Кд 107 (обмен с партньорски държави) ka 107Дата06.08.2017
Размер80.89 Kb.
ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТИТЕ СЪГЛАСНО ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР

с ЦРЧР по КД 107 за 2016-2017 г. г.,ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”


TOP-UP AMOUNTS FOR MOBILITIES ACCORDING THE FINANCIAL AGREEMENT with HRDC under KA 107 FOR 2016-2017 academic year, ERASMUS+ PROGRAM
КД 107 (ОБМЕН С ПАРТНЬОРСКИ ДЪРЖАВИ)

KA 107 (EXCHANGE ACTIVITIES WITH PARTNER CUNTRIES)

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
1/ ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: фиксирана сума в евро на база пропътуваното разстояние на участник. „Транспортното разстояние“ представлява разстоянието между мястото на тръгване и мястото на мобилност на участника. Финансовата подкрепа съответства на отпусканата еднократна сума за пътуване в двете посоки: отиване и връщане и се изчислява по тарифи на ЕК с помощта но поддържания от ЕК калкулатор за разстояния.

Приложимо за студенти и персонал по КД 107(пристигащи и заминаващи)
2/ ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА: фиксирана сума за месец/ ден на участник.

Сумата не е цялостна издръжка, а финансова подкрепа, с която се компенсират частично разходи, които възникват за участниците в приемащата страна, поради разлика в стандарта на живот в собствената и приемащата държава.Приложимо за студенти и персонал по КД 107(пристигащи и заминаващи)
ФИНАНСИРАТ СЕ ДВУПОСОЧНИТЕ МОБИЛНОСТИ СЪОБРАЗНО КЛАУЗИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР С ЦРЧР (БЪЛГАРИЯ)!!!

FINANCIAL SUPPORT – GENERAL INFORMATION:
1/ Contribution for travel cost: lump sum in EUR based on the travel distance per per participant. Travel distance is the distance per participant from the place of departure to the venue of mobility, calculated according to rates of EC, using the distance calculator supported by the EC. The applicant must indicate the distance of a one-way travel to calculate the amount of the EU grant that will support the trip.

Eleigible for students and staff under KA 107 (incoming and outgoing).
2/ INDIVIDUAL SUPPORT: The GRANT is not comprehensive subsistence, but financial support which shall partially offset costs that arise for the participants in the host country, because of the difference in the life standard in the home and host country.

Eleigible for students and staff under KA 107 (incoming and outgoing).
FUNDING IS TWO-WAY MOBILITY

UNDER THE TERMS OF THE FINANCIAL AGREEMENT WITH HRDC (BULGARIA)

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ (между програмни и партниращи държави)
1/ Транспортни разходи :

за студенти и персонал – фиксирана сума за участник в евро, въз основа на пропътуваното разстояние от мястото на тръгване до мястото на провеждане на мобилността, която се изчислява по тарифа на ЕК, с помощта на поддържания от ЕК калкулатор за разстояния. Финансовата подкрепа съответства на отпусканата еднократна сума за пътуване в двете посоки: отиване и връщане и се изчислява по тарифи на ЕК с помощта на поддържания от ЕК калкулатор за разстояния.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/


РАЗСТОЯНИЕ

СУМА

Между 100 и 499 km

EUR 180 на участник

Между 500 и 1999 км

EUR 275 на участник

Между 2000 и 2999 км

EUR 360 на участник

Между 3000 и 3999 км

EUR 530 на участник

Между 4000 и 7999 км

EUR 820 на участник

8000 км и повече

EUR 1100 на участник


2/ Индивидуална подкрепа: Сума в евро на месец, приложима по тарифата на ЕК за приемащата страна, умножена по продължителността на престоя на всеки участник (минимум 90 дни мобилност за обучение и 60 дни за мобилност с цел практика- за момента студентската практика не е приложима), включително допълнителни дни за пътуване, ако е приложимо съгласно финансовия договор с ЦРЧР.
- от Партнираща държава към BG (Програмна държава) – 750 EUR/месечно

- от BG (Програмна държава) към Партнираща държава – 650 EUR/месечно
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ/ ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
1/ Транспортни разходи :

за студенти и персонал – фиксирана сума за участник в евро, въз основа на пропътуваното разстояние от мястото на тръгване до мястото на провеждане на мобилността, която се изчислява по тарифа на ЕК, с помощта на поддържания от ЕК калкулатор за разстояния. Финансовата подкрепа съответства на отпусканата еднократна сума за пътуване в двете посоки: отиване и връщане и се изчислява по тарифи на ЕК с помощта на поддържания от ЕК калкулатор за разстояния.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/


РАЗСТОЯНИЕ

СУМА

Между 100 и 499 km

EUR 180 на участник

Между 500 и 1999 км

EUR 275 на участник

Между 2000 и 2999 км

EUR 360 на участник

Между 3000 и 3999 км

EUR 530 на участник

Между 4000 и 7999 км

EUR 820 на участник

8000 км и повече

EUR 1100 на участник


2/ Индивидуална подкрепа: - Сума в евро на ден, приложима по тарифата на ЕК за приемащата страна, умножена по продължителността на престоя на всеки участник (минимум 5 дни дейност и 8 работни часа), включително допълнителни дни за пътуване, ако е приложимо съгласно финансовия договор с ЦРЧР.

- от Партнираща държава към BG (Програмна държава) – 140 EUR/ден;

- от BG (Програмна държава) към Партнираща държава – 160 EUR/ден.
STUDENT MOBILITY (between program and partner countries)


  • 1/ SUPPORT IN COVERING TRAVEL COSTS:

for students and staff – lump sum in EUR, based on the travel distance per participant from the place of departure to the venue of mobility, calculated according to the tariff of EC, using the distance calculator supported by the EC. The Applicant must indicate the distance of one-way travel to calculate the amount of the travel cost.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/

FOR TRAVEL DISTANCES

Amount per participant

between 100 и 499 km

EUR 180

between 500 и 1999 км

EUR 275

between 2000 и 2999 км

EUR 360

between 3000 и 3999 км

EUR 530

between 4000 и 7999 км

EUR 820

8000 км or more

EUR 1100  • 2/ INDIVIDUAL SUPPORT: Amount in EUR per month, according to the tariff, applicable to the EC for the host country, multiplied by the duration of stay of each participant ((minimum 90 days mobility for studies and 60 days mobility for placement - student mobility for placement not currently applicable), including additional travel days, if applicable under the financial contract with HRDC.

- from Partner country to BG (Program country) – 750 EUR/per month

- from BG (Program country) to Partner country – 650 EUR/per month

FOR TEACHING MOBILITY/ STAFF TRAINING


  • 1/ SUPPORT IN COVERING TRAVEL COSTS:

for students and staff – lump sum in EUR, based on the travel distance per participant from the place of departure to the venue of mobility, calculated according to the tariff of EC, using the distance calculator supported by the EC. The Applicant must indicate the distance of one-way travel to calculate the amount of the travel cost.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/FOR TRAVEL DISTANCES

Amount per participant

between 100 и 499 km

EUR 180

between 500 и 1999 км

EUR 275

between 2000 и 2999 км

EUR 360

between 3000 и 3999 км

EUR 530

between 4000 и 7999 км

EUR 820

8000 км or more

EUR 1100  • 2/ INDIVIDUAL SUPPORT: Amount in EUR per day, according to the tariff, applicable to the EC for the host country, multiplied by the duration of stay of each participant (5 days work and 8 working hours), including additional travel days, if applicable under the financial contract with HRDC.

- from Partner country to BG (Program country) – 140 EUR/per day- from BG (Program country) to Partner country – 160 EUR/per day

KA 107 (EXCHANGE ACTIVITIES WITH PARTNER COUNTRIES)
Eligible for students and staff (teaching and non-teaching staff) outgoing from TU - Sofia;

Eligible for students and staff (teaching and non-teaching staff) incoming in TU – Sofia.
STUDENT MOBILITY between program and partner countries
1/ CONTRIBUTION FOR TRAVEL COST :

for students and staff – lump sum in EUR, based on the travel distance per participant from the place of departure to the venue of mobility, calculated according to rates of EC, using the distance calculator supported by the EC. The applicant must indicate the distance of a one-way travel to calculate the amount of the EU grant that will support the trip.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/


FOR TRAVEL DISTANCES

Amount per participant

between 100 и 499 km

EUR 180

between 500 и 1999 км

EUR 275

between 2000 и 2999 км

EUR 360

between 3000 и 3999 км

EUR 530

between 4000 и 7999 км

EUR 820

8000 км or more

EUR 1100

2/ INDIVIDUAL SUPPORT:.

Amount in Euro per month, applicable according to tariff of the European Commission for the host country of 3 groups of countries according to the duration of mobility period (minimum 90 days of mobility for studies and 60 days of mobility for traineeship – N/A at present) and added the same daily rate for additional travel days, if applicable under the Financial contract with HRDC.
- from Partner country to BG (Program country) – 750 EUR/per month

- from BG (Program country) to Partner country – 650 EUR/per month

TEACHING MOBILITY/ STAFF TRAINING between program and partner countries
1/ CONTRIBUTION FOR TRAVEL COST :

for students and staff – lump sum in EUR, based on the travel distance per participant from the place of departure to the venue of mobility, calculated according to rates of EC, using the distance calculator supported by the EC. The applicant must indicate the distance of a one-way travel to calculate the amount of the EU grant that will support the trip.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/FOR TRAVEL DISTANCES

Amount per participant

between 100 и 499 km

EUR 180

between 500 и 1999 км

EUR 275

between 2000 и 2999 км

EUR 360

between 3000 и 3999 км

EUR 530

between 4000 и 7999 км

EUR 820

8000 км or more

EUR 1100


2/ individual support:.Amount in Euro per day, applicable according to tariff of the European Commission for the host country of 4 groups of countries according to the number of working days (minimum five days work and 8 hours) and added the same daily rate for additional travel days, if applicable under the Financial contract with HRDC.
- from Partner country to BG (Program country) – 140 EUR/per day

- from BG (Program country) to Partner country – 160 EUR/per day


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница