Качество на атмосферния въздух мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на риосв-русе като част от нсмос – подсистема „Въздух”страница2/13
Дата22.11.2017
Размер1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

II.2. ВОДИ

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната дейност през 2015 година

През цялата 2015 г. контролната дейност е подчинена на националната политика по околна среда за опазване и подобряване състоянието на водните ресурси - изграждане на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и оценка на риска от наводнения, с цел: • намаляване на емисиите на вредните вещества в изпусканите отпадъчни води, чрез засилен контрол на работата на инсталациите и мониторинг на заустваните води;

 • осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води.

Поставените цели, експертите постигнаха чрез: усъвършенстване работата на Регионалната инспекция при провеждането на превантивен, текущ и последващ контрол; повишаване на квалификацията си, чрез участие в семинари, курсове и самоподготовка; проверки за спазване условията на инвестиционния процес и изискванията на екологичното законодателство в обектите, развиващи стопанска дейност на територията на Регионалната инспекция.

С реализацията на тези приоритети и цели се постигна по-ефективно използване, опазване и възстановяване на водните ресурси и намаляване на негативното въздействие от замърсяването върху качеството на живот и здравето на населението.

Резултатите от контролната дейност показват тенденции към намаляване на замърсителите на водите и намаляване броя на констатираните нарушения. Прилагането на комплексния подход при осъществяването на контролната дейност облекчава операторите и повишава качеството на проверките.

2. Опазване на повърхностните води


2.1.Оценка по основни фиизикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества

Районът на РИОСВ-Русе обхваща водосбора на река Русенски Лом и част от водосборите на река Янтра, Дунавските Добруджански реки и част от р. Дунав.

Ежегодно БДДР Плевен изпраща на РИОСВ-Русе информация, относно качеството на повърхностните и подземни води за съответния годишен период. Информацията е анализарана на база получените през годината резултати от мониторинга на водите.

Съгласно чл.169, ал. (2) на Закона за водите, Басейновите дирекции разработват и предлагат за утвърждване програми за мониторинг на водите. За 2015 г., на територията на БДДР-Плевен , се изпълняват следните програми за мониторинг: • програмите за мониторинг на повърхностните и подземни води, съгл. Заповед РД-182/26.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите;

 • актуализирана програма за контролен мониторинг на повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Програмата включва 95 мониторингови пункта на речни водохващания и язовири . Анализираните показатели и честотата на пробовземането са планирани, съгласно изискаванията на Наредба 12/18.06.2002 г. На територията на РИОСВ- Русе не са налични и не се мониторират речни водохващания и язовири, водите на които са предназначени за консумация от човека;

 • собствен мониторинг на повърхностни води, съгласно условията на комплексни разрешителни и разрешителни за водовземане и заустване.

В рамките на първия Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/през 2015 г. се извърши оценка на състоянието по повърхностни водни тела. В изпълнение на чл. 135, ал. 1 т. 9 от ЗВ, за охарактеризиране, анализ и оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела се приложиха изискванията на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Оценката на химичното състояние се извърши на база определените СКОС за ПВ в Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 11.09.2010 г.

Проекто-плана за 2 цикъл разглежда периода на мониторинг 2011-2014 г. Предварителните оценки за състоянието по водни тела могат да се видят на web-страницата на БДДР.

В рамките на първия ПУРБ са преразгледани и променени границите на повърхностните водни тела. По тази причина не всички водни тела от поречията на реките Русенски Лом , Янтра и Дунавските Добруджански реки на територията на РИОСВ-Русе са в старите си граници. Промяната също може да се види на web-страницата на БДДР, в Раздел 1 на ПУРБ 2016-2021 г.

На територията на РИОСВ-Русе са включени няколко водни тела от поречие Янтра и три пункта за мониторинг . Това са следните пунктове:

на р. Янтра преди вливане в река Дунав BG1YN00001MS010 при Нов град ;

на р. Янтра на моста за с.Долна Студена BG1YN08319MS1010;

на р. Студена , пункт BG1YN00021MS020, преди вливане в Янтра.
От поречието на река Дунав на територията на Р България, в частност в обхвата на РИОСВ- Русе се наблюдават 2 пункта за мониторинг на реката и два на водни тела категория езера, а именно езерото Сребърна и яз. Антимово.

Първите два пункта :

BG1DU00918MS080 - преди гр. Русе и

BG1DU00999MS100 на пристанището на гр. Силистра, освен в националната програма за оперативен мониторинг са част и от международната транснацонална мониторингова мрежа за река Дунав (TNMN).

Качеството на повърхностните води и състоянието на водните тела в поречие Русенски Лом се наблюдава от 18 мониторингови станции, в които 3 са водни тела категория езеро и другите 15 – категория река. Трябва да се отбележи, че пункта на Русенски Лом BG1RL00001MS020 при кв. „Басарбово“ на гр. Русе е едновременно пункт от националната мрежа за оперативен мониторинг и част от международната транснацонална мониторингова мрежа за река Дунав (TNMN).

В частта от поречията на Дунавски Добруджански реки, попадащи в територията на РИОСВ-Русе са следните:

Водни тела :

BG1DJ142R1002 с пунктове за мониторинг р. Царацар след вливане на р. Войка при с. Малък Поровец и р. Чайрлък при с. Черковна;

BG1DJ900R1016;

BG1DJ109R1001;

BG1DJ109R1017;

BG1DJ900R1008.

Пробовземането и анализа на водните проби за физикохимичен и химичен мониторинг се изпълнява от РЛ-Русе към ИАОС - София. Включени са пунктове разположени на територията на четири области – Русе, Силистра,Търговище и Разград в района на РИОСВ-Русе. Регионалната лаборатория е акредитирана. Пробовземането се извършва по определен график. Пробовземането на проби и анализа на биологичните елементи за качество, като част от хидробиологичния мониторинг се извършва от РЛ - Велико Търново и РЛ - Шумен.

За оценка физикохимичните показатели са ползвани определените референтни стойности съгл. Приложение 6, чл.12, ал. 4 от Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води за отлично, добро и умерено състояние на показателите, съобразени с типологията на тялото, в което лежи пункта. За оценка на специфичните замърсители е ползвано Приложение 7 от същия нормативен документ. Оценката на приоритетните вещества е извършена въз основа на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, 10.11.2010 г. Когато Средно годишната стойност /СГС/ от резултатите от анализа на измерените приоритетни вещества в едно повърхностно водно тяло/пункт достигне съответствие със стандартите за качество на околната среда, установени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители по чл. 135, ал. 1, т.17 от ЗВ, същото се оценява в добро химично състояние. В противен случай водното тяло се регистрира като непостигащо добро химично състояние. Водните тела в които не са планирани и анализирани ПВ и не са групирани с други водни тела, се оценяват в неизвестно състояние.

За оценка биологичните елементи на качество/биологични метрики са ползвани определените гранични стойности (Приложение 6 от горецитираната Наредба) за отлично, добро, умерено, лошо и много лошо състояние на показателите, съобразени с типологията на водното тяло.
Оценка по биологични елементи за качество
Оценката на качеството на водите, според биологичните елементи за качество (БЕК) е направена съгласно Заповед № 591/26.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, с която са утвърдени методиките за хидробиологичен мониторинг и Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4), в която се намират класификационните системи за оценка според отделните биологични елементи за качество (макрозообентос, макрофити, фитобентос, фитопланктон и риби). Оценката е типово специфична – границите на класовете между отделните състояния (отлично, добро, умерено, лошо и много лошо) са съобразени с типа на водното тяло. Оценката за категория езера/язовири по БЕК е с ниска степен на достоверност, тъй като наличните данни са недостатъчни за цялостна оценка по пунктове.

За периода на 2015 г. за категория реки са анализирани биологичните елементи за качество – макрозообентос, макрофити и фитобентос, а за категория езера/язовири - само показателя хлорофил. В програмата за хидробиологичен мониторинг за 2015 г., в поречие Искър са включени 9 пункта за мониторинг на реки, в поречие Вит – 9 пункта за реки и 3 пункта за езера/язовири, поречие Осъм – 9 пункта за реки и поречие Янтра – 2 пункта за реки.


Поречие Янтра

Пунктът на р. Янтра при гр. Новград е в умерено състояние, каквото е било и в предишни години.

На р. Студена е разположен един пункт – преди вливане в р. Янтра, като състоянието е умерено и се запазва същото като предходната година.

Поречие Русенски Лом

Пунктът на р. Русенски Лом при устие, при гр. Русе е бил недостъпен поради лоши атмосферни условия – силен валеж, високи и бурни води, поради което не е бил пробонабран.

Пунктовете на р. Русенски Лом при с. Басарбово и р. Баниски Лом при с. Баниска са в умерено състояние според изследвания показател макрозообентос.

Пунктът на р. Поповски Лом след с. Попово е в много лошо състояние, което се определя от БЕК макрозообентос. Наблюдава се влошаване на състоянието от умерено към много лошо.

На река Черни Лом са разположени три пункта – след вливане на р. Баниски Лом (с. Пепелина), при с. Червен и преди вливане на р. Баниски Лом (с. Острица), като и трите пункта са в умерено състояние. На пункта при с. Червен се наблюдава влошаване на състоянието от добро към умерено, в сравнение с миналата година.

На река Бели Лом са разположени три пункта – след гр. Разград, над яз. Бели Лом и при с. Писанец. Пунктът след гр. Разград е в много лошо състояние, което се обуславя от БЕК макрозообентос. През 2013 и 2014 г. се е наблюдавало подобряване на състоянието на пункта, респективно от много лошо до умерено. През 2015 г. състоянието пак се е влошило. Останалите два пункта са в умерено състояние, което се определя от БЕК макрозообентос и се запазва същото в сравнение с предходните години, като на пункта при с. Писанец се наблюдава подобряване на състоянието по БЕК макрофити, което през 2015 г. е добро.

Пунктът на р. Малки Лом преди вливане в р. Бели Лом (с. Нисово) е в умерено състояние, което се запазва същото в сравнение с предходните години.

Язовирите попадащи в поречие Русенски Лом са яз. Каваците, яз. Бойка и яз. Бели Лом. И трите язовира са в лошо състояние по показателя хлорофил а.

Добруджански реки

Пунктът на р. Чайрлък при с. Черковна е в умерено състояние, което се определя от БЕК макрофити, докато по БЕК макрозообентос и фитобентос, състоянието е добро, каквото е било и през 2014 г.

Пунктът на р. Царцар при с. Малък Поровец е в добро състояние според изследваните показатели макрозообентос и фитобентос. Състоянието се запазва същото в сравнение с предходната година.

Състоянието на яз. Антимово, според показателя хлорофил а е в умерено състояние, а ез. Сребърна в добро състояние.
Оценка по основни фиизикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества
За 2015 г. е направена оценка по пунктове за мониторинг и по водни тела с цел, акуализиране на оценката по проекта за ПУРБ 2016-2021 г.

При оценката са ползвани протоколите от анализ предоставени на хартиен носител от трите РЛ-на ИАОС, както и електронни протоколи, съгласно въведения от 2015 г. нов подход за изпращане на протоколите по електронен път. Ползвана е Информационна система за физикохимичната характеристика на качеството на повърхностните води „Обмен на данните от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ“. Статистически използвания метод е средногодишна стойност на измерените показатели, като се отчитат и резултатите „бегълци“ еднократно измерени високи концентрации на отделните химични елементи за определени пробовземания.

Оценката на физикохимичните показатели, като подкрепящи биологичните при оценката на екологичното състояние, е извършена на съгласно Приложения № 6 и 7 към чл. 12, ал. 4 от Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води, (изм. в сила ДВ,бр.79 от 2014 г.), както е записано по-горе. Ползвайки междинните резултатите от научната разработка „Проучване и оценка химичното състояние на повърхностите води“, при оценката концентрацията на химичните елементи са отчетени и стойностите на фоновите концентрации на някои химични елементи - метали и неметали.

Oценката на химичното състояние е въз основа сравнителен анализ на СКОС и измерените осреднени стойности на показателите, съгл. Приложение 1 от Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители/приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г.
 • Поречие Дунав

През 2015 г. качеството на водата в реката в обхвата на РИОСВ-Русе е наблюдавано по горепосочените 2 пункта с честота 12 пъти. На пункта при гр. Силистра се пробонабира на 3 места - десен бряг (БГ), среда и ляв бряг (РО). Резултатите от анализа на показателите по нарочно изготвената програма показват сравнимост на стойностите с останалите пунктове в реката. От един порядък са резултатите от измерения разтворен кислород, БПК-5, концентрацията на нитрати , фосфорните съединения, металите и неметалите. Проблемът, който се отчете за периода на 2-ри цикъл на плана не се забелязва, т.е. съдържанието на разтворен алуминий е в границата на стандарта за качество на оклната среда (СКОС). В групата на резултатите от измерванията на концентрацията на алуминия се забелязват единични високи концентрации (над 33,5 µg/l и над 18,9 µg/l )на десния бряг на реката на пристанището в гр. Силистра.

Няма измерени високи над СКОС на приоритетни вещества (ПВ) и други специфични замърсители за 2015 г. Няма стойности на концентрации на ПВ над максималната допустима концентрация (МДК). Химичното състояние на водното тяло въпреки това е отчетено като неизвестно, поради липса на резултати от анализа на 6 ПВ.

Лабораториите на ИАОС не анализират биологичните елементи за качество (БЕК) в река Дунав. Водното тяло на реката в нашия участък е определен като силно модифицирано водно тяло. За оценката на екологичния потенциал за 2-ри цикъл на ПУРБ са ползвани резултати от проведената експедиция JDS-3, както и от провеждани наблюдения при обществени поръчки. За тип R6 - големи реки все още няма интеркалибрирани методи за анализ на БЕК. Оценката на екологичния потенциал е умерен за периода на ПУРБ 2016-2021 г.
Езерото Сребърна и язовир Антимово

Езерото Сребърна е включено в програмата на химичен и хидробиологичен мониторинги е определено като самостоятелно водно тяло, след 2010 г. Честотата на мониторинга е 4 пъти годишно. Езерото Сребърна е референтен пункт, избран като единствен пункт в екорегион 12 за интеркалибрация за тип L 5 (крайречни езера и блата). Няма установени стойности от анализа различни от тези за отлично и добро сътояние.

Язовир Антимово-повърхностно водно тяло BG1DU000L002 с мониторингов пункт BG1DJ00000MS011 на стената на язовира. След анализа на реултатите от мониторинга за 2015 г. е видно, че водата в язовира е с отлично и добро качеството,отгварящо на изискванията за рефрентно място за тип L 16, с изключение на измерени отделни високи стойности на РН над 8,5 до 9,1.


На река Русенски Лом, след вливане на Черни и Бели Лом, е образувано едно водно тяло BG1RL120R1013. Има разположени две мониторингови станции - едната на устие при гр. Русе, а другата в квартал Басарбово, включен в мрежата на TNMN.

Получените резултати от анализа на показателите за 2015 г. не показват различие от състоянието на водното тяло от това оценено в проекта за ПУРБ 2. Наблюдават се традиционно високи концентрации на биогенни вещества, итразяващи се визмерени високи концентрации на азот – амониев, нитритен, нитратен, общ азот, фосфор от ортофосфати, общ фосфор.

Няма установени превишения на СКОС за специфични замърсители и приоритетни вещества (ПВ).

Поради известни причини, за които сме информирали през целия период на ПУРБ 2, за някои специфични замърсители и приоритетни вещества нямаме данни с достатъчна достоверност. Липсата на достоверни данни от анализа на веществата: свободни цианиди, алфа-ендосулфан, пентахлорбензен, хлорпирифос, РАН (индено(1,2,3-cd)пирен и бензо (g,h,i) перилен), както и PCB (от 28....до180) не ни дават сигурност при оценка на химичното състояние. За това водно тяло няма оценка за химично състояние и се докладва като незивестно.На река Черни Лом, ляв приток на Русенски Лом са образувани 3 нови водни тела, а именно:

 • р. Черни Лом от вливане на р. Ялма (Сеяческа) до вливане на р. Баниски Лом при Широково, вкл. приток р. Поповски Лом - BG1RL200R1007. За наблюдение на физикохимичните и химични характеристики има разположени два пункта за мониторинг – при с. Широково , при с. Острица, при с.Кацелово и р. Поповски Лом след гр. Попово. Резултатите от анализа на показателите показват високи концентрации на нитратен азот, общ азот , общ фосфор и ортофосфати. Няма натоварване от специфични замърсители и ПВ на първите два пункта, но на пункта след гр.Попово се наблюдава измерено високо съдържание на разтворено желязов стойности близки до СКОС. Оценката за проекто ПУРБ 2016-2021 на база данни от 2011-2014 година е умерено екологично и добро химично сътояние. Анализа на резултатите от 2015 година потвърждават тази оценка.

 • р. Черни Лом от вливане на р. Баниски Лом при Широково до вливане в р. Русенски Лом - BG1RL120R1213. Пунктът за мониторинг е на р. Черни Лом при с. Червен. Анализът на резултатите от едногодишния мониторинг дават информация за състоянието на водното тяло, което представлява обединените водосбори на р. Баниски Лом и река Черни Лом след вливането им в река Русенски Лом. Кислородната характеристика на водите, алкаността, електропроводимостта отговарят на изискванията за отлично състояние. Замърсяването се изразява във високи концентрации на нитратен азот, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. Няма замърсяване със специфичн замърсители и ПВ. Оценката за ПУРБ 2 е лошо екологично и добро химично състояние.

 • р. Черни Лом от извор до вливане на р. Ялма (Сеяческа), р. Ялма (Сеяческа) след язовир Каваците и р. Казаларска - BG1RL200R014. Пунктът за мониторинг е на р. Черни Лом - с. Светлен. За периода на 2015 г. освен традиционното замърсяване от амониев азот и общ азот се наблюдават и неколкоктарно измерени високи концентрации на желязо и висока средногодишна стойност (СГС) над СКОС на манган. Тези резултати са обезспокоителни, поради факта че до момента не са установявани такива замърявания в този сравнително не натоварен участък на река Черни Лом.

На река Баниски Лом, ляв приток на Черни Лом са образувани 2 нови водни тела категория река и 2 язовира, категория –езеро, а именно:

 • р. Баниски Лом до язовир Баниска, вкл. притоци - Дюлгердере и Каяджик след яз. Бойка, BG1RL200R003, няма данни от мониторинг за периода;

 • р. Баниски Лом след язовир Баниска до вливане в Черни Лом, вкл. приток р. Куруканарка, BG1RL200R1005. Установено е в резултат на едногодишния мониторинг високи концентрации на нитратен азот и общ азот. Не се наблюдават други замърсявания. Не се провежда мониторинг на ПВ, поради експертна оценка за липса на натиск;

 • язовир Баниска - BG1RL200L004, няма данни от мониторинг за периода. Оценен в неизвестно екологично и химично състояние;

 • язовир Бойка - BG1RL200L002. От анализа на резултатите от измерените показатели: прозрачност по Секки, амониев и нитратен азот, общ азот , общ фосфор и БПК 5, които са със стойности превишаващи изискванията за добро сътояние, водното тяло е определено в лошо екологично състояние. Не се наблюдават други замърсявания. Не се провежда мониторинг на ПВ, поради експертна оценка за липса на натиск.

На река Бели Лом с притока си Малки Лом, десен приток на Русенски Лом са образувани 5 нови водни тела, от които 3 на реките Бели Лом и Малки Лом и два язовири- Ломци и Бели Лом. • р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Долапдере при с. Писанец, вкл. приток р. Наловска, BG1RL900R1012. Чрез мониторинговия пункт на р. Бели Лом след гр. Разград се анализира качеството на водата на река Бели Лом след язовир Бели Лом. За периода на 2015 г. е измерена висока електропроводимост, ниско съдържание на разтворен кислород, висока концентрация на азотни съединения, общ азот и общ фосфор и високо БПК 5. Няма замърсяване със специфични замърсители и ПВ. За проекто ПУРБ 2 оценката на водното тяло е лош екологичен потенциал и добро химично състояние. Резултатите от мониторринга за 2015 г. показват, че няма промяна на състоянието.

 • р. Бели Лом след вливане на р. Долапдере при с. Писанец, вкл. приток р. Долапдере, BG1RL900R1112. Чрез мониторинговия пункт на р. Бели Лом при с. Писанец се анализира качеството на водата на река Бели Лом преди вливане на Малки Лом. За периода на 2015 г. е измерена висока концентрация на азотни съединения, общ азот и общ фосфор и високо БПК 5. Няма замърсяване със специфични замърсители и ПВ. Оценката на водното тяло за периода 2011-2014 г. е лошо екологично и добро химично състояние. Резултатите от мониторинга за 2015 г. показват, че няма промяна на състоянието.

 • р. Малки Лом от яз. Ломци до вливане в р. Бели Лом при с.Нисово, BG1RL900R1212. Измерени са високи концентрации на следните показатели:съдържание на нитратен азот, общ азот,ортофосфати (като Р) - PO4-P и общ фосфор (като Р). Няма замърсяване със специфични замърсители и ПВ.

 • язовир Бели Лом, BG1RL900L009.Установено е замърсяване с биогенни елементи за качество, а именно: амониев , нитритен и нитратен азот, както и висок о измерено БПК-5. Язовира, като силно модифицирано водно тяло е определен в умерен екологичн потенциал и добро химично сътояние. На база анализа на резултатите - няма промяна за 2015 г.

 • язовир Ломци, BG1RL900L011. Няма данни от ХБМ мониторинг на БЕК за периода. Оценен в неизвестно екологично и химично състояние за проекта на ПУРБ.

Поречие Янтра

В обхвата на РИОСВ-Русе попадат три пункта за мониторинг във водосбора на две водни тела: река Янтра при устие – водно тяло BG1YN130R1029 и р. Студена – водно тяло BG1YN200R028.


 • Пунктовете за мониторинг са два на р. Янтра- при с.Новград и с. Долна Студена. Анализът на резултатите от проведения през 2015 г. мониторинг показва високо съдържание само на нитратен азот, в пункта на с.Новград. На пункта при с. Долна Студена няма измерени концентрации над стойности за добро състояние по всички основни физикохимични показатели. Измерени показатели с ниско ниво на достоверност от групата на специфичните замърсители са: свободни цианиди и РСВ , а от групата на ПВ - алфа-ендосулфан, пентахлорбензен, трифлуралин, хлорпирифос, хексахлорбутадиен, 2,4,4'-трихлорбифенил и РАН (индено(1,2,3-cd)пирен и бензо(g,h,i)перилен). Няма превишени СГС стойности, спрямо СКОС. Оценката за водното тяло, което е силно модифицирано, за проекта на ПУРБ е умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.

 • Пунктът на р. Студена, преди вливане в р. Янтра традиционно дава информация за състоянието на водното тяло, което обхваща целия водосбор на реката. Качеството на водата е изключително повлияно от развитото земеделие в района. Това ясно показват и стойностите на измерените концентрации на следните вещества: нитрат и нитритен азот, общ азот и общ фосфор, както и ортофосфати, които са над изискванията за добро състояние. За периода на актуализирания ПУРБ и за 2015 г. се наблюдава високо съдържание на неразтворени вещества и висока концентрация на манган (над 102 mg/l в м.октомври).

Поречие Дунавски Добруджански реки

На територията на РИОСВ-Русе, се мониторират два пункта, като част от водосбора на Дунавските добруджански реки: р. Чайрлък, при с. Черковна и р. Царцар след вливане на р. Войка при с. Малък Поровец.

Наблюдават се традиционно високи измерени концентрации на следните анализирани съединения: нитратен азот (измерена концентрация 17 mg/l , при стойност за умерено състояние <2,5 mg/l ), общ азот както и общ фосфор. Измерените кислородните показатели отговарят на изискванията за отлично състояние.

От групата на приоритетните вещества, се анализират пестицидите алдрин, диалдрин, ендрин, изодрин и ДДТ-общо. Няма превишени СГК , спрямо СКОС. Оценката на състоянието на водните тела в актуализирания ПУРБ

Известно е, че голям процент от водосбора на реките Янтра, Дунав, Русенски Лом и Добруджанските в обхвата на РИОСВ Русе попадат в нитратно уязвимата зона, съгласно Заповед № РД 146/ 25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на водите които са замърсени, застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници. http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=86

Водосбори на реките Дунав, Янтра и Русенски Лом са разположени в чувствителната зона, определени със Заповед № РД 970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите „ За определяне на чувствителни зони във водни обекти“. http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF.
Резултатите от предварителната оценка на екологичното и химичното състояние на повърхносните водни тела за периода 2010-2014г. е общодостъпна на интернет страницата на БДДР. В публикувания проект за ПУРБ 2016-2021г., Раздел 4 „Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защите, може да получите цялата информация http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/purb-2016-2021-v-dunavski-rayon/
Анализът на резултатите от мониторинга на водата за 2015 г. ще бъдат взети в предвид при окончателната оценка на състоянието на повърхностните водни тела, която ще бъде публикувана във финалния вариант на ПУРБ 2016-2021 г.

Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води


Направление „Води” осъществява контрол на състоянието на повърхностните води и степента на тяхната замърсеност, косвено, чрез текущ контрол на обектите, формиращи отпадъчни води. Обектите на територията на РИОСВ–Русе в 22 общини се следят по поречия: река Дунав, река Янтра, река Русенски Лом и река Камчия с притоците на реката Бели Лом, Черни Лом, Мали (Омурски) Лом, Баниски Лом.

В много от населените места в обхвата на инспекцията, се наблюдава реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, в резултат на което се ликвидира отвеждането на отпадъчните води в земните пластове. На територията на РИОСВ – Русе са изградени и се експлоатират общо осем селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ), като една от тях е само с механично стъпало. В ГПСОВ – Исперих се извършва реконструкция и модернизация на станцията, която включва изграждане на биологично стъпало. В процес на изграждане е ГПСОВ – Бяла, където се извършват довършителни наладъчни дейности и същата предстои да бъде пусната в експлоатация. В крайдунавските селищни системи има една действаща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Русе. През 2015 год. е напълно изградена ГПСОВ – Силистра, която предстои да бъде въведена в редовна експлоатация за 2016 г.

С изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в крайдунавските населени места ще бъдат преустановени директните зауствания във водоприемниците.

Основен проблем за замърсяването на поречието на р. Дунав е обособена агломерация от производствени предпиятия в т.нар. „територия на бившето КТМ“ в град Русе. На територията на бившия комбинат се експлоатират 36 обекта с разнородна дейност. Предвид различните по характер и параметри производства, съответно формираните производствени отпадъчни води са с различен характер и потенциал на въздействие върху повърхностния воден обект – река Дунав. Канализационната мрежа е проектирана и изпълнена за нуждите на бившия Комбинат за тежко машиностроене. Към канализацията няма действаща ПСОВ за пречистване на отпадъчните води от всички действащи обекти в обхвата на територията. Заустването на генерираните производствени и битово-фекални отпадъчни води, както и атмосферните води в река Дунав се извършва повърхностно, чрез няколко основни канализационни клона.

Поради това, че няма оператор на канализационната мрежа, се контролират обектите, които имат ЛПСОВ и точка/точки за мониторинг, определени в комплексни разрешителни или разрешителни за заустване в река Дунав, издадени по реда на Закона за водите.

Резултатите от емисионния контрол на отпадъчните води от селищните пречиствателни станции са посочени в изобразените по-долу графики:

Фиг. 6 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Главиница

Фиг.7 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Дулово

Фиг. 8 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Кубрат

Фиг. 9 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Лозница

Фиг. 10 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Разград

Фиг. 11 Резултати от емисионен контрол на ПСОВ–Русе

Не е извършван емисионен контрол на ГПСОВ – Исперих, предвид строителните дейности, свързани с реконструкция и модернизация на станцията.

Основни замърсители в отпадъчните води в региона са органичните вещества. Изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения и поддържането в изправност на съществуващите е от особена важност за опазване на водите от замърсяване.

Контролираните на територията на РИОСВ–Русе инсталации и обекти са от всички сектори на икономиката. Обектите се контролират за правилната експлоатация на технологичните процеси и процесите на пречистване, за изпълнение на условията в разрешителните за заустване и в комплексните разрешителни.

По-значими пречиствателни станции за производствени отпадъчни води са изградени в следните обекти: „СЕТ” АД – Русе, “Оберйостерайхише биодизел – България“ ЕООД – гр. Русе, „Олео протеин“ ЕООД – гр. Русе, „Фешко – ФСК” ООД – гр. Бяла, „Фазерлес” АД – гр. Силистра, „Биовет” АД – гр. Разград и „Пилко” ЕООД – гр. Разград.

Преобладаващи в региона са леката и хранително-вкусовата промишленост, като на територията на трите области функционират около 30 броя млекопреработвателни предприятия. Поради спецификата на работата им, органично натоварените им отпадни води и предотвратяване замърсяването на водоприемниците последните години се наблюдава тенденция за предаване на отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия в градски пречиствателни станции.

На територията на трите области функционират седем промишлени площадки – за производство на бои, смоли, лакове, разтворители, фталов анхидрид и отработени масла, в отпадъчните води, на които се емитират летливи органични съединения. Те заустват в канализационната система и през годината не са регистрирани сериозни случаи на негативно въздействие върху водните тела.

Биоразградими промишлени отпадъчни води се формират от дейността на тридесет и седем обекта – предприятия за преработка на мляко, преработка на плодове и зеленчуци, месна промишленост, производство на алкохол и алкохолни напитки. Всички имат изградени пречиствателни станции за отпадъчните води. Поради спецификата на производството отпадъчните води са силно замърсени и изискват добра поддръжка на пречиствателните съоръжения. Повечето обекти имат проблеми с качеството на пречистените отпадъчни води. Периодично има случаи на замърсяване на приемниците на отпадъчните води, предимно на суходолията.

Няма регистрирани замърсявания, предизвикани от руднични води. Двете хвостохранилища са в добро техническо състояние и изпълняват предназначението си. От извършения текущ и последващ контрол се констатира повишаване на екологичната култура у бенефициентите, чиито инсталации, формират отпадъчни води, при опазването и подобряване на състоянието на водните екосистеми и устойчивото използване на водите. Отчитат се положителни резултати при поддържането в добро техническо и експлоатационно състояние на пречиствателните съоръжения.

Спрямо предходни години се наблюдава значително намаляване броя на наложените сакции (2015 г. – 13 броя, 2012 г. – 22 броя), което се дължи на въведените нови пречиствателни станции и съоръжения, както и преустановяване заустването във водни обекти. Определен дял в подобряване качеството на отпадъчните води има и свитият ръст на икономиката. Голяма част от операторите работят с намален капацитет, като някои от тях са преустановили производствени дейности през 2015 г.

За разлика от предходни години (2014 г. - 29 бр. ;2013 г. - 30 бр.), броят на изготвените преписки за санкции през отчетния период е 42, което се дължи на спиране и възобновяване на санкция, за обект, който през периода неколкократно е преустановявал временно дейността си.

Фиг. 12 Сравнителна графика на изготвените преписки (наложени, отменени, намалени,) през 2012, 2013, 2014 и 2015 г.

От общо 54-те населени места (от територията на трите области), които в срок до 2014 г. следва да имат изградени канализационни системи, такива има само в 20 селища, основно в областните и по-големи общински центрове. В седем района е изградена само частична канализация, като тази в град Алфатар не се експлоатира.

В същия срок, в тези населени места трябва да има селищни пречиствателни станции. Тридесет и девет селищни системи са включени в Националната програма за изграждане на канализации и пречиствателни станции. За реализацията на тези обекти общинските администрации разчитат преди всичко на Оперативна програма „Околна среда”.

Основният проблем за замърсяването на водните поречия е заустването на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води (ОВ). Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места или в нарушения в технологичния режим на работа на пречиствателните съоръжения, т.е. на неправилна експлоатация, несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в производствения процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от пречиствателните съоръжения.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница