Казуси по наказателно право Лазар Груев, Ралица Илковастраница1/3
Дата23.10.2018
Размер401.84 Kb.
  1   2   3
КНИГОПИС НА НОВИТЕ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:
Казуси по наказателно право

Лазар Груев, Ралица Илкова

Сиби”2007 г.

416 стр.

Цена: 16.80 лв.

Това е второто преработено и допълнено издание на сборника с казуси по наказателно право – обща част. Книгата е своеобразен справочник, систематизиращ типични казуси от съдебната практика от 1955 до 2006 година, възможните въпроси към тях и решенията на върховната съдебна инстанция (ВКС) по аналогични случаи. Съдебната практика е грижливо подбрана и предоставена на читателите по отделни раздели, защото само така теоретичните познания, съчетани с опита на практикуващите юристи, ще доведат до очакваните резултати. Авторите са разпределили информацията в десет раздела, които обхващат съответно действието на наказателноправните норми по време и място, действие на наказателноправните норми спрямо лицата, обективната и субективната страна на престъплението, стадиите на умишлена престъпна дейност, съучастие, съпричиняване и особени форми на задружна престъпна дейност, единство и множество престъпления, наказание, санкция и други мерки за въздействие, индивидуализация на наказателната отговорност и погасяване на наказателното преследване, подкрепени със съответната съдебна практика.ДДС

Любомир Владикин

Булреал 2000”2007 г.

192 стр.

Цена: 20.00 лв.

Книгата е разделена на три части, описани съответно на български, руски и английски език. Основните моменти които обхваща са:  • облагането с ДДС на вътрешнообщностната търговия със стоки и услуги;

  • облагане с ДДС на доставката на стоки и услуги, изпращани извън територията на общността;

  • облагане с ДДС на доставката на стоки и услуги с място на изпълнение в страната;

  • облагане с ДДС на сделките с недвижими имоти.

Новият ЗДДС е изработен на основите на Шеста директива 77/388/ЕЕС от 17.05.1997 г. за уеднаквяване на законодателството на страните членки, уреждащо данъка върху оборота – обща система на данъка върху добавената стойност. Съветът на Европейската общност прие, че между държавите членки не може да съществува режим на внос и износ, тъй като не са налице вътрешни граници между държавите от Европейския съюз.


Дипломатическо и консулско право

Иван Владимиров

Ромина”2007 г.

232 стр.

Цена: 9.00 лв.

Третото преработено и допълнено издание на този труд се занимава с новите положения в дипломатическото право, разделени в три глави. В първата вниманието е концентрирано върху понятията и източниците на дипломатическото право. Втората глава разглежда органите за вътрешните отношения на държавите, с тяхната същност, представителства на държави при международни организации, специални мисии и привилегии и имунитети на специалните мисии. Третата част е заета от консулското право, с неговото възникване и развитие, назначаване и приемане на почетни (нещатни) консули и консулските привилегии и имунитети.

Специално място е отделено за приложения, в които са поместени текстовете на „Виенската конвенция за дипломатическите отношения”, „Виенската конвенция за консулските отношения”, „Устройствен правилник на министерството на външните работи”, „Акт за морски протест”, „Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица”.

Тестове и казуси по полицейско право и по Опазване на обществения ред

Момчил Давидов

Фенея”2007 г.

120 стр.

Цена: 5.00 лв.

Обект на учебното помагало е изучаваният материал по двете специални полицейски дисциплини „Полицейско право” и „Опазване на обществения ред”. Целта му е да се формират трайни знания в разглежданите области сред служителите на министерството и да подпомага тяхното продължаващо обучение и повишаване на квалификацията. Актуалността на помагалото произтича от въвеждането на съвременните тестови форми за подготовка и за провеждане на изпити във ВУЗ. То е второ допълнено и преработено издание, съобразено с основните дидактически изисквания и отговаря на актуалната нормативна уредба. Дава подробни указания за решаването на тестовете и казусите, техните отговори и решения. Предназначено е както за самостоятелна подготовка на студентите и служителите в Министерството на вътрешните работи, така и за използване от преподавателите по различните специални дисциплини в учебния процес.Защита на класифицираната информация

Георги Петришки

Симолини”2006 г.

280 стр.

Цена: 10.00 лв.

Влизането в сила на Закона за класифицираната информация и неговата практическа реализация предизвика множество въпроси, отговорът на които не може да се намери в специализирана литература, поради обстоятелството, че такава все още няма. Под нетрадиционна форма въпроси и отговори изданието цели да запознае читателите с основните моменти, свързани със защитата на класифицираната информация. Тази нетрадиционна форма на представяне на проблемите е избрана поради характера на проблематиката, залегнала в Закона, правилника за неговото прилагане и наредбите, свързани с него. Предлаганото издание е първо по рода си и в него не е дадена универсална и пълна информация, въпреки че обхваща всички глави и раздели от ЗЗКИ, ППЗЗКИ и наредбите към тях. По някои от въпросите текстовете са допълнени с илюстрации, което придава на книгата характер на настолен справочник, който да е под ръка на всеки ангажиран с изпълнението на функции, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация.Криминалистика

Костадин Бобчев

УИ”Св. Кл. Охродски”2006 г.

328 стр.

Цена: 15.00 лв.

Предложеният труд е второ преработено издание, в което са направени съществени допълнения на актуални въпроси от криминалистичната теория и практика. Включени са две нови методики за разследване на престъпления. Отразени са най-съществените проблеми и тенденции в развитието, организацията и методологията при събиране, изследване и използване на следите от престъпленията в досъдебното производство и в някои фази на съдебното. Отбелязани са измененията и допълненията на всички разпоредби, регламентиращи действията по разследването на съдебните следствени действия по Наказателно-процесуалния кодекс, актуален към месец октомври 2005 г. При писането авторът е възприел структурната схема на издаваните учебници по криминалистика, което прави труда му подходящ за ползване от различни специалисти, участващи в наказателния процес, както и за обучение на студентите във Висшите учебни заведения.
Европеизация на третата българска държава

Мария Г. Манолова

Фенея”2007 г.

88 стр.

Цена: 6.00 лв.
Книгата представлява личната оценка и поглед на специалистa по история на правото професор Мария Манолова.

Конституционноправните аспекти, разгледани от автора засягат Европейския конституционализъм с политическите права и свободи на гражданите в Българската – Търновската от 1879 г., и множеството от другите европейски конституции. Засегнати са конституционните принципи на управление от една страна и европеизацията на българското законодателство от друга. Акцентирано е и върху европейските правни системи и тяхното отражение при изграждането на българската правна система, и процесът на адаптиране на новото законодателство в практиката.Актуални въпроси на устройството на територията и строителството

Савин Ковачев, Вл. Петров, В. Бакалова, Б. Кишкилова, В. Ангелиева, Г. Даракчиев, Ст. Илова

Труд и право”2007 г.

640 стр.

Цена: 22.80 лв.
Авторският екип от елитни специалисти в областта на „Устройството на територията”, ви предлага цялостно приложно знание за новата законодателна рамка. В подробен и изчерпателен коментар е представена проблематиката на Закона за устройство на територията. В хронологичен ред са разгледани въпросите, свързани със строително-инвестиционния процес, европейските изисквания към строителството и контролът и административното производство. В самостоятелна разработка са коментирани Законът за устройството и застрояването на Столична община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Целевата аудитория на книгата са всички участници в строително-инвестиционния процес, практикуващи юристи, специалисти по устройство на територията и строителството в държавни структури и в органи на местно самоуправление, управленски екипи на строителни предприятия и проектантски фирми, преподаватели и студенти във ВУЗ


Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието

Величка Микова и колектив

Труд и право”2007 г.

800 стр.

Цена: 24.00 лв.
Книгата е второ преработено и допълнено издание на „Процедури и приложни документи по трудовите отношения от 2004 г. Тук са публикувани практически всички процедури по уреждане на индивидуалните и колективните трудови отношения в предприятието, съобразени със сега действащото законодателство. Всяка процедура съдържа приложни знания, указания и хронологична последователност за реализирането на дадено правно изискване или постигането на една управленска цел. Към съответните процедури са предложени експертно разработени образци на приложените документи. Целта на изданието е да подпомогне дейността на работодателите и техните екипи, да повиши компетентността на работниците и служителите и синдикалните организации, да допринесе за утвърждаването на съвременните изисквания и европейските норми в трудовите отношения.

Договор за ЕО, Договор за ЕС, Съдебна практика

Станислав Костови

Сиби”2007 г.

608 стр.

Цена: 18.00 лв.
Сборникът съдържа действащи и консолидирани текстове от Договора за създаване на Европейската общност и на Договора за Европейския съюз, съставени на база на официалните текстове на български език на Учредителните договори, както и всички изменения и допълнения към тях. Включени са части от над 250 акта (решения, определения, становища…) на Съда на Европейските общности, обособени в 14 раздела тематично. Представената съдебна практика обхваща решения, свързани с източниците и принципите на прилагане на общностното право, производството пред Съда на Европейските общности и Първоинстанционния съд, извъндоговорната отговорност на държавите-членки…Поместено е и информационно приложение с хронология на договорите за присъединяване, списък на актовете на вторичното право, към които има препращания в анотиращите бележки, и предметен и азбучен указател на представената съдебна практика.

Правилникът за вътрешния трудов ред

Нина Гевренова

Сиби”2007 г.

280 стр.

Цена: 9.80 лв.
Последните години в обществено-икономическите отношения, и в частност в трудовите, в България настъпиха дълбоки промени. Използваните правни способи за регулиране на трудовите отношения могат най-общо да се характеризират с продължаване от страна на държавата пряко и централизирано да уеднаквява правната регламентация за всички адресати на трудовите правоотношения, а от друга страна да позволява и на различни частноправни субекти да участват в тази регламентация. Държавата урежда и признава множество и различни видове недържавни източници на трудовото право, които без да влизат в противоречие помежду си регулират съответните трудови отношения. По този начин тя не се отдръпва от правната уредба, а само променя начина, по който осъществява своя властнически контрол върху регулирането на тези отношения от страна на частноправните субекти. Хармонизирането на отношенията между държава и недържавните източници на трудовото право е процес, който се нуждае от задълбочено изучаване и подкрепа в практическото му приложение.

Режим на пребиваване на чужденците на територията на Р България

Надежда Христова

Сиела”2007 г.

156 стр.

Цена: 9.00 лв.
Това е една разработка за изследване и анализиране на режима на пребиваване на чужденците в България, който се явява основния режим от съдържанието на административноправния статут на чужденците. Въз основа на актуалните към момента закони, съществуващата съдебна и административна практика, авторът, като специалист по темата прави задълбочен анализ , придружен със собствени изводи и заключения. Много от разгледаните въпроси не са били обект на разглеждане до сега. Централно място заема глава втора, където са изследвани субективното право и видовете режим на пребиваване. Внимание заслужават и направените предложения за законодателни промени и за уредба за в бъдеще на режима на пребиваване на чужденците. Книгата обхваща историческото развитие и значението на режима на пребиваването на чужденците, режима на преминаване на държавната граница от чужденци – влизане и напускане на страната, както и една кратка статистика за движението на чужденците на територията на Р България.

Марианската падина или измеренията на справедливостта

Хари Хараламбиев

Сиела”2007 г.

64 стр.

Цена: 5.00 лв.
Писането е докосване до сърцето, то е изповед, страст и вик. За да се каже истината, колкото и болезнена да е тя, е нужно благородство. Това е един разказ за Либия и процеса срещу българските медицински сестри и палестинския лекар, написан в първо лице, от човек, който е изстрадал болката на неправдата и борбата в търсене на правдата. Заглавието е породено от откровения отговор на З. Бжежински, на непринуден и даже може би малко наивен въпрос, зададен от журналист на една международна конференция: „Справедливост има. Но ако искате да я откриете, трябва да идете в Марианската падина – там цари справедливостта”.

Каквото и да означава това, каквото и да е имал в предвид политикът, истината е винаги някъде там – на дъното на най-непристъпното място…

За радост и на добър час – винаги излиза на яве и възтържествува, колкото и добре да е охранявана.

Изменение на данъчни и осигурителни задължения

Здравка Шуменска, Анелия Маркова, Здравко Славчев

Фенея”2007 г.

168 стр.

Цена:8.00 лв.
Данъчните задължения възникват от момента на влизане на закона в сила. Всеки данъчно задължен субект трябва предварително да знае какви суми и в какви срокове ще плаща в бъдеще. Той не може да бъде обременен с данъчни плащания за минало време, когато действащият тогава закон не го е задължавал да плаща. Данъкоплатците не могат да бъдат задължени да плащат по-висок размер на годишните данъци за минало време, включително и за текущата данъчна година, през която е влязъл в сила новият данъчен закон. Книгата е написана в три раздела. Първият разглежда общата характеристика на института за изменение на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. Вторият раздел – същността на института за изменение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, а в третия раздел е засегнато същинското изменително производство. Книгата е предназначена за икономисти, счетоводители и практикуващи юристи, които се интересуват от данъчно – осигурително право.


Принудително изпълнение – сборник съдебни практики – кн. 1/ 2007 г.

Камара на частните съдебни изпълнители

Фенея”2007 г.

140 стр.

Цена:
На пазара е първият брой на „Сборник съдебни практики по принудително изпълнение”, който си поставя за цел да представи пред съдиите, съдебните изпълнители, адвокатите и юридическата гилдия в страната съдебната практика на окръжните съдилища във връзка със съдебното изпълнение. Идеята за сборника е родена в хода на работата по реформата в съдебното изпълнение и всички участници в нея с ентусиазъм посрещнаха запълването на една празнота в юридическото пространство, тъй като решенията на окръжните съдилища по повод на съдебното изпълнение обикновено остават в папките по делата и не са обект на тълкуване и публичен коментар.

Първият брой на новото списание предлага на своята аудитория съдебна практика по няколко основни проблема, като „Въвод във владение”, „Прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.330, ал. 1 ГПК…”, „Подлежащи на обжалване изпълнителни действия” и „ Обжалване на действията на съдебния изпълнител…”Сборник източници на международното частно право – европейски актове – том 3

Николай Натов

Сиела”2007 г.

692 стр.

Цена: 39.00 лв.

Том трети от „Сборник източници на международното частно право” е логично продължение на предните 2 тома от тази поредица. Той не си поставя за цел да обхване всички източници на международното право с Общностен произход. В него са подредени основните и най-важните от тях, разделени в две части. Първата част обхваща първичните източници – Договорът за Европейски съюз, Договорът за създаване на европейската общност от 1957 г., договорът за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз. Втората част помества вторичните източници; Международната компетентност; Регламентите на комисиите по международно право; Производствата по международни граждански и търговски дела и Регламенти на Съвета на Европа; Приложимото европейско право и правното положение на субектите на международното частно право.Пълен коментар на новият закон за данъците върху доходите на физическите лица ’ 2007

Ася Инджова, Благой Иванов

АСПРО”2007 г.

208 стр.

Цена: 19.90 лв.
Изданието не тълкува Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Идеята му е да служи като наръчник за всяко физическо лице да се определи възможно най-бързо като задължено или не за данъка върху доходите си, и да се ориентира в механизма за определяне на данъчната основа. Авторите запознават читателите с данъчните процедури по деклариране и плащане на данъците върху доходите. Изяснено е какви са правата на физическите субекти при взаимоотношенията им с администрацията по приходите. Тук е синтезирана информацията на няколко документа на данъчното право, послужили на авторите за отправна точка – ЗДФЛ, ДОПК, КТ, ЗКПО и други специални законови актове.Книгата е предназначена както за професионалисти в областта на счетоводството и данъчно-консултантската дейност, така и за непрофесионалисти. Информацията е поднесена разбираемо и удобно за ориентиране в материята на данъчното законодателство.


Погасителна давност по българското частно право

Любен Велинов

Фенея”2007 г.

200 стр.

Цена: 12.80 лв.
Терминът „давност” означава отколешност, отдавнашност, преминало време, който с годините се приема за юридически със съдържанието – срок, след изтичането на който се добива или изгубва някакво право…Анализът на правната уредба показва, че погасителната давност е юридически факт, който се състои от три компонента: - наличие на субективно право, период от време и неупражняване на субективното право в определения от закона срок. Книгата обхваща почти изцяло понятието „погасителна давност” – от неговия произход и приложение в миналото до днес, неговата правна същност, материално-правния му характер, видовете погасителна давност и начините по които става самото изчисляване на давностните срокове. Авторът разглежда давността и в нейните етапи – начало, спиране, прекъсване, действие край и отказ от давност. Засегнат е и елемента на погасителната давност при международните правоотношения.

Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти

Стоян Ставру и Петър Илиев

Фенея”2007 г.

128 стр.

Цена: 7.80 лв.
Монографията е посветена на изясняването на същността на публичните вещни права, техният обхват и правен режим. Авторите са разгледали и анализирали съществуващата до момента практика на Конституционния съд и на Върховния касационен съд, както и коментарите на правната литература. В първият раздел се посочват конституционноправните основи и аспекти на публичността при вещните права, като се анализират решенията на Конституционния съд, отнас ящи се до този въпрос. Във втория раздел се изследва възможността за учредяване на различните видове публични ограничени вещни права с оглед на действащото ни законодателство и спецификата на отделните вещни права. Третият раздел е посветен на конкретния вещноправен режим на публичните вещни права. Труда е в интерес както на практикуващите юристи, така и за студентите и всички, които се вълнуват от спецификата на публичните вещни права.


Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности

Маргарита Златарева

Сиела”2007 г.

312 стр.

Цена: 16.00 лв.
Пазарното стопанство предпочита субекти с корпоративно устройство, защото автономията на учредителния договор, както и на волята на юридическото лице, формирана на общите събрания, правят юридическото лице самостоятелен участник в търговския и гражданския оборот, който може бързо и ефективно да взима решения и предприема действия. И понеже правовия ред се нуждае от механизъм за контролиране на автономната воля на корпорацията, именно от тук е и правото на всеки член на корпоративно устроеното юридическо лице да иска отмяна на решения на общото събрание, като материализиране на този контрол. Това право е потестативно и не може да се замести по друг начин освен чрез предявяването му пред съд. Книгата е разгърната в 19 параграфа, които разглеждат в дълбочина проблема и показват начина на действие при такива казуси, както и възможността на засегнатото лице да се противопостави на решенията на общото събрание на корпоративните общности.

Наказателно – изпълнително право

Здравко Трайков

Албатрос”2007 г.

420 стр.

Цена: 18.00 лв.
Престъплението и наказанието съпътстват човечеството от неговото възникване. Издирването на извършителите на престъпни деяния, доказването на тяхната вина и отговорност и налагането на справедливо наказание е изключително сложна дейност, поверена на специализирани правозащитни и съдебни органи. Предмет на наказателно-изпълнителното право е цялостната правна уредба и дейност по изпълнение на углавните наказания: тяхната същност и съдържание, органите и местата на изпълнение, правният статут на осъдените и на служителите , формите и средствата за корекционно въздействие. Книгата има целта да послужи за ръководство на студенти и юристи, педагози, психолози, социални работници и всички занимаващи се с девиантното /престъпно/ поведение, противодействието на престъпността и правораздаването. Материалът е лесно достъпен и в съставянето му са ползвани български и преводни публикации.


Върховният административен съд – 1913-2006

Петко Добчев

ПИОР” и „Средец-АД”2007 г.

514 стр.

Цена: 80.00 лв.

Алманахът на Върховният административен съд обхваща периода 1913 – 2006 година.административното правосъдие в България е правно регламентирано с приемането на Закона за административното правосъдие през 1912 г. До тогава административното правосъдие в България е било осъществявано от гражданските съдилища или административните органи. При разширяване на ролята на администрацията и на обществените учреждения и учредяването на редица специални съдилища възниква остра нужда от въвеждането на специално административно правосъдие, което постепенно се налага като институция за специализиран съдебен контрол в областта на администрацията. Сборникът е разделен на седем раздела, обхващащи – историята на Върховния административен съд; нормативната уредба на административното правосъдие в България от неговото начало до днес, преглеждайки подробно етапите през които то преминава. В приложенията са намерили място: - Върховната административна магистратура, Юриспруденцията във Върховния административен съд, Юбилеен сборник „30 години българско административно правосъдие”, Първото българско списание по административно право и юриспруденция: „Административен преглед”, Бележити български юристи в областта на административното право и правосъдие и библиография на българската литература по административно правосъдие.


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница