К олеж по Мениджмънт Търговия и Маркетинг София Курсов проект по Основи на УправлениетоДата19.07.2018
Размер241.58 Kb.
К

олеж по Мениджмънт Търговия и Маркетинг СофияКурсов проект

по Основи на Управлението

Управленски анализ на фирма „Вини-Кортен”АД

Изготвил: Проверил:

Елизабета Христова Фак.№285041 Антоанета Кирова

Боряна Боянова Фак.№285016

Християн Любенов Фак№285095

Георги Жотев Фак.№285029

гр. София,юли 2011г.

Съдържание:

 1. Статус на фирмата, кратка история

 2. Стратегически анализ

  1. Мисия на фирмата

  2. Анализ на околната среда, модела на М.Портър

  3. Анализ на макро средата, ПИСТЕП анализ

  4. SWOT анализ

  5. Характеристика на фирмената стратегия

 3. Структура на фирмата

 4. Системи във фирмата

  1. Производствена система

  2. Система за управление на качеството

  3. Система за заплащане на труда

  4. Финансово-счетоводни системи

 5. Стил на работа

 6. Стил на управление

 7. Конкурентни предимства на фирмата

 8. Използвана литература

1.Статус на фирмата,кратка история.

„Вини-Кортен”АД е учредено на 25.04.1996г. с решение на Сливенския окръжен съд ФД 576.Капиталът на дружеството е 100 000 лв. и е разпределен в 1000 поименни акции по 100 лв.,като 88% държавното участие и 12% кооперативното имущество на ППК „Кортен”.

„Вини-Кортен”АД е винарска изба за основно производство на вина със затворен цикъл.Продукцията на дружеството е изключително експортно ориентирана(80%),като основни пазари са Великобритания и Германия. Съоръженията за основно производство са:


 • приемно отделение;

 • пресово отделение;

 • производствена изба.

 • Собствена бутилираща линия

„Вини-Кортен”АД започва своята производствена дейност основно в една насока-червени отбрани сортове вина.Скоро обаче се установява,че не са доволни от постигнатите резултати от производствената им дейност.За тази цел те разнообразяват асортимента си с оглед на пазарното търсене на потребителите като добавят към произвежданата продукция-високо качествени бели вина и ракии.Основната цел на фирмата е да предложи по-ниски цени на пазара от тези на големите производители,но достатъчно високи за да осигурят добра рентабилност и възможност за инвестиране в модерно производство.Още една от основните им цели е постигане на по-големи мащаби на реализация на произвежданата от тях продукция на външния пазар,до този момента тя е насочена главно към Великобритания и Русия,но за в бъдеще се стремят към партньорски отношения и представителства в други страни от Западна Европа.

2.Стратегически анализ.

2.1Мисия на фирмата

Винопроизводството е един от бързо развиващите се отрасли в нашата страна.Една от фирмите стремглаво развиващи се към производството на „питието на Боговете”както много хора наричат още виното,отличаваща се с богат асортимент от различни вина е „Вини-Кортен”АД,с.Кортен. Това е един много привлекателен и доходоносен отрасъл,в който има значителни бариери на входа и фирмите-конкуренти в отрасъла са известни и изключително мощни.”Вини-Кортен”АД е успяла да постигне значителни позиции-има добър имидж,високо качество на продуктите ,успява да поддържа едни от най-ниските цени на произведената от нея продукция.

Мисията й е свързана с основната идея за създаването и развитието му, натрупания опит и изградения имидж. Мисията е фактор който се взема под внимание при разработването на целите и определянето на неговата основна стратегия. Тя уточнява насоките на производството, полето на дейност:основни продукти които ще се произвеждат;главни пазари които ще бъдат задоволявани.

Икономиката не е механична съвкупност от дейности и стопански субекти ,които ги реализират. Влиянието на икономическата среда върху поведението на производителите и покупателната способност на населението, изразена чрез неговите номинални и реални доходи и равнището на спестяванията му. Малката по мащаб покупателна способност води до свиване на търсенето в страната,поради тази причина фирмата е маркетингово ориентирана към външните пазари - целта и е печалба, а начина е задоволяване на потребности. Тенденциите за приобщаване на националната ни икономика към стандартите и изискванията на ЕС обуславя и възходящото развитие на потребителското търсене и потребление на продукцията, базирана на естествени материали, отговаряща на екологичните изисквания и санитарно-карантинните изисквания на Обединена Европа. Постепенното снижаване на мита и митнически такси, хармонизирани с единната политика с ЕС е още едно облекчение и перо за снижаване на себестойността на продукцията.2.2.Анализ на околната среда

Модела на 5-те конкурентни сили-М.Портър.

1. Конкуренти

Основни конкуренти на „Вини-Кортен”АД са:Фирми

Пазарен дял

„Вини”ООД - гр.Сливен

35.75%

„Винис”АД – гр.Ямбол

27.5%

„Вини-Кортен”АД-с.Кортен

14.25%

„Старата изба”ООД-гр.Ямбол

11.75%

„Винпром”ЕАД-гр.Нова Загора

10.75%
100%

Лидер на пазара е „Вини”ООД гр.Сливен.Това се дължи на изгодните договори,които фирмата е успяла да сключи с производителите на грозде и огромните капиталови ресурси,с които разполага фирмата.Спрямо три водещи конкуренти пазарният дял на „Вини-Кортен”АД е 19%.

2. Потребители

Клиентите на „Вини-Кортен”АД са търговци на едро и дребно от страната и чужбина.Фирмата има много и разнообразни клиенти и реална опасност от договорна сила между тях не съществува.Не съществуват също и клиенти,които могат да бъдат опасни със зависимостта,която евентуално могат да окажат.

Продажбите на фирмата са 14,25% от общия пазарен дял на отрасъла.3.Доставчици-„Вини-Кортен”АД реализира продукция си посредством търговия на едро.Това има положително влияние върху фирмата.Контрагентите на фирмата познават много добре особеностите и конюнктурата на местните пазари и имат изграден имидж и магазинна система.За да контролира пазарите фирмата е сключила договори с основните търговци на нейната продукция,предлагайки им много изгодни ценови и други условия.

4.Продукти заместители-ограничени са поради вкусовите предпочитания на клиента.

5.Опасност от навлизане на нови конкуренти-интересът към този вид дейност е голям,желанието на хората да опитат нещо ново и различно е постоянно,а това позволява появата на нови конкуренти.

  1. Анализ на макро средата

ПИСТЕП анализ

Политическа(P)-Съгласно Европейския съюз,България трябва да се съобразява с Европейските норми и изисквания относно качеството на произвежданата от фирмата продукция,за целта тя разполага с изискваните необходими сертификации.В защита на потребителските интереси дружеството предлага бутилирана продукция с етикети защитени в Патентно ведомство като търговски марки,което е гаранция за автентичен произход и високо качество.

Икономическа(E)-Винопроизводството в страна е много добре икономически развиващ се отрасъл,поради наличието на уникален букет от различни сортове грозде,които спомагат за производството на високо качествени вина ,които представят България с уникалния си аромат пред останалите страни,в които се осъществява износ.

Социална(S)-Социалната среда във България е момента не е много благоприятна за развитие на този вид дейност с оглед на ниската степен на покупателна способност на населението,затова фирмата провежда политика за ценово намаление с цел стимулиране на потребителското търсене.

Технологична(T)-Наличните съоръжения на фирмата са съобразени с технологическите изисквания на пазара и риск от морално изхабяване не съществува,тъй като те не се натоварват за производство над техния капацитет.Дружеството е в процес на внедряване на нови технологии с цел увеличаване на произвежданото количество и подобряване качеството на продукцията.

Екологична(E)-С оглед на бързо развиващия се,динамичен и модернизиран във всяко отношение живот потребителите все повече залягат на използването на екологично чисти продукти.Целта на фирмата е да съдейства за бързото рециклирането на отпадъчните продукти на фирмата,както и агитационни материали(етикета на гърба на бутилката)за подпомагане на разделното събиране на отпадъци;

Правна(P)-Правните промени в страна с оглед на бързо развиващата се икономика,показват необходимостта от производството на високо качествени продукти,чрез ефективно използване на екологичните ресурси и модерни технологии.

2.4 SWOT анализ

А.Силни страни на фирмата

 • притежава изключително голямо разнообразие в асортимента;

 • поддържа конкурентноспособни цени;

 • изключително високо качество на произвежданата продукция(най-качествените червени вина в региона)

 • добро познаване на потребителските нужди;

 • притежава относително голям пазарен дял;

 • високи умения и морал на работниците;

 • изключително голям опит и професионализъм на ръководството;

 • добро географско местоположение;

Б. Слаби страни на фирмата;

 • Недостиг на персонал

В. Благоприятни възможности за фирмата са:

 • увеличеното пазарно търсене,дължащо се на увеличения експорт на продуктите за страни от западна Европа,централна Европа ;

 • увеличаване на ефекта от рекламирането на фирмата;

 • увеличаване ефективността на управлението на дружеството чрез изграждане на автоматизирана динамична информационна система;

Г. Външните заплахи за фирмата са;

 • повишаване на конкуренцията в отрасъла,като цяло;

 • застоя в икономиката,който неминуемо рефлектира,върху дейността на фирмата;

 • тенденциите по отношение на климатичните изменения;

ГРАФИКА НА SWOT
2.5.Характеристика на фирмената стратегия

При стратегията за засилване позициите на пазара се прави всичко необходимо с дадения досегашен продукт да се завоюва по-добри позиции на съществуващия пазар. Този вид стратегия изисква големи маркетингови усилия и е насочена към постигане на растеж на съществуващия пазар чрез увеличаване на пазарния дял на фирмата. Възможни са и опити за осъществяване на така наречената хоризонтална интеграция, при която фирмата се опитва да установи контрол над конкурентите си, използвайки техните слабости.

В този анализ,ще разгледаме портфолиото на „Вини-Кортен”АД.От матрицата по долу се вижда какъв е относителния пазарен дял и пазарния ръст на четирите основни продукта на фирмата-„Винега-Мерло”1,”Винега-Кабарне”2,”Винега-Шардоне”3,”Винега-Траминер”4.

Вижда се,че три от общо четирите продукта са с относително висок пазарен дял и пазарен ръст,защото продуктите са сравнително нови,но доказали се на пазара т.е потребителите ги харесват.Четвъртият им продукт попада в квадранта на

въпросителните,което значи,че фирмата трябва да инвестира още за да се задържи на пазара.

Матрица на Бостънската консултантска група (БКГ)

Изучавана фирма

Конкурент-лидер

Изучавана фирма
Продуктово портфолио

Продажби (хил. лв)

Продажби (хил. лв)

Продуктово портфолио

Продажби (хил. лв)

Дял то продажбите (%)

Големина на нашата

Относителен пазарен дял (спрямо конкурента-лидер)

Пазарен ръст (%)

2008

2009

2007

Радиус

(мм)


Винега-1

3100

4000

Конкурент-1

2000

7.5

5.5

1.54

29%

Винега-2

5800

6200

Конкурент-2

25000

4.84

4.5

0.64

7%

Винега-3

7300

8000

Конкурент-3

8000

3.75

4.0

0.5

10%

Винега-4

9280

11800

Конкурент-4

1000

2.54

3.2

0.33

27%

Общо

25480

30000
36000


Звезди

Дойни крави

Въпросителни

Кучета

Висок растеж

Висок дял

Нисък растеж

Висок дял

Висок растеж

Нисък дял

Нисък растеж

Нисък дял

 • Винега-мед”2

 • Винега-естрагон”3

 • Винега-арония”4

Бизнесът има възможност да генерира печалба.
Уместните стратегии, които следва да се предприемат са:

- Агресивна промоция.

- Разширяване на предлагането на продукта.

- Инвестиране на средства.

-------------
Нямаме продукт попадащ в този квадрант.

 • Винега-класик”1

Бизнесът се нуждае от големи инвестиции, за да се задържи на пазара.
Уместните стратегии, които следва да се предприемат са:

- Инвестиране на сериозно количество средства.

- Разпродажба.
----------------
Нямаме продукт попадащ в този квадрант.

Извод:

Винопроизводството е един от бързо развиващите се отрасли в нашата страна,поради което избраната стратегия е изключително подходяща,с оглед на модерните технически нововъведения,които прави „Вини-Кортен”АД.С направените модификации и подобрения за момента не е необходима промяна на стратегията с оглед на постигнатите резултати.

Целите на фирмата са по-голямо количество на произвежданата продукция както и по-високо качество,чрез иновации в техническото оборудване на фирмата и внедряване на високо технологични машини от последно поколение.По този начин се цели постигането на по-ниска цена от тази на конкуренцията и стимулиране на покупателната способност на населението,чрез провеждането на активна рекламна кампания за ценовите отстъпки и промоции от страна на дружеството.

Освен използването на иновацията като ключов фактор за развитието на компанията, “Вини-Кортен” определено избира настъпателната стратегия,което ще помогне за увеличаването на пазарния дял и ще направи фирмата лидер на пазара.Настъпателната стратегия и иновацията използвани по време на икономическа криза са определено подходящи.Фирмата ще се превърне в лидер на пазара,защото ще предлага на потребителите качествена стока на много по-ниска цена от тази на другите фирми вино-производители.3.Структура на фирмата

Броят на персонала на „Вини-Кортен”АД е 51 души,22 от които мъже и 29 жени.Образователната структура на персонала е представена в следната таблица:Образование

Брой души

% от персонала

Висше

6

11.76

Полувисше

4

7.84

Средно-специално

5

9.81

Средно

30

58.83

Основно

6

11.76

Структурата по заемане на длъжностите според йерархията е следната:


 • Управител-ръководи и контролира дейността и производствения процес на фирмата.

 • Зам.управителя контролира финансовия и счетоводния отдел.

 • Главен инженер,технолозите и лаборантите-се занимават с изследователски и производствен процес,и осъществяват надзорна дейност на целия работен цикъл.

 • Работниците на фирмата са най-важното звено,тъй като управителя се води от максимата „квалифициран работник за икономически ефективно работно място”.

 • Охраната,шофьорите и поддръжката са много важно спомагателно звено без,което е немислимо осъществяването на транспортно-дистрибуционната дейност.

По численост на персонала дружеството може да се определи като средно предприятие,съществуващото разпределение по длъжности изразява максимално ефективно използване на човешките ресурси.При сегашното функциониране на предприятието броят на заетите е напълно достатъчен за удовлетворяване на потребностите на потребителите.Целият персонал на фирмата е назначен след подписване на писмен трудов договор между дружеството и всеки отделен служител.В следствие на поставените цели и насоки в дейността на фирмата,по отношение на персонала ръководството трябва да приеме като основна политика неговото съхранение в рамките на развитието на стопанската дейност.

4.Системи във фирмата

4.1.Производствени системи-Процесът на производство на вино е твърде сложен тъй като в различните райони и страни съществуват стотици специфични елементи,които са свързани както с условията така и с традициите.

Понастоящем производствената дейност на фирмата се състои от пет винарски изби, обособени в различни гроздопроизводителни райони с общ капацитет 45 000 тона. Притежава цехове за производство на шампанско и трапезни вина, термичен цех за стабилизиране на вината, четири линии за бутилиране , цех за производство на подсладени спиртни напитки и спиртоварна.

Основните сфери на дейност са : производство и изкупуване на грозде, производство на вина и спиртни напитки, вътрешна и външна търговия с тях.

4.2 Системи за управление на качеството

Основната цел на фирма „Вини-Кортен”АД е да доставя на своите клиенти първокачествени продукти като непрекъснато разширява асортимента.За целта фирмата е винаги една крачка напред от конкурентите си,тъй като непрестанно работи с високо качествени и иновационни технологии.Качествения контрол се осъществява благодарение на изпитателна лаборатория и от органите за контрол.

Всички продукти на фирмата са разрешени за използване от закона за виното и са според добрите екологични практики.Продуктите отговарят на световните стандарти за качество и нужните сертификати.

За постигане на високо качество фирмата създава впечатление на клиента, че всичко е направено за неговата удовлетвореност.В условията на пазарна икономика фирмата дава всичко от себе си да задържи своите клиенти ,като постоянно представя нови продукции.

Много важно за бъдещето на фирмата е наличието на стратегия за управление на персонала. Фирмата разполага с отдел човешки ресурси. Необходимо е единствено усилията да се насочат към усъвършенстване системата за подбор подпомагане на служителите при придобиването на знания и умения съответстващи на нуждите на текущата им работа;


 • насърчаване личната инициатива и професионално развитие вътре в организацията;

 • действия за подобряване на персонала и създаване на нови методи за мотивация сред работещите.

4.3 Система за заплащане на труда

Според спецификата на производствения процес 36 души от персонала работят на 24-часови смени с три денонощия почивка,което определя разполагаемия годишен фонд работно време на 273 дни в годината.Останалите 16 души работят на 8-часов работен ден,което определя 240 дни в годината разполагаем фонд работно време.Средният размер на основното месечно трудово възнаграждение е 560,43лв.

Работната заплата се калкулира в цената на продукцията на фирмата като разход за нейното производство. За работодателя заплатата (на работника и служителя) е трудов разход, тя е онази част от стойността на продукта, която трудът на наемния работник е прибавил към потребените средства за производство (суровини, материали и енергия).

По численост на персонала дружеството може да се определи като средно предприятие,съществуващото разпределение по длъжности изразява максимално ефективно използване на човешките ресурси.При сегашното функциониране на предприятието броят на заетите е напълно достатъчен за удовлетворяване на потребностите,но във връзка с проекта за въвеждане на нови модерни технологии е възможно назначаване на нови работници.Целият персонал на фирмата е назначен след подписване на писмен трудов договор между дружеството и всеки отделен служител.С цел подобряване на мениджмънта съществува разработка за внедряване на компютърна информационна система,която предстои да бъде реализирана в най-скоро време.4.4.Финансово-счетоводни системи.

Основните данни иползвани за анализ на финансовото състояние на”Вини-КОртен”АД са взети от годишния счетоводен балас и Отчета за приходите и разходите към 31.12.2009г.Основния финансов ресурс на дружеството е представен в следната таблица:

ВИД КАПИТАЛ

РАЗМЕР В ЛЕВА

Основен капитал

100000

Допълнителен капитал

51331

Резерви

2892980

Общ финансов ресурс(Собствен капитал)

4166320

Основните стопански дейности на дружеството са производство и продажба на вино и шампанско и отглеждане на лозов посадъчен материал.Спомагателна дейност на дружеството е товарния и работнически автотранспорт.

Приходите и разходите от дейноста на дружеството са представени в Отчета за приходите и разходите по годините-за редходния,текущия както и прогноз за бъдещи отчетни периоди.

Отчет за приходите и разходите
РАЗХОДИ

2009

2010

2011

2012

I.Разходи за дейноста

1.Намаление на запасите от продукция

377121

407071

416383

425231


2.Разходи за материали и външни услуги

А)материали

3035062

3225032

3521063

3846731

Б)външни услуги

293027

309023

342014

383058

3.Разходи за персонал

А)РЗ и други възнаграждения

102016

117216

126520

172025

Б)СО и други надбавки

65242

95424

109363


121985

4.Разходи за амортизации

303018

312015

324218


336123

5.Други разходи

119203

141506

162630

178185

6.Отчетна дейност на продадените стоки

721926

914831

958899


993425

Общо за I:

5016615

5525118

5961088

6456763

II.Финансови разходи

485641

490758

503286


530126

III.Извънредни разходи

156986

178988

193625


205130

IV.Данък

41333

59990

66988

72599

Общо разходи:

5700575

6254854

6724987

7264618

V.Резултат от отчетения период(печалба)

1209019

1859806

22419532593130

ВСИЧКО

6909594

8114660

8966940

9857748

ПРИХОДИ

I.Приходи от дейността

1.Нетен размер на приходите от продажбата на стоки

6829380

8031979

8858512


9738310

2.Разходи за придобиване на ДА

10524

11090

1328215386

3.Увеличаване на запасите от продукция

23500

25300

2854031280

4.Други увеличения

1000

1500

2680


2920

Общо за I:

6864404

8069869

8903014

9787896

II.Финансови приходи

37261

38541

42683


46627

III.Извънредни приходи

7929

6260

21243


23225

Общо приходи:

6909594

8114660

8966940

9857748

IV.Резултат от отчетния период (загуба)

ВСИЧКО:

6909594

8114660

8966940

9857748

5.Стил на работа.

Персоналът на предприятието включва всички лица, които ръководят, извършват или обслужват производствената дейност.

Стилът на работа е иновационен. Фирмата разчита на млади и високо квалифицирани специалисти, които са превърнали своята професия в начин на живот. За управителя най – ценно е отношението към работата, желанието на човек да се развива непрекъснато и да разширява хоризонтите си. Мотивираността на персонала се постига чрез предоставянето на възможността за развитие като инвестира в обучението на нови кадри. Той държи на внедряване на опитен персонал с цел оптимално използване на човешките ресурси и разчита главно на значителния опит в областта и отличните организаторски умения на персонала,които от самото начало участва в производствения процес на фирмата.

Клиенто-ориентиран подход при управлението на персонала

мениджмънт

клиенти

персонал

резултати от труда

6.Стил на управление.

Стилът на управление е лидерство.Лидерското поведение се определя от степента на власт. Решенията се вземат колективно, като се изслушва всеки един от ръководния състав.Управителя на „Вини-Кортен”АД определя начина си на управление като деспотичен и ултимативен и то заради високите му изисквания за качеството на работа и вниманието към детайлите.От друга страна се забелязва ,че делегира както властта така и отговорността,делегирането на права върви ръка за ръка с очакваните резултати. Това, което той избягва е делегирането на структуроопределящи решения.Винаги ,когато му се е налагало да взема решения базирани на интуиция той го е правел след като се консултира със съдружниците си.7.Конкурентни предимства на фирмата

Основните конкурентни предимства на „Вини-Кортен”АД са:

 • високо качество на предлаганите стоки;

 • добър имидж;

 • относително висок пазарен дял спрямо конкурентите в отрасла;

 • опитен персонал;

 • изградени трайни отношения с доставчиците и добра мрежа за дистрибуция;

Конкурентните предимства на фирмата са резултат от стратегията,която й позволява да задържи конкурентната позиция и да постига висока рентабилност.

8.Използвана литература:

http://vinoto.com

http://google.bg

Лекции и материали от учебния процес


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница