло и време. То­гава хипнотизаторът сваля напрежението, като каз­ва простичко:

Не се опитвай да анализираш каквото и да било, просто си измисли някаква история. Кажи ми първото, което ти идва наум. Просто избери дадено място и време и си съчинявай в движение.

Обектът неизменно успява да следва тези указа­ния и сцените от миналия му живот започват да се разгръщат бавно, но естествено. Сякаш се чувства по-удобно, когато му се даде разрешение да сътворя­ва всякакви фантазии; това сякаш освобождава съз­нанието му. За съжаление не съм установил тази тех­ника да има някакъв ефект в духовния свят, понеже там няма твърди параметри на сюжет със земни съ­бития и с човешки същества.

При припомнянето на минал живот се работи с подсъзнанието. Когато човек се вижда в състояние на душа, свръхсьзнанието го отдалечава още повече от съзнателното ниво. Ключов аспект от съпроти­вата и блокажите на клиента в духовната регресия е, че за да достигнете безсмъртната му душа в свръх-сьзнателното, трябва да минете през съзнанието и подсъзнанието. животът на практикуващия духов­на регресия би бил много по-лесен, ако различните ни­ва на ума можеха да бъдат изолирани, когато пречат. Но разбира се, това е невъзможно.

Какво общо има съпротивата на клиента със със­тоянието му на душа? Емоционалният темпера­мент и интелектът на обекта в сегашното му тя­ло могат действително да възпрепятстват проя­вата на безсмъртната му душа между смъртта и дверите на духовния свят. Несъзнателната съпро­тива може да се дължи и на затруднението на кли­ента да разграничи временната си човешка личност от неизменната характеристика или аза на душата, която той също притежава. Тук се появява извее-

двойственост, която някои клиенти превъзмогват по-трудно.

Ако видите, че сегашната личност на клиента ви се опитва да отговаря вместо душата му и себеизразяването му след смъртта е затруднено, винаги има начин да му помогнете да прескочи тази дупка. Естествено, първо трябва да опитате със задълбо­чаване на транса. Също така бих предложил да каже-те следното:

Ти се прехвърли отвъд сегашната си личност, към постоянната, и все пак знаеш кой си. Поеми си три пъти дъх и на третото Вдишване ще преминеш на нивото, където трябва да бъдеш, за да си спомниш кой си всъщност като душа; където ще разполагаш с цялата информация за безсмъртния си аз.

Ще дам повече разяснения по темата в глава „Връз­ки между тялото и душата". Колкото до прехвър­лянето на мост между двата аза — на мозъка и на душата, на този етап от сеанса, можете да използ­вате и друг метод. Точно след смъртта в някой ми­нал живот оставям клиента да сравни характера и личността си от онзи и от настоящия си живот. И в двата случая той е във физическо тяло. Внезап­ното осъзнаване на разликите може да му помогне да прескочи всякакви личностни бариери, внасящи обър­кване между сегашното тяло и душата му.

Клиентите, които стигнат до дверите на духов­ния свят и не успеят да продължат нататък, се най-разочаровани, което е разбираемо. Някои се ядосват, други се държат примиренчески. Има такива, които

се разплакват. Често в случаи, когато блокажьт е предизвикал преждевременно прекратяване на сеанса, клиентът заявява: „През цялото време усещах, че ще ми се попречи да получа информация за себе си".

Както споменах в глава „Предубеждения на клиен­та", има хора, които предварително се подготвят за разочарование. Те може да имат непреодолени стра­хове от сеанса, например от разкриване на неприят­ни подробности за самите тях, които не искат да знаят. Те нямат доверие на себе си, а може би и на вас. Разбира се, никой хипнотерапевт не може да га­рантира успеха на един ЖМП сеанс. В състояние сме само да обещаем, че ще работим прилежно, с актив­ното съдействие на клиента, за да извлечем духов­ната информация, която той търси. Винаги казвам на учениците си, че ще имат сеанси, които трябва да се прекратят поради блокаж на клиента. Също та­ка искам да отбележа, че ще имате и клиенти, кои­то изобщо няма да ви сътрудничат. Вероятните причини за тази липса на разбирателство са много и не на последно място е създаването на отрицател­на енергия между вас и него.

Обсьждането на случилото се с разочарования кли­ент е от огромно значение за неговото благополучие. Откровено казано, този разговор за вероятните при­чини може да предизвика самоосъзнаване, прозрения и разбиране, които да са толкова ценни за натъжения или недоволния човек, че той в крайна сметка да счете прекратения сеанс за частичен успех.
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ

БЛОКАЖИ У КЛИЕНТА

ЕСТЕСТВЕНО, ВИЕ ЩЕ НАПРАВИТЕ ВСИЧКО Възможно да не се стигне до прекратяване на се­анса поради блокажи; особено когато причината е самосаботиране. Моите ученици по ЖМП са професионални хипнотизатори с различна степен на образование и опит. Повечето също като мен смятат, че има много подходи да се пречисти енергийното поле на клиента, например шаманс-ки или рейки-техники. Често съм използвал допир с ръка в комбинация с определени вибрации на гла­са, за да въздействам върху блокираната енергия на клиента. Вече споменах как слагам ръка върху челото му, за да му предам положителна енергия, като същевременно давам указания за освобождаване

Ето някои издаващи съпротивление фрази, които може да чуете от обектите при пристигането им пред дверите. След всяка от тях съм дал пример за метафоричен или символичен отговор от страна на хипнотизатора, с който отговор се описва познат образ, добавен към друг, все още непознат. Тези об­рази представят духовното пространство, което е скрито от обекта по време на прекосяването. Сим­воличните сравнения често действат като удобни механизми за освобождаване от блокажи:

1. Обект: Не вярвам на онова, което Виждам.

Хипнотизатор: Остави въображението си да се раз­вихри и на този етап не се опитвай да проумя­ваш нищо. Въображението е ключът към душата ти. То е начинът, посредством който душата ти общува с теб.

2. Обект: Не виждам нищо освен непрогледна тъм­нина.

Хипнотизатор: Ти си енергийна форма. Сиянието на твоята енергия осветява ръцете ти. Увеличи мощността й с ума си и опъни ръцете си напред. Това ще ти покаже пътя, а аз ще те следвам (или пък ме хвани за ръка и ме води), защото вече си бил тук.

3. Обект: Не знам какво трябва да направя.

Хипнотизатор: Искам да говориш тихо на своя ли­чен наставник, който е наблизо. Попитай това мъдро същество за съвет, а сетне ми кажи какво ти е казал и къде ще бъдеш отведен.

4. Обект: Имам чувството, че се нося в някакво празно пространство, което на места е ярко, а на други тъмно, и сякаш изобщо не напредвам.

Хипнотизатор: Искам да ми разкажеш подробно за тази празнина, сякаш се носиш по черно-бяла шах­матна дъска с фигурки. Ти си една от тези фигур­ки и можеш да се движиш във всички посоки. Сега една невидима ръка те премества на определено място. Виж се как отиваш там. (Пауза.) А сега ми опиши мястото.

5. Обект: Не съм сигурен дали трябва да ти казвам каквото и да било.

Хипнотизатор: Можеш да кажеш и да направиш как­вото поискаш, защото тези спомени ти принадлежат, те са в ума на твоята душа. Можеш да си разрешиш да ми отговориш както намериш за доб­ре. Аз съм с теб, защото се нуждаеш от помощ­та ми. Мисли за себе си като за оператор, който може да ми покаже своя филм, като пусне лента­та бързо или бавно. Действието ще се развива в твоя ум.

Забележете, че в отговора на последния въпрос за дискретността не предлагам на обекта да спрем с въпросите, а само да продължим бавно или бързо. Ако загрижеността му за личната информация не нама­лее, се опитвам да я заобиколя полекичка. Въобще иде­ята е да се избегне директното противопоставяне, като се даде на обекта свободата да допълва инфор­мацията, освобождавайки задържаните в паметта на душата му спомени.


КОГАТО БЛОКАЖЪТ ИДВА

ОТ НАСТАВНИКА НА КЛИЕНТА

ТОВА Е МНОГО ДЕЛИКАТНА ОБЛАСТ ЗА прак­тикуващия духовна регресия. Когато клиентът на­търти, че му се пречи да продължи по-нататък, подозирам, че е замесен личният му наставник. То­ва обикновено означава, че човекът не е достиг­нал етапа от живота си, когато може да получи подобна информация. Вероятно му предстои голям кръстопът в живота и наставникът смята, че е добре той да вземе независимо решение. Това е ед­на от причините, поради които накрая престанах да приемам клиенти под тридесетгодишна въз­раст. А и има наставници, които желаят амнези­ята, която ни се налага при раждането, да оста­не непокътната и че в наш интерес е да не знаем кои сме всъщност и каква е целта ни. Все пак аз съм инат и не се отказвам лесно, кога­то усетя, че блокажьт може да идва от наставни­ка. Опитвам се да открия конкретната област, ко­ято наставникът на моя клиент иска да избегне, и я заобикалям, вместо да приема, че учителят не ис­ка ученикът му да види каквото и да било. Понякога влизам в лек транс и със затворени очи помолвам своя наставник да ми помогне да се разбера с другия и той да вдигне поне частично блокажите от под­ходящите според него области.

Правя това само когато смятам, че клиентът ми се нуждае отчаяно от тази информация за собстве­ното си душевно равновесие. Невинаги усещам дали моят наставник ми помага, затова винаги се обръ­щам директно към другия и казвам на клиента си да направи същото. Една от техниките, които съм ус­тановил като ефикасни, е да накарам клиента да пов­таря след мен следната молба:

Моля те да вдигнеш бариерите в ума ми, защото новите знания ще ми помогнат да поема по-голяма отговорност за живота си. Готов съм да посрещна истината за себе си. Моля те да се довериш на Май­къл (тук, разбира се, ще използвате собственото си име) като на човек, който иска да ми помогне да осъз­ная своя потенциал и който ще уважава и пази в тай­на всяка информация, която решиш да ми дадеш за живота ми в духовния свят.

За щастие пълните блокажи от страна на настав­ника се срещат доста рядко. Но е добре да ги усе­тите отрано. От обекта ли идват или от неговия наставник? Макар че блокажи могат да се получат във всеки сеанс, когато клиентът влезе в духовния свят, обикновено с главните ви грижи е приключено. Ако има някакво препятствие, то обикновено е пред две­рите. Моите ученици по ЖМП обичат да им давам примери за проблеми и техните решения. За да илюстрирам ситуация с блокиращ наставник в тази кни­га, избрах следния редактиран случай, който наричам „апахът-разузнавач". Става дума за Кайл, мой клиент, и неговият наставник, наречен Адия.

Един от най-трудните аспекти на житейския път е вземането на решения за любовните Връзки. Тези ре­шения обикновено са много по-сложни от свързаните с финанси или кариера. Според мен болката от загубе­на любов вследствие някои решения е най-силната от целия списък с емоционални травми. Често след сце­ната на смъртта и пълното сливане с душата си кли­ентът продължава да мисли за хората, които е позна­вал и обичал. Твърде вероятно е хипнотичният се­анс да спре внезапно, докато той осъзнава информа­цията за погрешни самооценки и прекъсната лична ми­сия. Такава беше и ситуацията при Кайл.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница