Живот между преражданиятастраница8/13
Дата14.01.2018
Размер1.89 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Душите като че ли не изпитват нужда да общу­ват със своите наставници в тази фаза. В етапа на разпознаването, когато се приближи към своята гру­па, клиентът в повечето случаи усеща съвсем смът­но присъствието на наставника. Но ще имате и обекти, при които това усещане ще е съвсем отчет­ливо. Те обикновено отбелязват: „Една от светли­ните е по-ярка и е с цвят, различен от другите".

Мисля, че тук ще е добре да дам пример с моята часовникова техника, която ми върши добра рабо­та при разпознаване на членовете на групата. В то­зи случай името на клиентката е Сюзън. Тя се визуа­лизира като завърнала се душа, която току-що се е натъкнала на полукръг от светлини, за които знае, че са нейни приятели.

Д-р Н.: Докато се приближаваш към светлинките на твоите приятели, искам да ми кажеш как са се

подредили. В редица, кръг, полукръг или безредна купчинка?

Сюзън: Аа... в нещо като полукръг.

Д-р Н.: Добре, а сега преброй светлинките. Не е нужно да бързаш, просто ги преброй и ми кажи колко са.

СЬзън: (прави пауза) Ами... да... девет.

Д-р Н.: При приближаването си към тях къде зас­таваш — в средата, отляво или отдясно на тези девет светлинки?

СЬзън: (по-уверено) В средата.

Д-р Н.: Добре, а сега ми помогни, като си предста­виш, че Всички тези души са разположени около теб като числата на часовник. Ти си в средата, където са монтирани стрелките. Така светлинката срещу теб е дванадесет часът, отляво е де­вет, а отдясно е три. Ако с приближаването ти някоя светлинка застане зад теб, тя ще бъде шест часът. Останалите ти приятели могат да бъдат разположени навсякъде между тях. Разбра ли?

СЬзън: Да.

Д-р Н.: Добре. Сега ми кажи от коя позиция на ци­ферблата се приближава към теб първата душа.

СЬзън: О... отпред. От дванадесет часа.

Д-р Н.: Мъжка или женска фигура е това?

СЬзън: Мъжка.

Д-р Н.: Кой е той В живота, който току-що си на­пуснала?

СЬзън: Съпругът ми Джим.

(Забележка: Ако това е емоционална среща, ще спра за малко, за да дам на клиента време да прегърне тази душа и да ми каже само онова, което иска, за общуването между тях.)

Д-р Н.: А кой е той в днешния ти живот?

СЬзън: Господи! Това е съпругът ми Бил.

Д-р Н.: Как е безсмъртното духовно име на Бил?

СЬзън: Ша... А!... Шамо...

Д-р Н.: А твоето безсмъртно име? Как те нарича Шамо?

(Забележка: Може вече да сте попитали клиента за духовното му име, но ако не сте го направили или не сте получили отговор, сега е подходящият мо­мент да научите името му.)

СЬзън: Лайла... Казвам се Лайла.

Д-р Н.: Добре, Лайла, в какъв цвят виждаш Шамо?

СЬзън: Ммм... жълт и бял.

Д-р Н.: Ако сега стоях на мястото на Шамо и държах срещу теб голямо огледало, какви цветове щя­ха да се отразят в него?

СЬзън: Същите.
РАЗЛИЧАВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ НА ДУШИТЕ

МОЖЕХ ПРОСТО ДА ПОПИТАМ СЮЗЪН: А ти какви цветове излъчваш?" Все пак съм открил, че картинният подход, при който душата вижда се­бе си символично отразена в огледало, дава много по-обективни отговори. Освен това, тъй като клиентът визуализира някаква групова конфигурация с много цветове, той трябва да ви я опише, за да можете да я начертаете в бележките си. Обикно­вено обектът вижда душите около себе си разположени в полукръг. За него е много по-лесно да ги виж-да и усеща, ако се движите по кръга и разпитвате за името, цвета и личните характеристики на все­ки от членовете. Ако душите са скупчени или пос­троени в ромб, просто ще разгледате първите, а след това ще се придвижите по-назад в групата.

В „Следите на душите" („Цветове на душите") давам цветовия спектър на духовните аури, свързан с видимия напредък на душите (фигура 4 от прило-жението). Освен това съм описал и значението на те­зи цветове според безброй съобщения на клиенти. По-нататък давам пример за енергийните цветове в типичната духовна група, съставена от единаде­сет души (фигура 5 от приложението). Роднините и приятелите от този живот също биват разпоз-

нати.


В глава „Първоначален контакт с духове" споме­нах, че цветовете се генерират от специфичните енергийни вибрации на всяка душа. Душите имат цве­тове на ядрото и ореола. Главният цвят на ядро­то, който се излъчва от центъра, издава нивото на напредналост, докато цветът на ореола обикнове­но има общо с чертите на характера му. Тези два цвя­та могат да са еднакви или различни. Може да има­те оранжево-червена душа (второ ниво), чийто ха­рактер се отличава с напрегнатост и страст. Така­ва душа би имала само един цвят. За да демонстри­рам други характери, жълтото е типичният цвят за сила и смелост, докато зеленото издава лечителс­ки способности, синьото знание, а пурпурното — мъдрост.

Тъй като светлосиньото, тъмносиньото и пур­пурното са цветовете на по-напредналите души, чес­то ми задават въпроса: „Каква е разликата между зна­ние и мъдрост?" Сините души са предразположени към размишления и анализи и имат силна склонност към причинно-следствените закони на кармата. Ня­кои сини души не участват много в дейностите в духовния свят, а посвещават времето си на пъту­ване между измеренията. В този случай синьото е ни­вото на напредък и може да бъде смесено със среб­ристо, един етерен цвят, свързван по-скоро с инди­видуалното естество на душата.

Колкото до силно развитите тъмнопурпурни ду­ши, които обикновено са старши наставници и чле­нове на съвета, при тях откриваме, че знанията са преминали в мъдрост, която е по-широко и еклектич­но понятие, свързано с опита и таланта. Всички свидетелства показват, че членовете на съвета отго­варят за следващото ни тяло и затова трябва да прилагат голяма мъдрост и оригиналност в решени­ята на проблемите ни. Съчетаването на една душа с човешки мозък е доста трудна, по-добре да кажа божествена задача. Разбира се, и тъмносните, и пур­пурните същества са високо принципни, решителни и организирани, но същевременно проявяват неверо­ятно творчество и безгранично търпение, опроще­ние и любов.

ЖМП хипнотизаторът трябва да бъде предпаз­лив към строгите правила, свързани със значението на цветовете. Много висок процент от клиентите ми са съгласни, че някои качества и нива на напредък са свързани с определени цветове. Но винаги има изключения, понеже енергийните вибрации са много фи­ни и понякога се получават аномалии. Освен това не винаги можем да разчитаме, че клиентът ще бъде пос­ледователен във всички подробности от разказа си по време на сеанса. Благоразумно е хипнотизаторът да не си вади прибързано изводи за цветовете, пре­ди да подложи Всички съобщения на клиента на кръс­тосана проверка.

Докато придвижвам обекта из групата, си отбе­лязвам позицията на всяка душа и питам:

Какъв цвят виждаш да се излъчва от тази душа?

Макар че душите излъчват по повече от един цвят по бреме на груповите визуализации, обектът може автоматично да възприеме само доминиращия. Често, ако се вижда само един цвят, особено от разстояние, той свидетелства за нивото на напредък на душата. Също така си водя бележки за яркостта на всяка светлина. Дали излъчва стабилно, ярко сия­ние, което издава силна енергия, или е неясна и мъждукаща, т.е. на по-пасивна или млада душа. Тези съ­общения дават известна представа за качествата на душите.
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДУХОВНАТА ГРУПА

СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ член от групата изисква време, защото много кли­енти разпознават бавно другарите си. Длъжни сте да им дадете цялото време, което им е необходи­мо, за да не пропуснат нито един член на група­та. Ето защо подробното водене на бележки е важно. Започвам да ги водя още в момента, в който отведа клиента в миналия му живот, така че ви­наги мога да се връщам към тях за потвърждение. Например мога да подхвьрля: „Докато приближавахме твоята група, ти ми каза, че виждаш десет души, а сега споменаваш само за девет. Да не би да пропускаш някого?" Ако е необходимо, добавям: „Забелязвам, че на два и четири часа има души. Да не би да има някоя и на три?" Много е удобно на този етап да държите пред се­бе си напечатания на машина списък с най-важните хора от настоящия живот на клиента. Да се надя­ваме, че бележките, които сте водили по време на встъпителното събеседване за динамиката на семей­ните му отношения, също ще са ви от полза. Дока­то идентифицира всеки от своите другари, клиен­тът обикновено дава двете им имена, земното и ду­ховното. Също както с имената на наставниците, някои духовни имена могат да бъдат трудни за про­изнасяне. Докато обектът произнася имената, точно както съм го инструктирал преди това във връзка с името на неговия наставник, го помолвам да ги каже буква по буква, за да мога да ги запиша. Ако име­то не е пълно, казвам:

Засега ще използваме онова, с което разполагаме. Можеш да ме поправиш по-късно, ако стане нужда.

Поправката идва по-късно, след като клиентът няколко пъти ме чуе да произнасям погрешно името. Това се получава най-добре с личното му безсмъртно име.


ГЛАВНИ СРОДНИ ДУШИ

КОГАТО КЛИЕНТЪТ ЗАПОЧНЕ ДА РАЗПОЗНАВА членовете от своята група, неизбежно ще се стиг­не и до силно емоционалната сцена на срещата му с неговата главна сродна душа. Често това същес­тво бива разпознато първо, защото в повечето случаи то застава най-отпред. Вече съм писал мно­го за сродните души. За целите на тази книга ис­кам да засегна една терапевтична тема за сродни­те души, която би разстроила силно клиента на този етап от сеанса.

Всеки, който е имал връзка с наистина голяма любов в живота си, знае, че химията на духовната или физическата среща е в състояние да преобрази духа. Същността на тази съединяваща енергия е в усеща­нето, че част от теб изведнъж е станала част от друг човек. Когато са заедно, сродните души се чув­стват по-пълноценни. Съжителството в истинска любов трансформира старото аз в нещо по-силно. Въплътяването с цел да се изразиш в материална фор­ма е една от основните подбуди за сродните души да идват на Земята и да се срещат. Хората често се притесняват, че ако си изберат неправилния пар­тньор, може да пропуснат своята звезда. Но и то­ва никога не става случайно.

Когато клиентът визуализира събирането си със своята главна сродна душа в духовния свят, това е

един от най-радостните моменти в сеанса. Все пак бъдете подготвени и да ви каже унило: „Моята срод­на душа не е с мен в настоящия ми живот". Може би изобщо не е било предвидено сродната му душа да се появи в този живот или пък се е появила като ранна любов, която е изгубил. В такива случаи пър­вата реакция на клиента рядко е на разбиране и при­мирение.

Най-често първото му впечатление е, че е бил из­мамен. Това се дължи на отрицателната обратна връзка от съзнанието. Макар че е в свръхсъзнателно състояние, в такъв момент клиентът бива обхва­нат от чувството, че е загубил опора. Започва да смята, че неудовлетворението в сегашния му живот се дължи на липсата на неговата половинка. Естес­твено, този ефект се засилва още повече, когато обектът осъзнае колко животи са били заедно. Тези спомени стават още по-смазващи, ако в предишния живот, който сте разгледали в началото на сеанса, клиентът е живял със сродната си душа.

Всички души имат правото да избират живота си, защото без свободна воля уроците не биха озна­чавали нищо за нас. По време на ЖМП сеанса, дока­то клиентът възстановява емоционалната си връз­ка със своята половинка, която не е част от нас­тоящия му живот, внимателно подхвърлям, че мо­же би зад това отсъствие се крие някакъв ценен урок, който сам си е избрал. Искам клиентът ми да обра­боти сам тази информация, защото самоосъзнаване-то винаги е най-доброто учебно средство. В този момент е особено важно да слушате, а не да прекъс­вате клиента със своите тълкования, докато той

разгадава значението на събитията. Внимателно му напомням, че свободната му воля си има цена, а имен­но правото да допуска грешки и по този начин да се учи.

На публични лекции хората често ме питат защо още не са срещнали сродните си души в този живот. Обяснявам им, че това може да се е случило, но по някаква причина са пропуснали да го забележат. Също така добавям, че е възможно в този живот да не е предвидено да бъдат с нея. За да илюстрирам това, ще цитирам случая с Катрин, която дойде при мен с въпроса: „Защо не мога да намеря истинската си любов?".

Настоящият живот на Катрин беше труден, с множество лоши отношения, започнали с емоционал­но отчуждени родители, двама съпрузи, с които е ня­мала никакво духовно общуване, и поредица от мъже, с които нещата по една или друга причина не са се получили. Днес тя живее с мъж, който я покрови­телства емоционално и същевременно е неин делови партньор. Двамата изпитват нежни чувства един към друг, но не са влюбени. По време на сеанса с Кат­рин научихме, че този мъж е силен член на нейната духовна група, но не е сродната й душа. Двете ду­ши са се съгласили да се срещнат някъде по средата на житейските си пътища и да поработят заедно.

В предишния си живот, от 1874 до 1927 година в Савана, Катрин е имала дълъг и щастлив брак със сво­ята половинка. Били са неразделни повече от петде­сет години и са починали в рамките на една година. Този й живот е бил красив и спокоен, без много вън­шни предизвикателства — била им е дадена „почив-

ка" след двете по-раншни прераждания, в които не са били заедно. И двамата са поискали един лесен живот заедно и са го получили. Катрин погледна днеш­ния си живот от съвсем различен ъгъл, след като осъзна, че със сродната си душа са живели заедно в много прераждания (невинаги като съпрузи) и са ста­нали твърде зависими един от друг, започнали са да се изолират от другите. За да работят упорито вър­ху предизвикателствата на живота и напредъка си, те трябва по-често да са разделени.

Когато работи с клиент, който е натъжен, заде­то не е със сродната си душа, според мен ЖМП те­рапевтът трябва да му обясни, че може да има гра­дивни и обогатяващи връзки и с други хора. Откри­вал съм много съюзи, изпълнени с близост и обич, между души-другари или членове от различни, но свърза­ни групи. Те работят заедно по кармични проблеми и имат взаимна полза. Когато клиентът научи, че всичко това е било предварително планирано, това­рът на нуждата да търси непрестанно сродната си душа се смъква от раменете му.

Имам един стандартен въпрос за онези клиенти, които казват, че не са с когото трябва или че по-рано в живота си са прекарали години с човек с тру­ден характер и склонност към насилие:

Какво научи от този човек, което не би научил, ако никога не го бе срещал?

Искам да разбера дали клиентът ми е станал по-силен и по-мъдър от това преживяване. В живота си срещаме хора, които ни научават на нещо, както и

ние тях. Уроците са безбройни, Включително за проблеми като: ревност, алчност, самонадеяност, не­търпимост и безчувственост. Кармата се прости­ра върху действията ни от много прераждания, не само от едно. За тези уроци нашата сродна душа може да приеме ролята на кръвен роднина или най-до­бър приятел. Понякога клиентът научава, че е имал любовна връзка със своята духовна половинка, но са­мо за кратко — научила го е на нещо и след това са се разделили. Да се надяваме, че този аспект от се­анса ще му позволи да разбере причините за своите преживявания. Моите клиенти излизат от кабинета ми със съзнанието, че животът не е просто безраз­борна купчина от несвързани помежду си събития.
ВЪТРЕШНИЯТ КРЪГ И ЛИПСВАЩИТЕ

ДУШИ-ДРУГАРИ

ДОКАТО РАБОТИТЕ С КЛИЕНТА ПО разпознаването на другарите му от групата, ще се натък­нете и на „вътрешния кръг". Този термин обоз­начава по-малка група от близки другари, които чес­то се прераждат като съпрузи, братя, сестри и най-добри приятели. Могат също така да бъдат лели, чичовци и братовчеди. Възможно е сред тях да има и родител, но това се случва доста рядко, тъй като родителите идват от близки свързани групи. Вътрешният кръг обикновено се състои от три до пет души, които са неизменно заедно през всичките си прераждания.

Някои потенциални клиенти ще искат от вас да назначите сеанси за тях и техните партньори, бра­тя, сестри или близки приятели. Старателното во­дене на бележки е особено ценно, когато двама кли­енти, които се познават, желаят да сравнят свои­те ЖМП сеанси. Наистина те имат своите записи, но вие със сигурност ще сте направили някои бележки, които няма да са отразени на лентите. Също та­ка е добре да държите записките си от първия кли­ент подръка, докато провеждате сеанс с неговия пар­тньор, брат, сестра или приятел, за да можете да задавате съответните въпроси.

Независимо от интервала между двата сеанса, ще имате случаи, когато единият клиент ще вижда да-

ден член от Вътрешния кръг, а друг не. Това може да разстрои хората, особено когато са щастливо жене­на двойка. Например, ако Джейн вижда своя съпруг Джон в своята духовна група, а Джон не я съзира, ко­гато му дойде редът, това прави ли визуализациите на Джейн невалидни? Моят отговор е „не"? Може да се поспори дали душата на Джон е по-важна в живо­та на Джейн, отколкото обратното, но и това е погрешно предположение.

Според мен има три основни причини за несъот­ветствия между хипнотичните визуализации на две души от една и съща група, които са свързани в жи­вота:

А. Моментът на пристигане в групата от преди­шен живот е различен за двете души.

Ако използваме Джейн и Джон като пример, при по-настоятелно разпитване Джон ще каже: „Не виждам Джейн сега, защото я няма, заета е с нещо дру­го, но усещам присъствието й".

Б. Едната душа може да не иска да се покаже вед­нага на другата поради тежък кармичен проблем меж-ду двамата в последния им живот заедно.

Наричам това „синдром на приклякването" — ду­шата се скрива зад останалите по време на разпоз­наването, защото изчаква по-подходящ момент. В „Следите на душите" има един раздел за срещи с ду­шите на хората, които са ни наранили. Дал съм и пример с баща и син. Моля, забележете, че няма значение дали душата на родителя се е преродила от­ново години преди пристигането на неговото дете в духовния свят, защото част от енергията му ви­наги си остава там. Разликите между поколенията не влияят върху духовните срещи поради тази способ­ност на душата да се разделя.

В. Разликите между визуализациите на двамата кли­енти може да се дължи на естеството на останала­та енергия.
ЕНЕРГИЯТА НА ДУШИТЕ

ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ клиенти, които са силно прибързани на Земята към онзи, ко­гото желаят да видят в духовния свят, в съображение може да дойде въпросът за разделянето на душата, при което част от енергията й се въплътява.

Например Джон може да не вижда Джейн, защото енергията, останала от нея тук, свети съвсем сла­бо. Ако другарят не се вижда ясно или изобщо не се вижда по време на разпознаването, това може да се дължи на неговата „летаргия Вследствие намаляване на светлината" — термин, използван от много обек­ти за описание на малък процент слабо активна енер­гия. Причината може да е, че душата се е нуждаела от повечето си енергия за някое особено трудно пре-раждане — да кажем 80%, — така че светлината, ко­ято е останала от нея в духовния свят, е съвсем сла­ба. Слабата светлина (да не се обърква с младите ду­ши) е особено очевидна при души, които са избрали да Водят живот едновременно в две тела. Тази прак­тика, предназначена да ускорява учебния процес, не е особено препоръчвана от наставниците на повече­то души, понеже предизвиква енергийно изтощаване. От друга страна, съм имал клиенти, които не са водили живот в две тела едновременно, но са реши­ли да вземат много малка част от енергията си за

тялото-приемник, бидейки твърде самонадеяни по отношение на способностите си. Доста от тях усе­щат липса на енергия в живота, без да разбират за­що. Мотивът им е бил да оставят голяма част от енергията си в духовния свят, за да могат да продължат по-интензивно тамошната си работа. Тази останала енергия е много ярка. Има хора, които пос­тигат твърде малко на Земята именно поради то­ва си решение. Душата обикновено взема 50 до 70% от енергията си в едно прераждане. Този процент е различен за всеки живот и зависи от избора на тяло и степента на напредналост. Но какво ще стане, ако на душата се позволи да вземе твърде много от енер­гията си за тялото? Един клиент ми отговори по следния начин: „Твърде многото енергия в преражда-нето, например 90% и повече, ще претовари мозъка и ще го направи нефункционален, а 100% просто ще го взриви".

По въпроса за това разделение бих добавил, че след като реши колко процента от енергията си ще взе­ме на Земята, през живота си душата не може да чер­пи от останалата част колкото и да се нуждае от нея. Човешкият мозък лесно може да се разруши от новия прилив на енергия. Говори се, че в моменти на стрес можем да черпим от енергията си, останала в духовния свят, посредством молитва и медита­ция. Докато ЖМП хипнотизаторът помага на кли­ента да се свърже с цялата си енергия в свръхсьзнателно състояние, може за момент да изглежда, че се осъществява вливане на енергия. Ще забележите как някои клиенти се оживяват, понеже осъзнават цялостната си същност. Все пак са ми казвали, че дока­то е в материално тяло, душата не може да черпи от енергията, която е оставила в духовния свят, и да я задържи. Ние живеем с последиците от решени­ята, които сме взели както в отвъдното, така и в преражданията. То е нещо като договор. Следният поглед върху свързването с „резерва" от духовна енер­гия ми беше даден от Евън, душа от пето ниво:

„Съществува правопропорционална връзка между мозъка и енергията на душата ми. Това се осъщест­вява още в утробата. Вярно е, че мога временно да черпя от енергията, която съм оставил в духовния свят, ако по време на житейска криза силите ми бъ­дат изчерпани. Също така мога да изпращам порции енергия от духовния свят в тялото си. Това обнов­ление може да стане по време на сън или докато съм в кома. Ограничението е, че това не става посто­янно, иначе ще промени неблагоприятно мозъчните ми Вълни. В най-добрия случай може да причини лич­ностни смущения, а в най-лошия — лудост".

Тъй като искам да разбера деликатното равнове­сие между енергията на душата и тази на мозъка, чес­то питам клиентите си:

1. Какъв процент от общата си енергия донесе в това тяло?

2. Мислиш ли, че си донесъл достатъчно, за да пос­тигнеш целите, които си си определил за това прераждане?

3. В състояние ли си от време на време да черпиш от оставената си в духовния свят енергия, докато си на Земята?

Като ЖМП хипнотизатори, вие имате възможност да насърчавате клиентите към осъзнаване на вътрешните им енергийни ресурси по време на стрес.
ИЗУЧАВАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ХАРАКТЕРИ

В ГРУПИТЕ

ДОКАТО ПРАВИТЕ ПРЕГЛЕД НА ГРУПАТА, ИМА някои стандартни Въпроси, които трябва да за­давате на всички клиенти. Ето някои примери:

1. Кои от душите, които виждаш, присъстват в живота ти и днес?

2. От душите, които разпозна, с кои си се прераждал най-често и защо?

3. Моля те, изброй Важните роли, които някои ду­ши от групата най обичат да поемат в живота ти (като започнеш със сродната си душа).

4. Определи различните типове характери във вътрешния си кръг от най-близки приятели.

5. По твое мнение какъв е общият напредък в твоята група и всички ли напредвате с приблизител­но еднакво темпо?

Когато приключите с разпознаването на душите в групата, можете да зададете въпроси като:

в. Какви мисли получаваш от групата?

7. В момента случва ли се нещо значимо между теб и твоята група, за което можеш да ми кажеш?

Може да има планирано тържество по случай зав­ръщането му или някакво друго събитие, за което да

не разбера, ако не го оставя да опише докрай визуа­лизацията си на сцената. Възможно е клиентът да отвори нови територии с думите: „Мисля, че сега трябва да отида на друго място". Това може да оз­начава, че иска да се пренесе при съвета, където да направи преглед на живота си, в библиотеката, за да учи, в класната стая, където да участва в упражнение, или някаква друга дейност за отдих. Ако се слу­чи такова нещо, ще трябва да последвате обекта и да го върнете в групата му по-късно, ако не сте приключили с изучаването й.

Ако обаче той не проявява желание да напусне гру­пата, можете да започнете нова серия от въпроси от рода на:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница