Класификатор на длъжностите в администрациятастраница1/6
Дата18.12.2017
Размер0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6
КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Номер по ред

Длъж­ностно ниво

Наименование на длъжностното ниво

Наименование на длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Вид правоотношение

образователна степен

ранг

професионален опит

 1.

 1

 Ръководно ниво 1

 Главен секретар на Министерския съвет

 магистър

 III старши

 9 години

 служебно

 2.

 2

 Ръководно ниво 2

 Главен секретар в министерство

 магистър

 IV старши

 8 години

 служебно

 3.

 2

 Ръководно ниво 2

Постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната

 магистър

 IV старши

 8 години

 служебно

4.

2

 Ръководно ниво 2

Главен секретар в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

IV старши

8 години

служебно

 5.

 2

 Ръководно ниво 2

Главен секретар в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

 магистър

 IV старши

 8 години

 служебно

 6.

 3

 Ръководно ниво 3А

 Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

 магистър

 V старши

 7 години

 служебно

 7.

 3

 Ръководно ниво 3А

Главен секретар в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

 магистър

 V старши

 7 години

 служебно

 8.

 3

 Ръководно ниво 3А

Главен секретар в Държавен фонд „Земеделие“

 магистър

 V старши

 7 години

 служебно

9.

3

Ръководно ниво 3А

Секретар на Столичната община

магистър

V старши

7 години

служебно

10.

3

Ръководно ниво 3А

Директор на дирекция „Правна“ в администрацията на Министерския съвет

магистър

V старши

7 години

служебно

11.

3

Ръководно ниво 3А

Директор на дирекция „Правителствена канцелария“ в администрацията наМинистерския съвет

магистър

V старши

7 години

служебно

12.

3

Ръководно ниво 3А

Ръководител на Главния инспекторат

магистър

V старши

7 години

служебно

13.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет и в министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

14.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

7 години

служебно

15.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

7 години

служебно

16.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

 17.

 3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и в Съвета за електронни медии

 магистър

 V старши

 7 години

 служебно

18.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

магистър

V старши

7 години

служебно

19.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат в министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

 20.

 3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

 магистър

 V старши

 7 години

 служебно

21.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

7 години

служебно

22.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

магистър

V старши

12 години

служебно

23.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

 24.

 3

 Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

 магистър

 V старши

 7 години

 служебно

25.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

7 години

служебно

26.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“

магистър

V старши

7 години

служебно

27.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“

магистър

V старши

7 години

служебно

28.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

29.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

V старши

7 години

служебно

30.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите

магистър

V старши

7 години

служебно

31.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на териториално поделение на Националния осигурителен институт

магистър

V старши

7 години

служебно

32.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

 

7 години

трудово

33.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

V старши

7 години

служебно

34.

3

Ръководно ниво 3В

Заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите

магистър

V старши

7 години

служебно

35.

3

Ръководно ниво 3В

Началник на митница

магистър

V старши

7 години

служебно

36.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

37.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

V старши

7 години

служебно

38.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния осигурителен институт и в Националната здравно­осигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

39.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

V старши

7 години

служебно

40.

4

Ръководно ниво 4А

Главен секретар на областна администрация

магистър

I младши

6 години

служебно

41.

4

Ръководно ниво 4А

Главен секретар на специализирана териториална администрация

магистър

I младши

6 години

служебно

42.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на съвет по чл. 21 от 3акона за админис­тра­цията

магистър

I младши

6 години

служебно

43.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

магистър

I младши

6 години

служебно

44.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

магистър

I младши

6 години

служебно

45.

4

Ръководно ниво 4А

Заместник главен директор на главна дирекция в министерство

магистър

I младши

6 години

служебно

46.

4

Ръководно ниво 4А

Заместник главен инспектор в Министерството на отбраната

магистър

I младши

6 години

служебно

47.

4

Ръководно ниво 4Б

Замeстник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите

магистър

I младши

6 години

служебно

48.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

 

6 години

трудово

49.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-началник на митница

магистър

I младши

6 години

служебно

50.

5

Ръководно ниво 5А

Секретар на община с население над 50 000 души

магистър

II младши

5 години

служебно

 51.

 5

 Ръководно ниво 5А

Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

 магистър

 II младши

 5 години

 служебно

 52.

 5

 Ръководно ниво 5А

Главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

 магистър

 II младши

 5 години

 служебно

Каталог: files -> law
law -> Наредба №14 от 7 август 1998 Г. За службите по трудова медицина
law -> Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
law -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
law -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
law -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
law -> Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
law -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
law -> Law for the biological diversity
law -> Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
law -> Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница