Кадрова обезпеченостДата13.01.2018
Размер319.49 Kb.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През изтеклата 2013г. щатната численост на Окръжен съд – Смолян е била 45 души, от които 14 съдии , 1 младши съдия и 30 души съдебни служители. От 01.11.2013 г., поради пенсиониране на съдия Свиркова, щатът е бил намален с 1 брой съдия, а от 25.11.2013г., поради пенсиониране на съдебен служител, Руска Тодорова, щатът е бил намален и с 1 съдебен служител.

В РС – Мадан са работили 2-ма съдии, като съдия Ангел Павлов е освободен от април 2013г., 1 съдия по вписванията, като титулярът е ползвал отпуск по майчинство до 28.10.2013 г., а заместващият съдия по вписванията, Милена Петрова, е бил освободен от 28.10.2013г.; 1 държавен съдебен изпълнител и 13 съдебни служители.

В РС-Мадан е била командирована за два месеца съдия Мария Славчева, Росица Кокудева – за 3 месеца, Володя Янков – за 2 месеца и Тоничка Кисьова – за 1 месец.

В РС - Златоград са работили 1 съдия, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 14 съдебни служители.

В Районен съд – Златоград, считано от месец януари 2012 година са били командировани следните съдии от Окръжен съд – Смолян: Зоя Шопова – три месеца, Тоничка Кисьова – два месеца и Петранка Прахова - три месеца .

В РС - Чепеларе от 01.04.2012г. с решение на ВСС по протокол № 9/01.03.2012г., районният съдия Владимир Руменов е бил преместен на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Пловдив, а щатната бройка за районен съдия е незаета.

От 08.07.2013г. Председателят на съда – Славка Кабасанова - е прекъснала разрешения й отпуск по чл. 164, ал.1 от КТ за отглеждане на дете до навършване две годишна възраст и е възобновила работа.

Длъжността „Държавен съдебен изпълнител” в РС-Чепеларе през 2013г. се е изпълнявала от Мая Севдалинова Башева. Със заповед № 112/17.02.2014г. на Министъра на правосъдието, трудовото правоотношение с г-жа Башева е било прекратено на основание чл. 271, т. 2 от ЗСВ и чл. 325, ал.1, т.1 от КТ, считано от 17.02.2014г., от която дата длъжността за „Държавен съдебен изпълнител” е свободна.

На 16.05.2011г. наличната щатната бройка за длъжността „Съдия по вписванията” се зае от Славка Бисерова Гемишева, при условията на чл. 68, ал.1 т.4 от Кодекса на труда - до провеждане на конкурс от министъра на правосъдието. Такъв е бил насрочен и проведен със заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г. на Министъра на правосъдието, но поради липса на класирани кандидати за мястото в гр.Чепеларе същата продължава да заема длъжността.

В РС- Чепеларе работят и 11 съдебни служители.

В Районен съд – Чепеларе през 2012 година са били командировани следните съдии от Окръжен съд – Смолян: Володя Янков – 5 месеца (със съгласие на командирования), Стою Згуров - 3 месеца, Райна Русева – 3 месеца, Елен Маламов – 3 месеца и Дафинка Чакърова – 1 месец.

В РС – Девин са работили 2 съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 14 съдебни служители.

Щатната численост на Районен съд – Смолян в началото на отчетния период е включвала: съдии 7, държавни съдебни изпълнители 4, съдии по вписванията 2 броя, от които една зает щат, съдебни служители 23, или общо 36.

Щатната численост е претърпяла промяна, както следва: До м. април 2013 г. е била 36, когато 1 съдия по вписванията е намалена със заповед на МП. Щатната численост на съдебните служители до м.декември е била 23 броя, когато е съкратен 1 бр. служител /а малко по късно през м.януари 2014 г. още 1 бр./. Платен отпуск по майчинство, считано от м. август 2013 г. ползва и една съдебна служителка Мария Сивкова. 

Ръководство на Районен съд Смолян: председател на съда – Тодор Деянов /до м.август, когато с решение на ВСС го избират за окръжен прокурор/, зам. председател Гергана Кузманова и съдии Сийка Златанова, Райна Русева, Стою Згуров, Петя Оджакова, Петър Маргаритов /който от м. август изпълнява функциите на и.ф. адм.ръководител и председател на съда/.

Съдия Оджакова - от 25.07.2012 г. ползвала отпуск поради бременност и раждане, а по късно и отпуск по майчинство, както и платен годишен отпуск - се връща на работа през м. ноември 2013г.

В РС – Смолян са работили 23 съдебни служители.

Още в началото на изложението се налага да поставя ударението върху проблема с кадровата обезпеченост на съдебния окръг на Смолянския окръжен съд. Всички незаети длъжности на районни съдии в РС – Мадан и Чепеларе по един щат, на държавни съдебни изпълнители – един щат в РС – Чепеларе, водят до разстройване на нормалното функциониране на всеки от органите на съдебната власт, в който е налице незает щат.

Командироването на съдии от окръжен съд и/или на държавни съдебни изпълнители от съседен районен съд, в случая Смолян и Девин, не е в състояние да реши въпроса с незаетия щат дългосрочно.

Необходимо е спешно провеждане на конкурси за заемане на длъжностите, които да се проведат от ВСС и МП, за които сме направили съответни искания.І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

  1. НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД - СМОЛЯН

Броят на новообразуваните първоинстанционни дела в Окръжен съд - Смолян е 305, от които граждански - 169, наказателни - 102 и фирмени дела - 34. Спрямо общия брой новообразувани дела за 2011г. – 393, от които граждански - 242, наказателни - 118, административни - 2 бр. и фирмени дела - 31 и за 2012г. - 387, от които граждански - 248, наказателни - 102, и фирмени дела - 37, за 2013г. е налице относително намаляване на постъпленията.

През 2013г. в Окръжен съд - Смолян новообразуваните въззивни дела са 654, от които 548 граждански и 106 наказателни дела. Спрямо общия брой за 2011г. - 699, от които 561 граждански и 138 наказателни и за 2012г. - 637, от които 524 граждански и 113 наказателни, се вижда, че въззивните граждански и наказателни дела запазват тенденция на устойчивост.

Средната натовареност на съдиите в Окръжен съд – Смолян, без да се има предвид разпределението по състави, за 2013г. спрямо постъпили дела за разглеждане е 8 броя на съдия месечно и спрямо решени дела е 7 броя на съдия месечно. Тя е по-висока, тъй като през цялата 2013 година, всеки месец са били командировани трима съдии, по един в РС - Златоград; РС - Чепеларе и в РС - Мадан за по три месеца и така Окръжен съд е работил с трима съдии, един въззивен състав по-малко.

Средната натовареност за страната за 2013 година по окръжни съдилища е 11 дела постъпили месечно за разглеждане на съдия, и 9 дела месечно действително свършени дела на съдия.ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ДЕЛА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА Е:
През 2013г. в РС - Мадан са постъпили общо 583, от които граждански – 361 и наказателни дела – 222.

През отчетния период в РС - Златоград са постъпили общо 615, от които граждански – 449 и наказателни – 166.

В РС - Чепеларе през 2013г. са постъпили общо 429, от които граждански - 239 и наказателни дела – 190.

През 2013г. в РС - Девин са постъпили общо 819, от които граждански - 564 и наказателни дела – 255.

В РС – Смолян през годината са постъпили общо 2111, от които граждански - 1391 и наказателни дела – 720.

Натовареността на съдиите в Районен съд – Мадан през 2013г. спрямо дела за разглеждане е 29 на съдия месечно, а спрямо решени дела е 26 на съдия месечно.

Натовареността на съдиите в РС - Златоград през 2013г. спрямо делата за разглеждане е 33 на съдия месечно, а спрямо решените дела е 30 на съдия месечно.

В Районен съд – Чепеларе натовареността на съдиите през годината спрямо дела за разглеждане е 22 на съдия месечно, а спрямо решените дела е 19 на съдия месечно.

Натовареността на съдиите в РС- Девин за 2013г. спрямо дела за разглеждане е 39 на съдия месечно, а спрямо решени дела е 36 на съдия месечно.

Натовареността на съдиите в РС- Смолян за 2013г. спрямо дела за разглеждане е 37 на съдия месечно, а спрямо решени дела е 33 на съдия месечно.

Средната натовареност за страната за 2013 година по районни съдилища е 36 дела месечно на съдия постъпили дела за разглеждане и 32 дела месечно на съдия свършени. За районни съдилища в областни центрове е 50 дела месечно на съдия постъпили и 44 дела месечно на съдия свършени.

Единствено РС - Девин е над средната за страната действителна натовареност, РС - Златоград е около средната натовареност, а останалите районни съдилища в района са под средната за страната действителна натовареност.

Всички районни съдии са със значителен опит в правоприлагането, административните ръководители по места са осигурили необходимите организационни предпоставки за срочно и качествено съдопроизводство.


  1. СВЪРШЕНИ ДЕЛА

През отчетния период решените дела в Окръжен съд – Смолян в тримесечен срок, от образуване на делото до постановяване на съдебния акт, са 857 броя, което съставлява 89 % от общо решените 958 бр. дела.

Броят на свършените в срок до 3 месеца първоинстанционни граждански дела е 108 бр., а броят на свършените първоинстанционни наказателни дела е 95 бр.

От общо решените 272 броя първоинстанционни дела, най-голям е процентът на свършените в тримесечен срок наказателни дела - 94 %, следван от гражданските - 63 % .

Броят на свършените в срок до 3 месеца въззивни граждански дела е 514 бр., а броят на свършените въззивни наказателни дела е 106 бр.

Или от общо решените 652 въззивни дела, най – голям е процентът на свършените в тримесечен срок наказателни дела – 98 %, следван от гражданските - 94 %.

Структурата на решените дела в районните съдилища в тримесечен срок е както следва:

РС - Мадан – 572 дела, което съставлява 99 % от общо решените - 578 дела.

РС - Девин – 784 дела, което съставлява 91 % от общо решените - 866 дела.

РС - Златоград – 575 дела, което съставлява 96 % от общо решените – 600 дела.

РС - Смолян - 1974 дела, което съставлява 93 % от общо решените – 2134 дела.

РС - Чепеларе – 392 дела, което съставлява 93 % от общо решените - 420 дела.

Или водещ по процент свършени дела в тримесечен срок е Районен съд - Мадан, следван от Районен съд - Златоград, Районен съд – Смолян и Чепеларе и Районен съд - Девин.

За поредна година добър пример за стремеж към бързина на съдопроизводството при висока натовареност са съдиите от Районен съд - Девин Хаджиева и Зелева, които при 36 бр. дела на съдия действителна натовареност спрямо решени дела , са решили 91 % от решените дела в тримесечен срок.

Високо признание за стремеж към бързина на съдопроизводството заслужава съдия Хаджиев, председател на РС – Мадан, който при по-висока лична натовареност в РС – Мадан, заедно с командированите съдии е приключил 99 % от общо решените дела в 3 месечен срок.

Същото се отнася и за съдия Кюртева в РС – Златоград, както и за всички командировани съдии.

Районният съд Чепеларе с председател Славка Кабасанова също заслужава похвала и поощрение, тъй като, независимо от това, че командированите съдии са разглеждали наказателни и граждански дела, нейната лична натовареност е била по-висока от средната за съда, а едновременно с това общият брой на делата свършени в 3 месечен срок е 93 %.

Същото се отнася за всички съдии в РС – Смолян, които при пълен зает щат са решили същия висок процент от делата в 3 месечен срок.


3. ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Останалите несвършени дела в Окръжен съд – Смолян са общо 171 броя и по видове са както следва:

  • граждански – първа инстанция – 110 дела;

  • наказателни – първа инстанция – 7 дела;

  • граждански –втора инстанция – 46 дела;

  • наказателни – втора инстанция – 8 дела.

Най-голям брой останали несвършени дела са граждански дела първа инстанция 110. Причините са най-общо следните: 32 броя дела са образувани в периода ноември – декември 2013г., 38 броя са делата по несъстоятелност или общо над 63 %. Останалите дела са несвършени поради нередовно призоваване на страни и свидетели; неизготвени експертизи от вещи лица; невнасяне на депозит за експертизи в срок и поради необходимото време за размяна на книжа между ищци и ответници.

Към това се прибавят и трудностите при осребряване на имуществото на длъжника за събиране на публични вземания от органите на НАП, което допълнително забавяше производството.

Несвършените наказателни дела от общ характер са 7, като 3 броя са образувани през месец декември 2013 година и 4 броя са отлагани многократно, поради голям брой свидетели и пострадали лица, молби за отлагане от процесуалните представители, обявяване на свидетели за общодържавно издирване.

Процентното съотношение на несвършените дела към делата за разглеждане по районни съдилища са както следва: най-голям брой несвършени дела в края на отчетния период имат РС - Чепеларе – 11 %; РС - Смолян - 10%, и РС - Златоград – 10 %; РС- Девин – 9 % и РС - Мадан – 9 %.ІІ. КАЧЕСТВО НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО

През отчетния период в Окръжен съд - Смолян отменените актове по граждански и наказателни дела първа инстанция са 16 броя или 19 % от общо обжалваните дела.

По граждански и наказателни дела втора инстанция отменените са 21 броя граждански дела или 14 % от общо обжалваните дела.

През отчетната година потвърдените актове на Окръжен съд - Смолян по граждански и наказателни първа инстанция дела са 63 % от общо обжалваните, а по граждански и наказателни втора инстанция са 85 % от общо обжалваните дела.

Потвърдените съдебни актове в районните съдилища за 2013 година са:

РС - Смолян – 220 бр. - 74 %

РС - Златоград – 55 бр. – 76 %

РС - Девин – 107 бр. – 79 %

РС - Чепеларе – 66 бр. - 52 %

РС - Мадан – 19 бр. - 61 %


Най-голям процент потвърдени актове спрямо обжалваните дела са в РС - Девин - 79 %, следван от РС - Златоград – 76% и РС - Смолян – 74 %.

Или при вземане предвид на съотношението на критериите постъпления към натовареност към качество на съдопроизводството, добра оценка заслужава Районен съд – Девин със 79 % потвърдени актове.


1. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ОКРЪЖЕН СЪД –СМОЛЯН И В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН

ОКРЪЖЕН СЪД - СМОЛЯН
В Окръжен съд – Смолян през 2013г. са разгледани 23 бр. обвинителни актове, от които решени по същество с присъди са 16 бр. и от тях с осъдителни присъди са 13 бр. и относителният дял на осъдителните присъди спрямо разгледаните актове е 81 %.

ВИДОВЕ ПО ГЛАВИ ОТ НК

ЗА РАЗГЛЕЖ-ДАНЕ БРОЙ ПРОКУ-

РОРСКИ АКТОВЕ


РЕШЕНИ ПРОКУ-

РОРСКИ АКТОВЕ ПО СЪЩЕСТ-

ВО

ОСЪДИ-

ТЕЛНИ ПРИСЪДИ

ОТНОСИ-

ТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИ-

ТЕЛНИ ПРИСЪДИ СПРЯМО РЕШЕНИ ПРОКУ-

РОРСКИ АКТОВЕ ПО СЪЩЕСТ-

ВО

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

4

1

0

0 %

в т.ч.убийства довършени-чл.115-118НК

1

1

0

0 %

убийства опити чл.115-1178 НК

1

0

0

0 %

причин.смърт по непредпазливост-чл.123 НК

1

0

0

0 %

отвличане на лица-чл.142 отНК

1

0

0

0 %

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

1

1

1

100 %

измама – чл. 212, ал. 5 НК

1

1

1

100%

ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

5

4

4

100 %

прест. п/в паричната и кредитната с-ма чл.243-250НК

4

3

3

100 %

ГЛ. VІІ П-Я П-В ФИН.; ДАНЪЧ. И ОСИГ. С-МИ

4

3

0

0 %

укрив./непл.данъчни задължения-чл. 255 - 257 НК

3

3

0

0 %

ГЛ. VІІІ ПРЕСТ. П-В ДЕЙНОСТТА НА Д.О.О.О.

3

2

2

100 %

В т.ч.пр.по служба с цел облага-чл.282-283аНК

1

0

0

0 %

активен подкуп на мест.дл.лице-чл.304 ал.1 и 2 НК

1

1

1

100 %

акт. подкуп на мест.дл.лице отг.служ.пол. - чл. 304а НК

1

1

1

100 %

ГЛ. ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл. 308 – 319 НК

1

1

1

100 %

ГЛ. Х ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

0

0

0

0 %

орган. и рък. на прест. група – чл. 321 – 321а НК

0

0

0

0 %

ГЛ. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

5

4

4

100%

В т.ч. палеж- чл.330,ал2 и 3 НК

1

1

1

100 %

смърт в трансп. В пияно с-е – чл. 343, ал. 3б и ал. 4 НК

1

0

0

0 %

Чл.354а,б и чл.354в,ал2-4НК

2

2

2

100 %

ОБЩО ДЕЛА НОХ

23

16

13


81 %

През отчетния период влезлите в сила присъди са 9 броя, по които са осъдени 13 броя лица.

Оправдателните присъди в Окръжен съд през отчетния период са 3 броя, които присъди не са влезли в сила и те са:

- НОХД № 51/2012г. - В настоящия случай извършената продажба на апартамента е с данъчно незадължено физическо лице, следователно подсъдимият не е бил длъжен да издаде фактура, от което следва, че от обективна и субективна страна не е осъществил състава на чл. чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.3, предложение ІІІ-то НК, поради което на основание чл.304 НПК съдът го оправда по повдигнатото му обвинение по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.3, предложение ІІІ-то НК.- НОХД № 54/2012г. – Подсъдимият, в качеството му на едноличен собственик на капитала на фирмата, се е разчел с бюджета макар и в по-късен етап, поради което съдът оправда подсъдимия по повдигнатото му обвинение.

- НОХД № 61/2013г. - Съдът счита, че деянието на подсъдимия не е съставомерно по чл. 255, ал. 1, т. 5 от НК, както от обективна, така и от субективна страна.
2. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА

ВИДОВЕ

РС-ДЕВИН

РС-МАДАН

РС-ЗЛАТОГРАД

РС-СМОЛЯН

РС-ЧЕПЕЛАРЕ

ОбЩО

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

2

2

1

5

1

11

в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК


1
1

трафик на хора - чл.159а-159всредна телесна повреда - чл.129 НК

1

1

противозак. лишаване от свобода чл. 142а НКблудство - чл. 149 и 150 НКизнасилване - чл. 152 НК
1


1

склоняване към проституция - чл. 155отвличане на лице от женски пол - чл. 156ГЛ.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕв т.ч.п-в интелект.собств.-чл.172а-173 ал.1 НКГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА

3

1
9

3

16

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА

26

11

13

34

8

92

в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК / без чл.196а НК/

19

7

8

24

3

61

грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК

1

1

присвояване - чл. 201-208НК /без чл.203 и чл.206ал4/

4

1
2

1

8

измама - чл. 209-211 НК

1

1

3

2

1

8

документна измама - чл. 212, 212а, 212б от НК1

2
3

застрахователна измама - чл. 213 НКизнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НКГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

4

6

1

16

4

31

п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 240 НК
2
14

4

20

п-я п/в индустр. собств.чл. 227 и 227а НК


2
2

ГЛ. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ

4

2

2

3
11

в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 НК

1

1

1

3
6

прев. през. границата лица и групи чл.280 НК

2

2

ГЛ.ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

2
1

3
6

ГЛ. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

2

2
3
7

хулиганство - чл. 325 НК

2

1


3

ГЛ. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

22

30

15

59

27

153

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

21

24
50

22

117

отнемане на МПС - чл. 346 НК
1
1

1

3

отглежд растстения и престъпл. свърз. с наркот. в-ва чл. 354, 354а ал.5, 354в ал.1НК
5
4

3

12

ГЛ. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛ.ГЛ.ХІІІ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯГЛ. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТОВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300

65

54

33

132

43

327

НЧХД

11

6

11

11

5

44

чл. 78 а НК

13

8

13

14

9

57

ЗБППМНДавност и амнистии - чл.80-84 от НКРеабилитации чл. 85-88а от НК

8

2

212

Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК

4

5

1

14

3

27

Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК

112
13

НЧД от досъдебното производство

46

77

44

301

26

494

Други дела
1

1

5
7

Адм. дела

107

69

61

231

104

572

Характерни за района са общоопасните престъпления – 153, от които транспортните са 117; престъпленията против собствеността – 92, от които кражбите са 61; престъпления против стопанството – 31 и т.н.3.РЕШЕНИ ДЕЛА ОТ КОМАНДИРОВАНИ СЪДИИ В РАЙОНЕН СЪД – ЗЛАТОГРАД, МАДАН и ЧЕПЕЛАРЕ


РС – ЗЛАТОГРАД

Съдия

Дела за разглеждане /бр./

Свършени дела /бр./

граждански

наказателни

общо

граждански

наказателни

общо

Петранка Прахова

22

10

32

22

10

32

Зоя Шопова

15

5

20

15

5

20

Тоничка Кисьова

10

4

14

10

4

14

Меденка Недкова

1

-

1

1

-

1


РС – МАДАН

Съдия

Дела за разглеждане /бр./

Свършени дела /бр./

граждански

наказателни

общо

граждански

наказателни

общо

Росица Кокудева

67

10

77

67

10

77

Тоничка Кисьова

21

2

23

3

2

5

Володя Янков

-

15

15

-

14

14

Мария Славчева

10

2

12

10

1

11

Игнат Колчев

1

2

3

1

2

3

Радка Свиркова

1

1

2

1

1

2


РС – ЧЕПЕЛАРЕ

Съдия

Дела за разглеждане /бр./

Свършени дела /бр./

граждански

наказател

ни

общо

граждански

наказателни

общо

Володя Янков

8

88

96

8

87

95

Стою Згуров

59

5

64

58

5

63

Райна Русева

37

1

38

37

1

38

Игнат Колчев

15

14

29

15

14

29

Елен Маламов

7

15

22

7

15

22

Дафинка Чакърова

-

9

9

-

4

4

Радка Свиркова

5

2

7

5

2

7

Валентина Бошнякова

4

-

4

4

-

4

Тоничка Кисьова

3

-

3

3

-

3

ІІІ. ОБЩА ОЦЕНКА

Общата оценка за работата на Окръжен съд – Смолян и Районните съдилища в окръга е добра. Окръжният съд е работил с близка до средната за страната натовареност, а районните с около и към средната за страната натовареност. При това съотношение, преобладаващият брой дела, над 86 %, са приключили в тримесечен срок от образуването на делото до постановяване на съдебния акт. Качеството на съдебните актове също е добро, потвърдени са над 71 % от обжалваните актове.

Съдийският състав в окръжния и районните съдилища е изграден от съдии с голям професионален и житейски опит, съдиите спазват законовите и инструктивните срокове, Етичния кодекс и редовно повишават квалификацията си. През периода има две започнали дисциплинарни производства за наказание на съдия в Окръжен съд, едно приключило с наказание и едно искане е оставено без уважение. Един съдия е наказан с обръщане на внимание. Има изградена култура на екипно взаимодействие както между съдиите, така и между съдии и служители.

Основният проблем в съдебния район е свързан с незаетите щатове за съдии в Районните съдилища в гр. Мадан и гр. Чепеларе, за заемането на които все още не е обявен конкурс.

Това налага непрекъснатото командироване на съдии от Окръжния и другите Районни съдилища за разглеждане на делата в двата съда. Проблемът е особено остър в Районен съд – Чепеларе, в който поради ползването на отпуск по майчинство от председателя на съда в момента няма нито една заета съдийска бройка. Постоянното командироване на съдии за разглеждане на дела в друг съд води до промяна в структурата на тяхната индивидуална натовареност и следва да се вземе предвид при атестирането и при определяне на натовареността им в съда, към който се числят. Тъй като командированите съдии от Окръжния съд са били съдии от въззивни граждански състави, следва изискванията за срочност и качество към първоинстанционните граждански и търговски съдии, които не се командироват, да са по-високи.

През годината са били извършвани проверки по организацията по образуването, движението и решаването на гражданските и наказателните дела от Инспектората на ВСС за Окръжен съд и Районните съдилища, а от Апелативен съд – Пловдив – за Окръжен съд. Всички препоръки са взети предвид и са изпълнени, като в Окръжен съд са взети организационни и дисциплиниращи мерки.

С това искам да благодаря на всички за положените усилия и постигнатите резултати, и да пожелая здраве, сплотеност и още по- добра работа в бъдеще.
Каталог: courts
courts -> Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1
courts -> Длъжностна характеристика на длъжност: Системен администратор
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> Какво е свидетелство за съдимост?
courts -> За управление на риска на окръжен съд благоевград въведение
courts -> Районен съд – град мадан


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница