Книга за регистриране приходите на Общината, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. 1856 г. 106 лДата13.01.2018
Размер94.42 Kb.

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН АРХИВ” - РУСЕ


БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНО-НАРОДНА ОБЩИНА – РУСЕ
/1797 – 1878/

Ф О Н Д № 44 К

ИНВЕНТАРНИ ОПИСИ
/№ 1 и № 2/


ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 1

1. Книга за регистриране приходите на Общината, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. 1856 г. 106 л.
2. Книга за регистриране приходите на Общината, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. /На гръцки език/. 1856 – 1859 г. 56 л.
3. Приходо-разходна книга на църквата “Св. Троица” – Русе. 1847 – 1856 г. 27 л.
Сведения за отпуснати суми от Общината за извършени ремонтни преустройства на църквата.
4. Книга за регистриране приходите на Общината, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. 1856 – 1858 г. 21 л.
Сведения за икономическото и политическото положение на българите в Османската империя.
5. Приходно-разходна книга на Общината за получаване на поземлени имоти. 1853 – 1858 г. 92 л.
6. Разписки за поземлена собственост и заповеди за отпускане на парични средства от Общината. 1856 г. 298 л.
7. Книга на Общината за регистриране на жилищните постройки на населението от Русе и Русенския край. 1856 г. 27 л.
Сведения за имотното състояние на християнското население от този край.
8. Книга за регистриране приходите, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. 1857 г. 234 л.
9. Книга за регистриране паричните данъци, плащане на турската власт от българите в района на Общината. 1858 г. 64 л.
10. Преписка на Общината с училищните настоятелства и препоръки за назначаване на учители, за отпускане помощи за развитието на учебното дело и др. 1860 – 1863 г192 л.
11. Книга за регистриране събраните данъци от българското население за движимото и недвижимото му имущество. 1856 – 1859 г. 154 л.
12. Книга за вписване завещанието на Ангел Хаджиоглу за българските училища в Русе. 1859 – 1861 г. 24 л.
13. Книга за регистриране събраните данъци от населението на Русенския край. 1860 г.

166 л.
14. Протоколна книга от заседанията на Управителния съвет на Общината през 1861 – 1865 г. 225 л.
15. Книга за регистриране събраните данъци от населението на Русенския край. 1861 – 1863 г. 205 л.
16. Книга за отпуснати парични средства на частни лица за закупуване на недвижимо имущество. /На османотурски език/. 1814 – 1865 г./ 182 л.
17. Писма от и до Общината за състоянието на стопанския, икономическия и духовния живот на българите. 1864 – 1865 г. 103 л.
18. Разписки за получени суми от частни лица за пътувания по балканските земи и Европа. 1863 – 1866 г. 128 л.
19. Книга за регистриране постъпилите данъци от българските търговци за внесени и изнесени стоки, за издадени разрешителни за пътувания по балканските страни и Европа и др. 1866 г. 254 л.
20. Книга за регистриране на издадени разрешителни на българи за пътувания по балканските земи и Европа. 1866 г. 70 л.
21. Разрешителни, издавани от турските власти на български търговци за пътувания по балканските земи и Европа. 1867 г. 34 л.
22. Книга за направени училищни и обществени разходи. 1867 г. 34 л.
23. Дневник за присъствията и отсъствията на ученичките от Русенското девическо училище. 1867 г. 49 л.
24. Поръчителства за издаване на разрешителни на българи за пътувания по балканските земи и Европа. 1867 г. 542 л.
25. Поръчителства за издаване разрешителни на българи за пътуване по балканските страни и Европа. 1867 г. 519 л.
26. Поръчителства за издаване на разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1867 г. 612 л.
27. Преписки на Общината с русенските училищни настоятелства, препоръки за назначаване на учители и отпускане на помощи за развитие на учебното дело. 1868 г.

211 л.
28. Поръчителства за издаване на разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1868 г. 451 л.
29. Поръчителства за издаване на разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1868 591 л.
30. Книга за регистриране на издадени поръчителства на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1868 – 1870 г. 118 л.
31. Молби от християни за разрешаване сключването на брак. 1869 г. 118 л.
32. Молби от християни за разрешаване сключването на брак и издаване брачни свидетелства. 1869 г. 209 л.
33. Писма от и до Общината за отпускане на парични помощи за подпомагане на учебното дело, избор на делегати за одобряване фермана за независима българска църква и др. 1868 г. 336 л.
34. Дневник за присъствията и отсъствията на ученичките от Русенското девическо училище. 1869 г. 42 л.
Сведение за Анастасия Обретенова.
35. Книга за регистриране притежаваните от Общината имоти и изразходваните средства за развитие на просветното дело. 1867 – 1872 г. 70 л.
36. Дневник на Общината за проведените годишни събрания и заседания. 1870 – 1872 г. 88 л.
37. Книга за постъпилите данъци от българското население за движимото и недвижимото имущество и за издадени разрешителни за носене на оръжие. 1868 – 1874 г. 70 л.
38. Книга за регистриране издадените свидетелства за сключени бракове, избор на делегати за одобряване фермана за независима българска църква, искания за отпускане парични помощи за развитие на просветното дело и др. 1862 – 1870 г. 280 л.
39. Брачни свидетелства, издадени от Общината. 1870 г. 197 л.
40. Разрешителни, издадени на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1870 г. 713 л.

41. Поръчителства за издаване разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1870 г. 722 л.
42. Поръчителства за издаване разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1870 – 1872 г . 713 л.
43. Книга за постъпилите приходи от данъците, плащани от българското население за движимо и недвижимо имущество. 1865 – 1871 г. 95 л.
44. Разрешителни, издадени от Общината за сключени бракове. 1871 г. 8 л.
45. Приходо-разходна книга за ученическата книжарница. 1866 г. 79 л.
46.Касова книга на Общината за постъпилите приходи от българското население, плащани за движимо и недвижимо имущество. 1867 – 1871 г. 70 л.
47. Книга за регистриране на издадени поръчителства на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1869 – 1874 г. 95 л.
48. Книга с кореспонденция за подпомагане на просветното дело, поръчителства за издадени разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа и др. 1869 – 1874 г. 95 л.
49. Книга за направените дарения на Общината. 1862 – 1873 г. 345 л.
50. Приходна книга за наемите, получени от църковните имоти. 1859 – 1872 г. 90 л.

51. Копирна книга с писма от и до Общината по културни и стопански въпроси. 1860 – 1872 г. 227 л.
Цялата тази архивна единица е публикувана в: Sahara, T. / In Collaboration with L. Zlatev, T. Bilchev, Y. Takamatsu/. An Eastern Orthodox Community During the Tanzimat.Tokyo, 1997, 518 p.
52. Книга за регистриране издадените свидетелства за сключени бракове. 1866 – 1872 г.

133 л.
53. Приходо-разходна книга за притежаваните от Общината имоти. 1872 – 1873 г. 19 л.
54. Книга-дневник за регистриране издадените свидетелства за бракове и разводи. 16 л.
55. Книга за даренията, направени за построяването на нова църква в махалата “Варош”. 1867 г. 31 л.
56. Книга за приходите, разходите и направените завещания за българските училища. 1866 – 1871 г. 100 л.
57. Касова книга за постъпилите приходи от българското население за движимо и недвижимо имущество. 1871 – 1873 г. 96 л.
58. Приходно-разходна книга за притежаваните от Общината имоти. 1863 – 1873 г.

345 л.
59. Книга за направените разходи за училищни и обществени нужди. 1870 – 1874 г.

179 л.
Сведения за размера на заплатите, плащани от Общината на учителите Димитър Енчев, Тонка Д. Енчева, Тодор Хаджистанчев и др.
Сведения за направени разходи от Общината при изграждането на Девическото училище в Русе.
Сведение за закупени книги по заглавия, автори и брой със споменаване името на Хр. Ботев като преводач.
60. Книга за приходите и разходите на Общината за Търновските казалийски съвети, Лясковското богословско училище и плащането на данък “владичина”. 1873 – 1876 г.

94 л.
61 Книга за приходите и разходите на Общината за състоянието на църквите в Русенско. 1828 – 1874 г. 145 л.
62. Книга за приходите и разходите на Общината и за движимите и недвижимите имоти. 1873 – 1874 г. 70 л.
63. Книга за приходите и разходите на Общината и за движимите и недвижимите имоти. 1876 г. 45 л.
64. Книга за приходите и разходите от общинските имоти и отпуснатите парични помощи за развитие на просветното дело. 1797 – 1864 г. 106 л.
65. Книга за натуралните данъци, плащани от българското население на османската власт. 1856 – 1863 г. 59 л.
66. Данъчна книга за постъпилите приходи от населението за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. /На църковно-славянски и османотурски език/. 1858 – 1860 г. 132 л.
67. Книга за регистриране издадените свидетелства за сключени бракове. 1867 г. 353 л.

68. Книга за регистриране издадените свидетелства за сключени бракове. 1866 г. 285 л.
69. Поръчителства за издаване на разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа и за носене на оръжие. 1869 г. 1204 л.
70. Поръчителства за издаване на разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа и за носене на оръжие. 1866 г. 725 л.
71. Поръчителства за издаване на разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа и за носене на оръжие. 1869 г. 866 л.
72. Копирна книга на Общината с писма по стопански и вероизповедални въпроси. 1868 г. 135 л.
73. Книга за регистриране на християнските семейства и техните движими и недвижими имоти. 1866 – 1875 г. 101 л.
74. Книга-дневник за регистриране издадените свидетелства за сключени и разтрогнати бракове и направени завещания за развитието на училищата. 1866 г. 68 л.
75. Приходо-разходна книга на църквата в Силистра. 1875 – 1876 г. 51 л.
76. Копирна книга на получените в Общината писма от Силистра. 1880 – 1883 г. 121 л.
77. Книга за регистриране постъпилите приходи от данъците, плащани от българското население за движимо и недвижимо имущество. 1870 г. 65 л.
78. Книга за регистриране на данъци, плащани от християнското население на османската власт. 1851 г. 73 л.
79. Данъчна книга за регистриране приходите от християнското население. 1861 – 1862 г. 84 л.
80. Книга-дневник за постъпилите приходи от църквите в Русе за притежаваните от тях движими и недвижими имоти. 1832 – 1835 г. 102 л.
81. Книга-дневник за паричните разходи за издръжка на училищата и за нуждите на Общината. 1867 г. 67 л.
Сведение за кореспонденцията между Русенската община и П. Р. Славейков в Цариград.
82. Поръчителства за издаване разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1867 г. 635 л.
83. Поръчителства за издаване разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1869 г. 849 л.
84. Книга-регистър на българските семейства в Русе по махали 1851 – 1857 г. 120 л.
85. Поръчителства за издаване разрешителни на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1866 г. 235 л.
86. Писма от и до Общината за състоянието на просветното дело и назначаване на учители. 1859 – 1870 г. 163 л.
87. Молби и поръчителства от християнското население за разрешаване сключването на брак. 1866 – 1867 г. 177 л.
88. Писма от и до Общината за подпомагане развитието на просветното дело. 1866 г.

177 л.
89. Книга за регистриране издадените свидетелства за сключени бракове. 1864 – 1868 г.

514 л.

ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 2


1. Копирна книга с писма от църковни и светски лица за общинското самоуправление, стопанския и просветния живот. 1860 – 1870 г. 495 л.
2. Включена във ф. 14 К – Читалище “Зора” – Русе.
3. Писма от български граждани до Общината за издаване разрешителни за сключване на брак. 1866 – 1870 г. 189 л.
4. Писма от и до Общината за отпускане на парични помощи за нуждите на Общината и училищата. 1863 – 1878 г. 21 л.
5. Писма от и до Общината за състоянието на търговията и издаване поръчителства на българи за пътувания по балканските страни и Европа. 1853 – 1868 г. 84 л.
6. Писма от и до Общината за уреждане парични отношения с частни лица. 1857 – 1858 г. 93 л.
7. Книга на Общината за размера на лозята в селата Красен и Чилнов, Русенско. 1858 г.

45 л.
8. Разписки, издадени от Общината за изплатено месечно трудово възнаграждение на учителите от русенските училища. 1870 г. 57 л.
9. Разписки, издадени от Общината за направени разходи по строеж на общинска сграда. 1858 г. 38 л.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница