Книга на България, се счита за изчезнал вид на територията на Парка. Планинският кефал (Leuciscus souffia) и балканската пъстърва (Salmo trutta) са глациални реликтиДата15.10.2018
Размер15.31 Kb.
Животни – Пирин

Фауната на Национален парк "Пирин" е изключително разнообразна. Някои групи животни, като например безгръбначните все още не са добре проучени. В Парка можем да наблюдаваме интересни и атрактивни животни.

На територията на Национален парк "Пирин" са установени около 2 000 вида безгръбначни животни. В това число са включени 294 редки вида, 216 ендемити и 15 вида включени в световни и европейски списъци на застрашените видове.

Във водоемите на НП "Пирин" са установени 6 вида риби, което презставлява едва около 5% отрибите в България.

Дъговата пъстърва (Salmo gairdeneri) и сивенът (Salvelinus fontinalis) не са типични представители за Европа, а са интродуцирани северноамерикански видове. Във водоемите на Национален парк "Пирин" те са разселени чрез изкуствено зарибяване. Европейската змиорка (Anguilla anguilla), включена в Червената книга на България, се счита за изчезнал вид на територията на Парка. Планинският кефал (Leuciscus souffia) и балканската пъстърва (Salmo trutta) са глациални реликти.

На територията на Парка до този момент са установени 8 вида земноводни, като 4 от тях са защитени. От опашатите земноводни се срещат дъждовникът (Salamandra salamandra). По-интересни представители от безопашатите земноводни са планинската водна жаба (Rana temporaria) - глациален реликт, дървесницата (Hyla arborea), горската дългокрака жаба (Rana dalmatina), голямата водна жаба (Rana ridibunda), кафявата крастава жаба (Bufo bufo).

Влечугите, каито се срещат в Национален парк "Пирин" са 11 вида. Четири вида са защитени от закона. Балканският подвид на македанския гущер (Podiceps erhardi riveti) е ендемит. Усойницата (Vipera berus) и живородният гущер (Lacerta vivipara) са глациални реликти. Представител на сухоземните костенурки е шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni). От гущерите се срещат слепока (Anguis fragilis), ливадния гущер (Lacerta agilis), зеленият гущер (Lacerta viridis) и др., а от змиите - медянката (Coronella austriaca), жълтоухата водна змия (Natrix natrix) и други.

Установените 159 вида птици в Национален парк "Пирин" представляват около 40% от птиците в България. От тях 143 вида са защитени от закона, 31 вида са включени в Червената книга на България, 5 балкански подвида птици са ендемити. Пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus), белогърбият кълвач (Dendrocopus lilfordi) и трипръстият кълвач (Picoides tridactylus alpinus) са глациални реликти.На територията на Парка до този момент са установени 45 вида бозайници, което е около 50% от сухоземните бозайници в България. 19 вида са защитени от закона, 5 вида са включени в Червената книга на България, а 1 вид - снежната полевка (Chionomys nivalis), е ендемичен вид. 


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница