Кодекс списък на забранените субстанции иДата04.10.2017
Размер125.75 Kb.


С
ветовен антидопингов кодекс

СПИСЪК НА

ЗАБРАНЕНИТЕ

СУБСТАНЦИИ И

МЕТОДИ ЗА 2014 г.

МЕЖДУНАРОДЕН

СТАНДАРТ

Официалният текст на Забранителния Списък се подържа от САА и се публикува на английски и френски езици. В случай на противоречие между английската и френската версии, преимущество има английската.Списъкът влиза в сила на 01.01.2014 г.

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ

ЗА 2014 г.

СВЕТОВЕН АНТИДОПИНГОВ КОДЕКС

В сила от 01.01.2014 г.

В съответствие с Член 4.2.2 на Световния Антидопингов Кодекс, всички Забранени Субстанции ще бъдат считани за „Специфични Субстанции”, с изключение на Субстанциите от класове С1, С2, С.4.4, С.4.5, С6.а и Забранените Методи М1, М2 и М3.ПОСТОЯННО ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ

(ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ)

ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ

С10. НЕОДОБРЕНИ СУБСТАНЦИИ

Постоянно забранени са всички фармакологични субстанции, които не са посочени в никой от следващите раздели на Списъка и не са одобрени от държавен регулаторен орган по здравеопазване за терапевтична употреба в хуманната медицина (напр. лекарства в процес на предклинично или клинично разработване, или спрени от производство, дизайнерски лекарства, субстанции само за ветеринарно приложение).С1. АНАБОЛНИ СРЕДСТВА

Aнаболните средства са забранени.1. Анаболни андрогенни стероиди (ААС)

а. Екзогенни* AAС, включително:

1-андростендиол (5-андрост-1-ен-3β,17β-диол); 1-андростендион (5-андрост-1-ен-3,17-дион); боландиол (19-норандростендиол); боластерон; болденон; болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион); калустерон; клостебол; даназол (17-етинил-17β- хидроксиандрост-4-ено[2,3-d]изоксазол); дехидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17β-хидрокси-17-метиландроста-

______________________1С = вещества (бел. прев.)

1,4-диен-3-он); дезоксиметилтестостерон (17- метил-5-андрост-2-ен-17β-ол); дростанолон; етилестренол (19-нор-17-прегн-4-ен-17-ол); флуоксиместерон; формеболон; фуразабол (17β-хидрокси-17-метил-5-андростано[2,3-c]-фуразан); гестринон; 4-хидрокситестостерон (4,17β-дихидроксиандрост-4-ен-3-он); местанолон; местеролон; метандиенон (17β-хидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он); метенолон; метандриол; метастерон (2, 17α-диметил-5-андростан-3-он-17β-ол); метилдиенолон (17β-хидрокси-17-метилестра-4,9-диен-3-он); метил-1-тестостерон (17β-хидрокси-17α-метил-5-андрост-1-ен-3-он); метилнортестостерон (17β-хидрокси-17α-метилестр-4-ен-3-он); метилтестостерон; метриболон (метилтриенолон, 17β-хидрокси-17-метилестра-4,9,11-триен-3-он); миболерон; нандролон; 19-норандростендион (естр-4-ен-3,17-дион); норболетон; норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон; оксиметолон; простанозол (17β-хидрокси-5-андростано[3,2-c] пиразол); куинболон; станозолол; стенболон; 1-тестостерон (17β-хидрокси-5-андрост-1-ен-3-он); тетрахидрогестринон (18–хомо-прегна-4,9,11-триен-17β-ол- 3-он); тренболон; и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.

б. Ендогенни** AAС, приложени екзогенно:

андростендиол (андрост-5-ен-3β,17β-диол); андростендион (андрост-4-ен-3,17-дион); дихидротестостерон (17β-хидрокси-5α-андростан-3-он); прастерон (дехидроепиандростерон, DHEA); тестостерон,

а също техни метаболити и изомери, включително, но не само:5-андростан-3,17-диол; 5-андростан-3,17β-диол; 5-андростан-3β,17-диол; 5-андростан-3β,17β-диол; андрост-4-ен-3,17-диол; андрост-4-ен-3,17β-диол; андрост-4-ен-3β,17-диол; андрост-5-ен-3,17-диол; андрост-5-ен-3,17β-диол; андрост-5-ен-3β,17-диол; 4-андростендиол (андрост-4-ен-3β,17β-диол); 5-андростендион (андрост-5-ен-3,17-дион); епи-дихидротестостерон; епитестостерон; етиохоланолон; 3-хидрокси-5-андростан-17-он; 3β-хидрокси-5-андростан-17-он; 7-хидрокси-ДХЕА; 7β-хидрокси-ДХЕА; 7-кето-ДХЕА; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон.

2. Други анаболни средства, включително, но не само:

Кленбутерол, селективни андроген-рецепторни модулатори (SARMs), тиболон, зеранол, зилпатерол.

За целите на този раздел:

*”екзогенна” се отнася за субстанция, която нормално не може да бъде произведена от тялото по естествен начин.

**”ендогенна” се отнася за субстанция, която нормално може да бъде произведена от тялото по естествен начин.

С2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ И близки до тях субстанции

Забранени са следните субстанции и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект: 1. Средства, стимулиращи еритропоезата [напр. еритропоетин (ЕРО), дарбепоетин (dEPO), стабилизатори на хипоксия-индуциран фактор (HIF), метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA), пегинезатид (Хематид)];

 2. Хорионен гонадотропин (CG) и лутеинизиращ хормон (LH), и освобождаващите ги фактори, при мъже;

 3. Кортикотрофини и освобождаващите ги фактори;

 4. Растежен хормон (GH) и освобождаващите го фактори, и Инсулиноподобен Растежен Фактор-1 (IGF-1).

Допълнително, забранени са следните растежни фактори:

Фибробластни Растежни Фактори (FGFs), Хепатоцитен Растежен Фактор (HGF), Механо-Растежни Фактори (MGFs), Тромбоцитен Растежен Фактор (PDGF), Васкуларно-Ендотелиален Растежен Фактор (VEGF), както и всеки друг растежен фактор, повлияващ мускулния, сухожилния или лигаментния протеинов синтез/разграждане, васкуларизацията, енергийното оползотворяване, регенеративния капацитет, или промяната в типа на влакната;

както и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.С3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

Забранени са всички бета-2 агонисти, включително всички оптични изомери (напр. d- и l-), когато е приложимо, с изключение на инхалаторен салбутамол (максимален прием 1600 g за 24 часа), инхалаторен формотерол (максимален прием 54 g за 24 часа) и салметерол, приложен инхалаторно съобразно препоръчания от производителя терапевтичен режим.

Наличието в урината на повече от 1000 ng/ml салбутамол или на повече от 40 ng/ml формотерол няма да се счита за терапевтична употреба на субстанцията, а за Неблагоприятен Аналитичен Резултат, освен ако спортистът докаже чрез контролирано фармакокинетично изследване, че абнормният резултат е следствие на терапевтична инхалационно приложена доза, не по-голяма от посочената по-горе максимална доза.

С4. ХОРМОННИ И МЕТАБОЛИТНИ МОДУЛАТОРИ

Забранени са следните класове: 1. Ароматаза-инхибитори, включително, но не само: аминоглутетимид, анастрозол, андроста-1,4,6-триен-3,17-дион (андростатриендион), 4-андростен-3,6,17 трион (6-оксо), екземестан, форместан, летрозол, тестолактон.

 2. Селективни модулатори на естрогеновия рецептор (SERMs), включително, но не само: ралоксифен, тамоксифен, торемифен.

 3. Други антиестрогенни субстанции, включително, но не само: кломифен, циклофенил, фулвестрант.

 4. Средства, променящи функциите на миостатина, включително, но не само миостатин-инхибиторите.

 5. Метаболитни модулатори:

а/ Инсулини

б/ агонисти на пероксизом-пролифератор активирания рецептор δ (PPARδ), напр. GW 1516; агонисти на PPARδ-AMP-активираната протеинкиназна ос (AMPK), напр. AICAR.

С5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА

Маскиращите средства са забранени. Те включват:Диуретици, десмопресин, увеличаващи плазмения обем субстанции (напр. глицерол; интравенозно приложение на албумин, декстран, хидроксиетилова скорбяла и манитол), пробенецид; както и други субстанции със сходен биологичен ефект. Локалното прилагане на фелипресин при дентална анестезия не е забранено.

Диуретиците включват:Ацетазоламид, амилорид, буметанид, канренон, хлорталидон, етакринова киселина, фуроземид, индапамид, метолазон, спиронолактон, тиазиди (напр. бендрофлуметиазид, хлоротиазид, хидрохлоротиазид), триамтерен, ваптани (напр. толваптан); както и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект (с изключение на дроспиренон, памабром, както и повърхностно приложени дорзоламид и бринзоламид, които не са забранени).

Използването по време на или извън състезание (което е приложимо) на каквото и да е количество от субстанция с определен прагов лимит (напр. формотерол, салбутамол, катин, ефедрин, метилефедрин и псевдоефедрин) заедно с диуретик или друго маскиращо средство изисква издаване на специално Разрешение за Терапевтична Употреба за тази субстанция, в допълнение към издаденото за диуретика или съответното друго маскиращо средство.ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ

М21. манипулиране на кръвта и кръвните компоненти

Забранени са следните: 1. Прилагането или обратното вливане в кръвоносната система на всякакво количество автоложна, хомоложна или хетероложна кръв, или продукти от червени кръвни телца с всякакъв произход.

 2. Изкуственото подобряване на приема, преноса или освобождаването на кислород, включително, но не само, посредством перфлуорохимикали, ефапроксирал (RSR13) и модифицирани хемоглобинови продукти (напр. кръвни заместители на хемоглобинова основа, микрокапсулирани хемоглобинови продукти), с изключение на подаването на допълнителен кислород.

 3. Всякаква форма на вътресъдова манипулация на кръвта или на кръвните компоненти с физически или химически способи.

М2. ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ

Забранени са следните методи: 1. Фалшифициране или опит за фалшифициране с цел промяна на целостта и валидността на Проби, взети по време на Допингов Контрол. Това включва, но не само, подмяна и/или фалшифициране на урината (напр. с протеази).

 2. Интравенозни вливания и/или инжектиране на повече от 50 ml за период от 6 часа, с изключение на получени по изрично лекарско предписание по време на хоспитализация или клинично изследване.

М3. ГЕНЕН ДОПИНГ

Забранени са следните методи, при които съществува възможност за подобряване на спортните постижения: 1. Трансферирането на полимери или аналози на нуклеинови киселини;

 2. Използването на нормални или генно-модифицирани клетки.

______________________

2М = методи (бел. прев.)

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ,

ЗАБРАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ

В допълнение към определените по-горе категории субстанции (от С0 до С5 включително) и методи (от М1 до М3 включително), по време на състезание са забранени и следните категории:

ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ

С6. СТИМУЛАНТИ

Забранени са всички стимуланти, включително всички оптични изомери (напр. d- и l-), когато е приложимо, с изключение на производните на имидазола за локална употреба и стимулантите, включени в Мониторинговата Програма за 2014 г.*

Стимулантите включват:

а: Неспецифични стимуланти:Адрафинил; амфепрамон; амфетамин; амфетаминил; амифеназол; бенфлуорекс; бензилпиперазин; бромантан; клобензорекс; кокаин; кропропамид; кротетамид; фенкамин; фенетилин; фенфлурамин; фенпропорекс; фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)]; фурфенорекс; мефенорекс; мефентермин; мезокарб; метамфетамин(d-); р-метиламфетамин; модафинил; норфенфлурамин; фендиметразин; фенметразин; фентермин; прениламин; пролинтан.

Стимулант, който не е изрично посочен в този раздел, се счита за Специфична Субстанция.

б: Специфични стимуланти (примери):Бензамфетамин; катин**; катинон и аналозите му (напр. мефедрон, метедрон, α-пиролидиновалерофенон); диметиламфетамин; ефедрин***; епинефрин****(адреналин); етамиван; етиламфетамин; етилефрин; фампрофазон; фенбутразат; фенкамфамин; хептаминол; хидроксиамфетамин (парахидроамфетамин); изометептен; левметамфетамин; меклофеноксат; метилендиоксиметамфетамин; метилефедрин***; метилхексанамин (диметилпентиламин); метилфенидат; никетамид; норфенефрин; октопамин; оксилофрин (метилсинефрин); пемолин; пентетразол; фенпрометамин; пропилхекседрин; псевдоефедрин*****; селегилин; сибутрамин; стрихнин; тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин); триметазидин; туаминохептан; както и други вещества със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.

*Следните субстанции (бупропион, кофеин, никотин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадол, синефрин) са включени в Мониторинговата Програма за 2014 г. и няма да бъдат считани за Забранени Субстанции.

**Катинът е забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 5 g/ml.

***Субстанциите ефедрин и метилефедрин са забранени, когато концентрацията на всяко от тях в урината надвишава 10 g/ml.

****Локално приложение (напр. назално, офталмологично) на епинефрин (адреналин) или приложението му заедно с локални анестетици не е забранено.

*****Псевдоефедринът е забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 150 g/ml.

С7. НАРКОТИЦИ

Следните субстанции са забранени:Бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и неговите производни, хидроморфон, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин.

С8. КАНАБИНОИДИ

Забранени са естественият (напр. канабис, хашиш, марихуана) и синтетичният делта 9-тетрахидроканабинол (ТНС), както и канабиномиметиците (напр. „Спайс”, JWH018, JWH073, HU-210).С9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДИ

Забранено е пероралното, интравенозното, интрамускулното или ректалното приложение на всички глюкокортикостероиди.СУБСТАНЦИИ, КОИТО СА ЗАБРАНЕНИ

В ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ

З31. АЛКОХОЛ

Алкохолът (етанолът) е забранен в долуизброените спортове, само По Време на Състезание. Наличието му ще се установява посредством анализ на издишан въздух и/или кръв. Прагът (хематологични стойности) за допинг-нарушение е 0.10 g/L.● Въздухоплаване (FAI)

● Карате (WKF)

● Стрелба с лък (WA)

● Мотоциклетизъм (FIM)

● Автомобилни спортове (FIA)

● Водомоторен спорт (UIM)

З2. БЕТА-БЛОКЕРИ

Бета-блокерите са забранени в следните спортове само По Време на Състезание, освен ако е посочено друго:

● Стрелба с лък (WA) (забранени са също и Извън Състезание)

● Автомобилни спортове (FIA)

● Билярд (всички дисциплини) (WCBS)

● Дартс (WDF)

● Голф (IGF)

● Спортна стрелба (ISSF, IPC) (забранени са също и Извън Състезание)

● Ски/сноуборд (FIS) – в следните ски дисциплини: ски скокове, ски свободен стил, ски халфпайп; и следните сноуборд дисциплини: халфпайп, биг еър

Бета-блокерите включват следните субстанции, но не само тях:Ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бизопролол, бунолол, картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол, метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол, соталол, тимолол.

_____________________3З = забранен (бел. прев.)

g = грам; g = микрограм; ng = нанограм;

ml = милилитър; L = литър


Забранителен списък за 2014 г.

11 септември 2013 г.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница