Към обявена публична покана №12-00- / г.: Описание на предмета на публичната покана. Изисквания на възложителястраница1/5
Дата31.05.2017
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4   5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ОБЯВЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА №12-00-……………/…………...03.2015 г.:

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА.

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. „Славянска” № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет: „Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ”.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка в Профила на купувача на интернет адреса на Министерството - http://www.mi.government.bg, рубрика „Профил на купувача”.
Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Министерството на адрес: София 1052, ул. „Славянска” № 8, в срок до 17.30 часа на датата, посочена в Публичната покана.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:г-жа Бистра Петрова, - началник отдел „Административно стопански“, дирекция „ФУС“, тел. 02/ 940 7020

г-жа Анна Мартулкова – главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки“, дирекция „Правна”, тел. 02/ 940 7321

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставката на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на МИ. В него се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти и доставка на необходимите резервни части за автомобилите. Подробно описание на автомобилите е дадено в Приложение № 1 към договора - Списък на моторните превозни средства, собственост на Министерство на икономиката.

При необходимост могат да бъдат поддържани и ремонтирани и новопридобити автомобили на министерството, като се запазят условията на договора за техническо обслужване и текущ ремонт и ценообразуването на извършваните дейности.
ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 14, ал. 4, т. 2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

ІII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: до 66 000 лв., без ДДС.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: икономически най-изгодна оферта.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
А. Условия за участие
1. Участниците в процедурата следва да отговарят на условията и изискванията на Възложителя и да са подали оферта до изтичане на крайния срок, определен в поканата за участие.
2. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти.
3. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.
4. Участниците в поръчката трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и тези на Възложителя в настоящата документация.
Б. Съдържание на офертата - необходими документи
1. Представяне на участника (оригинал) по образец (Приложение № 1).

Офертата, както и приложенията към нея се подават на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника.


2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в предложението на участника.
3. Документ за учредяване на обединение (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Ако в споразумението не е определен представляващия обединението, се представя документ, подписан от всички участници в обединението, в който се определя лицето, което представлява участника в процедурата.

Споразумението за обединението следва да бъде със срок, не по–малък от този за изпълнение на поръчката.
4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато нотариално завeреното пълномощно е изрично за участие в настоящата процедура се представя в оригинал, когато е общо за участие в различни процедури се представя в заверено от участника копие. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението.

5. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) - по образец (Приложение № 4) в оригинал;
6. Технически възможности и квалификация - изискуеми документи:

6.1. Декларация-списък на изпълнени доставки и услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в която се посочва стойността им в лева, дати и срокове на изпълнение и клиентите. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка и услуга еднакъви или сходени с предмета на поръчката по образец /Приложение 6/ (оригинал);

6.2. Обстоятелствата декларирани в списъка се доказват с представяне на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката и услугата.

6.3. Да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. Представя се списък – декларация по образец /Приложение 7/, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалният опит на участника и/или на ръководните му служители.

6.4. Декларация, че участника ще осигури собствена или наета сервизна база на територията на град София, включваща и паркинг за минимум 10 автомобила и осигуряване на физическа, както и/или техническа охрана в обекта, както и в следните градове: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив, Русе и Стара Загора, които също следва да бъдат включени в обхвата на поръчката.

6.5. Декларация, че сервизната база (собствена или наета) на територията на град София, разполага със следното минимално техническо оборудване:

А) място за техническо обслужване и ремонт – минимум 5 броя, като всяко работно място да бъде оборудвано с подемник, общомонтажен инструмент;

Б) оборудвано място за регулиране на преден и заден мост – стендът да има възможност за издаване на писмен рапорт за състоянието на автомобила;

В) специализирани уреди за диагностика на двигатели, на електрически системи, на климатични системи и климатроници;

Г) стенд за спирачна система;

Д)стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;

Е) специализиран софтуер за марките и видове автомобили, посочени в Приложение № 1 към договора - Списък на моторните превозни средства, собственост на Министерство на икономиката;

Ж) осигуряване охрана на автомобилната техника и оборудване, изчакващи подмяна на части и извършване на ремонти.З) 24 часова пътна помощ/транспорт на аварирал автомобил от мястото на авария до сервиза;
Изискването се доказва с представяне на декларация, в която е посочена базата и техническото оборудване, с които разполага участника за изпълнение на поръчката.
6.6. Заверено от участника копие на удостоверение за регистрация за извършване на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване или копие от регистрационен талон придружен с документи доказващи, че участникът разполага с автомобил - пътна помощ.

6.7. Декларация, че участникът разполага със софтуерен продукт, с възможност за съхранение на подробни досиета на автомобилите и списък на извършените ремонти по тях.

7. Техническо предложение (оригинал) – представя се по образец (Приложение № 2), изготвено съгласно изискванията, посочени в настоящата документация. Към предложението си участникът задължитебно представя на електронен носител информация за работните операции и тяхната продължителност (времетраене).
8. Ценово предложение, попълнено по образец (оригинал) – (Приложение № 3), спазвайки изискванията, на настоящата документация.

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в заверено от участника копие. Документите, представени на чужд език се представят и в превод.
VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
1. Писмени предложения, изготвени в отговор на публичната покана на Възложителя и представени в Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска“ № 8, с обозначаване на предмета на процедурата, за която участникът кандидатства. Представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
2. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката, както и следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”;
3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;
4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

5. Участник в поръчката може да бъде отстранен от участие във всеки етап от работата на комисията, ако се установи несъответствие с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

6. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

7. Всички изброени в раздел V документи се поставят в един непрозрачен запечатан плик.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Техническата спецификация за извършване на доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобилите, включва следните функционални изисквания:
1. Доставяните резервни части да бъдат оригинални, нови, неупотребявани и да имат сертификат за произход и качество на производителя.

2. Доставяните и влагани в автомобилите резервни части следва да отговарят на техническите стандарти на производителя на съответната марка и модел за съответния автомобил.

3. При липса на складова наличност на резервна част, необходимите части се доставят в срок до 15 работни дни от установяване на необходимостта от подмяна. В този случай срокът за ремонт се удължава със срока на доставка на резервните части.

4. Поддръжката и ремонтът на автомобилите включва:

- диагностика и ремонт на двигател, горивна уредба, запалителна уредба, електрическа инсталация, съединител, предавателни и раздатъчни кутии, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, вентилационно-отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система, подмяна, баланс, монтаж, демонтаж, ремонт на гуми, изправяне на джанти и др.


  • доставка на оригинални резервни части, необходими за поддръжката на автомобилите и тяхната изправност;

  • бояджийски и тенекеджийски ремонти, тапицерски услуги;

5. Ремонтите на автомобилите ще се извършват при необходимост, по заявка на възложителя за всеки конкретен случай.

6. Поддръжката и ремонтът следва да бъдат извършвани в сервизните бази на изпълнителя(собствена или наета), оборудвани с необходимата съвременна диагностично-ремонтна техника за изпълнение на техническите дейности, обект на поръчката.

7. Сервизната база на изпълнителя следва да осигури 24-часово приемане на аварирали автомобили.

8. Нормирането на труда за обслужване на автомобилите не трябва да превишава времетраенето на работните операции според инструкциите на съответния производител. Към предложението си участникът задължително представя на електронен носител информация за работните операции и тяхната продължителност (времетраене). Времетраенето на съответните сервизни операции не може да превишава общоприетите стандарти, установени на пазара.

9. Автомобилите се приемат за ремонт в рамките на 1 работен ден без предварително записване. Ремонтите се изпълняват качествено и съобразно предписанията на съответния производител.

10. Срокът за извършване на ремонт при наличие на резервни части е не по-дълъг от 12 работни дни от приемане на автомобила в сервиза, в зависимост от сложността на ремонта. В случаите, в които не е необходимо влагане на резервни части, срокът за извършване на ремонт е не по-дълъг от 3 работни дни.

11. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да разполага със софтуерен продукт, съхраняващ подробни досиета на автомобилите и списък на извършените ремонти по тях.

12. Изпълнителят следва да попълва стриктно сервизните книжки на автомобилите, в които вписва: обем на ремонта – видове операции и вложени резервни части,показания на километраж, дата.

13. Поддръжката и ремонтът на автомобилите се осъществява от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на съответния производител.

14. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности по поддръжката и ремонта на автомобилите, като предложеният от него в техническото предложение към офертата гаранционен срок за извършените ремонти на отделните системи, възли и агрегати не може да бъде по-малък от 12 месеца от монтажа.

15. Изпълнителят да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок от предходната точка и дължащи се на лошо качество на извършените ремонти или на некачествени резервни части.

16. При повреда през гаранционния срок на ремонта, Изпълнителят транспортира за своя сметка авариралия автомобил от мястото на повредата до най-близкия си сервизен център.


Техническото предложение се изготвя по образец - Приложение № 2.
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПОСТАВЯ В ПЛИКА С ОФЕРТАТА.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Участниците представят ценово предложение по образец на възложителя, приложен към настоящата документация – Приложение № 3.
2. Ценовото предложение включва:
2.1. Цена за 1 сервизен час – предлага се в български лева без ДДС.
2.2. Обща стойност на основните резервни части - съгласно списък - ценова листа, приложен към Образеца на ценовото предложение за всеки модел автомобил. Предлагат се единични цени на дребно на оригиналните и неупотребявани основни резервни части, без включен ДДС.
2.3. Отстъпка от цената на резервните части, извън посочените в списъка -ценова листа – предложената отстъпка представлява еднозначно фиксиран процент от определената от вносителя доставна цена на дребно на оригиналните и неупотребявани резервни части,извън посочените в списъка-ценова листа с включен ДДС.
2.4. Цена за сваляне, качване, демонтаж, монтаж, баланс и тежести на 1 (един) брой автомобилна гума - предлага се в български лева без ДДС.
3. При сключване на договора изпълнителят представя актуална ценова листа на всички резервни части, извън посочените в списъка-ценова листа. Същите ще се заплащат от Възложителя по доставни цени на дребно на оригиналните и неупотребявани резервни части, след приспадане на предложената от Изпълнителя отстъпка, посочена в ценовото предложение. По време на изпълнението на договора доставните цени на отделните резервни части се доказват с фактура, в заверено копие.

Предложената цена трябва да бъде посочена в български лева, без включен ДДС. Предложение с цена, изразена в друга валута ще бъде отхвърлено.

Участникът ще бъде единствено отговорен за евентуални допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него финансови предложения.
ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПОСТАВЯ В ПЛИКА С ОФЕРТАТА.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница