Как да посрещнем месец рамадан بسم الله الرحمن الرحيم в името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!Дата04.08.2018
Размер68.98 Kb.

(1)


КАК ДА ПОСРЕЩНЕМ МЕСЕЦ РАМАДАН

بسم الله الرحمن الرحيم


В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Хвала на Аллах, Господарят на световете, и нека саляту-селям да бъде върху най-превъзходния от пратениците и пейгамберите-Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем), неговото семейство, есхабите и всичките му последователи до края на света.

Уважаеми братя!

Чрез тази тема, иншаеллах, желаем да насочим вашето внимание към няколко важни неща, свързани с това как да се подготвим и какво да съблюдаваме през месец Рамадан. Това са ценни неща, които съживяват сърцата, пречистват душите и заздравяват намеренията и решимостта у човека.

Първо: От благодатта на Аллах към всички нас е, че ни е дал възможността да дочакаме този велик месец - Рамадан. Ще оценим това, когато погледнем колко от нашите близки, приятели и роднини миналата година бяха измежду живите, а сега липсва тяхното присъствие! Дългият живот е един голям шанс и добра възможност за мюсюлманина да се запаси с добри дела за приближаването му към Аллах Аззе ве Джелле. Това е капиталът на мюсюлманина. Ето затова, всички ние трябва да се стремим към оползотворяване на нашето свободно време, преди да ни е сграбчила смъртта! Да се опитаме практически да приложим думите на Пейгамберина (с.а.в), в които той казва:

Възползвай се от пет неща, преди да настъпят други пет: “От живота, преди да е дошла смъртта. От здравето, преди да е настъпила болестта. От свободното време, преди да е настъпила заетостта. От младостта, преди да е дошла старостта. И от богатството, преди бедността”./Хаким./

Да се стараем да бъдем от добрите хора, за които е известил Пейгамберинът (с.а.в). Ебу Бекрате (р.а) разказва, че един човек казал на Пейгамберина (с.а.в): “О, пратенико на Аллах! Кой от хората е най-добър при Аллах?”. Пейгамберинът (с.а.в) отговорил: “На когото животът му е дълъг, и върши добри дела”. Човекът казал: “А кой от хората е най-лош?” Пейгамберинът (с.а.в) отговорил: “На когото животът му е дълъг, и върши лоши дела.“/Муслим./

Второ:Трябва да знаем коя е основната цел за сътворяването на човека и причината за съществуването му на този свят.

Всевишният Аллах казва:§Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми правят ибадет.§/Сура Зариат/51/:56./

Имам Невеви казва:

Това е явно доказателство, че хората са сътворени за да правят ибадет на Всевишния Аллах. И задължение на човека е да обърне внимание на това, за което е сътворен.”

(2)

Уважаеми братя!Нека да помислим върху големите благодати, с които Аллах Теаля ни е дарил. Той Аззе ве Джелле казва:§...И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите...§ /Сура Ибрахим/14/:34./

Най-големият от тези благодати е Ислямът. Но за голямо съжаление малцина са онези, които ценят това. Има много от хората, които се числят към Исляма а не могат да изричат правилно дори думите: “Ля иляхе иллеллах Мухаммед расуллюллах” - “Няма друго истинско божество освен Аллах и Мухаммед (с.а.в) е пратеник на Аллах.”

Колко от тях се противопоставят на Аллах Аззе ве Джелле и не изпълняват задълженията си към Него, нито задълженията си в обществото, в което живеят. Когато един човек не се страхува от Онзи, Който го е сътворил, е в състояние да върши всякакви нередности като: прелюбодеяние, одумване, завист, високомерие, скъперничество, кражби, употреба на алкохол, лоши обноски между хората и много други.

Ако направим една обща характеристика на всичко, към което ни напътства Ислямът, виждаме, че колкото повече спазваме каноните и изискванията в него, толкова повече ще сме щастливи в този и отвъдния свят. Ние трябва да изказваме постоянно благодарност към Аллах Теаля за напътствието и за всичко онова, което ни е дал, например, необходимите средства за препитание и много други блага, за да изпълняваме задълженията си с лекота към Него. Най-висшата благодарност е подчинението към Аллах Теаля и отдалечаване от забранените неща. Той казва:

§И провъзгласи вашият Господар: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.”§/Сура Ибрахим/14/:7./

Трето: Изисква се искреност в намерението и истинско обръщане към Аллах Субханеху ве Теаля. Затова трябва да се предпазваме от извършване на дела за показ и слава пред хората. Това е опасна болест, която унищожава добрите дела. Ние трябва да ги прикриваме, както прикриваме срамните си недостатъци. Никой не трябва да знае за добрините ни като: нафиле намаз, раздаване на садака и други, освен Аллах Аззе ве Джелле. Защото Той Субханеху ве Теаля, приема само от онези, които са искрени в делата си и се страхуват от Него. Всевишният Аллах казва:

(3)


§ ... Аллах приема единствено само от богобоязливите. §/Сура Майде/5/:27.

Не трябва да бъдем от онези, които отказват да влезнат в Дженнета. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى, قالوا يا رسول الله! و من يأبى! من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى.)) ـ رواه البخاري.

Всички хора ще влезнат в Дженнета, освен онзи, който откаже.” Тогава бе попитан:О, Пратенико на Аллах! А кой е онзи, който ще откаже? Той отговорил: Онзи, който ме последва, ще влезне в Дженнета, а който се противопостави, той е отказал.”/Бухари./Четвърто:Трябва да свикнем да споменаваме Аллах Теаля по всяко едно време, място и положение, в което се намираме. Всевишният Аллах е повелил споменаването Му и е отредил голяма награда за това. Той казва:§О, вярващи, често споменавайте Аллах! И Го прославяйте сутрин и вечер! §/Сура Ехзаб/33/:41,42./§...и за мъжете, често споменаващи Аллах, и за споменаващите жени ­ Аллах е приготвил за тях опрощение и огромна награда.§/Сура Ехзаб/33/:35./

Айше (р.а) казва: “Пратеникът на Аллах (с.а.в) споменаваше Аллах във всяко едно положение.”/Муслим./

Пейгамберинът (с.а.в) е казал: “Водещи са муферридун”. Бил попитан: “О, Пратенико на Аллах! Кои са тези муферридун?” Пейгамберът (с.а.в) отговорил: “Мъжете, често споменаващи Аллах, и често споменаващите Го от жените.”/Муслим./

Да не забравяме, че след нашата смърт, никой няма да се кланя за нас, нито пък ще говее. Затова нека да посветим нашият живот в повече ибадет към Аллах Аззе ве Джелле и да се запасим с дела, чрез които ще се приближим към Всевишния Аллах.Пето:Да се стремим към четене и цялостно прочитане на Корани Керим.

Ибни Месуд (р.а) разказва, че Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:

Който прочете една буква от Книгата на Аллах, за него има награда, която се умножава по десет подобни на нея. Не ви казвам, че; Елиф, Лям, Мим е една буква, а ви казвам, че; Елиф е буква, Лям е буква и Мим е буква.”/Тирмизи./

Ебу Умамете Ел-Бахили разказва: ”Чух пратеника на Аллах да казва”:((اقرؤوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)) ـ رواه مسلم.

Четете Корана, защото в Съдния Ден той ще се яви застъпник за онзи, който го е чел.”/ Муслим./


(4)

Шесто:Месец Рамадан е прекрасна възможност да призоваваме нашите близки, комшии, приятели и колеги да се покаят и приближат към Аллах Теаля с ибадет. Не трябва да пропускаме дори и ден, в който да не ги призоваваме към Исляма, защото душите им са жадни, сърцата отворени, и наградата за това велико дело е голяма при Аллах Теаля.

Пейгамберинът (с.а.в) казва:(( فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم)) ـ متفق عليه.

Кълна се в Аллах, че ако чрез теб Аллах упъти човек, то това за теб е по-превъзходно от благороден добитък.”/Бухари и Муслим./

Хасен Басри е казал: Призивът към Аллах е най-превъзходното и най-достойното дело за човека”.

Седмо:Да избягваме местата, където се събират безделниците. Да предпазваме езиците си от одумване, от говорене на непристойни думи и от всичко, което ще ядоса Аллах Субханеху ве Теаля. Да се придържаме към говорене на добри и достойни слова и ангажираме нашите езици със споменаване името на Аллах, ... това е голяма възможност да се запасим с подчиненост и отдаденост в ибадет към Аллах. Защото може и да не ни се отдаде друга такава, трябва да знаем, че всеки един ден, в който живеем, е благодат от Аллах за нас.

Осмо: Да обърнем внимание лично на самите нас, нашите семейства и онези около нас, като братя, сестри и т.н. Ние трябва да им напомним за величието на този месец, кланянето на намаза и четенето на Корани Керим. С добри и искрени думи да им повеляваме доброто и забраняваме злото. Да се обърнем към Всевишния Аллах с молба за напътствие на всички нас.

Месец Рамадан е голяма възможност да се опомним, осъзнаем и поправим. Нека Аллах Теаля ни напътства и напъти онези, които са в явна заблуда и се сещат за Него само в месец Рамадан. С тези дела ние ще спечелим великата награда от Аллах Аззе ве Джелле, защото Пейгамберинът (с.а.в) казва:(( من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) ـ رواه مسلم.

Който напъти към добро, той има същата награда, като онзи, който го върши.”/Муслим./

Дните неусетно отминават, а смъртта ни наближава. Затова да не отлагаме, а да се покаем за пропуснатото и да си кажем: “Този месец, може да е последен в живота ни! Този Рамадан, може да е последен за нас!”

Нека да не забравяме, че в задгробния живот ще се нуждаем дори и от една добрина, защото това е капиталът, който можем да притежаваме там. Трябва добре да оценим величието на нашия Господар Аллах Субханеху ве Теаля, да помислим за Дженнета, чиято ширина е колкото разстоянието от земята до небесата. Той е приготвен за онези, които спазват заповедите на Аллах и се предпазват от забраните Му. Също нека да си спомним за Огъня - Лезаа, за който Всевишният Аллах казва:(5)


§Смъкващ кожата, зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща.§- Сура Меаридж/70/:16,17./

Молим Аллах Субханеху ве Теаля чрез Неговите прекрасни имена и висши качества ние всички да дочакаме този велик месец, да ни опрости греховете и помилва в Съдния ден! Амин!

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница