Кодекс на българската асоциация за директен маркетинг (етичен кодекс) code of ethics of the bulgarian direct marketing associationстраница3/3
Дата14.08.2018
Размер392.44 Kb.
ТипКодекс
1   2   3

VII. КОНТРОЛ
Чл. 44. (1) Всяко физическо или юридическо лице може писмено да информира БАДМ при нарушение или съмнение за нарушение на правилата на настоящия Етичен кодекс от страна на член на БАДМ.

(2) Към сигнала по ал. 1 се представят и доказателства относно съответното нарушение.
Art. 43. BDMA’s members shall reimburse the consumer in full for the amounts paid by him/her within 30 days as of the date at which the consumer exercised his/her right to abandon the contract.

VII. CONTROL
Art. 44. (1) In case of infringement or suspicion of infringement of the rules of the present Code of Ethics, every natural person or legal entity can notify BDMA in written form.
(2) Evidence regarding the respective infringement shall be presented along with the signal under Para. 1.

Чл. 45. (1) Към БАДМ се създава специална Дисциплинарна комисия, която следи за спазване на правилата, установени с настоящия Етичен кодекс, от страна на членовете на БАДМ.

(2) Дисциплинарната комисия се сезира по своя инициатива или при постъпил сигнал по реда на чл. 44, ал. 1.

(3) При установено нарушение на този Етичен кодекс от страна на член на БАДМ Дисциплинарната комисия може да вземе решение за налагане едно от следните наказания:

1. забележка;

2. предупреждение за изключване от БАДМ; или

3. предложение до Общото събрание на БАДМ за изключване на члена, извършил нарушението.

(4) Общото събрание на БАДМ приема специални правила за реда и начина на организация на Дисциплинарната комисия и избира членовете й.

(5) Членът на БАДМ се уведомява писмено за всяка проверка, извършвана срещу него от страна на Дисциплинарната комисия, както и за решението й.
Art. 45. (1) A special Disciplinary Commission to BDMA is formed which monitors observance on the part of the BDMA’s members of the rules under the present Code of Ethics.

(2) The Disciplinary Commission is referred to at its own discretion or upon receiving a signal under Art. 44, Para. 1.

(3) in case of infringement of this Code of Ethics on the part of a member of BDMA, the Disciplinary Commission can decide to impose one of the following penalties:
1. Making a remark;

2. Warning for expulsion from BDMA; or


3. Offer to the General Meeting of BDMA for expulsion of the member that made the infringement.

(4) The General Meeting of BDMA adopts special regulations for the procedure and manner of organization of the Disciplinary Commission, and elects its members.

(5) The member of BDMA is notified in written form about any check made by the Disciplinary Commission against him/her as well as about its decision.Чл. 46. Всеки член на БАДМ, срещу който е постъпил сигнал по чл. 44, ал. 1 или срещу който Дисциплинарната комисия е започнала проверка по своя инициатива, има право да представи писмено становище преди вземане на решението по чл. 45, ал. 3.


Art. 46. Every member of BDMA against whom a signal has been received under Art. 44, Para. 1 or against whom the Disciplinary Commission has initiated a check at its own discretion shall be entitled to present a written opinion prior to adoption of a decision under Art. 45, Para. 3.

Чл. 47. Дисциплинарната комисия:

1. следи за спазване на този Етичен кодекс от страна на членовете на БАДМ; и

2. преценява ежегодно дали този Етичен кодекс се нуждае от изменение.


Art. 47. The Disciplinary Commission:

1. shall monitor the observance of this Code of Ethics on the part of BDMA’s members; and2. shall annually consider whether this Code of Ethics needs amendment.

Чл. 48. БАДМ си запазва правото да променя, ревизира или допълва настоящия Етичен кодекс, за да съобрази правилата му с появата на нови практики и/или развитието на законодателството или с цел да засили ефикасността му.


Art. 48. BDMA reserves its right to amend, review or supplement the present Code of Ethics, in order to readjust its regulations to new practices and/or the development of legislation or with the purpose of improving its effectiveness.

VIII. ДРУГИ ПРАВИЛА
Чл. 49. В случай, че някое/и от правилата на настоящия Етичен кодекс се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на Етичния кодекс, на други правила или негови части. Недействителното правило ще бъде заместено от повелителните норми на закона или установената практика.


VIII. OTHER PROVISIONS
Art. 49. In case any of the rules of the present Code of Ethics prove(s) to be void, the whole Code of Ethics, other rules or parts of it shall not be deemed void in consequence. The void rule shall be replaced by the imperative provisions of law or the established practice.


Чл. 50. По всички неуредени от настоящия Етичен кодекс въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Art. 50. Current legislation of the Republic of Bulgaria shall apply to all issues which are not stipulated under the present Code of Ethics.

Този Етичен кодекс бе приет на ……….. г. с решение ………. на Българската асоциация за директен маркетинг и влиза в сила считано от ………..г.
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

The present Code of Ethics was adopted on ………. by ………………..of the Bulgarian Direct Marketing Association and is enforced as of ……………
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница