Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, заяви: „Европейският съюз трябва да се грижи за положението на хората с увреждания. С европейската стратегия за хората с увреждания се поставя амбициозна програмаДата19.07.2018
Размер118.9 Kb.

ВЯРАРЕГИОНАЛЕН МЕСЕЧНИК

ЗА ЖИВОТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ година VIII ПЛЕВЕН януари 2011

Честита новата 2012година!

Да си пожелаем сполука, успешни дни и истински дела.

Среща на високо равнище за проблемите на хората с увреждания, Брюксел, декември 2011 г.

Ръководители на институциите на Европейския съюз се срещнаха за първи път с Европейския форум на хората с увреждания, за да дискутират проблемите, с които се сблъскват близо 80-те милиона европейци с увреждания.

Председателите Жозе Мануел Барозу (Европейска комисия), Йежи Бузек (Европейски парламент), Херман ван Ромпьой (Европейски съвет), както и заместник-председателят на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг се срещнаха с паневропейските представители на общността на хората с увреждания.

Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, заяви: „Европейският съюз трябва да се грижи за положението на хората с увреждания. С Европейската стратегия за хората с увреждания се поставя амбициозна програма за следващите 10 години. ЕС остава ангажиран с осигуряването на възможности за хората с увреждания, за да могат те да упражняват в пълна степен правата си, както и да се възползват максимално от участие в обществения и икономическия живот.“

Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, заяви: „Една шеста от европейците живеят с някаква форма на увреждане. По време на криза усилията за подпомагане на уязвимите групи трябва да бъдат удвоени, тъй като тези групи са сред първите, които е вероятно да бъдат засегнати. Европа трябва да гарантира, че въздействието от необходимите мерки за ограничаване на публичните разходи ще бъде сведено до минимум, особено за тази група хора. Всички материални и нематериални препятствия пред пълноценното и пълноправно участие на хората с увреждания в обществения живот трябва да бъдат премахнати. Приобщаването на хората с увреждания ще представлява също така незаменим принос, що се отнася до нуждите на европейския пазар на труда в недалечното бъдеще, предизвикани от пенсионирането на милиони хора, принадлежащи към поколението от следвоенния бум на раждаемостта. Европейската стратегия за хората с увреждания представлява ценен принос в тази посока. Европейският парламент е твърдо ангажиран със защитата на правата на хората с увреждания, като за този ангажимент говори фактът, че техните права фигурират във всички релевантни законодателни документи и в правилника за длъжностите лица, като не на последно място за това свидетелства и самият Парламент като работно място.“

Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпьой заяви: „Европа е лидер в кампанията за популяризиране и защита на интересите на хората с увреждания. Бих искал да подчертая важността на приобщаването — хората с увреждания трябва да участват в социалната пазарна икономика на бъдещето. Дори в сегашните условия на икономическа криза нашите цели трябва да останат достъпност и равни възможности в истинския смисъл на думата, така че пълноправното и пълноценно участие на хората в икономическия и обществения живот да се превърне в реалност. Това е цивилизационен въпрос, въпрос на отстояване на общите ни ценности. В Европа понятието „общество“ включва всеки един и едно модерно общество трябва да представя всички свои членове.“

Европейската комисия прие миналата година всеобхватна стратегия за създаването до 2020 г. на Европа без бариери за хората с увреждания (IP/10/1505). Тя очертава начините, по които ЕС и правителствата на държавите-членки да осигурят на хората с увреждания възможността да се ползват от своите права. Дискусията бе съсредоточена върху постигнатия до момента напредък в изпълнението на стратегията, както и върху въпроса за отражението на икономическата криза върху хората с увреждания.

Под ръководството на заместник-председателя Рединг през есента на 2012 г. Комисията ще предложи Европейски акт за достъпност, за да гарантира, че хората с увреждания се ползват от равноправен достъп до физическата среда, транспорта и информационните и комуникационните услуги. Достъпността е необходимо условие за това хората с увреждания да могат да се ползват от правата, залегнали в Конвенцията

на ООН, Договора за ЕС и Хартата на основните права. За да помогне за изготвянето на инициативата, скоро Комисията ще даде ход на обществена консултация по въпросите на достъпността.


Турнир по шахмат

На 10 декември 2011година в клуба на хората с увреждания и пенсионера на ул. Руй2 се проведе турнир по шахмат. Той бе под патронажа на Община Плевен и в чест на 134 годишнината от освобождението на града от османско владичество. Регламентът бе по швейцарската система, всеки срещу всеки. След изтегления жребий, всеки от 24 участника трябваше да изиграе по седем партии. След оспорваната борба за победител излъчиха Николай Ненков. Победителите получиха грамоти. Особено силно се представи незрящият Ахмет Киримходжа, когото удостоиха със специалната награда, статуетка. През цялото време на състезанието участниците получаваха сандвичи и безалкохолни напитки.

Спонсор на състезанието бе г-н Ахмет Киримходжа, член на ТСО на ССБ Плевен.

Инж. Румен Петков,

Организатор клуб Гренадирска№30
Три клуба празнуваха заедно

Повече от 80 човека - членове на Клуба на пенсионера и хората с увреждания на “Гренадирска” 34, спортна група “Детелина” и клуб “Мара Денчева” присъстваха на коледното тържество в четвъртък на 22 декември 2011г.

“Това тържество е венеца на целогодишната ни дейност през годината, Коледа е време на равносметка и мисля, че може да сме доволни от изминалата година. Защото, въпреки трудностите, пред които сме поставени, хората намират сили и начини да се чувстват добре, сами да си създават настроение и развлечение и сега, съвсем заслужено празнуват.”, сподели Николинка Димитрова, организатор клуб Гренадирска 34.

ПосредникОсновни ограничения на слепотата и слабото зрение

Общоприето е, че 85-95% от информацията за околния свят постъпва чрез очите и затова на човека се гледа като на оптично същество. Липсата на зрение или крайната му редуцираност поражда наистина много сериозни ограничения във всички възможни сфери на човешката дейност – игрова, комуникативна, битова, учебна, професионална, интимна и др.

На зрително затруднените лица /слепи и слабовиждащи/, както и на хората с нормално зрение, им се налага по различни поводи от най-ранна до преклонна възраст да се ориентират и придвижват в околното пространство. За съжаление има и изключения – това са лица, приковани към леглата от тежки парализи. Именно при ориентирането и реалното придвижване в пространството, слепотата и слабото зрение създават много сериозни ограничения. Тези ограничения, както е известно, се преодоляват посредством системно обучение от специално подготвени за целта учители, с помощта на придружители, кучета-водачи, бели бастуни, звукови водачи и чрез адаптация на околната среда.

При своето ориентиране и реално придвижване в пространството слепите и слабовиждащите срещат редица затруднения, от които по-важните са:

а/ Използваните ориентири са обикновено по-малко на брой в сравнение с тези, ползвани от хората с нормално зрение

б/ Повечето ориентири, ползвани от зрително затруднени лица, са на много по-близки дистанции

в/ Набелязването на ориентири от зрително затруднени лица, особено при избора на тактилните ориентири, е един по-продължителен процес в сравнение със същия при нормално виждащите лица.

г/ Наличието на множество физически бариери в околната среда за зрително затруднени лица, някои от които не се преодоляват особено лесно.

Поради това, че десетилетия в нашата страна не е съществувала нормативната база, която да регламентира безпрепятственото и безопасното ползване от лицата с увреждания, на обществените и жилищните сгради, на други обекти за обществено ползване като улици, тротоари, алеи, подлези, надлези, то тези сгради и обекти в голямото си мнозинство и редица техни характеристики и елементи, представляват физически бариери за невиждащите ги ползватели. Такива архитектурни бариери при една обществена сграда са: липсата на надписи, указателни табели и номерацията на стаите на брайлово писмо; липсата на брайлови надписи на бутоните в асансьорите, отсъствие на релефни обозначения за поредността на етажа; тактилна неразграниченост на уличното платно от тротоара; наличието на единични и неравномерни стъпала в подстъпите към централните входове; липсата на перила на някои вътрешни и външни стълбища.

В жилищните сгради могат да бъдат посочени като архитектурни бариери също: неадаптираните асансьори; единичните и неравномерни стъпала пред входовете на сградите; липсата на перила по стълбищата.

Към неархитектурните препятствия могат да бъдат отнесени: незатворените отводнителни шахти по уличните платна и подлезите; строителни материали по тротоарите и уличните платна; несъобщаването от водачите на градския транспорт на поредната спирка, което силно затормозява в ориентирането не само слепите и слабовиждащите, но и много възрастни хора с по-слабо зрение.

Ангел СотировСедмичникът "Шпигел" публикува обширна статия за български просяци-инвалиди, появили се напоследък из пешеходните зони на големите германски градове.

Списанието описва мизерията в родните им гета и разказва за злоупотреби и малтретиране на нещастниците от хората, които ги докарват организирано в Германия. Хора с телесни недъзи от Източна Европа, които в миналото биха били показвани по панаирите, се срещат все по-често да просят в търговските зони на големите градове.

Хамбург и неговите най-луксозни улици са окупирани от български просяци-инвалиди. Имената им са Данчо, Даниела, Борис, Димитър, а снимките и съдбата им са сред най-зловещото, което се е публикувало в "Шпигел" на тема България през последните години. 32-годишният Данчо е 50 см на ръст, без крака и протяга празна чашка към минувачите от ръждясала триколка. Борис показва на всички чуканчетата на отсечените си ръце и моли за подаяние. Източноевропейските инвалиди в големите германски градове според "Шпигел" са подтискащ символ на икономическата пропаст, която дели континента.

Причината за наплива на осакатени просяци от България, пише списанието, е мизерията в гетата на градове като Ихтиман, Кюстендил и Самоков, откъдето идват повечето просяци в Хамбург. Това са квартали без канализация, където по непавирани улици текат фекалии, деца играят в мърсотията между съборетини и ръждясали автомобилни скелети. В тези гета се срещат болести, които са забравени в Западна Европа: детски паралич, туберкулоза, рахит. Пострадалите от тях, както и деца с вродени деформации не се лекуват и преживяват в мизерия. Така те стават лесна жертва на престъпни групи, а понякога и на близки роднини, които ги карат организирано в Германия и експлоатират безмилостно.

Неотдавна в Хамбург полицията започва следствие по обвинение в "заробване с цел присвояване на чужд труд". Инвалидът Димитър К. нарушава мълчанието си и разказва, как група сводници, специализирани в търговия с момичета са докарали него и други инвалиди от родния му град и как след всекидневни побои му отнемат изпросените пари. Друг българин Васил П. - як и здрав мъжага според "Шпигел", е осъден на 16 месеца условно и депортиран в България за това, че карал свой сънародник с ампутирани крака да проси по 10 часа на ден в хамбургската пешеходна зона, всяка вечер го пребивал от бой и му отнемал всичките пари от деня. Пред журналистите Данчо отрича, някой да го експлоатира, но те установяват, че добре облеченият му брат Георги го изкарва всяка сутрин на луксозния булевард, а вечер разиграва изпросените пари в игрално казино.

"Шпигел"


Община Плевен:"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен"

Общата стойност на проекта е 5 047 345 лв. и ще се изпълнява в партньорство с Областна администрация - Плевен. Включените обекти са оценени като изключително перспективни дестинации в национален и международен аспект. Подредени по значимост, те са обединени в три групи със своята събитийна свързаност и териториална близост.

За първата група атракции - Панорама "Плевенска епопея 1877 г." и "Скобелев парк музей" е определена сумата от 2 271 522 лв. За втората група - античната римска крепост "Сторгозия" и Парк "Кайлъка", се предвиждат разходи за 1 397 962 лв. А за третата група обекти - историческия каменен мост на р. Вит с Паметника на победата, при с. Ясен, са заделени 741 117 лв. За популяризиране на атракциите ще бъдат изразходвани още 246 000 лв. Във всички обекти ще бъдат поставени указателни и разнообразни информационни табели. По съдържание, планираните инициативи предвиждат цялостно възстановяване, обновяване и благоустрояване на обектите, включително прилежащите им територии за модернизиране на обектите, повишаване на енергийна ефективност и достъпността, за развитие на туристическите продукти с добро качество. В подкрепа на основните мерки, е предвидено провеждането на мащабна рекламна кампания и възстановки на исторически събития, а персоналът на атракциите, ще премине квалификационно обучение. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Община Плевен


ООН с мрачна икономическа прогноза за 2012 г.

Организацията на обединените нации понижи значително прогнозите си за развитието на световната икономика през 2012 година. Това може да се прочете на сайта на Департамента по икономическото развитие и социалните въпроси (DESA) на ООН. Според експертите, световната икономика ще нарасне следващата година с 2,6%, което е с 1 процентен пункт по-малко от предишните прогнози на организацията. Това е положителният сценарий, чието осъществяване се свързва с ограничаването на дълговата криза в еврозоната само до Гърция и с надеждата че проблемите ще бъдат решени сравнително бързо и успешно. Песимистичният сценарий на DESA е вероятен при настъпване на хаотични фалити в Европа и рецесия в развитите страни, като в този случай глобалният растеж няма да надхвърли 0,5 на сто.

Основната теза на доклада е, че световната икономика е на прага на нова рецесия, която може да се отключи от дълговата криза в еврозоната и икономическото забавяне в САЩ, в съчетание с висока безработица и намаляване на търсенето. Развиващите се страни, се посочва в доклада, ще продължат да теглят нагоре световната икономика, но и техният растеж ще се забави – до 5,6 на сто през 2012 г. и 5,9 на сто през 2013 година. Най-мрачната прогноза е свързана с настъпването на едновременна рецесия в САЩ и Европейския съюз. Тогава БВП на САЩ ще спадне с 0,8 на сто, на ЕС с 1,6 на сто, в развиващите се страни растежът ще се ограничи до 3,8 на сто.
Общество

Корупцията у нас се увеличава. Нивото й е като през 1999 г

Корупцията у нас продължава да се увеличава, сочи докладът на международната организация "Трансперънси Интърнешънъл" за 2011 г. Индексът за възприятие на корупцията за България за 2011 година е 3,3. Според скалата на "Трансперънси интернешънъл" от 0 до 10, колкото по-нисък е индексът, толкова по-корумпирана е страната.

България става все по-корумпирана – през 2009 г. индексът е бил 3,8, а през 2010 – 3,6. За последно той е бил 3,3 през 1999 г.

Страната ни се смъква от 73-о на 86-о място от 183 страни. Същото ниво на възприятие на корупцията се отчита в Ямайка, Панама, Сърбия и Шри Ланка. В ЕС България е най-корумпираната. Изпреварват ни Румъния и Гърция, която миналата година беше последна в Евросъюза.

Изследването на 2011 г. показва връзката между икономическата нестабилност, корупцията и нарастващото недоволство на гражданите спрямо публичните институции, обясниха от българското представителство на "Трансперънси Интърнешънъл".

В рамките на изследването за България за 2011година са включени два нови източника - доклад за оценка на политическия риск, който дава оценка от 2,6 пункта, и индекс за върховенството на закона с оценка от 2,7 пункта. Дадена е ниска оценка на ефективността на наказателното правосъдие, на нестабилността на законодателството и недостатъчно ефективните мерки за санкциониране на публични лица, които са имали несъответстващо на изискванията на закона поведение.

Ефектите от икономическата криза също дават негативно въздействие върху индекса на България и на страните от Източна Европа, посочи Ваня Нушева от „Прозрачност без граници“.

Огнян Минчев от "Прозрачност без граници" коментира, че това е много лош показател на индекса за България и то в продължение на доста години. Това по думите му е цялостна оценка за функционирането на публичните институции в страната както на изпълнителната, така на законодателната и на съдебната власт.


ПРАВОСЛАВИЕ

17-ти януари е денят на Свети преподобни Антоний Велики. Свети Антоний е роден през 251 година след Христа в Среден Египет, в семейство на заможни и благочестиви родители. Останал сирак на 20 годишна възраст, той раздал наследството си на бедните и заселил в изсечена в скалите египетска гробница.

Легендата разказва, че една нощ през отворите й минали всевъзможни гадини и зверове - змии, скорпиони, лъвове, леопарди, вълци, мечки и бикове. Всички те нападнали Антоний и му нанесли жестоки рани. Изведнъж обаче изчезнали. През пролуката на тавана Антоний бил озарен от светлина, която излекувала раните му. Почувствал небесната помощ той попитал: “Къде беше Исусе ? Защо не се появи отначало, за да изцериш моите рани ?”. И тогава се чул глас: “Аз бях тук Антоний, но чаках да видя твоето мъжество. И сега, понеже храбро се бори, аз всякога ще ги помагам и ще те направя именит по целия свят”.

След случилото се светецът се преместил от другата страна на река Нил и заживял в изоставена постройка в планината, на която зазидал входовете и изходите. В пълно усамотение и мълчание прекарал 20 години от живота си. За постъпката си бил възнаграден със способността да лекува. Излекуваните съветвал да благодарят не на него, а само на Бога.

Починал на 105 годишна възраст, на 17 януари 356-та година.

Според българската народна традиция Антоновден се празнува за предпазване от болести. На този ден жените не бива да шият и плетат, защото се вярва, че ако се убодат няма да зарасне лесно. Не варят боб и леща, за да не се разболеят децата от шарка. Месят се обаче специални содени питки, които се раздават за здраве на роднини и приятели. Една питка задължително се закачва на тавана. Тя се нарича “за белята” или “за лелята”, т.е за чумата. Затова и Антоновден е известен още като Лелинден.

Антоновден и Атанасовден 18 януари са един след друг и се честват като празници на ковачи, железари, ножари, налбанти.

Именници са Антон,Антония - (старо римско родово име,означаващо "безценен,неоценим,който няма цена"), Антоан, Антоанета, Антонина, Андон, Андония, Дончо, Донка,Доника, Дона, Тончо, Тонка, Тонко, Тоня.


Съставители: инж. Румен Петков За контакти: тел. 064/835852

Разпространява се БЕЗПЛАТНО


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница