Клавиши за въвеждане на данниДата25.07.2016
Размер139.12 Kb.

ЕКОМ 2002 ЕООД -OFFİCE PLUS Счетоводство

 • КЛАВИШИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ


, , , - измества маркера надолу, надясно, нагоре, наляво

Pg Upизмества маркера страница нагоре

Pg Down измества маркера страница надолу

Home - измества маркера страница наляво

End - измества маркера страница надясно

Ctrl + Pg Up – измества маркера на първи ред

Ctrl + Pg Down – измества маркера на последен ред

Ctrl + Home – измества маркера на първа колона

Ctrl + End - измества маркера на последна колона

Alt+ - служи за промяна посоката на маркера след редакция, по продължението на реда

Alt + - служи за промяна посоката на маркера след редакция, по продължението на колоната


Интервал – влизане в режим редакция на клетка

Enter ( ) – потвърждаване на въведеното

ESCотказ от въведеното

Insert – вмъкване на нов запис

, когато маркера е на последен ред добавяне на нов записDelete – изтриване на запис

TAB – преминаване между таблична и нетаблична форма


 • КЛАВИШИ ЗА ТЪРСЕНЕ
Alt + S – търсене по първи букви от наименованието на номенклатурите. При позициониране на поле, което е номенклатура и започнат да се пишат букви режима се активира автоматично.


Ако се задържи Shift и започнат да се набират букви се търси по част от наименованието.

Alt + A – търсене в текуща колона

Ctrl+Enter – намира следващ ред отговарящ на критериите за търсене с Alt+S или Alt+A

Alt + 1 – подрежда номенклатурата по номер

Alt + 2 – подрежда номенклатурата по наименование • Други клавиши

Alt + F – стартиране на външна програма

Alt+ T – текстов редактор

Alt + K - календар

Alt+ C – калкулатор

Alt + L – извежда на екран последно изведената справка

F 6 – извежда на екран и печат изброените колони от таблица (разделители запетая)


Ctrl + F6 – прехвърля в EXCEL изброените колони от таблица (разделители запетая)

F 9 – проверка версиите на модулите

 • Клавиши за работа с модули


Enter – влизане в модул

Интервал – именуване на модул

Ins – създаване на модул

Del – изтриване на модул

Tab – влизане в оперативните архиви

F 1 – извеждане на използваните клавиши

F 2 – извеждане на пътя към модулите

F 3 – създаване на инсталационен модул

F 4 – актуализиране на модул

F 5 – преместване на модул нагоре

F 6 – преместване на модул надолу

F 9версия на Офис пюс и модулите

F 10 – регистриране на модул

Alt + F1 – описание на последната актуализация

Ctrl+Alt+F2 – архивиране / разархивиране на модул

Ctrl+Alt+F3 – изпращане / получаване на модул чрез интернет

Alt+S – търсене по първи букви в модули

Alt+A - търсене по наимонование в модули

Shift + Enter – влизане в модула в немрежов режим


 • Клавиши за работа с оперативни архиви


Enter – влизане в оперативен архив

Интервал – именуване на оперативен архив

Ins – създаване на оперативен архив

Del – изтриване на оперативен архив

F 2 – копиране на оперативен архив в компресиран архив на външен диск

F 3 – изпращане и получаване на архиви чрез Интернет

F 4 – актуализиране на оперативен архив

F 5 – преместване на оперативен архив нагоре

F 6 – преместване на оперативен архив надолу

Ctrl+Enter – копиране на оперативен архив в оригинала • Клавиши за работа с компресирани архиви

Интервал – именуване на компресиран архив

Ins – създаване на компресиран архив

Del – изтриване на компресиран архив

Ctrl+Enter – копиране на компресиран архив в оперативен архив

I. Въвеждане на данни

 1. Счетоводни записвания служи за въвеждане и осчетоводяване на документи в предварително въведени папки за избран период.

Екрана за въвеждане е разделен на две. В горната част се описва документа, а в долната неговото осчетоводяване


Полета в горната част:


 • П – Номера на папката, в която е въведен документа. Сменяйки номера на папката документа може да бъде преместен в друга папка

 • РегистърРегистрационен N и дата. Номера се използва по желание като архивен(вътрешен), а датата определя кога документа да се осчетоводи и в кой месец да бъде включен в дневниците за ДДС

 • Документ, N, Дата – Вид, номер и дата на документа. Когато номера на документа е по дълъг от 10 позиции, се допуска в следващото поле да се попълнят останалите позиции по документа (за митнически декларации)

 • ВС – Вид на сделката. Попълва се само за документи, които ще участват в дневниците за ДДС. Определя и в коя колона на дневниците отива документа

 • К-т – Контрагент – използва се в дневниците по ДДС

 • ПтПредмет на сделката използва се в дневниците по ДДС

 • Сума – Общата сума на документа, която се изписва автоматично след като бъдат въведени всички осчетоводявания.

Полета в долната част:


 • Дт сметка – шифър на сметка, която се дебитира (избира се от сметкоплана)

 • Кт сметка – шифър на сметка, която се кредитира (избира се от сметкоплана)

 • Сума – Сума на счетоводната операция

 • КоличествоДт - Количество по дебит сметката (за валутни сметки, за сметки с материална аналитичност или сметки, които се водят количествено)

 • КоличествоКт - Количество по кредит сметката (за валутни сметки, за сметки с материална аналитичност или сметки, които се водят количествено)

 • Пояснение – Пояснителен текст • F3 - Месечно приключване – Виж т.5 Месечно приключване


 • F4 - Печат

 • F7- Номер – дава възможност за автоматична номерация на документите по регистрационен номер или номер на документа

 • F8 - Плащане – служи за отразяване на плащане към определен документ, при което автоматично се генерира ПКО или РКО в зависимост от това дали документа е за покупка или продажба

 • F10 - Шаблон – служи за въвеждане на повтарящи се осчетоводявания. За да бъде създаден шаблон е необходимо да сте стъпили на операцията, която желаете да направите шаблон, да попълните името и другите реквизити на шаблона и да потвърдите с F3.

 • F12 - ПКО – печат на ПКО, РКО. Ако документа е фактура се извежда на печат преводно нареждане

2.Индивидуален сметкопланслужи за въвеждане на индивидуалния сметкоплан. Тук се настройват сметките с техните шифри, наименования, тип, дали са партидни, материални или валутни, както и началните им салда стойностно и количествено.
Полета:
Сметка – Шифър на сметката. Състои се от сметка с две аналитични подсметки

Например: 601 / 1 / 5 – Разходи за материали / Обект 1 / Материал 5Наименованията на сметката и подсметките й се попълват в горната част на екрана.

Тип – Активна или пасивна е сметката

А – Аналитичност – определя дали сметката е партидна или материална
ПАРТИДНА - Когато една сметка е с партидна аналитичност се допуска въвеждане на допълнителни аналитични поднива които са контрагент и/или номер на документ. Използва се най-често за сметки 401, 411, за да не се въвеждат като подсметки в индивидуалния сметкоплан, което може да доведе до увеличаване на размера му.
МАТЕРИАЛНА - Тези сметки задължително се водят стойностно и количествено. Когато една сметка е с материална аналитичност при изписване в кредита се попълва само количество и при “Месечно приключване” се изчислява автоматично средно претеглената стойност. Най-често се използва при изписване на горива
Вал – Определя вида валута по която се води сметката. Когато е посочена валута при “Месечно приключване” се прави автоматична преоценка на сметката в папка 99. Тези сметки трябва да се водят стойностно и количествено. Всички операции при покупка и продажба на валута се осчетоводяват по реален курс, а останалите по фиксинг.

М-а – Определя мярката, по която ще се води сметката, ако се отчита и количествено. (за валутни сметки, за сметки с материална аналитичност или сметки, които се водят количествено)

Нач.салдо Дт, Нач.салдо Дт – Началното салдо зависи от типа на сметката. Когато сметката е с партидна аналитичност началното й салдо е сбор от салдата на партидите.

Количество Дт, Количество Кт – Начално количество в зависимост от типа на сметката (за валутни сметки, за сметки с материална аналитичност или сметки, които се водят количествено)


 • F4 - Печат


3. Селекция на записвания подробна справка за търсене на документи по един или няколко критерия
 • F3 - Рекапитулация – служи за извеждане на рекапитулация по кореспонденции, дебитни или кредитни обороти за избраната селекция


 • F4 - Печат4. Невалидни записваниясправка за некоректно въведени документи или непопълнени данни при аварийно излизане от програмата.
5. Месечно приключванеслужи за автоматично приключване на сметките от 6 и 7 група, прави преоценка на валутните сметки в края на всеки месец и преизчислява отчетната стойност за сметки с материална аналитичност по средно претеглена цена. Осчетоводяванията се генерират в папка 99.


6. Приключващи сметки – служи за настройване сметките, които трябва да се приключват автоматично с месечно приключване. Обикновено това са сметките от 6-та и 7-ма група.
ІІ.ВЕДОМОСТИ И СПРАВКИ
1. Хронологични ведомости - извежда хронологична ведомост за определена сметка на синтетично, І-во или ІІ-ро аналитично ниво, като може да се избере типа на справката дали да е стойностна или стойностна и количествена и да се изведе по операции, по документи или по дати.

 • F4 – Печат. може да бъде изведена на печат справката общо, по подсметки и касова книга или с партиди или без


2. Хронологични ведомости по партидихронологична ведомост само за партидни сметки.Във входния екран при избор на Іво ниво, имаме възможност да посочим контрагент, а при ІІро ниво и номер на документ.

 • F4 - може да бъде изведена на печат справката с партиди или без партиди.


3. Оборотна ведомостизвежда справка оборотна ведомост за всички, група, или диапазон от сметки на синтетично,Іво или ІІро аналитично ниво. Допуска се справката да бъде направена със обобщение по сметка, АП1 или АП2

 • F5 – извежда справката само с обороти.4. Оборотни ведомости по партидиизвежда оборотна ведомост само за партидни сметки. Справката се пуска за определена сметка на синтетично, І-во или ІІ-ро аналитично ниво, като може да се избере типа на справката - стойностна или стойностна и коиличествена.

 • F3 – извежда хронологична ведомост за партидата, на която е стъпил потребителя.


 • F4 - определя подробността на справката при печат. При съкратен/обобщен извежда само партиди с крайни салда.


5. Оборотни ведомости по месецислужи за извеждане салдата и оборотите по сметките за всеки месец като обща сума

 • F3 - извежда хронологична ведомост за съответния месец, на който е стъпил потребителя

 • F4- печат


6. Дневник главна книгаизвежда справка дневник главна книга

 • F3 - извежда ведомост по кореспонденции за сметката, на която е стъпил потребителя за целият период на справката

 • F4 - печат7. Баланс

Във входния екран на справката има възможност за настройка,проверка и извеждане на баланса


Настройка: срещу всяка сметка се посочва съответната статия от баланса (само за новодобавените сметки в сметкоплана)

Проверка: извежда сметките с непосочена статия

 • F5 – дава възможност баланса да бъде записан на дисково устройство, а също и възможност за консолидиране на баланси


8. Отчет за приходите и разходите(ОПР) - Във входния екран на справката има възможност за настройка,проверка и извеждане на ОПР

Настройка: срещу необходимите сметки се посочва съответната статия от ОПРто (само за новодобавените сметки в сметкоплана)

Проверка: извършва проверка за неверни кореспонденции (дебитиране на с-ки от гр 6 или кредитиране на с-ки от гр.7)
 • F4 - дава възможност за избор при печат в : лева, хиляди лева, хиляди лева без предходна година


 • F5 – дава възможност отчета да бъде записан на дисково устройство, а също и възможност за консолидиране на отчети


9. Отчет за паричния поток(ОПП) - Във входния екран на справката има възможност за настройка,проверка и извеждане на ОПП

Настройка: срещу необходимите сметки се посочва съответната статия от ОППто (само за новодобавените сметки в сметкоплана)

Проверка: Проверява за сметки участващи в кореспонденции със сметки от гр. 50 и 52 , за които не е зададена статия от ОПП.

Извеждане : извежда ОПП като колоните за данните от предходната година се попълват ръчно от потребителя.
 • F4 - дава възможност за избор при печат в : лева, хиляди лева, хиляди лева без предходна година


 • F5 – дава възможност отчета да бъде записан на дисково устройство, а също и възможност за консолидиране на отчети


10. Отчет за собствения капитал(ОСК) - Във входния екран на справката има възможност за настройка и извеждане на ОСК

Настройка: срещу сметките от гр.1 се посочва съответната статия от ОСК (само за новодобавените сметки в сметкоплана). Поради особености при формиране на отчета се допуска възможност за ръчното му попълване от потребителя.
 • F4 - дава възможност за избор при печат в : лева и хиляди лева


 • F5 – дава възможност отчета да бъде записан на дисково устройство, а също и възможност за консолидиране на отчети


А.Потребителска справка извежда справка за направените осчетоводявания на базата на въведените типови операции във меню настройка. С интервала се слага човка(отметка), в най-лявото поле, с която указваме желаната типова операция, за която да бъде изведена справка.
Б. Статистика - извежда справка със статистическа информация за въведените данни в програмата

ІІІ.Справки за ДДС

Във входният екран на справката се задава период - едномесечен

След това справката дава следните възможности :

Да бъде изведена на екран и печат или записана на магнитен носител.

При избор на екран и печат можем да видим следните справки :


 • Дневник за покупки

 • Дневник за продажби

 • Справка Декларация

 • VIES – Декларация

 • Бланка за приспадане на ДДС (програмно е заложена само 3 месечна бланка),

 • Дублирани документи (това са документи от еднакъв тип, с еднакви: номера, контрагенти и дати).

При избиране опцията запис на магнитен носител имаме възможност да изберем : • Запис на магнитен носител - При избиране опцията запис на дискета ни дава възможност да определим подретба на записване : по дати и номера, по дати , по номера, по папки, по папки и рег. №. Подретбата при запис на магнитният носител трябва да съвпада с разпечатката.

 • Проверка на дневниците – при избирането на тази опция се отваря данъчната програма. В нея в меню Дискети посочваме опцията проверка на дискети, при което ни се визуализират допуснатите грешки. Не се приемат дневници с открити фатални грешки. Данните за файла етикет трябва да бъдат въведени предварително в въвеждане/данни за лицето.

 • Запис на частичен дневник – В случаи когато счетоводството се води на 2 места.

 • Обединение на частичен дневник – В случаи когато счетоводството се води на 2 места. Записват се задължително файловете етикет, дневник за покупките, дневник за продажбите и справка-декларация.


ІV. Годишно приключванеслужи за приключване на отчетния период – 1 година. Всички крайни салда стават начални за следващия период.
V. Експорт и импорт


 1. На документи - дава възможност за прехвърляне на документи между 2 счет.модула.
 1. На салда- служи за прехвърляне на крайни салда от предходна година като начални в следващата.
 1. На контрагенти - дава възможност за прехвърляне на номенклатурата на контрагентите между 2 счет.модула.
 1. На валутни курсове - прехвърляне на валутни курсове
 1. Импорт на документи от склад - дава възможност за прехвърляне на осчетоводявания от модул склад, в избрана от нас папка.(предварително се настройват осчетоводяванията, така че да отговарят на сметките в счетоводството). 1. Импорт на документи от заплати - дава възможност за прехвърляне на осчетоводявания от модул заплати, в избрана от нас папка.(предварително се настройват осчетоводяванията, така че да отговарят на сметките в счетоводството)VІ. Настройка

 1. Контрагентислужи за въвеждане на контрагенти отчитани от счетоводството – доставчици и клиенти.
 1. Валутни курсове - служи за въвеждане на валутни курсове по дати. Ако не е посочена дата се счита, че валутния курс е фиксирани. Ако се ползват валутни сметки задължително трябва да има валутен курс за последния ден от месеца, за да може да бъде направена автоматична преоценка
 1. Валути – служи за въвеждане на използвани валути
 1. Папкислужи за съставяне на папки спрямо нуждите на потребителя, които ще съдържат осчетоводените документи. Като например папка Каса, папка Банка и т.н.
 1. Типови операциислужи за въвеждане на осчетоводявания, които се използват често с цел по лесно и бързо осчетоводяване.
 1. Справки декларации по месеци извежда справка за Декларации по ЗДДС за повече от 1 месец
 1. МОЛслужи за въвеждане име на МОЛ от фирмата при издаване на ПКО и РКО(при печат на ПКО или РКО има възможност за избиране на мол на клиента)

 1. Преводни нарежданияслужи за въвеждане на данни за плащания към бюджета като например сметки за авансов данък, ДДС и др.
 1. Работни параметри


 • Данни за фирмата

 • Текущ период – задава се месеца и годината в които се започва работа с програмата 1. Права на достъп служи за определяне правата на достъп за различните нива

А. Първоначална подготовка дава възможност за изтриване на част от данни по желание на потребителяБ. Парола

В.Параметриотнасят се за всички модули не само за текущия
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница