Какво е yes? Програмата Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (yes)Дата23.02.2017
Размер88.99 Kb.Какво е YES?
Програмата Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES), Обменна обучителна програма за младежи, е създадена през октомври 2002. Споносира се от Бюрото за образование и култура, САЩ (Bureau of Educational and Cultural Affairs - ECA, ) и предоставя стипендии на ученици от гимназията (15-17 годишни) за едногодишно обучение в САЩ. Програмата е значима за разширявае на комуникацията между народа на САЩ и другите страни партньори в помощ на насърчаване взаимното разбирателство и уважение. Учениците живеят с приемни семейства, посещават гимназия, включват се в дейности, които им помагат да научат за американското общество и стойности, да придобият лидерски умения и да помогнат на американците да научат за тяхната стран и култура.

Целите на програмата са:

 • да подпомогнат за по-добро разбиране сред младите хора от страните, включени в програмата YES, на американското общество, хора, институции, стойности и култура;

 • да насърчават дълготрайните лични контакти;

 • да включат участниците от програмата по време на пребиваването им в САЩ в дейности, които насърчават взаимното разбирателство, уважение на разнообразието, лидерски умения и разбиране на гражданското общество ;

 • да повишат разбирането сред американците на страните и културите на чуждестранните ученици;

 • да повишат капацитета на организациите от участващите страни по отношение на включването на млади хора в дейности, които подпомагат взаимното разбирателство, уважението към различието, лидерски умения и разбиране за гражданаското общество с помощта на дейности на участвалите в програмата ученици (алумни).

Отчитайки горните цели, програмата предоставя стипендии на ученици от средното училище от страните, в които работи програмата YES, която им осигурява една учебна година в САЩ, живейки при приемни семейства и посещавайки гимназия. Програмните дейности въвеждат учениците в принципите на гражданското образование, гражданското общество, върховенството на закона, обществена дейност, младежко лидерство във формата, която действа в САЩ. В същото време американските ученици научават за живота на своите съученици в техните страни. Освен това се сформират груги от алумни, които се включват в обществена дейност като събиране на дрехи, подпомагаг ученето на малки ученици и им преподават английски, участват в акции за имунизиране и др.


Програмата се финансира от Правителството на САЩ.

Какво се постига с младежките обменни програми?

Идеята за обменни програми възниква от желанието на нациите и техните народи да пострят мостове за разбирателство. В много страни младежките обменни прогами стават познати и приети след края на Втората световна война.


Това, което прави успешни младежките обменни програми, е уникалния начин, по който млади хора научават за друга страна и културата й: чрез живеене като член на дадено семейство, а не като гост. Резултатът през годините е глобалното осъзнаване на положителното въздействие на обменните програми не само върху отношението сред нациите, но и върху живота на стотици хиляди участници, техните връстници, училища, общности и родители. Много от днешните световни, национални и местни лидери са участвали лично в обменни програми и свидетелстват за положителното им влияние в техния живот.
Какво осигурява стипендията?

Стипендията осигурява както следва: • Билет отиване и връщане за международното пътуване (от местоживеенето на участника до САЩ и обратно);

 • Месечна сума, която подпомага учениците да участват в социални дейности и закупуват неща за лични нужди;

 • Настаняване в подбрано американско приемно семейство за една година;

 • Записване в американско средно училище;

 • Програма-ориентация, която включва подготовка преди програмата и след завръщането;

 • Програмни дейности организирани в местните общности в САЩ;

 • Помощ за алумните при осъществяванена проекти в родните им общности;

 • Медицинска осигуровка.


Какво НЕ е включено в стипендията?

Стипендията НЕ покрива следните разходи: • Разходи за издаване на международен паспорт;

 • Лични разходи, които не се покриват от месечната стипендия;

 • Разходи за свръх багаж при пътуването до САЩ и обратно;

 • Телефонни разходи от САЩ до дома и сметки за електронна поща.


Кой плаща за програмата?

Стипендиите за програмата се финансират изцяло от Правителството на САЩ и се администрира от Бюрото за образование и култура (The Bureau of Educational and Cultural Affairs - ECA) на Департамента на САЩ. ECA подпомага взаимното разбирателство между САЩ и други страни чрез международни образователни и обучителни програми чрез насърчаване на личните, професионалните и институционалните връзки между граждани и организации в САЩ и чужбина, а също така и чрез представянето на американската история, общество, изкуство и култура в цялостното й разнообразие пред публиката в чужбина

Протрамата се подкрепя на местно ниво от американски граждани и местни средни училища, които доброволно и безвъзмездно приемат и подкрепят учениците

Кой има право да кандидаства за програмата?
В съответствие с инициативите, спонсорирани от Правителството на САЩ, и посветени на демократичната реформа, конкурсът за получаване на стипендия за Обменната програма за обучение на ученици е основана на постиженията на участниците и в него могат да участват безплатно всички кандидати, които отговарят на следните условия:
Кандидатите трябва:


 • Да са ученици в 9 или 10 клас на средните училища;

 • Да оговарят на възразстовите условия за ученици в средното училище за виза J-1 visa/SEVIS;

 • Да имат добър успех;

 • Да имат познания по английски език (кандидатите трябва да докажат познанията си по английски език по време на регистрацията);

 • Отговарят на условията за виза за САЩ;

 • Да са граждани на страната, където кандидастстват.


Кой не може да кандидатства?
Учениците не могат да кандидастват, ако:

 • Не отговарят на горните критерии;

 • Са живели в САЩ за 3 (три) месеца или повече през последните 5(пет) години;

 • Семейството им:

  • е кандидатствало или кандидатства да емигрира в САЩ;

  • планира да емигрира или вече е емигрирало в САЩ.


Ученици с увреждания
Програмата може да подкрепи ученици с увреждания и насърчава участието им. ECA работи с организацията Mobility International (MIUSA), за да предостави на тези ученици семинари за изграждане на лидерство и съответната нужна информация и подкрепа, за да повишат резултатите от пребиваването им в САЩ.
Как се подбират учениците?
Независими комисиии от професионалисти от САЩ в сферата на образованието и международните отношения ще подбират финалистите и резервите. Подборът се базира на обстойна процедура за кандидатстване, препоръки от учители, демонстрирана подготвеност за участие в обменна програма за срок от една година.

Учениците ще трябва да представят и медицинска оценка, която да удостоверява, че медицинското им състояние е пригодно за участие в програмата.


Процесът за подбор ще приключи през пролетта, а до средата на май кандидатите ще бъдат уведомени за статута си. Владеенето на английски език е важно, но не е единствения елемент при подбора..
Какво става след уведомяването?
След уведомяването, финалистите, резервите и техните родители получават материали за ориентация, които ги подготвят за заминаването. Те трябва официално да уведомят American Councils, че приемат стипендията и да предоставят съответните допълнително изисквани документи. Учениците трябва да започнат процеса по получаване на международен паспорт и кандидатстването за виза веднага след приемането им в програмата.
От май до август, American Councils и партньорските организации ще подбират квалифицирани приемни семейства, подходяхи за учениците, и ще подготвят записването им в местни средни училища. През юни и юли, учениците, които са получили стипендии , ще участват в предварителна програма ориентация в своята страна. През август учениците ще отпътуват за приемните семейства в САЩ и започнат обменната образователна програма.
Учениците трябва да се върнат в странати си в края на програмата на датата, определена от American Councils. Американската виза, издадена за участниците в програмта, не може по никаква причина да бъде променяна или продължавана след крайната дата на програмата.
Кога и как мога да кандидатствам?
Представители на American Councils for International Education ще посетят през есента градове, в които ще се проведе тестирането. Кандидатите трябва да носят при началната регистрация в тестовия център доказателство, че отговарят на критериите за участие (свидетелство за раждане и паспорт или ученическа карта, издадена от училището, в което учат), 1 скорошна паспортна снимка (размер 3 х 4 см). Мястото на тестовия център ще бъде обявен възможно най-скоро чрез обяви в пресата и радиото, а информация може да се получи и чрез Internet на адрес www.ac-see.org . Кандидатите могат да се явят само в ЕДИН тестов център за съответната година.
Всички кандидати ще преминат кратък тест по английски език (I Кръг). Тези, които преминат първия тест, ще се явят на по-дълъг тест за нивото на владеене на английски език и писане на съчинение на английски език (II Кръг, който обикновено се провежда в деня след I Кръг). Кандидатите трябва да завършат успешно първите два кръга на конкурса, преди да получат окончателните документи за кандидатстване и да бъдат интервюирани. След успешното преминаване на I и II кръг, способността за владеене на английски език вече не се отчита като база за подбор.

Как ще се възползвам от опита по време на обменната програма?
Обменната младежка програма за обучение предлага на учениците възможност да се запознаят с хората и културата на САЩ, а също така учи и другите за хората и културата на тяхната собствена страна. Учениците се научават да оценяват и развиват чуствителността си към други култури, преживяват личностно израстване и независимост, подготвят се по-добре за все по-растящия взаимосвързан свят. Учениците формират силни връзки с техните приемни американски семейства и общности, като изграждат взаимоотношения, които често остават за цял живот. Участниците придобиват личностни умения, разбиране за гражданското обкщество и развиват лидерски способности, които им дават възможност да решават проблеми и впоследствие да се занимават с проблеми, които са от интерес за общността в страната им.

Какви са някои от възможните недостатъци?
Учениците, които се интересуват от програмата, трябва да обмислят и отрицателните й ефекти:

 • Може и да не успеете да се върнете навреме, за да вземете училищни изпити;

 • Може да се наложи да повтаряте една година в училище след завръщането;

 • Макар и учениците да участват в академична програма в САЩ, учебната програма се отличава съществено от тази в местното ви училище и може и да не учите същите предмети и учебно съдържание.


Кой организира програмата?

Кандидатстването, подборът, ориентацията, организацията на пътуването и дейностите на алумните по програмата се организират от American Councils for International Education, неправителствена организация, която ръководи развитието и обмена на знания между САЩ и Източна Европа, Евразия и Балканите. Нейната мисия е да подпомага независимото и демократично развитие чрез издигане на образованието и изследанията, развивайки лидерство и подкрепяйки индивидите и институциите посредством учене. През последните 30 години, American Councils се развива като една от първите организации за образование и обучение, работещи в региона. Тя осъществява повече от 30 програми за обмен и обучение в региона, включително няколко програми на правителството на САЩ за ученици в средното училище, студенти, участници в докторски програми, учители и университетски преподаватели.


Други, неправителствени организации в САЩ, като World Link, PAX, и ASPECT също подкрепят програмата YES. Правителството на САЩ е поканило тези организации да намират подходящи приемни семейства в САЩ и да организират местни дейности по време на едногодишната програма.
Къде мога да получа повече информация?

От уебсайта: www.ac-see.org


От American Councils office в Белград:

Kraljice Natalije 68, I floor, Apt. 8


11000 Belgrade
Serbia

+381 11 2657 354


info@americancouncilssee.org.
От American Councils office в Сараево:

Fra Andjela Zvizdovica 4/1


71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

+387 33 222 252sarajevo@americancouncilssee.org
От American Councils office в София

пл. „Славейков” 11

София 1000

България


e-mail: sofia@americancouncilssee.org
От American Councils office в Прищина:

Str. Fehmi Agani 46/3


Pristina, 10000 Kosovo

+381 38 226 255aliu@kaef-online.org
От American Councils office в Скопие:

Ul. "Karpos" 2 BB


Nova zgrada na Masinski fakultet 3-ti sprat
1000 Skopje Macedonia

+389 70 755 083velika@americancouncilssee.org.
От American Councils office в Тирана:

(разположено в сградата на American Chamber of Commerce)


Rruga "Deshmoret e 4 Shkurtit"
Pallati 1, kati 2
Tirana, Albania

+355 4 235 347acie_albania@yahoo.com

Запитвания могат да бъдат отправяни и към Посолството на САЩ, Public Affairs Section, или American Corner.
Каталог: index files -> news -> 2010
2010 -> Код на училище Име на училище
2010 -> Хіv национална олимпиада по астрономия
2010 -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
2010 -> 1. Въведение
2010 -> Хіv национална олимпиада по астрономия
2010 -> Презентация за напреднали Анонс
2010 -> Хіv национална олимпиада по астрономия
2010 -> Програма на образователните и развлекателни събития Дата Час Зала Тема Аудитория Представя 11. 12. 2010 14: 00 Риби етаж 2
2010 -> Министерство на образованието и науката централна комисия за организиране на олимпиадата по астрономия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница