Класическа филологияДата19.01.2018
Размер167.78 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУСИ

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР на уч.2015/2016 г.

Специалност: Класическа филология

Курс

Дисциплина/

Форма на контрол


Хорариум


Брой кредити

Преподавател/и


Кратка анотация на дисциплинатаI курсМодул А: Задължително-избираеми дисциплини за I курс:

Интензивен курс по латински език (за начинаещи)

(преди започване на уч. година в рамките на 10 работни дни, по 6 уч. часа на ден)текуща оценка

0+60

4 кр.

доц. д-р Йоана Сиракова

Интензивният курс по латински език е предназначен за студентите, записали специалността „Класическа филология” без предварителни познания и подготовка по езика. Курсът цели да запознае студентите с основните граматични категории и езикови понятия в латинския език и представлява основата за продължаването на обучението в специалността „Класическа филология”. Тематичните единици в курса запознават студентите с най-важните морфологични въпроси на латинския език, на базата на които участниците могат да продължат успешно обучението си в специалността.
Старогръцки език и автори (за начинаещи) – I част
изпит

0+6

8 кр.

ас. Доротея Табакова

Курсът представлява въвеждане в старогръцкия език. Целта му е усвояване на базови практически знания по фонология, морфология и синтаксис, натрупване на основен лексически фонд и придобиване на начални умения за разбиране и превод на старогръцки оригинален текст. Обучението по морфология и синтаксис върви успоредно с четене на текстове и превод; отначало се изучават адаптирани текстове. С напредване на граматическите знания на студентите постепенно се преминава към четене на неадаптирани откъси от произведения на антични автори (атическа проза).
Латински език и автори (за начинаещи) – I част

изпит

0+4

6 кр.

доц. д-р Йоана Сиракова

Представлява практически курс по латински език за студентите от специалност Класическа филология, които нямат знания по езика. Той допълва курса по Морфология на латинския език, като се стреми да илюстрира основните правила и характерните особености на латинския език посредством четене и превод на изречения и кратък текст. В първите часове на курса студентите упражняват, затвърждават и надграждат получените в интензивния курс па латински език знания за морфологичната система на езика. Латинската граматика се представя и усвоява не само посредством традиционните за дисциплината методи, но и чрез подходи, използвани в изучаването на съвременните езици, сред които са преводът от български на латински език, включително и с елемент на разговорност и диалог. В зависимост от нивото на участниците в курса те могат още в рамките на този курс да започнат да четат историографски текстове от Корнелий Непот и/ или Гай Юлий Цезар и неговото съчинение „За галската война”.


Модул Б: Задължително-избираеми дисциплини за I курс:

Старогръцки език и автори (за напреднали) – І част
изпит

0+4

8 кр.

ас. Николай Шаранков

В курса се разглеждат текстове от атическата ораторска проза, като акцентът пада върху съдебните речи (Лизий, Антифонт, Изократ). Избират се речи, подчинени на основна тема, като трудността на текстовете нараства постепенно в продължение на учебния курс. Студентите биват въведени в особеностите на ораторската проза и спецификите на съдебните речи и развиват уменията си за устен и писмен превод от старогръцки на български език. Едновременно с това придобиват допълнителни теоретични и практически знания за старогръцкия синтаксис и усвояват обща и специфична за дадения жанр и автор лексика.


Латински език и автори. Историография (за напреднали) – I част
изпит

0+4

8 кр.

доц. д-р Йоана Сиракова

Представлява практически курс по латински език за студентите от специалност Класическа филология, завършили НГДЕК. Той допълва курса по Морфология на латинския език, илюстрира основните правила и характерните особености на латинския език посредством четене и превод на текст. Работата на курса се базира на текстове от римската историографска проза. Основни представители са Гай Юлий Цезар и неговите „Коментари за гражданската война” и Гай Салустий Крисп и неговите монографии „Съзаклятието на Катилина” и „Югуртинската война”. Разглеждат се особеностите на историографския жанр в римската литературна система, както и стилистичните особености на автора и спецификите на жанра на монографията в античността. Курсът дава основните насоки в граматическия и културно-исторически анализ, необходим за разбирането на всеки един латински текст, въвежда в културноисторическата обстановка на създаването на текстовете в античността. Практиката на четене на античния текст бива допълнена с насоки за коментирането му.


Модул В: Избираеми дисциплини за I курс (и за студентите от II, III и IV курс, които не са посещавали съответната дисциплина):
Увод в археологията
изпит

3+3

6 кр.

проф.д-р Костадин Рабаджиев (ИФ)

Лекционният курс е посветен на археологията на Гърция (архаика, класика и елинизъм) и Рим (република и императорска епоха). Дискутирани са проблемите на генезиса и еволюцията на идеите във визуалните изкуства (скулптура, живопис, вазопис); художествени умения (ювелирство, глиптика, керамично производство); архитектура и градска среда; религиозни пред­ста­ви (свещено пространство и сгради за обредна дейност, образът на бога); погребални обреди и гроб­ни съоръжения. В семинарните упражнения е направен опит да се обхване проблематиката на днешните български земи: археологическата интерпретация на тракийската култура и влиянията проследени от времето на гръцката колонизация (градовете по Западнопонтийския бряг) до рим­ско­то завладяване и урбанизацията на тракийските провинции.
Увод в общото езикознание
изпит

2+2

4 кр.

гл.ас. д-р Албена Мирчева (ФСлФ)

Курсът по Увод в общото езикознание има за цел да запознае студентите от различни филологически специалности с възловите понятия и проблеми на лингвистиката, като по този начин се изгради надеждна основа за овладяването на конкретните езиковедски дисциплини през целия период на следването. Материята е разпределена в няколко дяла и е съобразена с хорариума, нуждите и спецификата на съответните специалности.
Антични философски школи
изпит

4+0

4 кр.

Доц. д-р Иван Христов (Богословски ф-т)

Целта на лекционния курс „Антични философски школи“ е да запознае студентите с класическите философски учения на Античността, като ги въведе в проблема за философията като начин на живот, предполагащ специфична организация, ритуали и култови действия. Излагането на учебния материал съчетава два подхода – проблемния и историческия, като водещ е първият. Курсът ще въведе бакалаврите класически филолози и в езика на гръцката философия. Те ще получат представа за нейните изразни средства – тропи и понятия, извеждащи гръцките думи извън кръга на техните обичайни значения. В курса се разискват проблеми, свързани с античните схващания за битието като сърцевина на философстването. Предмет на занятията са също религиозните, етическите и политически схващания на древните философи.


IІ курс
История на Византия
изпит

4+0

4 кр.

проф. дин Христо Матанов (ИФ)

гл. ас.д-р Теодор Димитров (ИФ)Лекционният курс има за задача да запознае студентите с основни аспекти от сложния и многопластов характер на византийското общество и култура. За целта специално вниание е отделено както на ключови моменти от политическата история, така и на специфични страни от социално-икономическото, културното и институционалното развитие на Византийската империя в периода ІV – ХV в.
„Закони“ на Платон – проблеми на превода и интерпретация
изпит

1+1

4 кр.

доц. д-р Невена Панова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Закони“ на Платон – проблеми на превода и интерпретацията“ е да запознае студентите задълбочено с едно ключово за античната философска мисъл произведение – „Закони“ на Платон. За да бъде постигната тази цел, е необходимо студентите да бъдат въведени в контекста на старогръцката политическа философия, от една страна, и в особеностите на Платоновия стил, от друга.
Университетски събития и дебати
изпит

0+2

4 кр.

доц. д-р Невена Панова

Курсът „Университетски събития и дебати“ дава възможност на студентите да посещават като част от учебната си програма различни академични събития: лекции на български и чуждестранни гост-лектори (вкл. по програмата „Еразъм“), конференции, тържествени сесии, премиери на книги и др. Целта на курса е по този начин студентите по-активно и ангажирано да следят извънаудиторната академична дейност на Софийския университет (както и на други сродни институции) – и пряко свързана с изучаваната от тях специалност, и с по-общ хуманитарен профил.
Втори език - I част

текуща оценка

0+4

4 кр.

Санскрит
изпит


2+2

4 кр.

доц. Гергана Русева (ФКНФ)


В курса се разглеждат графика, фонетиката, фонологията и някои черти на морфологията и синтаксиса на санскрит. Студентите усвояват особеностите на индийската азбука деванагари в санскрит, съответната и общоприета транслитерация и транскрипция, еуфоничните правила за сливане сандхи, морфонологичните редувания на кореновия гласен, както и склоненията на съществителните, прилагателните и числителните имена и на местоименията, образуването на основите за активен и пасивен залог на глаголите от четирите тематични първи, четвърти, шести и десети глаголни класове и окончанията за активен и медиален залог за сегашно време, имперфект, потенциал и императив на тематичните глаголи. След усвояване на материала студентите могат да водят елементарен разговор на санскрит, да съставят елементарни прости и сложни изречения на санскрит, както и да ползват речник самостоятелно и сами да се ориентират в оригиналния санскритски текст. Превеждат се откъси от Панчатантра, Веталапанчавимшатика, Махабхарата.


IІI курс

Заб. Студентите от трети курс могат да избират и от предлаганите избираеми дисциплини за втори курс, ако не са ги посещавали.
Гръцка и латинска епиграфика
изпит

4+2

6 кр.

ас. Николай Шаранков

Курсът дава основни познания по епиграфика, представя съвременните методи за изследване на надписите и изгражда у студентите умения за самостоятелна работа с епиграфски паметници на старогръцки и латински език. Акцентът пада върху различните типове антични и средновековни епиграфски паметници от българските земи. Отделя се специално внимание на навлизането и употребите на писмеността, на процесите на елинизация и романизация на местното население и на връзките на различните типове надписи със специфични етноезикови и социални групи.
Психология

изпит

3+0

3 кр.

Доц. дпсн Соня Карабельова (ФФ)

Дисциплината „Психология“ има за цел да запознае студентите със съвременните виждания в областта на социалната психология. Дисциплината представя въпросите, свързани с познаването на хората, оформянето на впечатленията за другите или социалната перцепция. Структурата на отделните тематични направления обяснява някои от основните причини, водещите нагласи, ценности и мотиви в поведението на отделните хора, начините на мислене, комуникативните умения, междукултурните различия. Подборът на темите е насочен към създаване на основа, която може да се използва за допълване на познанията на студентите съобразно техните интереси и цели.
Византийска светска реторика и красноречие
изпит2+2

4 кр.

Гл.ас. д-р Герасим Петрински (ФФ)

Византийската реторика, която се развива в продължение на повече от хилядолетие, е част от цялостната европейска реторическа традиция. Благодарение на усилията на поколения византийски хуманисти от времето на Константин Велики до Константин ХІ Палеолог до нас са достигнали произведенията на огромната част от античните реторически трактати и ораторски произведения, и ценните схолии към тях. Съдебното красноречие ни е оставило изключително малко паметници. Жанрът с най-голямо разпространение са различните подвидове на епидейктиката – енкомиони, епитафии, монодии, „владетелски огледала“, екфрасиси. Политическата тематика в тях заема основно и важно място. В курса са включени и няколко занятия, посветени на старобългарската реторика и ораторско изкуство. Културата на средновековната българска държава е в пряка взаимовръзка с тази на Византия.
Втори езикIІI част

текуща оценка

0+4

4 кр.


IV курс

Заб. Студентите от четвърти курс могат да избират и от предлаганите избираеми дисциплини за втори и трети курс, ако не са ги посещавали.
История на средновековния латински Запад
изпит

2+0

4 кр.

Доц. д-р Александър Николов (ИФ)

Курсът лекции по „История на средновековния латински Запад“ има за цел да представи основни проблеми и личности от историята на средновековния латински Запад в общоприетите хронологически рамки между IV и XV в. Програмата дава обща представа за разглежданата проблематика с акцент върху етническите, политическите и културни взаимоотношения. Лекциите са организирани по общи проблеми, като там, където е възможно и нужно, се набляга върху историята на отделни страни или региони от средновековна латинска Европа, а именно върху историята на Западна и Централна Европа, които формират латинска Европа, а също и контактите й със съседните цивилизации: славяновизантийския Изток, ислямската цивилизация в Средиземноморието и евразийското номадско пространство. Представят се и някои етнически и лингвистични теми, свързани с етническите и културни процеси в средновековна латинска Европа.
Латинска палеография и кодикология
изпит

2+2

4 кр.

хон. доц. д-р Славия Бърлиева

(БАН)


Курсът е част от обучението по латинска медиевистика и проследявя развитието на латинската графична култура от нейното начало до епохата на първопечатните книги. Особеностите на различните типове писмо се разглеждат като графично-артистични явления, важни елементи на европейската културна история. Студентите се запознават с терминологията и методите на палеографията и връзката й със сродни дисциплини като дипломатика, кодикология, текстология, хронология. Семинарните занимания целят създаването на практически умения за рзчитане и датиране на средновековни латински ръкописи. Като цяло заниманията създават основа за бъдеща самостоятелна работа със средновековни писмени паметици и архивистични изследвания.
Втори езикV част

изпит


0+4

4 кр.


Методика на чуждоезиковото обучение

изпит


2+3

5 кр.

ас. Глория Бакърджиева

Целта на лекционния курс към дисциплината «Методика на обучение по класическите езици» е да запознае студентите с теорията и практиката на езиковото образование в античността и да ги свърже с настоящата реалност на класическото образование.

В семинарите по «Методика на обучение по класическите езици» се работи с оригиналните извори на сведения на латински и старогръцки език. Целта е студентите да имат досег не само с наличната информация, но и с езика, на който образователните идеи са възникнали. В курса на обучение е предвидена една разработка. В лекционния курс се разискват проблеми, свързани с методите на преподаване на класическите езици като говорими и като мъртви и възможностите за използване на историческото наследство при обучението в днешно време. Предмет на занятията са и анализи на подходите при обучение по класически езици и съпоставката им с методите на обучение по говорими езици днес.


Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
изпит


0+1

1 кр.

ас. Симеон Хинковски

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област. Разискват се и проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.
Хоспитиране
изпит


0+2

2 кр.

ас. Глория Бакърджиева

В семинарите към дисциплината «Хоспитиране» се работи с наблюденията от уроците, на които студентите присъстват, като се обсъжда всеки аспект от дейността на преподавателя в клас и взаимодействието му с учениците. Целта е студентите да натрупат лично преживяни впечатления и да достигнат до свои собствени изводи за приложението на дидактическата теория в учебната практика. В курса на обучение са предвидени 15 разработки от наблюдаваната работа в часовете. В семинарите теоретичните знания се използват за анализ и оценка на наблюдаваната преподавателска дейност и дискусии по основните положения на дидактиката на класическите езици.

За целия ФКНФ:

Втори език – латински I (А1), доц. д-р Йоана Сиракова (Катедра по класическа филология)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница