Кой? Какво прави /правят/? Как? Кога?Дата21.06.2018
Размер105.53 Kb.
1 Определяне на състава на бригада

 


Кой?

Какво прави /правят/?

Как? Кога?

1. отговорния ръководител;

2. издаващия наряда, когато не се определя отговорен ръководител за извършваната работа.висшестоящия оперативен персонал

издаващият наряд и отговорният ръководителотговорният ръководител,

изпълнителят

определят числеността и поименният състав на бригадата с изискващата се квалификационна група за лицата от бригадата.

разрешава да се привлече лице от дежурния персонал за работа в бригада, без да се включва в наряда

промени в състава на бригада
инструктиране на новите членове на бригадата

в зависимост от мястото и вида на работата, условията за извършване и от възможността за осигуряване на действен контрол от страна на изпълнителя на работата/наблюдаващия

може да включват:

1. за работа при напрежение над 1000 V - не повече от двама практиканти (стажанти, ученици) или трима работници с втора квалификационна група, прикрепени към член на бригадата с четвърта квалификационна група;

2. за работа при напрежение до 1000 V - не повече от трима практиканти (стажанти, ученици) или новопостъпили работници с първа квалификационна група, прикрепени към член на бригадата с трета квалификационна група


със записване в оперативния дневник. В такъв случай дежурният се подчинява на общо основание на изпълнителя на работата, който е отговорен за неговата безопасност.

промените в състава на бригадата се документират в наряда с подписа на лицето, разрешило промените
на работното място
2 Издаване на разрешение за подготовка и започване на работа


Кой?

Какво прави /правят/?

Как? Кога?

Само лица от оперативния персонал.

Лицето, приело съобщениетоПредава разрешението лично, чзез средства за комуникация или куриер на изпълняващия подготовката на работното място и допускането на бригадата

Удостоверява приемането

Казва какво е направено / Кабелна линия/въздушна линия (диспечерското наименование на линията) от всички страни е изключена и заземена в...../

Казва: “Разрешавам да пристъпите към работа”

Не издава разрешение за започване на работа по предварително обявен час на изключване на напрежението.

Подписва се в наряда
3 Подготовка на работното място и допускане до работаКой?

Какво прави /правят/?

Как? Кога?

лице от оперативния персонал или от оперативно-ремонтния персонал, което има право да извършва оперативни превключвания в съответната уредба.
отговорният ръководител и изпълнителят на работата/наблюдаващият съвместно с допускащия
отговорният ръководител и допускащия

допускащият

подготвя работното място.

проверяват подготовката на работното място.

документират проверката в наряда и допускат бригадата до работа непосредствено на работното място


не разрешава допускане до работа

изпълнява мерките за безопасност, предвидени в наряда

прекратява подготовката до отстраняване на възникналите съмненияс личен оглед, в границите за работа.

подписват се на съответните места
не подписва наряда когато:

отговорният ръководител, изпълнителят на работата/наблюдаващият са болни, преуморени, нетрезви, психически разстроени и др

удостоверенията на отговорния ръководител, изпълнителя на работата/наблюдаващия липсват или са с изтекъл срок на валидност

на мястото на вписаните в наряда отговорен ръководител, изпълнител на работата/наблюдаващ се явяват други лица
4 Контрол по време на работа

 


Кой?

Какво прави /правят/?

Как? Кога?

Изпълнителя на работата/наблюдаващия

Отговорният ръководител и оперативният персонал в електрически уредби с постоянно дежурство


Контролира спазване от бригадата на изискванията за безопасност

Периодично проверяват спазването на мерките за безопасност от членовете на бригадата.Наблюдава всички членове от бригадата от момента на допускане на бригадата за работа до извеждането й от обекта

Намира се на работното място през цялото време на извършване на работата;

Следи използване на ЛПС и правилна работа с машини и инструменти

Извежда бригадата в безопасна зона, когато му се наложи да отсъства от работното място, с документиран запис в наряда.

Разрешава кратковременно напускане на работното място от членове на бригадата

Не напуска работното място с бригадата и не я премества на друго работно място до завръщане на временно напусналите членове на бригадата.

Не разрешава само лице от бригада да остава в електрическа уредба с напрежение над 1000 V, когато се работи без пълно изключване на напрежението.

При работа с частично изключване на напрежението в електрически уредби може да участва непосредствено в работата само когато броят на работниците (заедно с него) не превишава четири човека за ЗРУ шест човека за ОРУПри констатиране на нарушения, свързани с безопасността на работата:

Отстранява от работното място виновното лице/лица от бригадата или цялата бригада; при отстраняване на цялата бригада нарядът се отнема от изпълнителя на работата/наблюдаващия и се прави запис в него;

Уведомява висшестоящия оперативен персонал.5 Прекъсване на работа. Преместване на друго работно място


Кой?

Какво прави /правят/?

Как? Кога?

Изпълнителя на работата/наблюдаващия.
Изпълнителя на работата/наблюдаващия
Изпълнителя на работата/наблюдаващия
Изпълнителя на работата/наблюдаващия

Допускащия - в уредби с оперативен персонал;

отговорния ръководител/изпълнителя на работата - в уредби без оперативен персонал и по електропроводни линии.Извежда бригадата от работното

Оставя обезопасено работното място при прекъсване.
Допускането отново до работа след прекъсване в течение на работния
Оформя прекъсване на работа след завършване на работния ден

Допускат до работа на следващия след прекъсване на работата ден на подготвено работно място


Преместват бригадата от едно работно място на друго от:
При прекъсване на работата в течение на работния ден

При прекъсване на работа след завършване на работния ден


Работното място се почиства, проходите се освобождават, а табелите, заземленията и огражденията остават по местата си;
Проверява лично обезопасеността на работното място и разрешава започване на работа.
Нарядът се предава на оперативния персонал (допускащия), оформен с подписа на изпълнителя на работата/наблюдаващия; в уредби без дежурен персонал нарядът остава в изпълнителя на работата/наблюдаващия.
Изискват изпълнителят на работата/наблюдаващият да се убеди в безопасността на работното място, наличието на табели, ограждения, заземители и др.

Предават наряда на изпълнителя след оформяне на допускането

Показват новото работно място и неговото обезопасяване;
Документират преместването в наряда
6 Завършване на работа. Закриване на наряд.


Кой?

Какво прави /правят/?

Как? Кога?

Изпълнителят на работата/наблюдаващият
Отговорният ръководител

Оперативния персонал (допускащия)
Подготвя работното място за предаване на операивния персонал
Оформя окончателното завършване на работа и предава работното място на оперативния персонал.
Приема работното място.

След почистване на работното място и прибиране на материалите и инструментите извежда бригадата от работното място;

Документира в наряда окончателното завършване на работата;

Предава наряда на отговорния ръководител;
Проверява работното място и отстранява нередностите, ако има такива;

Документира в наряда окончателното завършване на работата с дата, час и подпис

Съобщава за окончателното завършване на работата на оперативния персонал;

Предава наряда на оперативния персонал (допускащия).
Прави оглед и проверка на работното място;

Сваля временните ограждения, табели, знаци и заземители,..;

Закрива наряда и прави записи в оперативния дневник и в дневника за наряди;

Уведомява дежурния диспечер (когато разрешението за подготовка на работното място и допускането е дадено от диспечера);

Записва закриването на наряда във втория екземпляр;

Поставя наряда в папката за закрити наряди.
Забележка: Правилникът подробно описва и процедурите при РУ без оперативен персонал и при електропроводи и кабелни линии.
7 Пробно включване на електрическа уредба и електропроводна линия.

Разрешение за включване след окончателно завършване на работа и закриване на наряд

 


Кой?

Какво прави /правят/?

Как? Кога?

Изпълнителят на работата/наблюдаващият

Оперативния персонал

Оперативния персоналОперативния персонал
Оперативния персонал

Оперативния персоналПредава работното място на операивния персонал за пробно включване през време на работа.

Подготвя работното място за пробно включване през време на работа.
Пробно включване на електрическа уредба/електропроводна линия или участък от нея през време на работа.

Изключва пробно включеното работно място и допуска повторно бригадата.

При неотложнанеобходимост включва (изключва) съоръжения на работното място при непредаден наряд, в отсъствие на бригадата.
Включването на електрическа уредба/електропроводна линия под напрежение и в работа след окончателно закриване на наряд .


Извежда бригадата от работното място;

Връща наряда на оперативния персонал с оформено ежедневно завършване на работата - в уредби с постоянен дежурен персонал.Сваля преносимите заземители, временните знаци, табели, ограждения, заключващи устройства и поставя постоянните знаци, табели и ограждения.

След получаване на наряда от изпълнителя и при подготвено работно място.


По общия ред, в присъствие на отговорния ръководител.
Уведомява диспечера;

Сваля заземителите, табелите и временните ограждения ;

Поставя постоянните ограждения са на мястото си;

Заменя табелите “Да се работи тук!" са с табели “Стой ! Високо напрежение!";Остава лица, които са длъжни да предупредят изпълнителя на работата и членовете на бригадата, че уредбата е включена под напрежение и се забранява възстановяване на работата; лицата остават по местата си до връщането на наряда от изпълнителя на работата.

Заземители са изключени, (свалени); преносимите заземители са проверени за евентуално забравен; временните ограждения и предупредителните табели, работата, са свалени и са възстановени постоянните по местата си;всички наряди са закрити


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> 5 Proizv razpr El energia
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
5 Proizv razpr El energia -> Тридесет и пета
5 Proizv razpr El energia -> Наредба №3 от 06. 2004 г за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
5 Proizv razpr El energia -> Инструкция за безопасна работа е ръчни електрически инструменти, преносими ел лампи и трансформатори
5 Proizv razpr El energia -> Инструкция за безопасна работа при електромонтажни работи За електромонтьори (електротехници) се назначават правоспособни лица, навършили 18 години, психически и физически здрави
5 Proizv razpr El energia -> Инструкция за безопасна работа при експлоатация на дизел генератор


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница