Кога следва задължително да се издаде и предостави на получателя Служебната бележка по чл. 45, ал. 7 от зддфл?Дата10.02.2018
Размер33.4 Kb.
Кога следва задължително да се издаде и предостави на получателя Служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ?
В обхвата на доходи от други източници1, които се посочват в Служебната бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, попадат следните облагаеми доходи, изброени в чл. 35 на ЗДДФЛ, а именно:

  • обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

  • парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Ще обърнем внимание, че формулировката "паричните и предметните награди да не са предоставени от работодателя или възложителя" ги обособява отделно от доходите, получени на база на трудови правоотношения, както и от доходите, получени на база на граждански договори. Следователно в обхвата на разпоредбата влизат само наградите за състезания и конкурси, провеждани публично, при които липсва обвързаност между организаторите и участниците, свързана с престация на труд или резултат. Например награди в радио - и телевизионни състезания, награди при конкурси за красота, парични и предметни награди от състезания и конкурси, организирани от общини и т. н;
  • лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг. В практиката най - често на облагане по реда на чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ и съответно на деклариране в Служебната бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ подлежат:
  • лихви, свързани с обезщетения по Кодекса на труда (КТ), които не са изрично посочени като необлагаеми, например: лихви, свързани с обезщетение по чл. 213 от КТ за незаконно недопускане на работа, лихви, свързани с обезщетение по чл. 214 от КТ за незаконно временно отстраняване от работа и др. подобни.

Ще уточним, че лихвите, изплатени от работодател във връзка с присъдени обезщетения по КТ, подлежат на облагане като доходи от други източници по реда на чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ, доколкото, независимо че са изплатени от работодател по смисъла на т. 27 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, те се третират по специфичен ред, а не като доходи от трудови правоотношения. Самите облагаеми обезщетения, изплатени от работодателя, подлежат на облагане по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, т. е. като доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ.
  • лихвите, изплащани на местни физически лица по договор за заем, сключен на основание чл. 240 от Закона за задълженията и договорите (без лихвите по заеми, предоставени от член кооператори на кооперацията, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38 ал. 11 от ЗДДФЛ). Очевидно е, че в обхвата на разпоредбата ще попадат лихвите, изплащани на съдружници/собственици - мести физически лица по договор за заем, вкл. и лихвите за допълнителна вноска (ако такава е уговорена), по реда на чл. 134 от Търговския закон;
  • производствени дивиденти от кооперации - дивидентите, изплатени на член-кооператорите за произведената от тях и продадена на кооперацията продукция. Те се формират като разлика в цената на стоките, закупени от член-кооператорите, и цената, по която са продадени на трети лица (т. 19 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ);
  • упражняване на права на интелектуална собственост по наследство. “Интелектуална собственост” е собствеността върху произведения на науката, изкуството и литературата, включително кино- и телевизионни филми и записи за телевизионни или радиопредавания; върху патенти, търговски марки, промишлени образци и полезни модели, чертежи, планове, секретни формули и процеси, както и информация за промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау) ( т. 31 от §1 на ДР на ЗДДФЛ);
  • всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ се издава само за:
  • облагаеми доходи. Не се издава за необлагаеми доходи, посочени в чл. 13 от ЗДДФЛ,

  • доходи, изрично упоменати в чл. 35 от ЗДДФЛ и не попадат доходи обложени с окончателни данъци, например, не се издава за доходи от дивиденти или ликвидационни дялове (чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ).1 Доходите от други източници по смисъла на чл. 35 от ЗДДФЛ не подлежат на текущо облагане от страна на платеца на дохода (те се плащат от него в брутен размер), а единствено на годишно деклариране по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ и годишно облагане в лицето на получателя им, но впреки това платецът на дохода, ако е предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО при изплащане на посочените доходи следва да издаде Служебната бележка по чл. 45 ал. 7 от ЗДДФЛ. Тя е необходима на лицето, получило дохода, тъй като както е посочено в чл. 50, ал. 4 от ЗДДФЛ служебната бележка се прилага от физическото лице към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница