Кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в оу „Капитан Петко войвода. Глава първа общи положенияДата22.10.2018
Размер89.64 Kb.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”

гр.Варна кв.Галата тел.37 84 34

e-mail:ou_kap.petko@abv.bg

Утвърдил:
Директор:
Александрина Величкова


ЕТИЧЕН КОДЕКС
За поведението на учителите, служителите и работниците в ОУ „Капитан Петко войвода”.

ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учителите, служителите и работниците в ОУ „Капитан Петко войвода” и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм , като и да издигне престижа на учебното заведение.

(2) Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура , спомагаща за утвърждаване на доброто име на училището /детската градина/, както и да повишава общественото доверие в професионализма и марала на учителите , служителите и работниците .

Чл.2.(1) Дейността на учителите, служителите и работниците от ОУ „Капитан Петко войвода” се осъществява при спазване на принципите на законост,лоялност,чесност,безпристрастност ,политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност.

(2) Всеки учител, служител и работник е длъжен да изпълнява служебните си задължения, като:

.спазва действащото в Република България законодателство;

. осъществява действия, предлага и взема решения , водещи до елиминиране на произвола и до укрепване на доверието към просветната институция;

. се отнася лябезно ,възпитано и с уважение към всеки , зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация;

. следва поведение , което не накърнява пристижа на учебното заведение , както при изпълнение на служебните си задължения ,така и в своя обществен и личен живот;

. изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си компетентно , обективно и добросъвестно като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите и защитава интересите на училището.

Глава втора


ЦЕННОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Чл.3 Базовите ценноси , изповядани от училището са:

 1. Компетентност – учителят , служителят и работникът притежават знанията , уменията и квалификацията за заеманата длъжност.

 2. Ефективност – учителят , служителят и работникът постига максимални резултати от труда при минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси.

 3. Отговорност и изпълнителност – учителят , служителят и работникът имат развито чувство за дълг при изпълнение на трудовите си задачи.

 4. Услужливост – учителят, служителят и работникът са услужливи към търсещите информация , услуга или съдействие .

 5. Вежливост – учителят , служителят и работникът имат устойчиво и любезно поведение.

 6. Чесност- учителят , служителян и работникът коректно представят своята гледна точка.

 7. Лоялност – учителят , служителят и работникът се отнасят почтено и уважително към институцията.

 8. Подходящ външен вид - учетелят , служителят и работникът се стремят да изглеждат по начин , съответстващ на средата , в която работят.

Чл.4 Училището се стреми към постигане на :

 1. Максимални резултати в учебно възпитателната работа.

 2. Обществено признание – създаване на привлекателна визия на учебното заведение.

 3. Полезност за обществото – подпомагане на обществено – икономическото развитие на страната ни.

 4. Колегиални отношения – изграждане на взаимоприемливи отношения между всички членове на организацията.

Чл.5 Всеки учител и служител е длъжен да познава и спазва 7

 1. Спесифичните за образователната система нормативни документи .

 2. Закона за кваливицирана информация.

 3. Закона за закрила от дискриминация.

 4. Етичния кодекс на работещите с деца.

 5. Вътрешноучилищните документи- правилници , правила , инструкции, инструктажи и други.

Г Л А В А Т Р Е Т А

Взаимоотношенията с ученици , колеги , родители и граждани


Чл.6 Учителят , служителят и работникът предоставят качествени услуги , достъпни за всички , като изпълняват задълженията си безпристрастно и без предубеждение , създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица.

Чл.7 Учителят , служителят и работникът участват активно в процеса на подобряване качеството на предлаганите услуги , като се отнасят внимателно и открито , с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един от тях и техните искания. Те са длъжни да имат поведение , което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им , да се стремят към безболезнено разрешаване като контролират емоциите и реакциите си , независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл.8 Учителят , служителят и работникът зачитат правата на всички ученици , колеги , родители и граждани , независимо от тяхната политическа , идеологическа , расова, религиозна и етническа принадлежност , като се въздържа от дискриминационни действия и показва добро възпитание,уважение и внимателно отношение към всички.

Чл.9 Учителят , служителят и работникът са длъжни да изпълняват своите задължния законосъобразно , своевременно и точно , добросъвестно и безпристрасно.Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

Чл.10 Учителят , служителят и работникът са длъжни да опазват даните и личната информация , станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

Чл.11 Учителят , служителят и работникът отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи , съгласно длъжностната си характеристика като при необходимост пренасочват проблемът към съответното компетентно лице.

Чл.12 (1) В своите колегиални взаимоотнощения учителите,служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение ,сътрудничество и йерахична подчиненост.

(2) Учителят , служителят или работникът няма право да уронва доброто име или да поставя под съмнение професионализма на колегите си чрез неумесни изявления или действия.

(3) Недопустимо е отправянето на обиди между учители, служители и работници , като и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

Чл.13 Учителят , служителят или работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл.14 При възникване на спорове между колеги ,същите следва да се решават в рамките на на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствие на външни лица.

Чл.15 В отношенията си колегите , всеки един учител , служител или работник е длъжен да проявява уважение икоректност ,като не допуска поведение , което накърнява достойнството и правата на личността .

Чл.16 Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителят , служителят и работникът трябва да дава примерна останалите си колеги ,а ръководството и директорът на своите подчинени.

Чл.17 Учителят ,служителят или работникът се отнасят с учиниците ,техните родители и гражданите с нужното уважение , като не накърняват достойнтсвото им, не създават конфликти , не нарушават правата им и не ги дискриминират.


Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Т А


Професионално поведение
Чл.18 Учителите, служителите и работниците подпомагат ръководството на училището , проявявайки висок професионализъм , безпристрасност и активност, както при разработването и провеждането на на политиката на Министерството на образованието и науката /МОН/, така и при осъществяване на неговите правомощия.

Чл.19 При изпълнение на своите задължения , учителят , служителят и работникът се придържа към лоялно поведение и почтеност в действията си като създава увереност у ръководителя , чиято дейност подпомага , че може да му се довери и да разчита на него.

Чл.20 Учителят , служителят и работникът изпълняват задълженията си честно и безпристрастно , като не допуска пристрастия да му влияят.

Чл.21 Учителят , служителят или работникът изпълняват задълженията и функциите му , вменени му с длъжностната характерисктика и стриктно изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

Чл.22 Учителят ,служителят или работникът изпълняват само законосъобразните нареждания на директора.

Чл.23 Учителят , служителят или работникът споделят открито и честно с директора проблемите , с които се сблъскват в своята работа , както и своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл.24 Учителят , служителят или работникът следва да противодейства на корупционни прояви и на други неморални такива , които биха уронили престижа и доброто име на училищната институция.

Чл.25 (1)Учителят , служителят или работникът опазват повереното му общинско имущество с грижа на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

(2) Всеки един от учителите ,служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията на училището само за осъществяване на служебните задължения.
Г Л А В А П Е Т А
Лично поведение на учителите , служителите и работниците
Чл.26 (1) Учителят , служителят или работникът е длъжен да следва поведение , съобразено със законите , с общоприетите морални норми и общочовешки ценности ,както и да не уронва престижа на училището и да пази авторитета на институцията ,която представлява.

(2) Учителят ,служителят или работникът изпълняват добросъвестно трудовите си задължения при спазване на дадените му указания от висшестоящите органи.

Чл.27 Учителят , служителят или работникът се стреми да не предизвиква с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива да ги преустанови или разреши като запазва спокойствие, контролира емоциите и действията си и не допуска участие в скандали и прояви, несъвместими с добрите нрави.

Чл.28 (1) Учителят ,служителят или рабонтикът се стреми да декларира точно и навреме данните за определяне на даначните му задължения и да погасява своевременно финансовите си задължения , така че да не уронва престижа на образователната институция .

(2) Учителят , служителят или работникът трябва да бъде честен и точен по отношение на всякакви финансови въпроси , имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

Чл.29 Учителят ,служителят или работникът не може да извършва дейности забранени от закона ,както и да получава приходи от забранени със зкон дейности.

Чл.30 (1) Учителят , служителят или работникът придобива и управлява личната си собственост по начин , който не поражда никакво съмнение за възползване от служебното си положение.

(2) От учетелят, служителят или работникът се очаква да избягва сблъсъка между служебните си задължения и личните си интереси.

Чл.31 (1) Учителят ,служителят или работникът се стреми да повиши своя професионализъм и квалификация , чрез придобиване на нови знания и умения , свързани с длъжността му и се старае да развива собствения си потенциал и да постига увеличаване ефектинвостта и качеството на работа.

(2) Всеки един от учителите ,служителите и работниците следва да извършва дейността си компетентно , добросъвестно и отговорно ,както се стреми към непрекъснато усъвършенстване и повишаване своята компетенсност.


Г Л А В А Ш Е С Т А
Конфликт на интереси
Чл.32 Когато на учителят ,служителят или работникът е възложена задача ,чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси , той е длъжен своевремено да информира директора.

Чл.33 Учителят ,служителят или работникът не трябва да използва своето служебно положение за осъществяване на свои лични или семейни интереси.

Чл.34 Учителят ,служителят или работникът ,който е напуснал училището ,няма право да се възползва ,да злоупотребява или да изнася информация ,която му е станала известна поради или във връзка с длъжността ,която е заемал.
Г Л А В А С Е Д М А
Допълнителни разпоредби
Чл.35 Всички констатирани нарушения на настоящия кодекс се разглеждат от комисията по етика към ОУ”Капитан Петко войвода”.

Чл36 Комисията по етика е съставена от представител на :

1.работодател;

2.педагогическия колектив;

3.непедагогически колектив;

Г Л А В А О С М А


Заключителни разпоредби
Чл.37 Настоящият Етичен кодекс ............................................................................................

и влиза в сила от датата на одобряването /утвърждаването му.

Чл.38 При първоначално постъпване на работа всеки един учител ,служител или работник е длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия кодекс.

Чл.39При осъществяване на действия ,несъвместими с етичните норми на поведение ,учителят ,служителят или работникът ,който ги е извършил или допуснал,следва сам да се отегли от роботното си място.

Чл.40 При неспазване на нормите на поведение ,съдържащи се в Етичния кодекс ,всеки учител, служител или работник носи дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
Запознат/та съм с етчиния кодекс:

………………………………………………………………………….Дата ………………………….. подпис: ……………………


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница