Качество на атмосферния въздух мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на риосв-русе като част от нсмос – подсистема „Въздух”страница3/13
Дата22.11.2017
Размер1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Подземни води


Мониторингът на подземните води в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) извършван през 2015 г., като част от Националната програма за мониторинг, се осъществява на основание Заповед № РД–182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. Изпълняват се два вида програми:

 • за качество (химично състояние) на подземните води и

 • за количество (количествено състояние)на подземните води.

Мониторинг на химичното състояние

На територията на ДРБУ попадат 50 подземни водни тела разделени вертикално в 6 ГИС слоя, наблюдавани за химично състояние от 99 мониторингови пункта. Повечето наблюдавани мониторингови пунктове са съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

През 2015 г. е извършен планирания мониторинг във всичките 99 на брой пункта.

Съгласно чл. 169б, ал. 1 от ЗВ, за мониторинг на подземните води се разработват програми за контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по показатели съгласно Заповед № РД–182/26.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите в която наблюдаваните показатели са разпределени в следните групи:


І –ва група основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий,хлориди, натрий и калий, сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък – анализират се във всички пунктове за подземни води сезонно (четири пъти в годината/ или на полугодие /два пъти годишно).
II –ра група допълнителни физико-химични показатели: нитрити, фосфати, общо желязо, манган - анализират се във всички пунктове за подземни води сезонно (четири пъти в годината/ или на полугодие /два пъти годишно).

 • Специфични замърсители

І –ва група метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност – анализират се всички или отделни показатели на полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно.

II-ра група органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ, НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин , флутриафлор, триадименол, манкоцеб, алахлор,циперметрин – анализите се извършват еднократно през годината.


Мониторинг на количественото състояние

Мрежата за количествен мониторинг на подземни води обхваща 44 подземни водни тела в границите на БДУВДР. Общият брой на пунктовете е 184. Наблюдават се: • нива – на кладенците;

 • дебити – на изворите.

Съгласно чл. 171(2) т.2. и ал.(6) от Закона за водите/ изм. - ДВ, бр. 61 от 2010г./ НИМХ-БАН отговаря за извършването на количествения мониторинг на водите.
В обхвата на РИОСВ-Русе попадат подземни тела от първи, втори, трети и пети слой.

 • СЛОЙ 1 -НЕОГЕН-КВАТЕРНЕР

Подземните водни тела в първи слой на територията на ДРБУса - 33 на брой:

От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попадат четири от тях :
Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL010

„Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина” – наблюдавано с два пункта за мониторинг (МР 053; МР 054). • МР 053 при Тутракан ШК-Р1 ВС "Тутракан" ,община Тутракан, област Русе;

 • МР 054 при Сливо поле ШК-Р8 ПС"Сливо поле",община Сливо поле, област Русе.

Двата пункта съответстват на добро химично състояние по стандартите за качество по всички наблюдавани показатели.
Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL011

„Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина” – представено с един мониторингов пункт (МР 057).

МР 057 при Попина ШК-Р ВС „Попина“, община Ситово, област Русе - водата в пункта запазва високи концентрации на нитрати. Повишените концентрации над стандарта за качество на нитратни йони е наблюдавано и в предходните години.

Тенденцията в средногодишните стойности по този показател е възходяща. Пунктът е с оперативен мониторинг по нитрати.

Фиг. 13

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL012

„Порови води в Кватернера - Айдемирска низина” - представено с един пункт за мониторинг /МР 062/.


 • МР 062 при Силистра ШК-Р1 ВС „Силистра“, община Силистра, област Силистра - и през 2015 г. водата в пункта запазва добро химично състояние по стандартите за качество.

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL021

„Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му” – представено с един мониторингов пункт (МР 322).


 • МР 322 при Разград ШК „Млин 97 Разград“, община Разград, област Русе – за периода на наблюдение 2010-2015 г. включително, средногодишните стойности на водата в пункта по показателя манган показват трайно превишаване на стандарта за качество по този показател. По останалите показатели водата в пункта отговаря на изискванията за добро химично състояние.

Фиг. 14.


 • СЛОЙ 2 –НЕОГЕН

Подземните водни тела попадащи във втори слой на територията на ДРБУ са - 3 на брой:
От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попада едно от тях :
Подземно водно тяло с код BG1G00000N1035

„Порови води в Неогена - район Русе – Силистра” – представен с два мониторингови пункта (МР 192; МР 340). • МР 192 при Сребърна ДР-МП 44,община, Силистра,област Силистра – резултатите от пробите на водата показват съответствие с добро химично състояние по стандартите за качество.

 • МР 340 при Малко Враново, дренаж „Миджеран - ВиК Русе- ВС“, община Сливо поле, област Русе – пункта се пробонабира от 2015 г. Резултатите от анализите на водата в пункта през изминалата година отговарят на изискванията за добро химично състояние.
Подземните тела попадащи в трети слой на територията на ДРБУ са - 2 на брой:

Фиг. 15


От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попада едно от тях :


Подземно водно тяло с код BG1G000000N049 –

„Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа” – наблюдавано с шест пункта за мониторинг (МР 191;МР 292;МР 295;МР 296;МР 298;МР 300). От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попада един от тях :
 • МР 191 при Кайнарджа дренаж „Кайнарджа“, ПС „Кайнарджа“, община Кайнарджа, област Силистра – водата в пункта е в добро химично състояние по стандартите за качество.
 • СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА

В този слой на територията на ДРБУ попадат - 7 подземни водни тела:

Фиг. 16


От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попадат две от тях :
Подземно водно тяло с код BG1G000K1HB050

„Карстови води в Разградската формация” – наблюдавано от четири мониторингови пункта /МР 229;МР 231;МР 232;МР 307 /. От тях в обхвата на РИОСВ Русе попадат три от тях : • МР 229 при Малък Поровец КИ резерват „Воден“, община Исперих, област Разград – водата в пункта отговаря на добро химично състояние по стандартите за качество;

 • МР 231 при Малък Поровец, КИ ПС - ПБВ „Малък Поровец“, община Исперих, област Разград – добро химично състояние по стандартите за качество;

 • МР 232 при Кацелово ШК „Лакане“, ПС „Кацелово“, община Две могили, област Русе – резултатите от анализите на водата в пункта отговарят на изискванията за добро химично състояние.

Подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041

„Карстови води в Русенската формация” – наблюдавано с три пункта за мониторинг (МР 227; МР 228;МР 326).


 • МР 227 при Цветница ЕС1 ПС „Цветница“ , община Русе, област Русе – водата в пункта запазва добри показатели по стандартите за качество и през 2015 г.

 • МР 228 при Топчии ШК ПС“Топчии“, община Русе, област Русе – през 2015 г. резултатите от анализите на водата в пункта запазват високи концентрации на ортофосфати над стандарта. Наблюдава се и леко повишение в концентрациите на нитратите в сравнение с предходната 2014 г., но средногодишната им стойност не превишава стандарта за качество. В пункта се извършва оперативен мониторинг на нитрати и фосфати.

 • МР 326 при Побит Камък ТК „Ердуван Чакъров“, община Разград, област Разград – водата в пункта е с високи концентрации на нитрати над стандарта и през 2015 г. Това се наблюдава и в предходните години.Пункт е с оперативен мониторинг по нитрати и фосфати.

Фиг. 17


Резултатите от оценката на химичното състояние на подземните водни тела (ПВТ) за периода 2010-2014 г. е общодостъпна на интернет страницата на БДДР. В публикувания проект ПУРБ 2016-2021 г., Раздел 4 „Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита“, може да получите цялата информация http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/purb-2016-2021-v-dunavski-rayon/.


Анализът на резултатите от мониторинга на водата за 2015 г. ще бъдат взети в предвид при окончателната оценка на състоянието на подземните водни тела, която ще бъде публикувана във финалния вариант на ПУРБ 2016-2021 г.

За областите, попадащи на територията на РИОСВ-Русе на база наличната информация към момента в БДУВДР значими източници на замърсяване са : • Липсата на канализации в населените места

Голям процент от малките населени места на територията на областите Русе, Разград и Силистра са без канализация, както и с частично изградена канализационна мрежа. Възможни емитирани замърсявания от този вид натиск към подземните води са повишените концентрации на амоний, нитрати и фосфати.
 • Земеделие

Голяма част от площите на територията на РИОСВ-Русе са заети от обработваеми земи. Интензивното земеделие включва използванито на азот и фосфор съдържащи торове, необходими за развитието на културите. При обилни валежи, чрез инфилтрация през почвения слой се повишават концентрациите на нитрати, нитрити и фосфати в подземните води.
 • Индустриални площадки

Промишлеността е друг значим източник на замърсяване към подземните води. В зависимост от спецификата на производството, прилаганите технологии и използваните суровини и материали възможните замърсявания могат да бъдат от разнороден характер. Замърсяване от индустриалните производства към подземните води може да се получи вследствие от : • неправилно съхранение на суровини и материали;

 • разливи и течове ;

 • аварийни замърсявания;

 • нерегламентирано заустване на непречистени производствени отпадъчни води.

Във всеки един от изброените случаи замърсителите чрез инфилтрация през почвения слой постъпват към подземните води.
Депа за отпадъци и нерегламентирани сметища
В областите попадащи на територията на РИОСВ-Русе са идентифицирани голям брой

нерегламентирани сметища и депа за отпадъци. Те са значими замърсители, емитиращи вещества от различен произход. Възможните замърсявания тук могат да бъдат широкоспектърна група: нитрати, амоний, фосфати, органични замърсители, метали и металоиди.
ІІ. 3. ЗЕМИ, ПОЧВИ


 1. Обща информация за територията на РИОСВ-Русе

Почвите на територията на контролиранитe от РИОСВ-Русе площи са черноземни, сиви горски и алувиално-ливадни. Подходящи са за отглеждане на зърнено-житни и технически култури. В почвената характеристика попадат следните подтипове почви: карбонати, типични, излужени и оподзолени.
 1. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди

В района на РИОСВ-Русе е създадена организация на контролна дейност в пунктове за наблюдение и контрол, които са част от Националната система за мониторинг на околната среда `(НСМОС), с цел провеждане на мониторинговата дейност в подсистема „Земи и почви”. Пунктовете, от които се извършва пробонабирането на почвените проби, са разположени на цялата територия контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са определени в зависимост от източникаи вида на замърсяването. Мониторинговата система е определена на база един квадратен километър, като целта е обхващане на големи територии от почвено различие на територията на цялата страна. Пунктовете са съобразени с типа на почвите, начина на трайно ползване и културите, които се използват. Определени са им географските координати, които образуват мрежа от 16х16 км един от друг.

На територията на РИОСВ–Русе са регламентирани 33 пункта за наблюдение състоянието на почвите. Целта на мониторингова система е да се обхванат по-големи територии от почвените различия, намиращи се на територията на страната.

Мониторинговата система се извършва на три нива: • първо ниво – широкомащабен мониторинг;

 • второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване;

 • трето ниво – локални замърсители–дифузно почвено замърсяване от земеделски източници.

Табл. 2 Пунктове за почвен мониторинг на територията на РИОСВ-Русе

Русена пункта

Населено място

Община

Област

1

343

Полско косово

Бяла

Русе

2

344

Белцов

Ценово

Русе

3

261

Бистренци

Бяла

Русе

4

262

Батишница

Две могили

Русе

5

263

Тръстеник

Иваново

Русе

6

280

Кацелово

Две могили

Русе

7

281

Нисово

Иваново

Русе

8

282

Ястребово

Русе

Русе

9

283

Сандрово

Русе

Русе

10

301

Смирнински

Ветово

Русе

11

303

Бръшлен

Сливо поле

Русе

12

302

Черешово

Сливо поле

Русе

Разград

1

320

Раковски

Разград

Разград

2

321

Кубрат

Кубрат

Разград

3

322

Мъдрево

Кубрат

Разград

4

337

Студенец

Лозница

Разград

5

338

Ясеновец

Разград

Разград

6

339

Малък Поровец

Исперих

Разград

7

340

Веселец

Завет

Разград

8

300

Цар Калоян

Цар Калоян

Разград

9

354

Твърдинци

Лозница

Разград

10

356

Лъвино-Подайва

Исперих

Разград

Силистра

1

323

Тутракан

Тутракан

Силистра

2

341

Богданци

Тутракан

Силистра

3

357

Зафирово

Главиница

Силистра

4

358

Ирник

Ситово

Силистра

5

359

Поляна

Ситово

Силистра

6

372

Раздел

Главиница

Силистра

7

373

Брадвари

Силистра

Силистра

8

374

Полковник Ламбриново

Силистра

Силистра

9

388

Кутловица

Алфатар

Силистра

10

389

Богорово

Силистра

Силистра

11

403

Добруджанка

Кайнарджа

Силистра
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница