{juri}Комисия по правни въпросиДата18.12.2018
Размер101.14 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{JURI}Комисия по правни въпросиCommission>

Председателят

{24/01/2014}24.1.2014

Г-н Матиас Гроте

Председател

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788 – C7 0420/2012 – 2012/0366(COD))Уважаеми г-н Председател,

С писмо от 18 декември 2013 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността, във връзка с разглеждането на целесъобразността на правното основание на въпросното предложение, включително предложената промяна от едно на няколко правни основания.I – Контекст
Първоначално предложеното от Комисията правно основание е член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който е общото правно основание в Договора по отношение на мерките за хармонизиране на законодателството на държавите членки в областта на вътрешния пазар1. Парламентът потвърди мандата на основание член 114, параграф 1 от ДФЕС на пленарното заседание от 8 октомври 2013 г.

В контекста на преговорите за компромис на първо четене Комисията предложи към правното основание да бъдат добавени член 53, параграф 1 от ДФЕС относно правото на установяване във връзка със започването и упражняването на дейност като самостоятелно заето лице и член 62 от ДФЕС относно свободата за предоставяне на услуги.


Съгласуваният текст включва изцяло нов член 18а, който не е отразен в предложението на Комисията и който предвижда разпоредби относно електронните цигари, по-специално забрана за тяхното рекламиране и за спонсорството им. Относимите разпоредби съответстват на разпоредбите на Директивата за рекламирането на тютюневи изделия1 и на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги2, правните основания на които включват членове 53 и 62 от ДФЕС.

II – Относими членове от Договорите
В първоначалното предложение на Комисията като правно основание е представен следният член от ДФЕС (подчертаването е добавено):
Член 114

(предишен член 95 от ДЕО)


1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите разпоредби се прилагат за постигане на целите, заложени в член 26. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.
[...]

Следните членове от ДФЕС са добавени към правното основание в резултат от предложения компромис на първо четене (подчертаването е добавено):


Член 53

(предишен член 47 от ДЕО)


1. За да се улесни започването и упражняването на дейност като самостоятелно заето лице, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, издават директиви, които имат за цел взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официални квалификации, както и за координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно достъпа до и упражняването на дейности като самостоятелно заети лица.
[...]

Член 62

(предишен член 55 от ДЕО)


Разпоредбите на членове 51 – 54 се прилагат по отношение на материята, уредена от настоящата глава [която е озаглавена „Услуги“].

III – Съдебна практика, свързана с правното основание
Съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС „правното основание на общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта“1. Изборът на неправилно правно основание може следователно да представлява основание за анулиране на въпросния акт.
Поради това в този случай следва да бъде установено дали предложеният акт:

  1. има двойна цел или се състои от две части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е само съпътстваща; или

  2. преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на другата.

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС в първия случай актът трябва да се основава на едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или преобладаващата цел или част, а във втория случай актът ще се основава на съответните различни правни основания2.IV – Цел и съдържание на предложения регламент
Целта на предложението, съгласно съображение 1, е да отрази в правилата на равнище ЕС техническото и научното развитие, както и развитието в международен план по отношение на тютюневите изделия, като отмени Директивата за тютюневите изделия1 и я замени с нова директива. Съгласно съображение 4 все още съществуват значителни различия между законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки в тази област, които възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар, и се очаква несъответствията да се задълбочат поради посоченото по-горе развитие. Това важи също за електронните цигари и за контейнерите за многократно пълнене, за растителните изделия за пушене, за съставките и емисиите, за някои аспекти на етикетирането и на опаковането и за трансграничните продажби на тютюневи изделия от разстояние.
Поради това съгласуваният текст включва разпоредби, които имат за цел сближаването на правилата относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.
Компромисният текст включва и следните нови разпоредби – съображение 32з и член 18а:
(32з) Съществуващите различия между националните законодателства и практики относно рекламирането и спонсорството възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата за предоставяне на услуги и създават осезаем риск от нарушение на конкуренцията. Без предприемане на допълнителни действия на равнището на Съюза съществуващите различия вероятно ще се увеличат през идните години, предвид също разрастващия се пазар на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене. Ето защо е необходимо сближаване на националните разпоредби относно рекламирането и спонсорството, като за основа следва да бъде взето съображението за високо равнище на защита на здравето. Електронните цигари могат да се превърнат в мост към никотиновото пристрастяване и в крайна сметка към традиционната употреба на тютюн, тъй като те имитират и придават нормалност на акта на пушене. По тази причина е уместно да се приеме ограничителен подход към рекламирането на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене.

Член 18а

Електронни цигари
1. Държавите членки правят необходимото електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене да се предлагат на пазара само ако отговарят на съответните разпоредби на настоящата директива и на останалото законодателство на Съюза в тази област.
[...]
5. Държавите членки правят необходимото:
а) да бъдат забранени търговските съобщения, които целят или пряко или непряко оказват въздействие за популяризирането на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, в услугите на информационното общество, както са дефинирани в член 1, параграф 2 от Директива 98/34/ЕО, в пресата и другите печатни публикации, с изключение на публикациите, които са предназначени изключително за професионалистите в търговията с такива изделия, и в публикации, които се печатат и публикуват в трети държави, когато тези публикации не са предназначени основно за пазара в Европейския съюз;
б) да бъдат забранени търговските съобщения по радиото, които целят или пряко или непряко оказват въздействие за популяризирането на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене;
в) да бъдат забранени всякакви форми на публичен или частен принос към радио програми, които целят или пряко или непряко оказват въздействие за популяризирането на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене;
г) да бъдат забранени всякакви форми на публичен или частен принос за събития, дейности или индивиди, които целят или пряко или непряко оказват въздействие за популяризирането на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене и които обхващат или се провеждат в няколко държави членки или по друг начин имат трансгранично въздействие;
д) да бъдат забранени аудио-визуалните търговски съобщения, попадащи в обхвата на Директива 2010/13/ЕС, за електронните цигари и за контейнерите за многократно пълнене;
е) да бъдат регламентирани в съответствие с член 16 трансграничните продажби от разстояние на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене.
[...]

V – Определяне на целесъобразното правно основание
На първо място следва да се отбележи, че законодателният акт, който следва да бъде отменен и заменен с предложението, се основава на член 114 от ДФЕС. В становището си от 25 юни 2013 г. относно предложението комисията по правни въпроси изрази съмнения дали член 114 от ДФЕС представлява правилното правно основание за това предложение. При все това добавянето на член 53, параграф 1 и на член 62 от ДФЕС и промените, договорени по време на тристранните преговори, не взеха под внимание тези опасения.
Поради това въпросът, на който трябва да се отговори, е дали добавянето на член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС е правилно във връзка с това, че предложението има за цел едновременно осигуряването на функционирането на вътрешния пазар, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги и следователно включва елементи, които са неразривно свързани, без някой от тях да е второстепенен или косвен по отношение на другия.
Както беше посочено от Правната служба, макар че би могло да се счита, че уредбата на рекламирането и спонсорството на тютюневите и свързаните с тях изделия е съпътстваща основната цел за улесняване на функционирането на вътрешния пазар за такива продукти, разпоредбите по отношение на тютюневите изделия вече са предвидени в Директивата за рекламирането на тютюневи изделия и в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, което предполага, че за правилното функциониране на вътрешния пазар разпоредбите относно рекламирането и спонсорството са също толкова необходими, колкото и разпоредбите за хармонизиране на характеристиките на тези продукти и на условията за пускането им на пазара. Следователно тези два елемента са неразривно свързани, без някой от тях да е второстепенен или косвен по отношение на другия. Това мнение се подкрепя от факта, че разпоредбите за електронните цигари в съгласувания текст точно отразяват съответните разпоредби на двете директиви.
Следователно, тъй като правното основание за посочените две директиви включва член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС, те следва да се добавят към член 114, параграф 1 от ДФЕС, за да съставят правното основание за съгласувания текст.

VI – Заключение и препоръка
Що се отнася до член 114, параграф 1 от ДФЕС, комисията по правни въпроси се придържа към своето становище от 25 юни 2013 г.
Предвид извършения по-горе анализ член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС следва да бъдат добавени към правното основание на съгласувания текст.
Комисията по правни въпроси разгледа този въпрос на своето заседание на 21 януари 2014 г. На това заседание, тя съответно реши с единодушие1, да препоръча като целесъобразно правно основание за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия член 114, параграф 1, член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС.

С уважение,

Клаус-Хайнер Лене


1 Вж. правно становище SJ-0151/13 на Правната служба от 22 март 2013 г. Комисията по правни въпроси засегна накратко въпроса за правното основание на предложението в изложението на мотивите към нейното становище до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните от 25 юни 2013 г. в контекста на настоящата законодателна процедура. На 10 юли 2013 г. комисията по правни въпроси представи и становище съгласно член 37а относно делегирането на правомощия в законодателното предложение.

1 Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия (ОВ L 152, 20.6.2003 г., стр. 16).

2 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

1 Решение от 1987 г. по дело C-45/86, Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (Recueil 1987 г., стр. 1439, точка 5); Решение от 2007 г. по дело C-440/05, Комисия/Съвет (Сборник 2007 г., стр. I-9097); Решение от 8 септември 2009 г. по дело C-411/06, Комисия/Парламент и Съвет (Сборник 2009 г., стр. I-7585).

2 Вж. дело C–411/06, цитирано по-горе, точки 46–47.

1 Директива 2001/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (OВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26).

1 На окончателното гласуване присъстваха: Рафаеле Балдасаре (заместник-председател), Себастиан Валентин Боду (заместник-председател), Франсоаз Кастекс (заместник-председател), Кристиан Енстрьом, Мариел Гало, Джузепе Гаргани, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Саджад Карим, Клаус-Хайнер Лене (председател), Ева Лихтенбергер, Антонио Масип Идалго, Алайош Месарош, Ангелика Ниблер, Бернхард Рапкай, Евелин Регнер (заместник-председател), Франческо Енрико Сперони, Ребека Тейлър, Александра Тайн, Аксел Фос, Сесилия Викстрьом, Тадеуш Звефка.

AL\1016676BG.doc


PE527.873v02-00

BG BG

Каталог: RegData -> commissions -> juri
commissions -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (com
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
juri -> Parlamento europeo
juri -> European parliament
juri -> {juri}Комисия по правни въпроси {03/01/2013 2013
juri -> Проектодоклад относно ролята на националния съдия в европейската съдебна система (2007/2027(ini)) Комисия по правни въпроси Докладчик: Diana Wallis pr ini


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница