Книга е посветен на детето във вас и на всички нови деца, които идват на тази Земя, за да ни върнат у Дома при Светлинатастраница1/26
Дата26.11.2017
Размер4.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Древната тайна на цветето на живота

Том 2

Друнвало Мелхизедек

Посвещение

Вторият том на тази книга е посветен на детето във вас и на всички нови деца, които идват на тази Земя, за да ни върнат у Дома – при Светлината.

На корицата:

Този том изследва в дълбочина свещения модел на Цветето на Живота, геометричния първообраз на всички физически форми. Пропорциите на човешкото тяло, нюансите на човешкото съзнание, размерите и отдалеченост на звездите, планетите и луните, дори създаването на човешкия род, всичко дължи своя произход на този красив и божествен образ. Чрез интригуващи и подробни геометрични обяснения Друнвало ни показва как простият дизайн на Цветето на Живота съдържа сътворението на нашия триизмерен свят.

От пирамидите и мистериите на Египет до новата раса на индиговите деца, Друнвало представя свещената геометрия на реалност и фините енергии, които формират нашия свят. Ние биваме въвлечени във вдъхновяващ лабиринт от наука и разкази от личния му живот, логика и прозрения, и този път ще ни накара да си спомним откъде идваме и кои сме ние.

И накрая Друнвало споделя за пръв път в писмена форма инструкциите за медитацията Мер-Ка-Ба, като представя техниките стъпка по стъпка за пресътворяване на енергийното поле на вдъхновеното човечество, което е ключът към извисяване и следващото измерение. Когато се изпълнява с любов, този древен процес на пранично дишане отваря пред нас един свят на неограничени възможности в това измерение - от защитните сили за самолечение до лечението на другите и дори на планетата. Всичко това" цели по-скоро да събуди нашата памет, отколкото да ни обучи. Ние вече знаем всичко, защото то е закодирано във всяка наша клетка, скрито е дълбоко в сърцата и умовете ни и се нуждае само от един лек тласък, за да се прояви.

Нека четенето на тази книга ви донесе радост и щастие в живота.
ВЪВЕДЕНИЕ

Ето че ние с вас се срещаме пак, за да изследваме необятните измерения на нашата истинска същност и да помечтаем отново за древната истина, че животът е прекрасно тайнство, което ни води към бъдещето.

Във втория том ще ви запозная с медитацията за навлизане в онова състояние на съзнанието, наречено Мер-Ка-Ба - или казано на съвременен език, светлинното тяло на човека - така, както я получих от ангелите. Нашето светлинно тяло носи в себе си потенциалната възможност за нова интерпретация на Вселената, която смятаме за толкова позната. В това особено състояние на съзнанието всички неща ще ни се струват непознати и различни и животът ни така ще се промени, че ще се превърне в истинско чудо.

Тези думи имат за цел по-скоро да събудят вашата памет, отколкото да ви обучават. Вие вече знаете всичко, написано на тези страници, защото то е закодирано във всяка ваша клетка, скрито е дълбоко в сърцата и умовете ви и се нуждае само от един лек тласък, за да излезе наяве.

В името на обичта, която изпитвам към вас и към всичко живо, ви предлагам този нов поглед към света, за да ви бъда полезен; нека той ви помогне да осъзнаете, че между вашата истинска същност и Великият дух съществува дълбока и интимна връзка, основана върху любовта; моля се моите думи да станат онзи катализатор, който ще отвори пред вас портала към висшите светове.

Ние живеем в повратен момент от земната история. Днес пла­нетата преминава през кардинални промени; хората и компют­рите влизат във взаимоотношения на симбиоза и предлагат на Майката Земя два различни начина на възприемане и интерпре­тиране на реалността. Тя използва този нов поглед към света, за да промени себе си и да ни отвори пътя към висшите светове на Светлината по начин, който дори децата биха могли да разберат. Нашата Майка ни обича толкова много!

Ние, нейните чеда, сега пътуваме между два свята - на наше­то ежедневие, с който сме свикнали, и един различен свят, който надхвърля мечтите дори на най-далечните ни предци. Чрез любовта на нашата Майка и с помощта на нашия Баща ние ще открием начин да изцелим сърцата на хората и да преобразим планетата, като я върнем отново към съзнанието на единството.

Нека четенето на тази книга ви донесе радост и щастие в жи­вота.

Обичам ви и ви служа,

Друнвало
ДЕВЕТ

Духът u свещената геометрия

Третата информационна система в Плода на Живота
Онова, което ще прочетете тук, излиза извън рамките на обикновеното човешко мислене. Моля ви да се отнесете с до­верие към думите ми и да започнете малко по малко да виждате света по нов начин. В началото някои неща може да ви се сторят безсмислени, докато не се задълбочите в темата. Тя е свързана с концепцията, че всяко съзнание, включително и човешкото, е основано върху свещената геометрия. И тъй като това е точно така, ще започнем да виждаме и разбираме откъде сме дошли, къде се намираме днес и накъде отиваме.

Спомнете си, че Плодът на Живота лежи в основата на всич­ките 13 информационни системи и че те са създадени чрез уни­калното наслагване на мъжките прави линии върху женските кръгове в Цветето на Живота. В предишните осем глави изслед­вахме две от тези системи. Първата образува Куба на Метатрон, от който се извличат петте Платонови тела. Тези фигури офор­мят структурата на цялата Вселена.

Втората система, която засегнахме бегло, е създадена от пра­ви линии, излизащи от центъра на Плода на Живота, и от концен­трични кръгове, образувайки по този начин полярна диаграма. Това, от своя страна, оформя звезден тетраедър, вписан в сфера, който лежи в основата на взаимовръзката между вибрация, звук, хармония, музика и материя в цялото творение.
Кръговете u квадратите на човешкото съзнание

Ще стигнем до третата информационна система по индирек­тен път. Постепенно ще ни се разкрива нейният източник - Пло­дът на Живота. Да наречем тази нова система „кръговете и квадратите на човешкото съзнание". Китайците са я наричали „квадратура на кръга" и „окръгляване на квадрата".

Според Тот, всички нива на съзнание във Вселената са обе­динени в една единствена фигура от свещената геометрия. Тя е ключът към времето, пространството и измеренията, както и към самото съзнание. Освен това той ми каза, че дори емоциите и мислите са основани върху свещената геометрия, но тази тема ще бъде разгледана по-нататък в книгата.

Всяко конкретно ниво на съзнание е свързано със съответ­на геометрична фигура, изцяло определяща начина, по който то интерпретира реалността. Всяко ниво е геометричен образ или своеобразна леща, през която Духът наднича, за да види единната реалност - в резултат се получава съвсем уникално преживяване. Дори Духовната йерархия на Вселената прите­жава геометрична структура, копирайки природата.

Според Тот, под Сфинкса има девет кристални сфери, поста­вени една в друга. Археолозите и ясновидците отдавна ги търсят - това е древна легенда. Смята се, че те по някакъв начин са свързани със съзнанието на Земята и с трите нива на съзнание, характерни за днешното човечество.

Много изследователи са търсели тези легендарни сфери, изразходвали са доста време и средства, но Тот смята, че ня­маме нужда от тях; трябва само да нарисуваме девет концен­трични окръжности и те ще ни дадат същата информация. Ако хората знаеха, че онова, което търсят, всъщност е от областта на геометрията и съзнанието, а не непременно ня­какъв физически обект, щяха да разберат много по-бързо за какво става въпрос.

Според Тот, ако приближавате към някаква планета, която вижда­те за пръв път и искате да разберете какви нива на съзнание същест­вуват на нея, ще трябва да вземете оттам няколко малки същества и да ги измерите - ако, разбира се, успеете да ги задържите неподвиж­ни достатъчно дълго време. Въз основа на тази информация бихте могли да установите свещените пропорции на квадрата и кръга в те­лата им и да узнаете точно на какво ниво на съзнание се намират.

За да се определи нивото на съзнание на нечовешките фор­ми, например животни, насекоми или извънземни, се използват други пропорции въз основа на куба, но що се отнася до човека, това са кръгът и квадратът. Трябва да установим дали квадра­тът, описан около тялото, е по-голям или по-малък от кръга око­ло тялото и да пресметнем точно колко е разликата - така можем да разберем как съответната форма на живот интерпретира ре­алността и на кое ниво на съзнание се намира. Разбира се, има и по-бързи начини, но този е основен в цялата Вселена.

Фиг. 9-1. Концентрични кръгове и квадрати. По-тъмните кръгове и квад­рати образуват двойки, които се доближават до пропорцията ȹ. Освен това, те локализират първото и третото ниво на човешко съзнание. (Един елемент от мрежата като единица мярка е равен на радиуса на централ­ната окръжност или на половината от страната на квадрата, описан около нея. Вижда се, че диаметърът на централната окръжност и страна­та на описания около нея квадрат са равни по дължина).

Тот ми заръча да начертая девет концентрични окръжности и да разположа около всяка от тях квадрат, който да им пасва иде­ално (страните на квадрата и диаметърът на окръжността трябва да бъдат равни) - като на фиг. 9-1. По този начин мъжката и женската енергия се изравняват. След това гледаме как квадра­тите се съотнасят с кръговете, т. е. как мъжката енергия взаимо­действа с женската. Според Тот, най-важното е доколко периме­търът на квадрата и дължината на окръжността се доближават до пропорцията ȹ. Това е ключът към човешката същност.Кои съотношения са най-близки до пропорцията ȹ

Ако погледнем най-вътрешния квадрат, виждаме, че не го пресича нито една окръжност; същото важи и за втория. Третият квадрат вече допира четвъртата окръжност, макар очевидно не според пропорцията ȹ. Обаче четвъртият квадрат пресича пета­та окръжност като че ли много близко до пропорцията ȹ. После петият и шестият отново се отдалечават от нея. След това сед­мият квадрат неочаквано пресича деветата окръжност - отново почти идеално според пропорцията ȹ - не с една окръжност на­вън, както при четвъртия квадрат и петата окръжност, а с две. При това още по-близо до Златното сечение (пропорцията ȹ = 1,6180339...), отколкото в първия случай.

Това е началото на една геометрична прогресия, която про­дължава безкрайно - прогресията, в която ние, хората, сме едва втората възможна стъпка. (А пък имаме такова голямо самочув­ствие!) Ако вземем за единица мярка продължителността на чо­вешкия живот, то от гледна точка на историята ние в момента се намираме на такова ниво на съзнание, което би отговаряло на развитието на човешката зигота веднага след образуването на първата клетка. Животът във Вселената далеч превъзхожда нашите представи и все пак ние сме семето, съдържащо в себе си както началото, така и края.

Да се върнем към практиката. Можем да направим всички тези измервания дори без линийка, като приемем радиуса на най-вът­решната окръжност за единица мярка; следователно, при първа­та окръжност и първия квадрат имаме два радиуса. (Тази мерна единица образува нашата условна мрежа). А когато стигнем до четвъртия квадрат, той ще има ширина 8 радиуса. За да разбе­рем колко радиуса има около всички четири страни на квадрата, просто умножаваме по 4 и получаваме периметъра на квадрата = 32 радиуса. Трябва да знаем периметъра, защото когато той стане равен или приблизително равен на обиколката на окръж­ността, ще получим пропорцията ȹ. (вж. Глава 7, Том 1).

Ако искаме да видим дали обиколката на окръжността е рав­на на (или близка до) периметъра на четвъртия квадрат (32 ра­диуса), ще я изчислим, като умножим диаметъра по числото π (3,14). Тъй като диаметърът на петата окръжност е 10 условни единици (радиуса), умножаваме го по 3,14 и получаваме диаме­тър = 31,40 радиуса. Периметърът на квадрата е точно 32 ради­уса, така че стойностите са доста близки; окръжността е малко по-малка. Според Тот, това отговаря на момента, в който човеш­кият разум за пръв път започва да се самоосъзнава.

Нека сега да изчислим по същия начин седмия квадрат и деве­тата окръжност. Седмият квадрат е широк 14 радиуса; като го ум­ножим по 4, получаваме периметъра му = 56 радиуса. Диаметърът на деветата окръжност е 18 радиуса. Умножен по 3,14 = 56,52. Тук окръжността е малко по-голяма, докато в предишния случай беше малко по-малка. Ако продължите да чертаете още окръжности след първите девет, ще получите същата картина: по-големи, по-малки, по-големи, по-малки, като се приближават все повече и повече до идеала - същото наблюдавахме при редицата на Фибоначи, която се приближава до пропорцията ȹ (вж. Глава 8, том !).Първото u третото ниво на съзнание

На фиг. 9-2 виждаме началото на разума - първите две пропорции ȹ. Те показват, че вероятно съзнанието ще про­дължава да се разширява до безкрайност и да се доближава все повече до точната пропорция ȹ или до Златното сечение. И така, четвъртият квадрат в съчетание с петата окръжност и седмият квадрат в съчетание с деветата окръжност образуват почти съвършена пропорция ȹ. Според Тот, това са първото и третото ниво на съзнание. Те са много, много близки до хармоничното съзнание и това ги надарява със самоосъзнаване. Помните ли черупката на мекотелото наутилус (стр. 356 в първия том)? Отначало тя беше твърде далеч от хармонията в сравнение със следващите няколко стъпки по геометричната пътека. Същото наблюдаваме и тук. Но какво става с второто ниво на човешко съзнание?

Първо ниво

Диаметър = 10

Обиколка = 10π = 31,4

Страна на квадрата = 8

Периметър = 8 х 4 = 32

(разлика: 0,6)Трето ниво

Диаметър = 18

Обиколка = 18π = 56,52

Страна на квадрата = 14

Периметър = 14 х 4 = 56

(разлика: 0,52)Фиг. 9-2. Първото и третото ниво на човешко съзнание - почти идеална пропорция ȹ

Според Тот, никой никога не се е опитвал дори да допусне, че е възможно да се прескочи от първото ниво, на което се на­мират аборигените, направо в третото ниво, т. е. в Христовото или Единното съзнание. Между тях трябва да има стъпало или мост - тоест ние, второто ниво. Въпросът тук е, къде на горната рисунка се намира нашето ниво на съзнание?


Локализиране на второто ниво

В тази система от кръгове и квадрати има две места, на които ние (обикновените хора) бихме могли да се намираме: на петия или на шестия квадрат в съотношение с някоя от окръжностите. На фиг. 9-1 между първото и третото ниво има само два квад­рата. По-рано не можех да разбера какво значение има в кой квадрат се намираме, пък и Тот не ми обясни. Каза само: „Това е петият квадрат в съотношение с шестата окръжност" - без повече подробности. В продължение на две или три години не схващах защо именно петият квадрат в съотношение с шестата окръжност, а не шестият квадрат и седмата окръжност, напри­мер. Тот, обаче, ми каза: „Сети се сам." Отне ми доста време, докато разбера. Когато най-после се досетих, той само кимна, което значеше, че съм прав. Ето трите нива на съзнание, а дру­гите (нехармоничните) квадрати са отстранени (фиг. 9-3).
Фиг. 9-3. Трите геометрични нива на човешко съзнание на Земята: 4-ти квадрат и 5-та окръжност - първо (аборигенско) ниво; 5-ти квадрат и 6-та окръжност - второ (съвременно) ниво; 7-ми квадрат и 9-та окръж­ност - трето (Христово) ниво.
Ако завъртим петия квадрат на 45° (вж. фиг. 9-4) и полу­чим ромб, става очевидна тайната цел на нашето съществуване. При такова положение обърнатият квадрат се доближава много плътно до седмия. Не идеално, защото ние самите не сме хар­монични и не притежаваме съвършената Христова любов, оба­че показваме пътя към Христовото съзнание чрез човешката си обич. Освен това, все още сме свързани с първото ниво на съз­нание, защото нашите геометрични параметри влизат в съвър­шено съприкосновение с четвъртия квадрат от това ниво. Ние идеално вместваме в себе си съзнанието на аборигените и - не толкова идеално - носим Христовата любов. Ето какво сме ние - свързващият мост.

Тук се съдържа отговорът на въпроса, защо човешкото съз­нание се намира в такива особени геометрични взаимовръзки и дали това е необходимо. Първото ниво на съзнание никога няма да успее да се развие до по-висшите измерения на Светлината без нашия съвременен начин на интерпретация на единната ре­алност. Ние сме като камък насред потока. Човек стъпва на него и веднага прескача на другия бряг.

Фиг. 9-4. Завъртането на квадрата от второ ниво на 45° създава мост между второто и третото ниво на съзнание.
Както ще видим по-нататък в тази глава, ромбът е ключ към второто ниво на нашето съзнание. Ще го открием във Великата пирамида, както и на други места, които ще ви покажа. Квадра­тът с вписан в него ромб е много важен за човечеството. Бакминстър Фулър е бил на същото мне­ние. Ако е трииз­мерна, тази фигура се нарича кубоктаедър. Бакминстър й е дал специално име: vector equilibrium. Той забелязал, че кубоктаедърът притежава едно удивително свойство: когато се завърти, той се превръща във всич­ките пет Платонови тела, което определя първостепенното му значение в свещената геометрия. Защо тази фигура е толкова важна за човечеството? Защото квадратът с вписани в него ромб е свързан с една от изначалните причини за съществуването па човечеството - с ролята на преход от съзнанието на аборигените (първото ниво) към Христовото съзнание (третото ниво).

Ако измерите геометричните параметри на човека с помощта на тази система, ще откриете, че ние, хората, сме изместени с около три и половина радиуса. Доста сме далече от хармоничността. (Ако искате, направете измерванията сами.) Ние се на­мираме в състояние на нехармонично съзнание, въпреки че сме необходими, за да допълним общата картина на живота. Когато обаче достигне до мястото, на което сме ние в момента, живо­тът навлиза в него и излиза колкото се може по-бързо, сякаш отскача от камъка в средата на потока. Защо? Защото когато сме дисхармонични, ние разрушаваме всичко около себе си. Ако ос­танем тук твърде дълго, ще унищожим дори самите себе си, за­щото не ни достига мъдрост. Това е ясно на всички, стига само да погледнем състоянието на околната среда и непрестанните войни. И все пак, ние сме крайно необходими на живота.


Геометричните лещи, през които интерпретираме реалността

Следващото, което Тот поиска да направя, беше да разгледам трите нива на съзнание от геометрична гледна точка, за да видя как изглеждат геометричните лещи. Помнете, че има само един Бог и само една реалност. Но съществуват много различни на­чини за интерпретиране на тази реалност.

Най-вътрешният квадрат (четвъртият) на фиг. 9-5 отговаря на първото ниво; средният (петият) - на второто ниво; а външният квадрат (седмият) - на третото. Ще наричаме вътрешния квадрат “8 на 10“, което означава, че всяка негова страна е дълга 8 ра­диуса, а диаметърът на съответстващата му окръжност (петата) е равен на 10 радиуса. Средният квадрат е широк 10 радиуса, а следващата окръжност има диаметър, равен на 12 радиуса, така че ще ги наречем „10 на 12". Това е средното или второто ниво, на което съществуваме ние в момента. На нивото на Христовото съзнание седмият квадрат е с ширина 14 радиуса, а диаметърът на деветата окръжност е равен на 18 радиуса, затова ще ги наричаме „14 на 18". И така, имаме „8 на 10", „10 на 12" и „14 на 18".Фиг. 9-5. Трите нива на човешко съзнание, изразени чрез единицата мяр­ка (радиусите) в двойките кръг-окръжност.

В свещената геометрия за всяко нещо си има причина. Нищо - абсолютно нищо - не става случайно. Ще попитате: защо сред целия спектър от възможности самоосъзнаващият се разум за­почва тъкмо оттам, където четвъртият квадрат влиза в хармо­нично съотношение с петата окръжност?Взаимовръзка с Плода на Живота

За да отговорим на този въпрос, нека се опитаме да нало­жим Плода на Живота върху фигурата, отговаряща на първото ниво на съзнание (вж. фиг. 9-6). Я виж ти! Той съвпада точно с четвъртия квадрат и петата окръжност от предишната рисунка, нашите „8 на 10"! Този кръг в средата е равен на централната окръжност от предишната рисунка, както и всичките пет концен­трични окръжности. На илюстрацията е показан само четвърти­ят квадрат, който, както видяхме преди малко, се намира в почти идеална пропорция ȹ спрямо петата окръжност.

Фиг. 9-6. Плодът на Живота, наложен върху първото ниво на съзнание.
Виждате ли колко съвършено нещо е животът? През цялото време под тази структура се е криел Плодът на Живота; те се наслагват перфектно едно върху друго. Ето как от дясномозъчна гледна точка се обяснява защо разумът за пръв път започва да осъзнава себе си между четвъртата и петата окръжност - за­щото този свещен образ е скрит тъкмо зад тази част от цялата структура. Именно тук е бил завършен Плодът на Живота и за пръв път се е появила пропорцията ȹ. И веднага се е появил и начинът, по който съзнанието може да се прояви на практика.

Геният на Люси

Преди да продължим с трите различни образа на съзнанието, искам да ви разкажа още нещо. Когато открих, че рисунката с концентричните кръгове и квадрати може да се наложи идеално върху Плода на Живота, исках да разбера дали някой е писал по този въпрос. По онова време седях в стаята си и слушах думите на Тот, когото никой друг освен мен не можеше да види, а той ми разказваше, че египтяните са знаели за трите различни нива на човешко съзнание. Исках да се уверя, че в историята на Египет наистина е съществувала подобна идея, както твърдеше.

За моя изненада, все пак успях да открия писмен източник, съдържащ подобна информация - поне в трудовете на Люси Лейми, доведената дъщеря на Швалер де Любич. Не успях да из­диря други автори, които да знаят нещо за трите нива на човеш­ко съзнание. Швалер и Люси са разбирали много добре връзката на Египет със свещената геометрия. И досега, обаче, повечето египтолози изобщо не са наясно с това. След като проучих тру­довете на Люси, стигнах до извода, че тя е една от най-великите изследователки на свещената геометрия. Трудовете й направо ме изумиха. Винаги съм искат да се запозная с нея, но така и не успях. Тя почина неотдавна, мисля, че през 1989 г. в Абидос, Египет. Искам да ви покажа някои неща, написани от Люси Лей­ми, за да разберете каква невероятна личност е тя.

Този малък храм (фиг. 9-7) се намира в храмовия комплекс в Карнак. Карнак е свързан с храма Луксор чрез широка алея, дъл­га около 3 км. Откъм страната на Луксор от двете й страни стоят сфинксове с човешки глави, които с приближаването до Карнак постепенно преминават в сфинксове с овнешки глави. Храмовият комплекс в Карнак е огромен, а басей­нът, в който жре­ците от древността са извършвали ри­туално измиване, ще ви порази с го­лемината си.

Каталог: 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
2016 -> Програма юли 2016 Discovery Channel Bulgaria Часовете на излъчване са в местно време за допълнителна информация, моля свържете се с: eleonora georgieva all channels pr тел: +359 2 434 40 350
2016 -> Образец №3 справка-декларация
2016 -> X в равенството; б попълнете схемите и намерете неизвестните числа y и z ; в сравнете стойностите на X, y и z. Задача
2016 -> Общи положения
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница