Климент охридски” университетски архивстраница4/6
Дата22.07.2016
Размер0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

7. Интервюта и разговори


157

“Трезво и дълбоко осмисляне на миналото” – разговор на К. Дуфев с Н. Генчев по повод книгата ме “Възрожденският Пловдив”, публ. в. “Отечествен фронт”/15.01.1982г. печ.15.01.1982

1
158

“Спортът е благородно творчество” – интервю на Ст. Станчев с Н. Генчев, публ. в. “Старт”/19.02.1985г. печ.

19.02.1985

1
159

“Светла истина ми бе знамето” – “Записките по българските въстания” като историческа публицистика – раз-говор на Ирина Баткова с Н. Генчев, публ. в. “АБВ”/27.08.1985г. печ.

27.08.1985

2
160

“Поемам риска – Шекспир, Нютон...” – разговор на Г. Стойчев с Н. Генчев, публ. в. “Народна култура”/28.02. 1986г. печ.

28.02.1986

1
161

“Ботев и Левски” – разговор между Н. Генчев, проф. К. Косев и проф. Ст. Дойнов, публ. в. “Поглед”/5.01.1987г. печ.

5.01.1987

1
162

“Вечният българин” – разговор за В. Левски между Н. Генчев, проф. Пею Бербенлиев, М. Макдермот, Стефан Дичев, Константин Илиев, Юли Минчев и Андрей Алтъпармаков, публ. в. “Народна култура”/20.02. 1987г. печ.

20.02.1987

2
163

“Измерения” – разговор на Пламен Станчев с Н. Генчев по повод 150 год. от рождението на В. Левски, публ. в. “Трудово дело”/17.03.1987г. печ.

17.03.1987

2
164

“В. Левски в историческата памет на България” – разговор на Румяна Георгиева с Н. Генчев по повод излязлата от печат негова книга “В. Левски”, публ. в. “Отечествен фронт” /3.04.1987г. печ.

3.04.1987

1
165

“Познатата и непознатата. Проблеми на българската културна история” – разговор на Паун Цонев с Н. Генчев, публ. в. “Народна култура”/18.12. 1987г. печ.

18.12.1987

1
166

“Социална отговорност и реализа-ция” – разговор на Ек. Бончева с Н. Генчев, публ. сп. “Български жур-налист” бр. 2/1988г. печ.

.02.1988

3
167

“Съвременникът трябва да познава миналото такова, каквото е било” – разговор на Офелия Хаджиколева с Н. Генчев, публ. в. “Земеделско знаме”/24.11.1989г. печ.24.11.1989

1
168

“Сиянието на Апостола .....и неговият гроб” – интервю на К. Велков с Н. Генчев по повод твърденията на Н. Хайтов за гроба на Левски, публ. в. “Земеделско знаме”. печ.

80-те год.

1
169

“Разговор за В. Левски” – разговор между Н. Генчев, Желю Желев и Велислава Дърева проведен през 1987г., публ. в. “Отечествен фронт”/ 16.02.1990г. печ.

16.02.1990

1
170

“Ден за размисъл” – разговор с Н. Генчев и ст.н.с. Ст. Дойнов по повод 3 март, публ. в. “Поглед”/26.02.1990г. печ.

26.02.1990

2
171

“Какво премълчава до днес нашата история?” – интервю на П. Михай-лова с Н. Генчев, публ. в. “Свободен народ”/24.05.1990г. печ.

24.05.1990

1ІІІ. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

1. Ректор


172

“Честито, професор Генчев!” – статия, публ. в. “Демокрация”/8.06. 1991г. по повод избирането на Н. Генчев за ректор на СУ. печ.

8.06.1991

1
173

Картичка до Н. Генчев от д-р Иван Ламбов с която го поздравява за изби-рането му за ректор на СУ. Русе. рък.

16.06.1991

1
174

Писмо до Н. Генчев от ректора на Университета в Краков с което го поздравява за избирането му за рек-тор на СУ. Краков., комп., полски ез.

1.07.1991

1
175

Делова програма за работата на Академичния съвет на СУ в периода юли – декември 1991г. маш.

{.06.} 1991

2
176

Програма на посещението на прези-дента Ж. Желев във Федерална република Германия, в чиято офици-ална делегация е и Н. Генчев като ректор на СУ. печ.

2-5.09.1991

47
177

“Девет факултета – мастодонти крои в СУ проф. Н. Генчев” – статия за предложението на ректора Н. Генчев да се окрупнят факултетите в СУ, публ. в. “Факс”/23.09.1991г. печ.23.09.1991

1
178

Заповед на Н. Генчев за закриване на Катедрата по история на БКП, Катед-рата по научен комунизъм, Универси-тетския методически център по идеологически дисциплини, Катедра ОЗННС и Катедрата по педагогика на комсомолската и пионерската дей-ност. маш.

21.10.1991

1
179

Предложение от Н. Генчев до Ректор-ския съвет за създаване на Дружество на завършилите СУ “Св. Кл. Охрид-ски”. маш.

21.10.1991

1
180

Предложение от Н. Генчев до Ректор-ския съвет за изработване на мемориални сувенири с емблемата на Университета и откриване на магазин за университетски подаръци. маш.

21.10.1991

1
181

Предложение от Н. Генчев до Ректор-ския съвет относно организирането на национална и международна акция за дарителство и спонсорство в полза на Университета. маш.

23.10.1991

2
182

Проект за нова структура на СУ, съставен от Н. Генчев. маш.

25.10.1991

16
183

Писмо до Н. Генчев от декана на Богословския факултет епископ Нео-фит по повод патронния празник на СУ. маш.

20.11.1991

1
184

“Историческа съдба и народопсихо-логия на българите” – академично слово, произнесено от Н. Генчев на 8 декември, публ. в. “Култура”/13.12. 1991г. печ.

13.12.1991

1
185

Писмо от Н. Генчев до председателя на Интерпред с молба за финансова помощ за СУ. комп., фоток.

23.12.1991

1
186

Разпределение на функциите на ректорското ръководство на СУ. комп

1991

2
187

Списък на членовете на Академичния съвет на СУ по време на мандата на Н. генчев. комп.

1991

2
188

Списък на вестници за които е абониран Н. Генчев за 1992 и 1993г. комп., 2 док.

1991

1992


2
189

Проект на програма за работа на ръководството на СУ през втория семестър на уч. 1991/1992г. комп.


3.01.1992

6
190

Писмо от Н. Генчев до министъра на образованието и науката проф. Н. Василев в което изказва недоволство-то на академичната общност от създа-ването на Славянски университет. маш.

31.01.1992

1
191

Писмо до Н. Генчев от МОН с което го уведомяват, че министерството е подкрепило намерението на Франция да му връчи отличието “Академична палма”. комп.

2.04.1992

1
192

Протокол за сътрудничество между СУ и Британския съвет. маш., бълг. ез., англ. ез., 2 док.

1.06.1992

4
193

Програма и материали за Първата национална конференция на ректори-те, проведена в Габрово от 24 до 26 юни 1992г. комп., 2 док.

24.06.1992

138
194

Допълнително споразумение кам трудовия договор на Н. Генчев. маш.

30.06.1992

1
195

Албум от Втората национална конференция на ректорите, състояла се във варна от 8 до 12 октомври 1992г. 5 бр. цветни снимки, цили и полуфиг. 9/13 см.

8.12.1992

5
196

Организационна програма на офици-ално посещение на президента Ж. Желев в Полша в чиято официална делегация е и Н. Генчев като ректор на СУ. печ.

.02.1993

44
197

Писма от Н. Генчев до Барбара Уелинг от Университета в Санта Барбара с които я кани да стане член на Настоятелството на Факултета по икономика и бизнес администрация и я информира, че е прието от Ректорския съвет предложението за сътрудничество между СУ и Университета в С. Барбара. комп., бълг. ез, англ. ез., 2 док.

8.03.1993

11.03.19934
198

Предложение от Н. Генчев до членовете на Академичния съвет за възстановяване на Медицински факултет кам СУ. комп.

{1993}

2
199

Писмо от Н. Генчев до министъра на образованието и науката проф. Н. василев с приложен Проекто-закон за възстановяване академичната цярост на СУ. маш.


б.д.

52. Преподавател

2.1. Общи


200

Читателска карта на Н. Генчев от националната библиотека на Фран-ция. печ., рък., фр. ез.

1975

1977


1
201

Читателска карта на Н. Генчев от Народната библиотека. печ., рък.

15.03.1977

2
202

“Нова наука за човека” – разговор на Хр. Владимирова с Н. Генчев за дей-ността на катедра Културология, публ. в. “Народна култура”/24.05. 1985г. печ.

24.05.1985

2
203

Докладна записка от Н. Генчев, ръководител на Центъра по културо-знание, до ректора с молба за отпус-кане на щатни бройки за новосъз-дадения център. маш.

26.11.1986

1
204

Предложение от ръководството на Центъра по културознание до ректора за откриване на специализирана библиотека. маш.

12.01.1987

1
205

Писмо от Н. Генчев, ръководител на Центъра по културознание, до рек-тора с приложени Решение на Науч-ния съвет на Центъра и предложение на катедра “Библиотекознание и научна информация”. маш.

23.03.1987

11
206

Предложение до министъра на народ-ната просвета проф. Илчо Димитров от Академичния съвет за откриване на специалност културознание към СУ. маш., фоток.

3.06.1987

4
207

Почетен диплом на Н. Генчев от Историческия факултет за принас в осъществяването на седмицата на историята. печ., рък.

4.04.1988

2
208

Почетна диплома на Н. Генчев от Университета в Йерусалим. печ., фр. ез., иврит.

17.06.1990

1
209

Служебна карта на Н. Генчев от СУ. печ., маш.

началото на 90-те год.

1
210

Покана за честване на 110 год. на СУ и сценарии за Н. Генчев – водещ на тържественото събрание. комп. 2 док.

.11.1998

3
211

Бадж на Н. Генчев от научна конференция. печ., англ. ез.

б.д.

1
212

Обяснение от проф. Васил Иванов до председателя на Централната кон-тролно-ревизионна комисия на БКП Н. Папазов за изключването от БКП на него, проф. Никола Попов, проф. белев и доц. Николай Василев. маш., фоток.

18.12.1987

102.2. Кореспонденция


213

Писма до Н. Генчев от проф. Драго-мир Драганов в които го уведомява, че го е препоръчал да прочете някол-ко лекции в Испания и по финансови въпроси. Мадрид. маш., рък. 2 док.

10.12.1981

29.02.19823
214

Писмо до Н. Генчев от проф. Тодор Боров в което дава оценката си за книгата му за В. Левски. Банкя. маш.

24.05.1983

1
215

Писмо до Н. Генчев от д-р Симеон Симов за провеждане на научен симпозиум. Хамбург. маш.

13.12.1987

1
216

Писмо до Н. Генчев от ректора на Виенския университет. Виена. комп., англ. ез.

1.02.1989

2
217

Писмо до Н. Генчев от Славейко Иванов в което му изпраща проект и библиографска справка за диплом-ната си работа на тема: “Просветното дело във Видинския край през Възраждането”. Видин рък., маш.

80-те год.

9
218

Писмо до Н. Генчев от от Сергей Самыгин, докторант от Ленинград в което моли да се уреди въпросът му за стаж в България. Ленинград., рък., маш., руски ез., 2 док.

25.09.1990

2
219

Писмо до Н. Генчев от председателя на Международната научна асоциа-ция на българистите проф. Г. Черняв-ский с покана за участие в междуна-родна научна конференция “Тотали-таризъм и антитоталитарни движения в България, СССР и др. страни от Източна Европа (20-те – 80-те год. на ХХв.). Харков. маш., руски ез.

26.03.1993

1
220

Писмо до Н. Генчев от Джон Паница в което му благодари за съдействието при организиране на конференцията “Карнегиевата анкета и Балканите днес” с приложена снимка от конфе-ренцията. София. комп. снимка – цветна, полуфиг., 13/18см.


5.04.1995

1ІV. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Общи


221

“Адвокат на българския народ”, “Автопортрет на един адвокат от народа” – статии от Н. Генчев; “Истината за гроба не може да бъде пренебрегвана и потулвана” – разговор с Н. Хайтов; “За целесъ-образността като модел на истори-ческо изследване и за пияното патриотарство” – статия от Г. Миш-ков; фотокопия на статии; спомени на съвременници; материали от архиви-те на министерства; Дневник за разкопките на църквата “Св. Парас-кева”; “За гроба на В. Левски” – ста-тия от проф. Хр. Гяуров; “Синдромът Хайтов” – статия от Бойко Киряков и др. документи, събирани от Н. Генчев за фактите около гроба на Левски. печ., маш., рък., фоток., 30 док.

1900

1987
222

Секретно приложение на БТА за пре-даване на Вл. Костов по радио “Сво-бодна Европа”, посветено на интервю с Н. Генчев, публ. в. “Литературен фронт”/7.06.1979г. маш.

10.07.1979

6
223

“Възвание към българския народ” – чернова на реч по случай 1300 год. от създаването на Българската държава. маш.

1981

7
224

Анкета сред граждани за това, което ги е впечатлило най-силно от меро-приятията по повод 1300 год. от съз-даването на Българската държава. маш.

1981

2
225

Програмна декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустрой-ството в България; списък на члено-вете на УС на Клуба и проект за телеграма до М. Горбачов. маш., фоток. , 3 док.

3.11.1988226

Писмо от Н. Генчев до председателя на Комитета за телевизия и радио в което го информира, че кани на теле-визионен диалог генералния секретар на ЦК на БКП П. Младенов и пред-седателя на СДС Ж. Желев. комп.4.01.1990

1
227

“Третата страна” – разговор на И. Ди-чев с Ю. Кръстева с поместен жарж в който фигурира и Н. Генчев, публ. в. “Култура”/13.04.1990г. печ.

13.04.1990

1
228

Въпроси от зрители на “Всяка неделя” отправени към Н. Генчев при негово гостуване в предаването. маш.

13.05.1990

2
229

“Великото време на интелигенцията” – статия с поместена снимка на Н. Генчев и Ж. Желев, публ. в. “Демо-кратическа седмица”/2.07.1990 г. печ.

2.07.1990

1
230

Заповед за командировка на Н. Генчев и др. лица за полагане на венец на гроба на Гоце Делчев. маш.

27.07.1990

1
231

“Когато държавните граници станат безсмислени” – статия на Коста Църнушанов, публ. “Софийски вес-ти”/20.11.1990г. в която коментира интервю с Н. Генчев, проф. Андрей Пантев и проф. Милчо Лалков. печ.

20.11.1990

1
232

Програма, възвание и реч от конгрес на Европейския културен клуб, състоял се 3-5.12.1990г. в Прага. комп., англ. ез., 3 док.

3.12.1990

10
233

Интервю на Ян Ришлик с Блага Димитрова, публ. в. “Forum”/27.12. 1990г., където се споменава Н. Ген-чев. печ., чешки ез.

27.12.1990

1
234

Обръщение на Общонародно сдруже-ние “Мати Болгария” в чийто Учре-дителен камитет влиза Н. Генчев. печ.

нач. на 90-те год.

2
235

Плакат за учредително събрание на Български конституционен форум. печ.

29.03.1991

1
236

“Създадено е ново обществено движение” – статия за учредяването на “Конституционен форум”. печ., фоток.

{.03.1991}

2
237

“Бивши и настоящи комунисти се маскират като политически център” – статия от Й. Василев, публ. “Демо-крация”/4.09.1991г., където се споме-нава Н. Генчев. печ.

4.09.1991

1
238

Известие, във в. “24 часа”/19.09.1991 г. за коалицията между БЗНС (е) и Конституционен форум. печ.

19.09.1991

1
239

Известие във в. “24 часа”/24.03.1992г. за спор между Н. Генчев и Ст. Савов по повод на среща на последния със Симеон ІІ. печ.

24.03.1992

1
240

“Българин” – стихотворение с посве-щение за Н. Генчев от Д. Пенев и изрезка на статия от Вл. Топенчаров “Коя интелигенция” в която се коментира политическото поведение на Н. Генчев. маш., печ., 2 док.

24.03.1992

2
241

Указ на президента Ж. Желев за назначаване на комисия по именуване на обекти с национално значение и населени места с председател Н. Генчев. комп.

16.03.1993

1
242

Брой на в. “Македония”/23.08.1994г. с публикувани мнения на интелек-туалци, вкл. и Н. Генчев за вестника. печ.

23.08.1994

1
243

Списък на поканените за учредяване на Обществен съвет за националните ценности; устав и програмни цели на Съвета. маш., фоток., 3 док.

б.д.

10
244

Въпроси, зададени към Н. Генчев от зрители на телевизионно предаване. маш.

б.д.

3Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти
download -> Конкурс за избор на доцент по направление 1 Филология (британска култура и литература), обявен в дв бр. 64 от 05. 08. 2014 г., ст


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница