Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговищестраница8/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общинска администрация Бяла

Проучени:

Процедура за разглеждане и отговор на молби и жалби;

Процедура за докладване на нарушение на етичния кодекс;

Етичен кодекс на общинските служители;

Процедура за административно докладване на нередности, нарушения, индикатори за измама и корупция при разходването и отчитането на бюджетни средства, включително по програми на ЕС в община Бяла.
Констатации

Сградата и материалната база е добра и придава свеж вид и просторност. Информационното табло е със стандартни книжни носители, добър естетичен вид и е актуално поддържани като съдържание. Информационни материали има и пред вратите на отделни служби. Въведено е обслужване “на едно гише”.

Служителите са добре облечени, вежливи, но тук отново е видимо, че не всички носят своя личен бадж.

Поради спецификата общината са предвидени мерки за обслужването на чужденци, сайтът е предвиден да стане многоезичен – английски, немски, италиански, руски и чешки.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение. Последното е предвидено и в сайта на общината.

Сайтът е добре поддържан. Всеки има достъп до документите и отчетите на кметската и общинската администрация и на Общинския съвет. На видно място е телефона за сигнализиране на прояви на корупция..Все още е двуезичен режим на четене на сайта. Документите са представени в pdf формат, който не се чете от четящите устройства за незрящите хора. Сайтът според служителите не се поддържа редовно като актуалност.

При прегледа на предоставените материали се установи, че е налице повишено внимание към проблемите на прозрачността и отчетността на администрацията в община, както и на решимостта за нулева толерантност към корупцията, включително и на контрол на разходването и отчетността на бюджетните средства и на средствата по програмите на ЕС.

Липсва информация за работното време за административното обслужване на гражданите и приемни дни.

В община Бяла са анкетирани трима служители в общинската администрация, един представители на бизнеса и двама граждани.

Служителите са: • във възрастовия диапазон 21 - 40 години;

 • усреднено стажът в общината им е 8 години, а стажът на изпълняваната длъжност е едва около 3 година, което индикира практиката на ротация служителите.

 • образователният ценз на анкетираните служители е висше образование – с магистратури и тримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • в работата си служителите съчетават всички представени във въпросника канали, но според тях трабва да се използват повече средствата за масова информация и поставянето на touch screens, макар и те използват и разчитат на срещите и консултациите с гражданите;

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, в който работят, но препоръчват да се положат повече усилия за повишаване на капацитета на работещите в кметствата;

 • не са получавали негативни оценки за работата си, което се подкрепя и от мнението на гражданите;

 • служителите изразяват мнение за проблеми по посока на поддържането на актуалността на сайта и предлагат да се въведат услуги по електронен път.

Анкетираните граждани и бизнес представителите са доволни от получените от общинската администрация услуги и оценяват положително компетентността и културата на обслужване от страна на работещите в общинската администрация.

От приетите мерки и инструменти споделят също, че им е известно само обслужването на „едно гише”. Като информация гражданите разчитат на медиите и живата връзка със служителите, а хората на бизнеса - на сайта на общината.

Анкетираните не споделят, че са им известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. През настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация.
Препоръки:

* Подобряване на информационната връзка с гражданите и главно по посока на начините за обнародване на отчетността по дейността на администрацията;

* Да се обърне внимание за подобряването на обслужването на чуждите граждани - информационните и справочните табла на английски и езиковата подготовка на служителите;

* Въз основа на споделеното от служителите в общинската администрация е необходимо да се положат грижи за повишаване на капацитета на служителите в кметствата;

* Във връзка със спецификата на работата в община да се обърне внимание на културата на обслужването на гражданите, а личните баджове да бъдат двуезични. 1. Общинска администрация Ветрино

Проучени:

Етичен кодекс за поведението на служителите в община Ветрино;

Стратегия за прозрачно управление и превенция за противодействие на корупцията в община Ветрино за периода 2008-2010 година.
Констатации

Сградата на общината е добре поддържана. Информационното табло е със стандартни книжни носители, които са актуални като съдържание. Подобни информационни материали са поставени и пред вратите на отделни служби. Има информационно гише и служител, който дава информация. Въведено е обслужване на „едно гише”.

В момента на посещението на екипа не срещнахме напрегнати граждани и служители, поради което сме на мнение, че атмосферата е ведра и с добър работен ритъм. Служителите са добре облечени и носят своя личен бадж.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение.

Сайтът е добре структуриран като прегледност, но има какво още да се желае както като дизайн, така и като актуалност на съдържанието. В сайта се предлагат електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Липсва информация за работното време на общинска администрация.

При прегледа на нормативните документи констатирахме, че в основни линии сравнително добре третират проблемите за прозрачност и отчетност на административното обслужване, но по мнението на служителите е необходимо да се обърне повече внимание на проблемите, свързани с управлението на риска.

В общината са анкетирани четирима служители от общинската администрация, двама представители на бизнеса и трима граждани.

Служителите са:


 • между 21 - 60 години;

 • усреднено стажът на анкетираните в общината 9 години, за сметка на това стажът им в конкретната служба е едва 3 години;

 • образователният ценз на анкетираните служители е висше образование и тримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • налице е приоритета на живата информационна връзка с гражданите – срещи, приемни, консултации, както и доброто поддържане на информационните табла

 • всички са запознати с разработените и приетите материали за оптимизиране на прозрачността и отчетността на административното обслужване;

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, но поставят въпроса за повишаване на вниманието на културата на обслужване и за “утвърждаването на ценности като честност, почтеност и морал у служителите (вероятно някои от тях);

 • споделят, че по-скоро не са получавали негативни оценки за работата си, но гражданите поставят въпроса за повишаване на качеството на обслужването им.

Представителите на бизнеса и гражданите споделят по принцип своята задоволеност от получените от общинската администрация услуги, но както по-горе посочихме отбелязват, че има какво още да се направи за качеството на услугите, които получават от общинската администрация. От приетите мерки и инструменти споделят, че са им известни главно онези, които касаят тях самите - Хартата за правата на клиента (екипът не разполага с нея, поради което не сме сигурни какво точно имат предвид анкетираните), обслужването на “едно гише” и етичния кодекс на служителите.

Те оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност положително, но горепосочената бележка ни дава основание да си мислим, че те не са задействали достатъчно осезателно. Налице са известни проблеми с гражданите по отношение на своевременната информация, която ги интересува и е свързана със спазването на сроковете за изпълнение на услугите.

Анкетираните не споделят, че са им известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. Те твърдят, че през настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация

Препоръки:


 • Да се разработи интерактивна комуникационна връзка с гражданите и подобри публичността на отчетността пред гражданите;

 • Да се обърне внимание на актуалността на някой рубрики в сайта, напр. за “Решения на ОбС” актуализацията е с дата отпреди настоящата година;

 • Да се обърне внимание на културата и деловата форма на обслужването (бел. по мнение на служители в администрацията);

 • Необходимо е да се обърне внимание на обслужването на хората в неравностойно положение и да се представят публикуваните документи във формат удобен за четене от незрящи;

 • Сайтът на общината не е двуезичен и следва да се разнообрази и динамизира;

 • Да се въведе актуална система за периодична отчетност и за атестация на служителите.


 1. Общинска администрация Девня

Проучени:

Етичен кодекс на общинските служители;

Правилник за работата на Комисията по етика в община Девня;

Правила за работа при подадени сигнали за корупция.


Констатации

Сградата на общината е добре поддържана и добре обзаведена. Информационното табло е с стандартни книжни носители, които са актуални като съдържание. Информационни материали са поставени и пред вратите на отделни служби.

Съществува информационен център с обслужване на „едно гише”. В момента на посещението на екипа не срещнахме напрегнати граждани и служители, поради което сме на мнение, че атмосферата е е ведра с добър работен ритъм. В разговорите и от анкетите с гражданите, получихме информация, че служителите често не влизат в положението и проблемите им. Те посочват също, че служителите се нуждаят от подобряването на квалификацията. Служителите са добре облечени и носят своя личен бадж.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение.

Сайтът е добре структуриран като прегледност, но според гражданите той не е достатъчно добро средство за електронен достъп на населението до общинската информация. В същото време служителите са на мнение, че населението има проблеми с компетентността за справяне с информацията и документите, и за електронен достъп. Вероятно се налага да се предприема мерки за справянето с този въпрос.

В общината са анкетирани трима служители от общинската администрация, двама представители на бизнеса и трима граждани.

Анкетираните служители са:


 • на възраст между 31 - 60 години;

 • усреднено стажът на анкетираните в общината 11 (един е с 25 години стаж) години, за сметка на това стажът им в конкретната служба е едва 7 години, което индикира за налична практика на ротация;

 • образователният ценз на един от анкетираните служители средно, а на останалите двама е висше образование и тримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които осъществяват;

 • в информационната политика на общинската администрация те посочват някои от проблемите, като служителите твърде много разчитат на електронните канали и специално на сайта на общината.

 • всички са запознати с разработените и приетите материали за оптимизиране на прозрачността и отчетността на административното обслужване;

 • споделят, че са задоволени от материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, но поставят въпроса за повишаване на вниманието на културата на обслужване;

 • служителите споделят, че по-скоро не са получавали негативни оценки за работата си, но гражданите поставят въпроса за повишаване на качеството на обслужването им.

Граждани и бизнес представители споделят положителните си оценки за получените от общинската администрация услуги, но отбелязват, че има какво още да се направи за информационната връзка, с което определено ще се повиши качеството на услугите, които получават от общинската администрация. Те посочват и необходимост от подобряването на прозрачността и отчетността на дейността на администрацията. Представителите на бизнеса разчитат главно на сайта и желаят предоставянето на услуги по електронен път да стане реалност..

Оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност положително.

Никой от анкетираните не споделя, че са му известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. През настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация.


Препоръки:


 • Да се оптимизират информационната връзка с гражданите - да се провеждат системни консултации с гражданите с цел да се формира необходимата култура за следене и ориентация в подаваната информация и документите, които гражданите трябва да подават и попълват;

 • Сайтът на общината да се поддържа актуален и в двуезичен режим;

 • Да се въведат е- услуги на гражданите и бизнеса;

 • Повишено внимание към културата на обслужване, както и спазването на деловия и служебен етикет от служителите в общинска администрация;

 • Актуална система за периодична отчетност и за системна атестация на служителите.
 1. Общинска администрация Долни чифлик

Проучени:

Процедура за администриране и докладване на нередности, индикатори на корупция и измами при разходването и отчитането на бюджетни средства, включително по програми на ЕС в община Долни чифлик;

Етичен кодекс на служителите от община Долни чифлик;

Процедура за докладване на нарушения на Етичния кодекс;

Правилник за работата на Комисията по етика в община Долни чифлик.
Констатации

Сградата на общината е добре поддържана и приветлива, макар кабинетите да не са достатъчно модернизирани като мебелировка. Въпреки това е налице необходимата база за компютъризация на работния процес.

Информационното табло е с стандартни книжни носители, които са актуални като съдържание. Наложен е стил на пряка и активна работа с медиите. Използват се възможностите и на местната кабелна телевизия.

Съществува информационен център с обслужване на „едно гише”. Атмосферата вътре е ведра и служителите са приветливи и вежливи. Те са добре облечени, по-голямата част от тях носят своя личен бадж.

Към момента не е направено всичко необходимо за облекчаване на обслужването на инвалиди, възрастни хора и бременни жени, макар служителите да изразяват готовност за съдействие при обслужването им. Въпреки това не са получавани сигнали с негативен знак за това положение на нещата. Компенсаторно значение има вниманието на служителите към тези хора

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение. Последното е предвидено и в сайта на общината.

Сайтът е добре структуриран като прегледност. Не е предвиден двуезичен режим на четене на сайта. Документите са представени в pdf формат, който не се чете от четящите устройства за незрящите хора. Сайтът се поддържа актуално.

Разработените от администрацията нормативни материали в основни линии добре третират проблемите за прозрачност и отчетност на административното обслужване, както и на решимостта за нулева толерантност към корупцията. От друга страна, може да кажем, че те действително работят, тъй като както ще видим по-долу те са достатъчно познати сред служителите, гражданите и представителите на бизнеса с тяхната компетентност.

В общината са анкетирани трима служители от общинската администрация, двама представители на бизнеса и трима граждани.

Служителите са: • Между 20 -50 години;

 • като стаж в общината двамата работят от 2, а третият над 25 години, стажът на първите двама е 2 години в конкретната служба, а за дългогодишния служител - 15, което индикира известна ротация и обновление на екипа.

 • образователният ценз на анкетираните служители е с превес на средното образование, единият е с висше образование. Тримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • в работата си служителите съчетават всички представени във въпросника канали за информация. В общината добре се работи със средствата за масова информация, но и тук сериозно внимание обръщат на традицията на книжните специализирани брошури, листовки, както и на уведомителните писма до заинтересованите лица;

 • всички са запознати с разработените и приетите материали за оптимизиране на прозрачността и отчетността на административното обслужване;

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, в който работят, но са споделили, че има известни проблеми за връзка в работата между различните служби;

 • споделят, че по-скоро не са получавали негативни оценки за работата си.

От приетите мерки и инструменти гражданите и представителите на бизнеса споделят, че са им известни Хартата за правата на клиента (екипът не разполага с нея, поради което не сме сигурни какво точно имат предвид анкетираните), въпросникът за обратна връзка и обслужването “на едно гише”.

Оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност положително.

Никой от анкетираните не споделя, че са му известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. През настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация.

Анкетираните са на мнение, че гражданите притежават в голяма степен компетентност за да се ориентират в предоставената им информация. Според дадените отговори по същият начин стоят нещата по този въпрос и с фирмите.

Културата на поведение на гражданите при прякото им взаимодействие с общинската администрация се оценява от анкетираните като по-скоро положителна.

Приемният ден на кмета с граждани на практика е перманентен.


Препоръки:

 • Препоръчваме сайтът да бъде въведен в двуезичен режим, да се въведат електронни услуги за гражданите и бизнеса. В началната страница да се въведе пряк достъп до документите и те да са във вид удобен за достъп и четене от незрящи;

 • Да се вземат необходимите мерки за облекченото обслужване на лица в неравностойно положение, възрастни хора и бременни жени;

 • Да се подобри работата за осъществяване на живите форми на контакт с гражданите по отчетността и консултациите на гражданите.
 1. Общинска администрация Дългопол

Проучени:

Устройствен правилник на общинска администрация Дългопол;

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация Дългопол;

Стандарти за административното обслужване в община Дългопол;

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Дългопол;

Харта на клиента;

Декларация - политика по качеството.
Констатации

Сградата на общината е сравнително добре поддържана. Информационното табло е с стандартни книжни носители. Информационни материали са поставени и пред отделните служби. Има информационно гише и служител, който дава информация. Съществува информационен център с обслужване на „едно гише”.

Атмосферата е ведра и с добър работен ритъм. Служителите са добре облечени и носят своя личен бадж.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение.

Сайтът е добре структуриран, двуезичен, но има какво още да се желае както като дизайн, така и като актуалност на съдържанието. На челно място е дадена информация за работното време за обслужване на гражданите.

Работните материали и вътрешните документи третират проблемите за прозрачност и отчетност на административното обслужване, което дава своите положителни резултати.

Анкетирани са четирима служители от общинската администрация, двама представители на бизнеса и двама граждани.

Служителите имат следните характеристики: • на възраст между 21 - 60 години;

 • осреднено стажът на анкетираните в общината около 9 години (единият от анкетираните не е дал отговори), за сметка на това стажът им в конкретната служба е едва 6 години, което индикира практиката на ротация.

 • образователният ценз на анкетираните служители е един със средно образование, а останалите са с висше образование и четиримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • налице е приоритета на живата информационна връзка с гражданите – срещи, приемни, консултации, както и доброто поддържане на информационните табла

 • всички са запознати с разработените и приетите материали за оптимизиране на прозрачността и отчетността на административното обслужване;

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, но поставят въпроса за повишаване на вниманието на културата на обслужване и за “утвърждаването на ценности като честност, почтеност и морал у служителите (вероятно някои от тях);

 • споделят, че по-скоро не са получавали негативни оценки за работата си, но гражданите поставят въпроса за повишаване на качеството на обслужването им.

Анкетните карти на гражданите споделят по принцип своята задоволеност от получените от общинската администрация услуги, без никакви допълнителни бележки. Считат, че са своевременно информирани и взаимодействат с администрацията партньорски. Оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност положително. Анкетираните не споделят, че са им известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. и че през настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация

Препоръки:

 • Сайтът на общината да се направи по-функционален. Още на входа да се изведат рубриките “Новини”, “Актуална информация” и др. Документите да се предлагат в удобен формат за четене от незрящите. Липсва предлагане на е-услуги;

 • Предприемане на мерки за по-добра връзка с медиите и представителност на работата на администрацията;

 • Да се обърне повече внимание на живите форми на контакти с гражданите – събрания и консултации;

 • Да се обърне внимание на въвеждането на облекчителен режим на обслужването на лица в неравностойно положение, възрастни хора и бременни жени.
 1. Общинска администрация Провадия

Проучени:

Етичен кодекс на общинския служител в общинска администрация Провадия;

Годишен план на общинска администрация Провадия за 2009 година;

Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в община Провадия;

Процедурни правила за разработване, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните характеристики на работещите в общинска администрация Провадия;

Стратегия за управление на риска в община Провадия;

Оценка на риска в община Провадия;

Риск регистър на община Провадия;

Антикорупционни процедури в общинска администрация Провадия;

Харта на клиента на община Провадия.


Констатации

Сградата на общината е изрядно поддържана в представителен и приятен вид. Атмосферата е удобна за обслужването на гражданите. Администрацията разполага с необходимата материална база. Информационното табло е със стандартни книжни носители. Сесиите на Общинския съвет се излъчват по радиото, а за информирането на гражданите се ползва и местната кабелна телевизия.

Има информационно гише и служител, който дава информация. Съществува информационен център с обслужване на „едно гише”. Служителите са добре облечени и носят своя личен бадж.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушения.

Сайтът е добре структуриран, но не е двуезичен и по наше мнение има какво още да се желае както като дизайн, така и като актуалност на съдържанието.

От изпратените материали и от проучването на сайта може да изразим мнението че кметската администрация и Общинския съвет са разработили и приели много и богати като съдържание материали и документи, целящи прозрачността и отчетността в работата си.

В общината са анкетирани пет служители от общинската администрация, двама представители на бизнеса и двама граждани.

Данните за анкетираните служители са следните: • възраст 31 - 60 години;

 • осреднено стажът на анкетираните в общината около 7 години , а стажът им в конкретната служба е едва 3 години, което индикира добра практиката на ротация и обновление на служителите;

 • образователният ценз на анкетираните служители е висше образование и всички са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • налице е приоритета на живата информационна връзка с гражданите – срещи, приемни, консултации, както и доброто поддържане на информационните табла

 • всички са запознати с разработените и приетите материали за оптимизиране на прозрачността и отчетността на административното обслужване;

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, но поставят въпроса за повишаване на вниманието на културата на обслужване и за “утвърждаването на ценности като честност, почтеност и морал у служителите;

 • споделят, че по-скоро не са получавали негативни оценки за работата си, но гражданите поставят въпроса за повишаване на качеството на обслужването им;

 • споделят, че разнородният характер и обем на проблемите е един от трите трудности, с които се сблъскват

 • категорични са, че липсва точна и ясна регламентация,

 • съветват, че е необходима по-добра подготовка на ръководството,

 • заявяват, че е нужно усъвършенстване на взаимодействието и екипността в работата,

 • заявяват, че липсват периодични отчети за работата на Общинския съвет,

 • съветват, че има нужда от обсъждане на бюджета,

 • нуждаят се от ден на отворените врати за повече прозрачност на администрацията,

 • според служителите нужен е месечен информационен бюлетин и предоставяне на онлайн услуги.

Анкетираните граждани споделят, че са своевременно информирани и взаимодействат с администрацията партньорски. От приетите мерки и инструменти споделят, че са им известни главно онези, които касаят тях самите. Оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност положително, но горепосочената бележка ни дава основание да си мислим, че те не са задействали достатъчно осезателно.

Анкетираните не споделят, че са им известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. Отчитат, че през настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация.

Представителите на бизнеса съветват, да се изгради стил и взаимно уважение, опростяване на процедурите за правене на бизнес. Анкетираните граждани пък искат по-чести срещи с представителите на общинската администрация.
Препоръки:


 • На основа на предложения на гражданите да се организират системни срещи на кмета и кметската администрация с гражданите;

 • Подобряването на работата с представителите на бизнеса като се установи обстановка на добро партниране и взаимно уважение.

 • Сайтът на общината е труден за ориентиране като структура за некомпетентни лица. Документите не са във формата удобен за четене от незрящи. В сайта липсва позиция за е-услуги;

 • Да се обърне внимание на облекчаване обслужването на лица в неравностойно положение, възрастни и бременни жени;

 • На основата на споделени мнения на служители, предлагаме да се обърне внимание на връзката между отделните дирекции и служби, с цел подобряване екипността на работата на администрацията.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница