Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговищестраница2/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общинска администрация Опака

Проучени:

Харта на клиента;

Устройствен правилник на общинска администрация Опака;

Правилник за вътрешния ред;

Инструкция за документационната и деловодна дейност.
Констатации:

Общинската администрация е достъпна за хора в неравностойно положение до партера. На партера е разположено информационно табло за общи обяви, а на етажите пред помещенията за обслужване има списъци с услугите и техните цени - гражданско състояние, финанси. Няма въведено обслужване на „едно гише”, но условията в сградата не позволяват това да се изпълни. Условията за самостоятелно попълване на заявления и документи пред помещенията на са много подходящи. Посочено е работното време на администрацията и приемните дни и часове на кмета, зам. кмета и секретаря на общината. Обявен е „горещ” телефон за сигнали и мнения пред службата по гражданско състояние. Администрацията има разработени и утвърдени нормативни документи, свързани с работата по административно обслужване на гражданите. В Хартата на клиента са записани видовете услуги, извършвани от администрацията, права на гражданите и пътя по който да защитят правата си, заложени са стандарти за административно обслужване и какво предлага общинската администрация на гражданите. Правилникът за вътрешния ред включва правата и задълженията на административното ръководство, задълженията и правата на служителите, организация на труда с работно време, дисциплинарна отговорност на служителите. Има поставена пощенска кутия за мнения и препоръки. Инструкцията за документационна и деловодна дейност включва реда за извършване на деловодното обслужване, организация на административното обслужване, срокове за съхранение на документите в архив. Всеки от документите е подписан от служителите, че е запознат със съдържанието, задълженията и правата си. В съответствие с Инструкцията за деловодната дейност сроковете за изпълнение на услугите и процедурите се контролират от секретаря на общината.

Служителите в администрацията са компетентни и носят баджове с имената и длъжностите на български и английски език. Те участват в организираните от МДААР езикови курсове по английски език и в обявените обучения от Института за публична администрация.

Електронният сайт на общината http://www.opaka.bg/site/ е много добре оформен. Но от нормативните вътрешни документи в него е обявена единствено Хартата на клиента. Не е предвидено да се извършва обслужване на клиенти чрез интернет. В рубриката за администрацията има обяви за конкурси, но няма архивни данни за тези конкурси. Има списък на услугите с необходимите документи за издаване и заплащаните от потребителите такси. Посочени са данъците и таксите, заедно с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Прозрачността в разпореждането с общинските имоти е осигурена чрез Публичния регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост. Посочени са данни за работно време на администрацията, телефони, факс и електронен адрес за връзка.

В анкетата участват преобладаващо служители – мъже от 18-30 години, различни степени на образование, с неголям стаж и то само на настоящата длъжност. Преминали са обучение за дейностите, които изпълняват. За информация за обслужваните лица предлагат електронно табло, средствата за масова информация, срещи с гражданите. Тези средства за информиране предпочитат за своите отчети и считат, че същите са с най-голям ефект. Отговорите им за подготовката на гражданите и фирмите да възприемат и разбират предоставената им информация са разнопосочни - между „да”, по-скоро „да” и по-скоро „не”. Във взаимоотношенията с гражданите те се считат достатъчно компетентни и подготвени. Като положителен инструментариум за постигане на прозрачност оценяват системата за вътрешен контрол, приетата стратегия за прозрачно управление, етичния кодекс и хартата на потребителя. Разполагат с добри материални условия и добър екип. Службата им не е получавала негативни оценки, гражданите са подавали сигнали за нередности, но теза сигнали не са потвърдени. Подкрепят политиката на прозрачност, като преценяват че се предоставя необходимата информация на гражданите, въпреки някои колебания в отговорите.

Мнението на гражданите и бизнеса за администрацията е, че тя е подготвена и компетентна. Като най-удобната форма за информация определят информационните материали по таблата в сградата, посещенията на място и средствата за масова информация. Бизнесът ползва освен това и средствата за комуникация и кореспонденцията. Макар да се говори за случаи на корупция, няма подадени сигнали и констатирани случаи. Разработените от администрацията документи не са познати на всички анкетирани, но се оценява положително политиката за прозрачност и по-голяма отчетност за дейността на общинската администрация.Препоръки:

 • Да се създадат по-добри условия за изчакване при обслужването от страна на гражданите и по-подходящи места за самостоятелно попълване на документи от тях;

 • Да бъдат обявени всички нормативни документи на общинската администрация на сайта на общината;

 • Да има възможност за ползване на архива с обяви и данни за проведени търгове и конкурси от сайта на общината;


Областна администрация Търговище

Проучени:

Харта на клиента на Областна администрация Търговище;Вътрешните правила за организацията на административното  обслужване в Областна администрация – Област Търговище;

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация Търговище;

Стратегически план за дейността на Областна администрация - Област Търговище за периода 2009-2011 година;

Етичен кодекс на служителите и лицата, заемащи висши длъжности в Областна администрация Търговище (взаимоотношения с граждани, професионално поведение, конфликт на интереси, взаимоотношения с колеги, лично поведение, прилагане на кодекса);

Анкетна карта за проучване състоянието на административното обслужване;

Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по сигнали за прояви на корупция в Областна администрация – Област Търговище;

Система за вътрешна комуникация на Областния управител на Област Търговище.
Констатации:

Сградата на областната администрация е достъпна за всички граждани, вкл. и за лица в неравностойно положение. На входа има информационно табло за обяви. Липсва информация за приемни дни и работно време. Администрацията приема граждани на „едно гише” при организация за непрекъснато работно време. Има място за самостоятелно попълване на заявления и документи от гражданите, които имат достъп до формулярите и образците документи. Каталогът с видовете услуги и цени е изчерпан и предстои ново издание по проекта „За прозрачни и открити областни и общински администрации”. Поставена е кутия за мнения, предложения и антикорупция. Има обявен „горещ” телефон, който е вписан и във формулярите за обслужване. Води се дневник за сигнали, мнения и препоръки. В Хартата на клиента е посочен приемен ден на областния управител и на замесtниците с тел. номер за записвания, стандарти за обслужване-отношение към клиентите и информация за обслужването („едно гише” за обслужване, работно време на гишето, информационни табла, телефони за връзка).

Областна администрация Търговище има сайт http://www.tg.government.bg. Сайтът на адмнистрацията се поддържа с актуална информация, с новини и прессъобщения. На първата страница е обявена информация за изпълнявания проект по ОПАК „За прозрачни и открити областни и общински администрации”. В рубриката „Административно обслужване” е обявена Харта на клиента, извършваните административни услуги, данни за кореспонденция-тел., факс, е-мейл, работно време на администрацията и на звеното за административно обслужване, информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби, ред за подаване на искания за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри, основни нормативни актове, свързани с дейността на Областната администрация, анкетна карта с цел подобряване състоянието на адмнистративното обслужване, антикорупционна кутия с денонощен телефон и адреса на пощенската кутия за сигнали за корупция. В частта за административните услуги са посочени данни за кореспонденция, работно време на администрацията и звеното за обслужване, списък на административните услуги, информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби. Обявена е анкетна карта за качеството на обслужване. Поставена е антикорупционна кутия за обществени сигнали и предложения.

Съществен елемент от прозрачността на областната администрация, което не е установено в другите областни администрации, е публичността на сайта за докладите за дейността на администрацията през 2006, 2007 и 2008 година.

Английският вариант на сайта на областта съдържа най-необходимата информация за административните услуги, телефонен указател, антикорупционна кутия.

Анкетираните служители са в средните възрастови категории и преобладаваща висока степен на образование с непродължителен стаж в администрацията. За информиране на гражданите служителите използват преди всичко информацията в електрония сайт и специализираните брошури. Но за най-ефективен канал за информация се считат средствата за масово осведомяване. Служителите считат, че гражданите и бизнеса имат известни познания по процедурите за обслужване в администрациите. От инструментариума за добро управление те оценяват за най-подходящи спазването на Етичния кодекс, Хартата за правата на клиентите и обслужването на едно гише. Оценките за работата на екипа, в който работят са добри и няма основания за отрицателни оценки на обслужването. Те преценяват, че недостатъчно се използват възможностите за информиране на гражданството за дейността на администрациите, но въпреки това те подкрепят провеждането на политика на разширяване на прозрачността в работа им.

Мнението на гражданите и бизнеса за качеството на обслужването в повечето позиции се покрива. Анкетираните са от населеното място-общинския център. Гражданите използват като източници за информация преди всичко книжни носители, информацията на таблата, срещите, средствата за масова информация. Бизнесът ползва преди всичко сайта, специализирани брошури и срещи в администрацията. Бизнесът получава кореспонденция от администарцията и се информира от Интернет, а гражданите ползват преди всичко средствата за масова информация. Това по техните преценки са и най-ефективни канали и средства за комуникация. Гражданите преценяват, че предоставяната им информация е разбираема от тях и служителите, които ги обслужват са достатъчно компетентни. Хората на бизнеса считат, че се ориентират добре в информацията, но тази информация специално за обществените порьчки не е достатъчна. Те са имали проблеми с областната администрация по повод на актове за санкции и поради недостатъчна и своевременна информация. Те смятат, че администрацията „по-скоро не е добър партньор” на бизнеса. Те са получавали информация като слухове за прояви на корупция. Преценяват, че в работата на областната администрация не се прави достатъчно за облекчаване обслужването на бизнеса.

Гражданите смятат, че служителите в администрацията на областта са компетентни, вежливи и внимателни и подпомагат незнаещите при попълване на документите. Чрез слухове те също са чували за случаи на корупция, но самите не са подавали такива сигнали. Те се съмняват, че им се предоставя своевременно и пълната информация за проблемите и начина на тяхното решаване.


Препоръки:

 • Да се направи преглед на информационното състояние от съдържателна страна на входа на администрацията и подготви ново табло с цялата необходима на обслужваните информация за административното обслужване;

 • Да се разработи възможност за електронно обслужване чрез сайта на областната администрация;

 • Да се подготвят нови каталози/брошури за административните услуги извършвани в областната администрация.


Анализ на материалите в местната преса в община Търговище за периода от 11.05.2008 год. до 11.05.2009 год.
Общински администрации Търговище издава в-к „Знаме”. На него се публикува информация и за дейността на другите общински администрации и общински съвети в областта. Насочеността на материалите е преди всичко с информационно-развлекателен характер. Вестникът излиза в понеделник, сряда и петък. На страниците на вестника преобладават снимки, пожелания и поздравления от ръководството на общината. Срещат се кратки материали информиращи за заседания на общинските съвети в Търговище, Попово и др. общини в областта. Ръководителите на общината и общинската администрация често дават интервюта, провеждат пресконференции по определени поводи, брифинги. Често се появяват снимки от откриване на нови обекти и срещи по конкретни поводи с гражданството и бизнеса. Срещат се информационни материали за спечелени проекти по европейските програми. На страниците на вестника се публикуват обяви за търгове и конкурси, материали за приемането и изпълнението на общинския бюджет.

Това, което прави впечатление е липсата на критични материали за администрацията и общинския съвет. Обяснението е в това, че вестникът е общинска собственост и такива материали предварително се преглеждат или репортерите и работещеите журналисти се самоцензурират. Не се срещат аналитични материали по въпроси на управление на общината, предложения за по-добра организация на администрацията. Между малкото критични материали е публикацията в бр. 32 от 25.03,2009 год. за общинската приватизация и прозрачността, където се поставя въпроса за недостатъчно информация за конкурс за оценители. В бр. 22 от 25.02.2009 год. е публикуван отговор на зам. кмет на читателски въпрос „Ще тръгне ли тролейбус в Търговище?”.

Смятаме, че страниците на вестника могат да се ползват по-полезно за информация за видовете услуги, цени, начин на ползване на интернет сайта на общината за информация и обслужване и др. подобни.

Област с административен център гр. Добрич


 1. Общинска администрация гр. Добрич

Проучени:

 • Инструкция за деловодната дейност и използването на електронната система за регистрация и контрол на документооборота в община град Добрич;

 • Етичен кодекс на служителите в община град Добрич;

 • Инструкция за определяне на лицата, мерките и средствата за защита на личните данни в информационната система за гражданска регистрация и административно обслужване на община град Добрич;

 • Харта на клиента;

 • Инструкция за установяване, докладване и преустановяване на нередности и отстраняване на вредните последици от тях при изпълнението на проекти и програми, финансирани от ЕС;

 • Вътрешен механизъм за контрол на декларациите за избягване на конфликт на интереси на държавните служители в община град Добрич;

 • План за ефективно и прозрачно управление (с дейности за изпълнение през 2009 г.);

 • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община град Добрич;

 • Вътрешни правила за реда на работа и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в община град Добрич


Констатации:

От 1995 г. насам общинската администрация на град Добрич демонстрира пред местната общност и в национален мащаб стремеж към прозрачност в управлението като прилага разнообразни практики и процедури за гарантиране на прозрачно управление и отчетност за дейността си, за регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и служителите в администрацията, за увеличаване на прозрачността при вземане на решения на управленско ниво, за утвърждаване на ценности като почтеност и морал в обществените отношения, за предотвратяване на корупционни практики, за повишаване на общественото доверие в институциите и засилване на гражданския контрол.

Първите изяви, които продължават до днес, са откритите за журналисти кметски оперативки и ежегодните публични обсъждания на проекта за общински бюджет. Първата стъпка на Общинския съвет е възможността на гражданите да участват в заседанията на общинския съвет и вземат думата без всякаква цензура и предварителни записвания. През 2004 г. Община град Добрич участва в Кампания за прозрачност в работата на общините. Община град Добрич e пилотна община в проекта на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) „Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация”. Общината има План за ефективно и прозрачно управление, съответстващ на принципите за добро демократично управление на местно ниво.

Общинската администрация Добрич отговаря на всички критерии за прозрачност и откритост. Служителите й са учтиви и приятелски настроени, имат лични баджове и делово облечени. Достъпът в сграда за хората с увреждания е улеснен чрез изградена рампа.

Информацията върху информационните табла е актуална към дадения момент. Създаден е информационен център с обслужване на „едно гише” и „гише на предприемача”. Предоставя се информация и на английски език за чуждите граждани, живеещи на територията на общината. Информация за предстоящи търгове и конкурси за продажби може да се получи в информационния център, на информационните табла и на сайта на общината.

Сайтът на общината е много добър и предоставя полезна информация за видовете услуги, предлагани от центъра за услуги и информация и техните цени, приемните дни, предстоящи търгове и конкурси и др. Гражданите и бизнесът на общината имат възможност да ползват 13 услуги онлайн без универсален електронен подпис (УЕП) напр. записване за приемните дни, заявление за достъп до обществена информация, пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинска администрация, теглене на образец на заявление за услуга, др.и 16 е-услуги с УЕП.Информираност на гражданите по електронен път

1.1. Наличен сайт - www.dobrich.bg, който представя:

1.1.1.Общинската администрация и дейността й – структура, отчети, бюджет, ръководство, политика по управление, приемни дни, достъп до информация и т.н.

1.1.2. Общински съвет и дейността му – база данни от всички приети решения, наредби, правилници, програми, планове, както и докладни записки за предстоящо заседание;

1.1.3. Център за услуги и информация – всички услуги, извършвани от администрацията по направления на дейност, с необходими документи, цени/такси и срокове за изпълнение, както и образци на формулярите за изтегляне;

1.1.4. Икономическо развитие с проекти, планове и програми, бизнес- и маркетингов профил на общината, Информационно гише за предприемача, общински гаранционен фонд, общински дружества и т.н.;

1.1.5. Предстоящи търгове и конкурси за продажба, учредяване право на строеж, отдаване под наем, отдаване на концесия, възлагане на обществени поръчки;

1.1.6. Публични регистри – приватизационен и концесионен;

1.1.7. Полезна информация за Добрич, актуални теми и много други.


1.2. Наличие на електронно информационно табло - във фоайето на Общината може да се ползва и електронно информационно табло от типа touch screen. но информацията в него е статична, т.е. не е създадена технологична възможност за самостоятелно администриране, с оглед поддържането на актуалност

1.2.1. Не е направено достатъчно за подпомагане информираността по електронен път на групите хора с увреждания;

1.2.2. В сайта не е достатъчно пълна информацията относно договори за дейности с изразен обществен интерес; актове на кмета от интерес за местната общност; дейността на общински експертни съвети в различни области, информация по екологични проблеми; публични регистри – за общинска собственост, за търговски дружества с общинско участие, общинските предприятия, за НПО, в които участва общината, даренията;

1.2.3. Сайтът и електронното табло не са адаптирани за ползване от хора с увреждания;

1.2.4. Липсва информация за социалните услуги и интерактивно ползване на формуляри за различните социални дейности.
Откритост на дейността пред местната общност

2.1. Сайт на Общината

2.2. Електронно табло от типа touch screen;

2.3. Открити за журналисти седмични оперативки на кмета на общината;

2.4. Ежеседмични приемни дни на кметския екип;

2.5. Кутия за подаване на сигнали за корупция във фоайето на общинската администрация и електронна пощенска кутия за сигнали за корупция в сайта;

2.6. Електронен регистър за устно и писмено подадени сигнали и жалби и електронна система за обратна връзка;

2.7. Вътрешна нормативна база - Етичен кодекс за поведение на служителите в администрацията; Харта на клиента; Вътрешен механизъм за контрол на декларациите за избягване на конфликт на интереси на държавните служители в Община град Добрич; Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки в Община град Добрич; Вътрешни правила за планирането, координирането и провеждането на концесионните процедури в Община град Добрич и др.;

2.8. Обслужване на «едно гише» в Центъра за услуги и информация и във Филиал ГРАОН за услугите по гражданско състояние;

2.9. Електронни услуги с ползване на универсален електронен подпис и без универсален електронен подпис - около 30 броя, вкл. и интегрирана услуга с областната администрация;

2.10. Като се изключат обявите в местните вестници, липсва достатъчно публична информация относно общински процедури за обществени поръчки.
Прозрачност на взаимодействието с бизнеса и структурите на гражданското общество

3.1. Информационно гише за предприемача, актуализирано през 2008 година;

3.2. Програма за благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участие на местното население – ново издание 2008 – 2011 г. – представена на Петата международна конференция за качество на публичните администрации в ЕС в Париж `2008 като практиката за добро управление и прилагане на публично-частно партньорство;

3.3. Продължава действието на Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на община град Добрич по приети от Общински съвет ред и условия за финансирането им;

3.4. Полезна информация за бизнеса, вкл. и на английски език - «Бизнес-зони в град Добрич» и «Маркетингов профил на общината».
Други канали за информираност на местната общност – критерий за прозрачност

4.1. Предоставят се около 20 вида дипляни с информация за административните услуги и други общински дейности от обществен интерес, но само на място в офисите, където се изпълняват услугите;

4.2. Печатна информация се предоставя на информационните табла пред сградата на общината, във фоайетата пред помещенията на звената за административно обслужване и вътре в офисите;

4.3. Информационното табло пред сградата на общината е с недостатъчна площ и недобро цялостно решение;

4.4.Липсват достатъчно рекламно-информационни печатни издания, представящи общината, кметството, общинския съвет, общинските дейности и тяхната дейност от обществен интерес – този канал за прозрачност не се прилага пълноценно.

4.5. Заседанията на общинския съвет не се излъчват онлайн.


Гражданско участие и обратна връзка с гражданите и бизнеса

5.1. Постоянно действаща анкета в Центъра за услуги и информация;

5.2. Постоянна анкета в сайта на общината;

5.3. Публични обсъждания на бюджета;

5.4. Приемни дни на кметския екип и ръководството на общинския съвет – в сградата на общината и в изнесени приемни;

5.5. Всяко шестмесечие се анализират постъпилите в общината сигнали, жалби и предложения. Информацията се предоставя на средствата за масова информация;

5.6. Не се използват възможностите на местните вестници или на неправителствените организации за разпрострянение на анкетни карти за проучване на общественото мнение по значими за местната общност въпроси;

5.7. Общественото допитване е рядко ползвана практика – велоалеи, транспортната схема.

Анкетирани бяха четири служители на различни длъжности. Всички те преминават през различни форми на обучение за повишаване на квалификацията съгласно графика и личния план за развитие. Според резултатите от анкетата средствата, които служителите използват за информиране на гражданите са табло на входа на общината, сайт, средства за масова информация, специализирани брошури и срещи с гражданите. За основен източник на информация се смята сайта на общината и средствата за масова информация. Според анкетираните, гражданите имат достатъчна компетентност за да се ориентират в информацията, която им се предоставя. Представителите на общинската администрация оценяват положително собствената си подготовка и компетентност. Възприети са различни документи и инструментариум за подобряване дейността на общинската администрация. Анкетираните са посочили и приетата система за ротация на служителите в службите, за която те имат положителна нагласа, но отбелязват, че понякога тази ротация води до забавяне обработката на документите. Не са получавани негативни оценки и сигнали за корупция. Общинската политика за прозрачност и отчетност се приема положително. Веднъж на месец се отваря кутията за антикорупционни сигнали. До този момент такива не са получавани. Като проблеми на общинската администрация се посочват липсва на електронен архив, което води до затруднено обработване на входящи документи и понякога до забавяне на услуга..
Препоръки:


 • Да се въведе електронен архив;

 • Да се постигне пълна публична достъпност до всички общински актове;

 • В сайта да се помества пълна информацията относно договори за дейности с изразен обществен интерес; актове на кмета, от интерес за местната общност; график за заседанията на постоянните комисии към Общински съвет; дейността на общински експертни съвети в различни области, информация по екологични проблеми; публични регистри - общинска собственост, за търговските дружества с общинско участие, общинските предприятия, за НПО, в които участва общината; даренията;

 • Сайтът и електронното табло да се адаптират за ползване от хора с увреждания.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница